Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 5 năm 2021-2022 Trường TH Kim Đồng

15/04/2022 - Lượt xem: 36
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (20 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 1861

Odd one out: Maths, English, P.E, gym

 • A. Maths
 • B. English
 • C. P.E
 • D. gym
Câu 2
Mã câu hỏi: 1862

Odd one out: June, Sunday, July, September

 • A. June
 • B. Sunday
 • C. July
 • D. September
Câu 3
Mã câu hỏi: 1863

Odd one out: father, teacher, doctor, farmer

 • A. father
 • B. teacher
 • C. doctor
 • D. farmer
Câu 4
Mã câu hỏi: 1864

Odd one out: Vietnamese, England, Japan, America

 • A. Vietnamese
 • B. England
 • C. Japan
 • D. America
Câu 5
Mã câu hỏi: 1865

Odd one out: car, football, bus, bicycle

 • A. car
 • B. football
 • C. bus
 • D. bicycle
Câu 6
Mã câu hỏi: 1866

Read the passage and complete the sentence

Lucy lives with her family in the centre of Ha Noi. She gets up at 5.30 in the morning. She often goes jogging with her father. After breakfast, she takes a bus to school. After school, she plays basketball with her friends three times a week. In the evening, she does her homework. Then she watches TV or reads books. She always goes to bed early.

Lucy lives with her ________ in the centre of Ha Noi.

 • A. sister
 • B. family
 • C. mother
 • D. father
Câu 7
Mã câu hỏi: 1867

She gets up at ................ in the morning.

 • A. 5.30
 • B. 6.00
 • C. 6.30
 • D. 7.00
Câu 8
Mã câu hỏi: 1868

She often goes ................. with her father.

 • A. swimming
 • B. shopping
 • C. jogging
 • D. fishing
Câu 9
Mã câu hỏi: 1869

She goes to school by .................

 • A. car
 • B. bike
 • C. train
 • D. bus
Câu 10
Mã câu hỏi: 1870

After school, she plays .................. with her friends three times a week.

 • A. football
 • B. badminton
 • C. basketball
 • D. volleyball
Câu 11
Mã câu hỏi: 1871

Choose the best answer

Tony’s birthday is ……..October.

 • A. at
 • B. on
 • C. in
 • D. to
Câu 12
Mã câu hỏi: 1872

I’ll ……..a singer in the future.

 • A. be
 • B. is
 • C. am
 • D. being
Câu 13
Mã câu hỏi: 1873

Lam and Hong .............. students.

 • A. is
 • B. are
 • C. am
 • D. be
Câu 14
Mã câu hỏi: 1874

This is my brother. ……… name is Long.

 • A. Her
 • B. His
 • C. Their
 • D. My
Câu 15
Mã câu hỏi: 1875

How ……. classes are there?

 • A. much
 • B. color
 • C. many
 • D. lion
Câu 16
Mã câu hỏi: 1876

There ….. a desk.

 • A. are
 • B. is
 • C. has
 • D. have
Câu 17
Mã câu hỏi: 1877

………..is your favorite fruit? - Orange.

 • A. What
 • B. Where
 • C. When
 • D. How
Câu 18
Mã câu hỏi: 1878

My birthday is .......... Monday, December 21st.

 • A. in
 • B. on
 • C. at
 • D. to
Câu 19
Mã câu hỏi: 1879

______ did you do when you were in Da Nang?

 • A. When
 • B. How
 • C. Where
 • D. What
Câu 20
Mã câu hỏi: 1880

Huy lives ________ 56 Duy Tan Street.

 • A. at
 • B. on
 • C. in
 • D. to

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ