Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 9 năm 2019 - Trường THCS Mỹ Đức

15/04/2022 - Lượt xem: 29
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (17 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 75886

Mặt trận Việt Minh chính thức được thành lập vào thời gian nào?

 • A. Ngày 22-12-1941.
 • B. Ngày 19-5-1941.
 • C. Ngày 15-5-1941.
 • D. Ngày 29-5-1941.
Câu 2
Mã câu hỏi: 75887

Nội dung Hội nghị Ban chấp hành Trung Ương lâm thời của Đảng(10/1930).

 • A. Bầu Trần Phú làm chủ tịch nước.
 • B. Đổi tên Đảng thành Đảng cộng sản Đông Dương.
 • C. Thông qua Luận cương chính trị do Hồ Chí Minh khởi thảo.
 • D. Đề ra sách lược cho cách mạng Việt Nam.
Câu 3
Mã câu hỏi: 75888

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ II quyết định đổi tên Đảng là

 • A. Đông Dương Cộng sản Đảng.
 • B. Đảng Cộng sản Đông Dương.
 • C. Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • D. Đảng lao động Việt Nam.
Câu 4
Mã câu hỏi: 75889

Tổng bí thư đầu tiên của Đảng công sản Đông Dương là ai?

 • A. Trần Phú.
 • B. Nguyễn Ái Quốc.
 • C. Hà Huy Tập.
 • D. Nguyễn Văn Cừ.
Câu 5
Mã câu hỏi: 75890

Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời vào thời gian nào?

 • A. Ngày 21/7/1954.
 • B. Ngày 2/9/1945.
 • C. Ngày 19/8/1945.
 • D. Ngày 2/7/1976.
Câu 6
Mã câu hỏi: 75891

Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” là của:

 • A. Hồ Chí Minh.
 • B. Ban Thường vụ Trung ương Đảng.
 • C. Tổng bộ Việt Minh
 • D. Đội tuyên truyền Việt Nam giải phóng quân.
Câu 7
Mã câu hỏi: 75892

Chiến dịch “ tố cộng, diệt cộng” do ai?

 • A. Ngô Đình Diệm.       
 • B. Nguyễn Văn Thiệu.
 • C. Nguyễn Cao Kỳ.         
 • D. Nguyễn Trọng Kim.
Câu 8
Mã câu hỏi: 75893

Hội nghị Trung ương lần thứ 15 của Đảng(1/1959) đã xác định con đường của cách mạng miền Nam là

 • A. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền về tay nhân dân.
 • B. Đấu tranh giữ gìn kết hợp với xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng.
 • C. Đấu tranh bằng lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang nhân dân.
 • D. Đấu tranh chính trị đòi Mĩ- Diệm thi hành Hiệp định Giơnevơ.
Câu 9
Mã câu hỏi: 75894

Sự kiện nào được đánh giá là “bước ngoặt vĩ đại” trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

 • A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
 • B. Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc.
 • C. Cách mạng tháng Tám thành công.
 • D. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
Câu 10
Mã câu hỏi: 75895

Tác dụng trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 là gì?

 • A. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin vào Việt Nam.
 • B. Quá trình thành lập ba tổ chức cộng sản ở ViệtNam.
 • C. Quá trình thực hiện chủ trương “Vô sản hóa”.
 • D. Chuẩn bị tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.
Câu 11
Mã câu hỏi: 75896

Sau cách mạng tháng Tám, Chính phủ kêu gọi, phát động nhân dân hưởng ứng xây dựng “ Quỹ độc lập” để giải quyết

 • A. khó khăn về kinh tế.
 • B. khó khăn về tài chính.
 • C. khó khăn về thù trong.
 • D. khó khăn về giặc ngoài.
Câu 12
Mã câu hỏi: 75897

Chủ trương trọng tâm tại Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng là

 • A. Chủ trương thành lập Việt Nam độc lập đồng minh.
 • B. Thực hiện người cày có ruộng.
 • C. Tạm gác khẩu hiệu “đánh đổ địa chủ chia ruộng đất cho dân cày”. 
 • D. Giải phóng cho các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách Pháp Nhật.
Câu 13
Mã câu hỏi: 75898

Sự kiện phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh có ý nghĩa như thế nào đối với Cách mạng Việt Nam?

 • A. Thời cơ “ngàn năm có một” đã tới để ta giành chính quyền.
 • B. Tạo điều kiện để nhân dân Việt Nam đứng lên chống Pháp.
 • C. Kết thúc chiến tranh xâm lược của phát xít Nhật tại Việt Nam.
 • D. Việt Nam góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh chống phát xít.
Câu 14
Mã câu hỏi: 75899

Mặt trận dân tộc thống nhất đầu tiên của riêng Việt Nam là

 • A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 • B. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.
 • C. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
 • D. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.
Câu 15
Mã câu hỏi: 75900

Nguyên nhân có tính chất quyết định nhất dẫn tới thành công của cách mạng tháng Tám là

 • A. Hoàn cảnh trong nước và quốc tế thuận lợi.
 • B. Truyền thống yêu nước, thời cơ thuận lợi.
 • C. Truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất của dân tộc và sự lãnh đạo của Đảng.
 • D. Chiến tranh thế giới thứ 2 bước vào hồi kết, phe đồng minh đánh bại phe phát xít
Câu 16
Mã câu hỏi: 75901

Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

Câu 17
Mã câu hỏi: 75902

Trong chủ trư­ơng, kế hoạch giải phóng hoàn toàn Miền Nam có những điểm nào khẳng định sự đúng đắn và linh hoạt của Đảng?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ