Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề tham khảo thi cuối HK2 môn Toán 8 năm 2019

15/04/2022 - Lượt xem: 31
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (20 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 37993

Bất phương trình 5x < 2x − 3 có nghiệm là : 

 • A. x < −1
 • B. x > −1
 • C. x > −0,5
 • D. x < 0,5
Câu 2
Mã câu hỏi: 37994

Nghiệm của  phương trình \(\frac{{2 - x}}{2} = 0\)  là : 

 • A. x = 1
 • B. x = -2
 • C. x = 2
 • D. x = -1
Câu 3
Mã câu hỏi: 37995

Cho tam giác ABC đồng dạng với  tam giác A’B’C’ theo tỉ số \(\frac{3}{5}\) . Tỉ số diện tích của ABC và A’B’C’ là : 

 • A. \(\frac{9}{{25}}\)
 • B. \(\frac{5}{{3}}\)
 • C. \(\frac{3}{{5}}\)
 • D. \(\frac{27}{{125}}\)
Câu 4
Mã câu hỏi: 37996

Thể tích của một hình hộp chữ nhật có kích thước là 3cm, 4cm, 6cm bằng: 

 • A. 84cm3                
 • B. 30cm3                
 • C. 144cm3                
 • D. 72cm3                
Câu 5
Mã câu hỏi: 37997

Diện tích toàn phần của một hình lập phương có cạnh 6cm là: 

 • A. 72 cm2
 • B. 96 cm2
 • C. 144 cm2
 • D. 216 cm2
Câu 6
Mã câu hỏi: 37998

Cho tam giác ABC có AB = 3cm; AC = 2cm, AD là đường phân giác góc A. Tỷ số \(\frac{{DB}}{{DC}}\) bằng . 

 • A. 2/3
 • B. 2/5
 • C. 3/2
 • D. 3/5
Câu 7
Mã câu hỏi: 37999

Điều kiện xác định của phương trình:  \(\frac{{ - 2}}{{{y^2} - 9}} + \frac{4}{{3 - y}} = \frac{1}{{y + 3}}\)  là : 

 • A. \(y \ne 3\)
 • B. \(y \ne -3\)
 • C. \(y \ne  \pm 3\)
 • D. \(\forall y\)
Câu 8
Mã câu hỏi: 38000

Bất phương trình 7 - 2x > 0 có nghiệm là : 

 • A. \(x < \frac{2}{7}\)
 • B. \(x < \frac{7}{2}\)
 • C. \(x < \frac{-2}{7}\)
 • D. \(x < \frac{-7}{2}\)
Câu 9
Mã câu hỏi: 38001

Một lăng trụ đứng đáy là tam giác thì lăng trụ đó có :

 • A. 6 mặt, 9 cạnh, 5đỉnh;
 • B. 5 mặt, 9 cạnh,   6 đỉnh 
 • C. 5 mặt, 9 cạnh,   6 đỉnh 
 • D. 5 mặt, 6 cạnh, 9 đỉnh
Câu 10
Mã câu hỏi: 38002

Diện tích toàn phần của một hình lập phương là 216 cm2 thì độ dài cạnh của nó là:

 • A. 6 cm
 • B. 9 cm
 • C. 18 cm
 • D. 36 cm
Câu 11
Mã câu hỏi: 38003

Khi -2x > 0, kết quả rút gọn của biểu thức |- 2x| - x + 5 là: 

 • A. - 3x + 5       
 • B. x + 5       
 • C. -x + 5       
 • D. 3x + 5
Câu 12
Mã câu hỏi: 38004

Một hình hộp chữ nhật có: 

 • A.  6 mặt, 6 đỉnh, 12 cạnh
 • B. 6 đỉnh, 8 mặt, 12 cạnh
 • C. 6 mặt, 8 cạnh, 12 đỉnh
 • D. 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh
Câu 13
Mã câu hỏi: 38005

Cho tam giác MNP có IK//NP. Đẳng thức nào sau đây là  SAI ? 

 • A. \(\frac{{MI}}{{MN}} = \frac{{MP}}{{MK}}\)
 • B. \(\frac{{MI}}{{MN}} = \frac{{MK}}{{MP}}\)
 • C. \(\frac{{MI}}{{IN}} = \frac{{MK}}{{KP}}\)
 • D. \(\frac{{IN}}{{MN}} = \frac{{KP}}{{MP}}\)
Câu 14
Mã câu hỏi: 38006

Cho tam giác MNP, có MK là tia phân giác, khẳng định ĐÚNG là:

 • A. \(\frac{{MN}}{{MK}} = \frac{{NK}}{{KP}}\)
 • B. \(\frac{{MN}}{{KP}} = \frac{{MP}}{{NP}}\)
 • C. \(\frac{{MK}}{{MP}} = \frac{{NK}}{{KP}}\)
 • D. \(\frac{{MN}}{{NK}} = \frac{{MP}}{{KP}}\)
Câu 15
Mã câu hỏi: 38007

Cho hình lăng trụ đứng tam giác có độ dài ba cạnh của tam giác  là 3 cm, 4 cm, 5cm. Biết diện tích xung quanh là  60 cm2. Chiều cao hình lăng trụ đứng là:

 • A. 10 cm
 • B. 12 cm
 • C. 5 cm
 • D. 2,5 cm
Câu 16
Mã câu hỏi: 38008

Tập nghiệm của phương trình  \(\left( {\;x + \frac{2}{3}} \right)\,.\,\left( {x - \frac{1}{2}} \right) = 0\)  là: 

 • A. \(\left\{ { - \frac{2}{3}} \right\}\)
 • B. \(\left\{ {\frac{1}{2}} \right\}\)
 • C. \(\left\{ { - \frac{2}{3}; - \frac{1}{2}} \right\}\)
 • D. \(\left\{ { - \frac{2}{3};\frac{1}{2}} \right\}\)
Câu 17
Mã câu hỏi: 38009

Hình vẽ biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? 

 • A. x + 2  \( \le \) 10  
 • B. x + 2 < 10 
 • C. x + 2  \( \ge \) 10 
 • D. x + 2 > 10 
Câu 18
Mã câu hỏi: 38010

Cho tam giác ABC có các cạnh AB=2; BC=4; CA=3, D là chân đường phân giác của góc A.  Độ dài đường cạnh BD là:

 • A. 1,6
 • B. 2,6
 • C. 1,4
 • D. 2,4
Câu 19
Mã câu hỏi: 38011

Số nghiệm của phương trình 2x2 - 7x + 5 \( \le \) 0  là

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 20
Mã câu hỏi: 38012

Có bao nhiêu giá trị của x để biểu thức |x - 3| + |2 - x|  đạt giá trị nhỏ nhất:

 • A. 2
 • B. 0
 • C. 4
 • D. vô số 

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ