Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập HK1 môn Hóa 9 năm học 2019-2020 Trường THCS Phan Văn Trị

08/07/2022 - Lượt xem: 20
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 237914

Oxit axit có những tính chất hóa học nào sau đây

 • A. Tác dụng với oxit bazơ, kiềm, nước
 • B. Tác dụng với nước, axit ,oxit bazơ
 • C. Tác dụng với kiềm, nướ , axit
 • D. Tác dụng với nước, axit, kiềm
Câu 2
Mã câu hỏi: 237915

Giấm ăn có tính axit vậy giấm có pH là:

 • A. pH < 7    
 • B. pH = 7     
 • C. pH  > 7      
 • D. 7 < pH < 9
Câu 3
Mã câu hỏi: 237916

Dung dịch NaOH không có tính chất hoá học nào sau đây?

 • A. Làm quỳ tím hoá xanh     
 • B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước
 • C. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước   
 • D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước
Câu 4
Mã câu hỏi: 237917

Chất nào sau đây còn có tên gọi là muối ăn?

 • A. KNO3
 • B. NaCl     
 • C. CuSO4.  
 • D. CaCO3
Câu 5
Mã câu hỏi: 237918

Sắt bị nam châm hút là do

 • A. Sắt là kim loại nặng.
 • B. Sắt có từ tính.
 • C. Sắt có màu trắng.
 • D. Sắt có tính dẫn điện
Câu 6
Mã câu hỏi: 237919

Đơn chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí hiđrô là

 • A. Đồng .
 • B. Lưu huỳnh. 
 • C. Thuỷ ngân .
 • D. Kẽm.
Câu 7
Mã câu hỏi: 237920

Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần là:

 • A. Na , Mg , Zn    
 • B. Al , Zn , Na
 • C. Mg , Al , Na    
 • D. Pb , Ag , Mg
Câu 8
Mã câu hỏi: 237921

Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở  trạng thái

 • A. Lỏng và khí.      
 • B. Rắn và lỏng.
 • C. Rắn và khí.   
 • D. Rắn, lỏng, khí.
Câu 9
Mã câu hỏi: 237922

Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit là:

 • A. C, S, Cl2    
 • B. P, C ,S
 • C. H2,  Cl2 ,C       
 • D. C, P ,Cl2
Câu 10
Mã câu hỏi: 237923

Hòa tan 4,8 g Mg vào dung dịch HCl thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là:

 • A. 4,48 lít      
 • B. 3,36 lít  
 • C. 33,6 lít     
 • D. 44,8 lít
Câu 11
Mã câu hỏi: 237924

Chất tác dụng được với nước tạo thành dung dịch làm quì tím hoá đỏ là:

 • A. Na2O , SO2   
 • B. P2O5 , SO3
 • C. K2O , N2O3    
 • D. SO2 , CO
Câu 12
Mã câu hỏi: 237925

Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl2 đến khi không tạo thêm kết tủa nữa thì dừng. Lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thì chất rắn thu được là:

 • A. Cu     
 • B. Cu(OH)2
 • C. CuO     
 • D. Tất cả đều sai
Câu 13
Mã câu hỏi: 237926

Dãy chất nào sau đây có các chất đều phản ứng với dung dịch Axit clohyđric:

 • A. CuO , Cu , Fe    
 • B. Fe2O3  , Fe, Cu    
 • C. Cu , Fe2O3 , CuO    
 • D. Fe , Fe2O3 , CuO
Câu 14
Mã câu hỏi: 237927

Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo thành sản phẩm có chất khí:

 • A. BaO và H2SO4       
 • B. Ba(OH)và H2SO4
 • C. BaCOvà H2SO4   
 • D. BaCl2 và H2SO4
Câu 15
Mã câu hỏi: 237928

Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần mức độ hoạt động hoá học

 • A. Pb , Fe , Ag , Cu    
 • B. Fe , Pb , Ag , Cu
 • C. Ag , Cu , Pb , Fe    
 • D. Ag , Cu , Fe , Pb
Câu 16
Mã câu hỏi: 237929

Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo thành muối kết tủa:

 • A. Na2O và H2SO4   
 • B. Na2SO4 và BaCl2
 • C. NaOH và H2SO4   
 • D. NaOH  và MgCl2
Câu 17
Mã câu hỏi: 237930

Axit sunfuric đặc, dư tác dụng với 10 gam hỗn hợp CuO và Cu thì thu được 2,24 lít khí (đktc). Khối lượng ( gam) của CuO và Cu trong hỗn hợp lần lượt là:

 • A. 3,6 và 6,4   
 • B. 6,8 và 3,2  
 • C. 0,4 và 9,6      
 • D. 4,0 và 6,0
Câu 18
Mã câu hỏi: 237931

Oxit của một nguyên tố có hóa trị (II), chứa 20% Oxi về khối lượng. Hỏi nguyên tố đó là nguyên tố nào sau đây:

 • A. Ca
 • B. Mg
 • C. Fe
 • D. Cu
Câu 19
Mã câu hỏi: 237932

Nung hỗn hợp gồm hai muối CaCO3 và MgCO3 thu được 76 g hai oxit và 33,6 lít khí CO2 (đktc).Khối lượng hỗn hợp ban đầu lần lượt là:

 • A. 140g
 • B. 150g
 • C. 142g
 • D. 162g
Câu 20
Mã câu hỏi: 237933

Tìm công thức của của hợp chất có thành phần : 28% Na; 33% Al; 39% O.

 • A. NaAlO
 • B. NaAlO2
 • C. NaO
 • D. Kết quả khác
Câu 21
Mã câu hỏi: 237934

Cho 5,4 g một kim loại hóa trị (III) tác dụng với Clo có dư thu được 26,7g muối. Xác định kim loại đem phản ứng. Xác định kim loại đem phản ứng.

 • A. Cr
 • B. Al
 • C. Fe
 • D. Kết quả khác
Câu 22
Mã câu hỏi: 237935

Cho lá Sắt có khối lượng 8,4 gam vào dung dịch Đồng sunfat. Sau một thời gian nhấc lá Sắt ra, rửa nhẹ, làm khô, khối lượng lá Sắt là 18 g. Khối lưọng muối sắt tạo thành trong dung dịch là:

 • A. 30,4g
 • B. 22,8g
 • C. 23g
 • D. 25g
Câu 23
Mã câu hỏi: 237936

Cho 10 hỗn hợp bột các kim loại Kẽm và Đồng vào dung dịch CuSO4 dư. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn có khối lượng 11 gam. Thành phần phần trăm theo khối lượng của kẽm và đồng trong hỗn hợp ban đầu là:

 • A. 35% và 65%
 • B. 40,8% và 58,2%
 • C. 72,2% và 27,8%
 • D. 70,2% và 29,8%
Câu 24
Mã câu hỏi: 237937

Nhôm phản ứng được với :

 • A. Khí clo, dung dịch kiềm, axit, khí oxi.
 • B. Khí clo, axit, oxit bazơ, khí hidro.
 • C. Oxit bazơ, axit, hiđro, dung dịch kiềm.
 • D. Khí clo, axit, oxi, hiđro, dung dịch magiesunfat.
Câu 25
Mã câu hỏi: 237938

Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, để làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với

 • A. dung dịch NaOH dư.   
 • B. dung dịch H2SO4 loãng.
 • C. dung dịch HCl dư. 
 • D. dung dịch HNO3 loãng .             
Câu 26
Mã câu hỏi: 237939

Nhôm hoạt động hoá học mạnh hơn sắt, vì

 • A. Al, Fe đều không phản ứng với HNO3 đặc nguội.  
 • B. Al có phản ứng với dung dịch kiềm.   
 • C. nhôm đẩy được sắt ra khỏi dung dịch muối sắt.  
 • D. chỉ có sắt bị nam châm hút.
Câu 27
Mã câu hỏi: 237940

Kim loại được dùng làm đồ trang sức vì có ánh kim rất đẹp, đó là các kim loại

 • A. Ag, Cu.  
 • B. Au, Pt.      
 • C. Au, Al.   
 • D. Ag, Al.
Câu 28
Mã câu hỏi: 237941

Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được 2 dung dịch muối trong mỗi cặp chất nào sau đây?

 • A. Na2SO4 và Fe2(SO4)3.  
 • B. Na2SO4 và K2SO4.
 • C. Na2SO4 và BaCl2.   
 • D. Na2CO3 và K3PO4.
Câu 29
Mã câu hỏi: 237942

Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4

 • A. K2SO4.    
 • B. Ba(OH)
 • C. NaCl.     
 • D. NaNO3.
Câu 30
Mã câu hỏi: 237943

Nhóm chất tác dụng với nước và với dung dịch HCl là

 • A. Na2O,  SO3 , CO.    
 • B. K2O,  P2O5,  CaO.  
 • C. BaO,  SO3,  P2O5.
 • D. CaO,  BaO,  Na2O.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ