Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Tin học 10 năm 2021-2022 Trường THPT Phan Đình Phùng

15/04/2022 - Lượt xem: 13
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 106841

Trong Word để xuống dòng mà không qua đoạn mới, nhấn tổ hợp phím

 • A. Ctrl + Shif
 • B. Ctrl + Enter
 • C. Shift + Enter
 • D. Cả ba câu trên đều đúng
Câu 2
Mã câu hỏi: 106842

Để có thể gõ được chữ có dấu tiếng Việt với bảng mã là VNI-WINDOWS thì có thể chọn font nào?

 • A. Arial, hoặc Times New Roman
 • B. VNI-Times, VNI-Helve
 • C. Cả a và b đều đúng
 • D. Cả a và b đều sai
Câu 3
Mã câu hỏi: 106843

Cách bố trí dấu chấm câu nào sau đây là đúng khi gõ văn bản

 • A. (Mặt trời nhô lên phía đông . Một ngày bắt đầu !)
 • B. (Mặt trời nhô lên phía đông.Một ngày bắt đầu!)
 • C. (Mặt trời nhô lên phía đông. Một ngày bắt đầu!)
 • D. (Mặt trời nhô lên phía đông .Một ngày bắt đầu !)
Câu 4
Mã câu hỏi: 106844

Trong Microsoft Word nhóm lệnh trong mênu Insert có chức năng

 • A. Định dạng các đối tượng trong văn bản
 • B. Điều chỉnh văn bản
 • C. Chèn các đối tượng vào văn bản
 • D. Thiết lập các giá trị mặc định cho Word.
Câu 5
Mã câu hỏi: 106845

Hãy chọn phương án sai. Để in văn bản ta thực hiện

 • A. Nhấp chuột lên biểu tượng trên thanh công cụ.
 • B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P
 • C. Lệnh File \ Print
 • D. Lệnh File \ Print Preview
Câu 6
Mã câu hỏi: 106846

Trong Microsoft Word nhóm lệnh trong mênu Edit có chức năng

 • A. Cập nhật văn bản
 • B. Biên tập văn bản
 • C. Chèn các đối tượng khác vào văn bản
 • D. Thiết lập các giá trị mặc định cho Word
Câu 7
Mã câu hỏi: 106847

Trong soạn thảo Word, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách liệt kê dạng ký hiệu và số thứ tự, ta thực hiện

 • A. Tools / Bullets and Numbering
 • B. Format / Bullets and Numbering
 • C. File / Bullets and Numberin
 • D. Edit / Bullets and Numbering
Câu 8
Mã câu hỏi: 106848

Hệ soạn thảo văn bản có thể làm được những việc gì?

 • A. Nhập và lưu trữ văn bản
 • B. Sửa đổi văn bản
 • C. Trình bày văn bản
 • D. Cả A, B và C
Câu 9
Mã câu hỏi: 106849

Chức năng chính của Microsoft Word là gì?

 • A. Tính toán và lập bản
 • B. Tạo các tệp đồ hoạ
 • C. Soạn thảo văn bản.
 • D. Chạy các chương trình ứng dụng khác
Câu 10
Mã câu hỏi: 106850

Mục nào dưới đây sắp xếp theo thứ tự đơn vị xử lí văn bản từ nhỏ đến lớn?

 • A. Kí tự - câu - từ - đoạn văn bản.
 • B. Kí tự - từ - câu - đoạn văn bản
 • C. Từ - kí tự - câu - đoạn văn bản
 • D. Từ - câu - đoạn văn bản – kí tự
Câu 11
Mã câu hỏi: 106851

Trong các cách sắp xếp trình tự công việc dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất khi soạn thảo một văn bản?

 • A. Chỉnh sửa – trình bày – gõ văn bản – in ấn
 • B. Gõ văn bản - chỉnh sửa – trình bày – in ấn
 • C. Gõ văn bản – trình bày - chỉnh sửa – in ấn
 • D. Gõ văn bản – trình bày – in ấn - chỉnh sửa
Câu 12
Mã câu hỏi: 106852

Trong các phông chữ dưới đây, phông chữ nào dùng mã Unicode

 • A. VNI-Times
 • B. .VnArial
 • C. .VnTime
 • D. Arial
Câu 13
Mã câu hỏi: 106853

Trong word, muốn tách một ô trong bảng thành nhiều ô ta dùng

 • A. Table/ Meger cells    
 • B. Table/ insert cells
 • C. Table/ select cells    
 • D. Table/ split cells
Câu 14
Mã câu hỏi: 106854

Trong word, muốn cắt một khối văn bản ta dùng lệnh nào?

 • A. Edit → Copy    
 • B. File → Copy
 • C. File → Cut    
 • D. Edit → Cut
Câu 15
Mã câu hỏi: 106855

Trong word, ta muốn chọn màu cho chữ ta dùng lệnh

 • A. Format → Font    
 • B. Format → color
 • C. Edit → Font    
 • D. File → Font
Câu 16
Mã câu hỏi: 106856

Trong word, muốn định dạng kiểu danh sách ta dùng lệnh

 • A. Format->Bullets and numbering
 • B. File->column
 • C. Format->Font
 • D. Format->Borders and shading
Câu 17
Mã câu hỏi: 106857

Trong word, muốn lưu tập tin văn bản ta dùng tổ hợp phím gì?

 • A. Dùng lệnh File chọn Save
 • B. CTRL+S
 • C. Click vào biểu tượng Save
 • D. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 18
Mã câu hỏi: 106858

Để gộp nhiều ô trong bảng thành một ô, ta chọn các ô cần gộp sau đó thực hiện lệnh

 • A. Table → Split cell
 • B. Format → Merge cells
 • C. Table → Merge cells
 • D. Đáp án khác
Câu 19
Mã câu hỏi: 106859

Trong Word, thực hiện lệnh Table → Delete → Columns trong bảng để

 • A. Chèn các dòng     
 • B. Chèn các cột
 • C. Xóa các dòng     
 • D. Xóa các cột
Câu 20
Mã câu hỏi: 106860

Trong Word để tạo bảng, ta thực hiện

 • A. Insert → Table
 • B. Table → Insert → Table
 • C. Insert → Insert → Table
 • D. Tools → Insert → Table
Câu 21
Mã câu hỏi: 106861

Để thực hiện được việc sửa lỗi cũng như gõ tắt trong tiếng Việt ta sử dụng lệnh:

 • A. Insert → AutoCorrect Options…
 • B. Tools → AutoCorrect Options…
 • C. Format → AutoCorrect Options…
 • D. Table → AutoCorrect Options…
Câu 22
Mã câu hỏi: 106862

Để tìm và thay thế một từ trong văn bản bằng một từ khác, thực hiện

 • A. Edit → Find     
 • B. Edit → Replace
 • C. Edit → Find and Replace     
 • D. Cả A và B
Câu 23
Mã câu hỏi: 106863

Các công cụ trợ giúp soạn thảo, đó là

 • A. Tìm kiếm và thay thế.     
 • B. Gõ tắt và sữa lỗi
 • C. Cả A và B đều đúng.   
 • D. Cả A và B đều sai
Câu 24
Mã câu hỏi: 106864

Một số thuộc tính định dạng kí tự cơ bản gồm có:

 • A. Phông (Font) chữ     
 • B. Kiểu chữ (Type)
 • C. Cỡ chữ và màu sắc     
 • D. Cả ba ý trên đều đúng
Câu 25
Mã câu hỏi: 106865

Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh

 • A. File→ Page Setup…     
 • B. Edit → Page Setup…
 • C. File → Print Setup…     
 • D. Format → Page Setup…
Câu 26
Mã câu hỏi: 106866

Để định dạng chữ đậm cho một nhóm kí tự đã chọn. Ta cần dùng tổ hợp phím nào dưới đây

 • A. Ctrl + I     
 • B. Ctrl + L
 • C. Ctrl + E     
 • D. Ctrl + B
Câu 27
Mã câu hỏi: 106867

Để thay đổi cỡ chữ của một nhóm kí tự đã chọn. Ta thực hiện lệnh Format → Font … và chọn cỡ chữ trong ô:

 • A. Font Style     
 • B. Font
 • C. Size     
 • D. Small caps
Câu 28
Mã câu hỏi: 106868

Lệnh Format-> Borders and Shading…dùng để:

 • A. Tạo đường viền và tô màu nền cho đoạn văn bản
 • B. định dạng bảng
 • C. Tạo đường viền và tô màu nền cho bảng;
 • D. Tạo đường viền và tô màu nền cho kí tự
Câu 29
Mã câu hỏi: 106869

Để tạo bảng ta thực hiện:

 • A. Lệnh Table-> insert-> Table…;
 • B. Lệnh Tools->insert-> Table…;
 • C. Lệnh insert->Table;
 • D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + T.
Câu 30
Mã câu hỏi: 106870

Để đinh dạng cụm từ “ Việt Nam” thành “Việt Nam”, sau khi chọn cụm từ đó ta cần dùng tổ hợp phím nào sau đây?

 • A. Ctrl + I;     
 • B. Ctrl + U;     
 • C. Ctrl + B;     
 • D. Ctrl + E.
Câu 31
Mã câu hỏi: 106871

Hãy chọn câu ĐÚNG trong những câu sau?

 • A. Các tệp soạn thảo trong word có đuôi ngầm định là .xls;
 • B. Để kết thúc phiên làm việc với word cách duy nhất là chọn File -> Exit
 • C. Mỗi lần lưu văn bản bằng lệnh File -> Save, người dùng đều phải cung cấp tên văn bản
 • D. Có nhiều cách để mở tệp văn bản trong word
Câu 32
Mã câu hỏi: 106872

Nhấn phím Ctrl và End đồng thời sẽ thực hiện được việc nào trong các việc được liệt kê sau đây?

 • A. Đặt con trỏ văn bản đến cuối từ hiện tại
 • B. Đặt con trỏ văn bản đến cuối đoạn hiện tại
 • C. Đặt con trỏ văn bản đến cuối dòng hiện tại
 • D. Đặt con trỏ văn bản đến cuối văn bản.
Câu 33
Mã câu hỏi: 106873

Để tìm cụm từ “Hà” trong đoạn văn bản và thay thế thành “Hồng”, ta thực hiện:

 • A. .Lệnh Edit-> Goto…;
 • B. Lệnh Edit-> Search
 • C. Lệnh Edit->Replace…;hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl +H
 • D. Lệnh Edit->Replace…;hoặc nhấn tổ hợp phím Alt +H
Câu 34
Mã câu hỏi: 106874

Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh:

 • A. File-> Page Setup…;    
 • B. Edit-> Page Setup…;
 • C. File-> Print Setup…;    
 • D. Format-> Page Setup….
Câu 35
Mã câu hỏi: 106875

Trong các phông chữ dưới đây, phông chữ nào dùng mã Unicode?

 • A. VNI-Times
 • B. VnArial
 • C. VnTime
 • D. Time New Roman
Câu 36
Mã câu hỏi: 106876

Trong các bộ mã dưới đây, bộ mã nào không hỗ trợ Tiếng Việt?

 • A. ASCII
 • B. UNICODE
 • C. TCVN3
 • D. VNI
Câu 37
Mã câu hỏi: 106877

Hệ soạn thảo văn bản có thể làm được những việc gì?

 • A. Nhập và lưu trữ văn bản
 • B. Sửa đổi văn bản
 • C. Trình bày văn bản
 • D. Cả A, B và C đều đúng
Câu 38
Mã câu hỏi: 106878

Chức năng chính của Microsoft Word là gì?

 • A. Tính toán và lập bản
 • B. Tạo các tệp đồ họa
 • C. Soạn thảo văn bản
 • D. Chạy các chương trình ứng dụng khác
Câu 39
Mã câu hỏi: 106879

Trong các phông chữ cho hệ điều hành WINDOWS dưới đây, phông chữ nào không dùng mã VNI?

 • A. Time New Roman
 • B. VNI-Times
 • C. VNI-Top
 • D. Cả B và C đều đúng
Câu 40
Mã câu hỏi: 106880

Trong Microsoft Word, giả sử hộp thoại Font đang hiển thị là Time New Roman, để gõ được Tiếng Việt, trong Vietkey cần xác định bảng mã nào dưới đây:

 • A. VietWare_X
 • B. Unicode
 • C. TCVN3_ABC
 • D. VNI Win

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ