Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học lớp 10 - THPT Phan Đăng Lưu năm học 2016-2017 đề 821

15/04/2022 - Lượt xem: 24
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 100524

Cacbohidrat là hợp chất hữu cơ được cấu tạo chủ yếu từ 3 nguyên tố là:

 • A. H, O, N  
 • B. C, H, O
 • C. H, C, N
 • D. C, O, N
Câu 2
Mã câu hỏi: 100525

Khi phân giải 1 phân tử đường saccarozơ có thể thu được:

 • A. Glucozơ và galactozơ 
 • B. Fructozơ và glucozơ
 • C. Mantozơ và glucozơ
 • D. Deoxiribozơ và galactozơ
Câu 3
Mã câu hỏi: 100526

Màng sinh chất ở tế bào vi khuẩn được cấu tạo từ:

 • A. Photpholipit và protein
 • B. Axit phosphoric, protein
 • C. Axit ribonucleic, cacbohidrat
 • D. Axit deoxiribonucleic
Câu 4
Mã câu hỏi: 100527

Các thành phần cấu tạo của mỗi Nuclêotit là:

 • A. Axit, Prôtêin và lipit
 • B. Đường, bazơ nitơ và nhóm photphat
 • C. Lipit, đường và Prôtêin
 • D. Đường, axit và Prôtêin
Câu 5
Mã câu hỏi: 100528

Sinh vật nhân thực gồm những giới nào?

 • A. Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật
 • B. Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật và giới Động vật
 • C. Giới Nguyên sinh, giới Tảo, giới Thực vật và giới Động vật
 • D. Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật
Câu 6
Mã câu hỏi: 100529

Hình dạng của vi khuẩn được ổn định nhờ cấu trúc nào sau đây?

 • A. Tế bào chất 
 • B. Vỏ nhầy  
 • C. Màng sinh chất
 • D. Thành tế bào
Câu 7
Mã câu hỏi: 100530

Chức năng của tARN là:

 • A. Vận chuyển nucleic tới riboxom
 • B. Cùng với protein cấu tạo nên riboxom
 • C. Truyền thông tin từ ADN tới riboxom
 • D. Vận chuyển axit amin tới riboxom
Câu 8
Mã câu hỏi: 100531

Loại thực vật nào dưới đây có hàm lượng Protein cao?

 • A. Lạc
 • B. Đậu tương
 • C. Mía
 • D. Lúa
Câu 9
Mã câu hỏi: 100532

Cấu trúc của phân tử protein có thể bị biến tính bởi :

 • A. Liên kết phân cực của các phân tử nước
 • B. Sự có mặt của khí CO2
 • C. Nhiệt độ
 • D. Sự có mặt của khí O2
Câu 10
Mã câu hỏi: 100533

Vai trò của giới Động vật đối với tự nhiên là:

 • A. Động vật cung cấp nguồn thức ăn cho con người
 • B. Động vật cung cấp nguồn thức ăn, không có động vật thì không có sự sống trên Trái Đất
 • C. Động vật tham gia vào tất cả các khâu của lưới thức ăn, góp phần vào việc duy trì sự cân bằng sinh thái
 • D. Động vật cung cấp nguyên liệu cho con người
Câu 11
Mã câu hỏi: 100534

Cụm từ "tế bào nhân sơ" dùng để chỉ:

 • A. Tế bào nhiều nhân
 • B. Tế bào có nhân phân hóa
 • C. Tế bào không có nhân
 • D. Tế bào chưa có màng ngăn cách giữa vùng nhân với tế bào chất
Câu 12
Mã câu hỏi: 100535

Cho một mạch của phân tử ADN có trình tự 3’ ATT GXX TAT GAT 5’ , trình tự các nucleotit trên mạch còn lại là:

 • A. 3’ TAA XGG ATA GTA 5’
 • B. 3’ TAA XGG ATA XTA 5’
 • C. 5’ TAA XGG ATA XTA 3’
 • D. 5’ TAA XGG TTA XTA 3’
Câu 13
Mã câu hỏi: 100536

Nhóm sinh vật có đặc điểm như: sinh vật nhân sơ, cơ thể đơn bào,...thuộc giới nào?

 • A. Giới Nguyên Sinh
 • B. Giới Thực Vật
 • C. Giới Khởi sinh
 • D. Giới Động Vật
Câu 14
Mã câu hỏi: 100537

Chức năng bảo vệ cơ thể là của protein nào ?

 • A. Hemoglobin
 • B. Cazein
 • C. Enzim
 • D. Kháng thể
Câu 15
Mã câu hỏi: 100538

Nước có vai trò quan trọng đặc biệt với sự sống do:

 • A. Cấu tạo từ 2 nguyên tố chiếm tỷ lệ đáng kể trong cơ thể sống.
 • B. Chiếm thành phần chủ yếu trong mọi tế bào và cơ thể sống
 • C. Có thể tồn tại ở nhiều dạng vật chất khác nhau
 • D. Chúng có tính phân cực
Câu 16
Mã câu hỏi: 100539

Những hợp chất hữu cơ chính cấu tạo nên tế bào là:

 • A. Cacbohidrat, lipit, protein và xenlulozơ
 • B. Cacbohidrat, lipit, protein và axit nucleic
 • C. Cacbohidrat, lipit, axit nucleic và glicogen
 • D. Cacbohidrat, lipit, protein và axit amin
Câu 17
Mã câu hỏi: 100540

Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống bao gồm:

 • A. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, hệ thống mở, tự điều chỉnh, thế giới sống liên tục tiến hóa
 • B. Cấp tổ chức dưới làm nền tảng xây dựng nên tổ chức sống cấp trên, tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc
 • C. Thế giới sống liên tục tiến hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác, tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc
 • D. Thế giới sống liên tục tiến hóa, tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, cấp tổ chức dưới làm nền tảng xây dựng nên tổ chức sống cấp trên
Câu 18
Mã câu hỏi: 100541

Một phân tử ADN có 2700 liên kết hidro, số nucleotit loại Xitozin là 600 Nu, số nucleotit loại Adenin là:

 • A. 450Nu
 • B. 900Nu 
 • C. 1800Nu
 • D. 600Nu
Câu 19
Mã câu hỏi: 100542

Thành tế bào nhân sơ được cấu tạo từ chất nào?

 • A. Xenlulozơ
 • B. Phospholipit 
 • C. Kitin
 • D. Peptidoglican
Câu 20
Mã câu hỏi: 100543

Chức năng của riboxom là:

 • A. Nơi tổng hợp protein
 • B. Điều hòa hoạt động tế bào
 • C. Truyền đạt thông tin di truyền
 • D. Nơi chứa thông tin di truyền
Câu 21
Mã câu hỏi: 100544

Cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống là:

 • A. Tế bào
 • B. Hệ sinh thái
 • C. Quần thể
 • D. Cơ thể
Câu 22
Mã câu hỏi: 100545

Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì:

 • A. Phát triển và tiến hóa không ngừng
 • B. Có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống
 • C. Có khả năng thích nghi với môi trường
 • D. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường
Câu 23
Mã câu hỏi: 100546

Điểm giống nhau của protein bậc 1, protein bậc 2 và protein bậc 3 là:

 • A. Chuỗi polipeptit ở dạng mạch thẳng
 • B. Chuỗi polipeptit xoắn cuộn tạo dạng khối cầu
 • C. Chỉ có cấu trúc 1 chuỗi polipeptit
 • D. Chuỗi polipeptit xoắn lò xo hay gấp lại
Câu 24
Mã câu hỏi: 100547

Vi khuẩn có cấu tạo đơn giản và kích thước cơ thể nhỏ sẽ có ưu thế:

 • A. Hạn chế sự tấn công của bạch cầu
 • B. Thích hợp với đời sống kí sinh
 • C. Trao đổi chất mạnh, phân chia nhanh
 • D. Dễ phát tán và phân bố rộng
Câu 25
Mã câu hỏi: 100548

Động vật ngủ đông có lớp mỡ dày có tác dụng:

 • A. Dự trữ năng lượng
 • B. Chống thoát hơi nước
 • C. Cấu tạo nên các hoocmon
 • D. Thay thế thức ăn
Câu 26
Mã câu hỏi: 100549

Nguyên tố quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ là:

 • A. Hydro
 • B. Cacbon
 • C. Nito
 • D. Oxy
Câu 27
Mã câu hỏi: 100550

Một gen có chiều dài là 5100 A0, số nucleotit loại Adenin chiếm 20%. Vậy gen có số liên kết hidro là bao nhiêu?

 • A. 3900
 • B. 1200
 • C. 1500
 • D. 3000
Câu 28
Mã câu hỏi: 100551

Protein có mấy bậc cấu trúc?

 • A. 5
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 2
Câu 29
Mã câu hỏi: 100552

Hợp chất nào sau đây không có đơn vị cấu trúc là glucozơ?

 • A. Saccarozơ
 • B. Glicogen
 • C. Phospholipit
 • D. Tinh bột
Câu 30
Mã câu hỏi: 100553

Lớp màng nhầy vi khuẩn có tác dụng chủ yếu:

 • A. Như những thụ thể tiếp nhận virus
 • B. Bảo vệ vi khuẩn
 • C. Giúp vi khuẩn di chuyển
 • D. Hấp thụ các chất dinh dưỡng

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ