Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập HK2 năm 2020 môn Tin học 11 Trường THPT Ung Văn Khiêm

15/04/2022 - Lượt xem: 23
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 138756

Trong Pascal để đóng tệp ta dùng thủ tục

 • A. Close(<biến tệp>)
 • B. Stop(<biến tệp>
 • C. Close(<tên tệp>)
 • D. Stop(<tên tệp>);
Câu 2
Mã câu hỏi: 138757

Khai báo  Var a: array[1..10] of Integer. Trong các câu lệnh sau, lệnh nào bị lỗi:

 • A. a[4]:= a[1] - a[2];
 • B. a[1]:=5;
 • C. a[12]:=1;
 • D. a[2]:= a[1]+1;
Câu 3
Mã câu hỏi: 138758

Mảng là kiểu dữ liệu:

 • A. Đơn giản.
 • B. Đa cấu trúc.
 • C. Phức tạp.
 • D. Có cấu trúc.
Câu 4
Mã câu hỏi: 138759

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình kết quả gì?

(Phần khai báo và kết thúc chương trình xem như viết đầy đủ)

For i:=10 to 1 downto Write(i, ‘ ’);

 • A. Đưa ra 10 dấu cách
 • B. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 • C. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • D. Không đưa ra kết quả gì
Câu 5
Mã câu hỏi: 138760

Để gắn tên tệp cho biến tệp ta sử dụng câu lệnh:

 • A. assign(<tên tệp>,<biến tệp>);
 • B. <tên tệp> := <biến tệp>;
 • C. <biến tệp> := <tên tệp>;
 • D. assign(<biến tệp>,<tên tệp>);
Câu 6
Mã câu hỏi: 138761

Trong ngôn ngữ lập trình pascal, thủ tục chèn xâu S1 vào xâu S2 bắt đầu từ vị trí vt ta viết:

 • A. Insert(S1, S2, vt);
 • B. Insert(vt, S1, S2);
 • C. Insert(S1, vt, S2);
 • D. Insert(S2, S1, vt);
Câu 7
Mã câu hỏi: 138762

Kết quả của việc thực hiện hàm pos(‘ab’, ‘defbcad’) là  :

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 1
 • D. 0
Câu 8
Mã câu hỏi: 138763

Tham chiếu đến phần tử mảng một chiều được xác định bởi ?

 • A. Dấu [ ]
 • B. Dấu < >
 • C. Dấu ( )
 • D. Dấu “ “
Câu 9
Mã câu hỏi: 138764

Trong các khai báo sau, khai báo nào đúng?

 • A. Var ho = string(30);
 • B. Var diachi : string(100);
 • C. Var ten = string[30];
 • D. Var hoten: string[27];
Câu 10
Mã câu hỏi: 138765

Kiểu dữ liệu các phần tử có trong mảng là :

 • A. Có cùng 1 kiểu đó là kiểu số nguyên.
 • B. Kiểu dữ liệu có cấu trúc.
 • C. Có cùng 1 kiểu dữ liệu.
 • D. Mỗi phần tử có một kiểu.
Câu 11
Mã câu hỏi: 138766

Cú pháp khai báo cấu trúc lặp dạng  lùi với số lần lặp biết trước là:

 • A. For <biến đếm>:=<giá trị đầu> to <giá trị cuối> <câu lệnh>;
 • B. For <biến đếm>:=<giá trị cuối> downto <giá trị đầu> do <câu lệnh>;
 • C. For <biến đếm>:=<giá trị cuối> downto <giá trị đầu> <câu lệnh>;
 • D. For <biến đếm>:=<giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;
Câu 12
Mã câu hỏi: 138767

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là Sai?

 • A. Xâu có chiều dài không được vượt quá 250;
 • B. Thao tác nhập xuất đối với dữ liệu kiểu xâu như nhập xâu hay xuất giá trị của biến kiểu dữ liệu chuẩn;
 • C. Xâu không có kí tự nào được gọi là xâu rỗng;
 • D. Có thể tham chiếu đến từng kí tự trong xâu.
Câu 13
Mã câu hỏi: 138768

Cho st1:= ‘abc’;  st2:=‘deft’. Kết quả gọi insert(st2,st1,3):

 • A. ‘abcfted’.
 • B. ‘eftcabd’.
 • C. ‘abdeftc’.
 • D. ‘abcdeft’.
Câu 14
Mã câu hỏi: 138769

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, (chọn câu đúng)

 • A. Các phần tử của mảng 1 chiều không sắp theo thứ tự.
 • B. Các phần tử của mảng 1 chiều được sắp thứ tự theo giá trị tăng dần
 • C. Các phần tử của mảng 1 chiều được sắp thứ tự theo giá trị giảm dần
 • D. Các phần tử của mảng 1 chiều được sắp thứ tự theo chỉ số
Câu 15
Mã câu hỏi: 138770

‘hoc’ +‘Tin’ thực hiện phép ghép xâu trên cho kết quả gì?

 • A. ‘hocTin’
 • B. ‘Tinhoc’
 • C. ‘Tin hoc’
 • D.  ‘hoc Tin’
Câu 16
Mã câu hỏi: 138771

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phát biểu nào sau đây là đúng với câu lệnh rẽ nhánh if…then…?

 • A. Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa hai cặp dấu ngoặc nhọn;
 • B. Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa hai dấu ngoặc đơn;
 • C. Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa Begin và End .
 • D. Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa Begin và End ;
Câu 17
Mã câu hỏi: 138772

Cú pháp để khai báo mảng 1 chiều trực tiếp là:

 • A. Var  <tên biến mảng>: array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;
 • B. Const  <tên biến mảng>: array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;
 • C. Var  <tên biến mảng>: array [kiểu phần tử] of < kiểu chỉ số >;
 • D. Var  <tên biến mảng>: array [kiểu chỉ số] : <kiểu phần tử>;
Câu 18
Mã câu hỏi: 138773

Mở tệp f để đọc dữ liệu ta sử dụng lệnh nào sau đây:

 • A. Rewrite(f);
 • B. Read(f);
 • C. Reset(f)
 • D. Reset(f);
Câu 19
Mã câu hỏi: 138774

Trong pascal mở tệp để ghi kết quả ta sử dụng thủ tục:

 • A. Reset(<tên biến tệp>);
 • B. Rewrite(<tên biến tệp>);
 • C. Rewrite(<tên tệp>);
 • D. Reset(<tên tệp>);
Câu 20
Mã câu hỏi: 138775

Phát biểu nào dưới đây là đúng:

 • A. Tham chiếu tới phần tử của mảng một chiều được xác định bởi tên biến mảng và chỉ số phần tử của mảng được viết trong cặp dấu ngoặc ( và )
 • B. Tham chiếu tới phần tử của mảng một chiều được xác định bởi tên biến mảng và chỉ số  phần tử của mảng
 • C. Tham chiếu tới phần tử của mảng một chiều được xác định bởi tên biến mảng và chỉ số phần tử của mảng được viết trong cặp dấu ngoặc [ và ]
 • D. Tham chiếu tới phần tử của mảng một chiều được xác định bởi tên biến mảng và kiểu phần tử của mảng
Câu 21
Mã câu hỏi: 138776

Hàm EOF(<biến tệp>) có giá trị

 • A. TRUE khi con trỏ tệp đang ở cuối tệp.
 • B. FALSE khi con trỏ tệp đang ở cuối dòng.
 • C. Là một số nguyên bất kỳ
 • D. TRUE khi con trỏ tệp đang ở cuối dòng.
Câu 22
Mã câu hỏi: 138777

Mảng 1 chiều là:

 • A. Dãy các phần tử có thể khác kiểu nhau
 • B. Dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu.
 • C. Dãy hữu hạn các phần tử khác kiểu nhau
 • D. Dãy vô số các phần tử có thể cùng kiểu
Câu 23
Mã câu hỏi: 138778

Khai báo nào sau đây là đúng:

 • A. Var    mang1= Array[1..100] of  Real;
 • B. Var  mang1: Array[‘1’..‘7’]  of  byte;
 • C. Const  N=1.2; Var  mang1 : Array[1..n] of  Integer;
 • D. Var    nhietdo : array[1…365] of  integer;
Câu 24
Mã câu hỏi: 138779

Cho st:=‘chuc cac ban may man’,kết quả của hàm length(st) là:

 • A. 16.
 • B. 20.
 • C. 18.
 • D. 22.
Câu 25
Mã câu hỏi: 138780

Trong ngôn ngữ lập trình pascal, thủ tục Delete(st, vt, n) thực hiện công việc gì trong các công việc sau:

 • A. Xóa trong xâu n, St ký tự bắt đầu từ vị trí vt
 • B. Xóa trong xâu vt, n  ký tự bắt đầu từ vị trí st
 • C. Xóa trong xâu st, n ký tự bắt đầu từ vị trí vt
 • D. Xóa trong xâu ký tự st, vt ký tự bắt đầu từ vị trí n
Câu 26
Mã câu hỏi: 138781

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hàm Length(S) cho kết quả là gì ?

 • A. Số ký tự hiện có của xâu S không tính các khoảng cách;
 • B. Độ dài xâu S khi khai báo;
 • C. Số ký tự hiện có của xâu S;
 • D. Số ký tự của xâu không tính dấu cách cuối cùng;
Câu 27
Mã câu hỏi: 138782

Trong ngôn ngữ lập trình pascal, thủ tục Insert(S1, S2, n) thực hiện công việc gì ?

 • A. Chèn thêm xâu S2 vào xâu S1 bắt đầu từ vị trí n của xâu S2;
 • B. Chèn thêm xâu S2 vào xâu S1 bắt đầu từ vị trí n của xâu S1;
 • C. Chèn thêm xâu S1 vào xâu S2 bắt đầu từ vị trí n của xâu S1;
 • D. Chèn thêm xâu S1 vào xâu S2 bắt đầu từ vị trí n của xâu S2;
Câu 28
Mã câu hỏi: 138783

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng ?

 • A. If <biểu thức logic> ; then <câu lệnh> ;
 • B. If <biểu thức logic> then <câu lệnh> ;
 • C. If <biểu thức logic> then <câu lệnh > .
 • D. If <biểu thức logic> ; then <câu lệnh> .
Câu 29
Mã câu hỏi: 138784

Hãy điền vào chỗ trống trong đoạn chương trình sau đây:Nhập 2 xâu từ bàn phím và kiểm tra kí tự đầu tiên của xâu thứ nhất có trùng với kí tự cuối cùng của xâu thứ hai không?

            Program vd1;

            Uses crt;

            Var {1}…………………….

                        X:byte;

            Begin

                 Write(‘Nhap vao xau thu 1:’);

                  {2}………………….

                Write(‘{3}………………………….:’)

                  Readln(s2);

                        X:=length(s2);

                        if {4}………………………then

                                    Write(‘Trung nhau ’)

                                    {5}……………

                                    {6}……………………(‘khac nhau’);

                        {7}………………..

            {8}………………...

Câu 30
Mã câu hỏi: 138785

Hãy cho biết kết quả sau khi thực hiện chương trình sau đây:

Program mangmotchieu;

Var   M:array[1..10] of integer;

         i:byte;

Begin

         For i:=1 to 10 do

M[i]:=i;

         For i:=1 to 10 do

 Write(M[5]:2, M[7]:2, M[9]:2);

End.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ