Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập Chương 4 môn Lịch sử 12 năm 2021 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

15/04/2022 - Lượt xem: 10
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 213627

Đâu không phải là điểm tương đồng về nội dung của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 và Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam?

 • A. Các nước cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.
 • B. Là thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao.
 • C. Cam kết thực hiện việc ngừng bắn, lập lại hòa bình và di chuyển quân đội.
 • D. Việt Nam sẽ tiến tới thống nhất đất nước bằng việc tổng tuyển cử tự do.
Câu 2
Mã câu hỏi: 213628

Nội dung nào trong hiệp định Giơnevơ (1954) là điểm hạn chế, đến hiệp định Pari (1973) đã được ta khắc phục triệt để?

 • A. Các nước công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào, Campuchia.
 • B. Việt Nam sẽ thống nhất bằng tổng tuyển cử tự do trong cả nước dưới sự kiểm soát của quốc tế.
 • C. Các bên thực hiện tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực.
 • D. Các bên thực hiện ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.
Câu 3
Mã câu hỏi: 213629

Đâu không phải là điểm hạn chế của hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương đã được hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam khắc phục?

 • A. Quy định quân đội nước ngoài phải rút khỏi Việt Nam trong vòng 60 ngày.
 • B. Vấn đề thống nhất đất nước do nhân dân Việt Nam tự quyết định.
 • C. Không có sự phân chia rõ ràng về vùng kiểm soát của các lực lượng.
 • D. Hoa Kì công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.
Câu 4
Mã câu hỏi: 213630

Trong hai cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược (1945 - 1975), nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi bằng nghệ thuật gì?

 • A. Dùng sức mạnh của nhiều nhân tố thắng sức mạnh quân sự và kinh tế.
 • B. Dùng sức mạnh của vật chất đánh thắng sức mạnh của ý chí và tinh thần.
 • C. Lấy số lượng quân đông thắng vũ khí chất lượng cao.
 • D. Lấy lực thắng thế, lấy ít thắng nhiều.
Câu 5
Mã câu hỏi: 213631

Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ở Việt Nam có điểm giống nhau về

 • A. Đối tượng tiến công.
 • B. Hướng tiến công chủ yếu.
 • C. Vai trò của lực lượng chính trị.
 • D. Huy động lực lượng.
Câu 6
Mã câu hỏi: 213632

Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) có điểm gì khác về hình thức tiến công so với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)?

 • A. Là cuộc tiến công của lực lượng vũ trang, có sự hỗ trợ của lực lượng chính trị.
 • B. Là cuộc tiến công quân sự đồng loạt của lực lượng vũ trang trên tất cả các mặt trận.
 • C. Là sự phối hợp chiến đấu của các quân chủng, binh chủng có sự hỗ trợ của lực lượng biệt động.
 • D. Là cuộc tiến công của lực lượng vũ trang với phong trào nổi dậy của quần chúng.
Câu 7
Mã câu hỏi: 213633

Điểm giống nhau giữa Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là

 • A. Có sự kết hợp với nổi dậy của quần chúng.
 • B. Có sự điều chỉnh phương châm tác chiến.
 • C. Tiêu diệt mọi lực lượng của đối phương.
 • D. Là những trận quyết chiến chiến lược.
Câu 8
Mã câu hỏi: 213634

Hai cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975) đều được phát động trong điều kiện quốc tế như thế nào?

 • A. Có sự đồng thuận của phe xã hội chủ nghĩa.
 • B. Cục diện hai cực, hai phe bao trùm thế giới.
 • C. Được sự nhất trí của Liên Xô và Trung Quốc.
 • D. Đang có sự hòa hoãn giữa các cường quốc.
Câu 9
Mã câu hỏi: 213635

Chiến lược “chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam được triển khai thông qua những kế hoạch nào?

 • A. Xtalây- Taylo.
 • B. Giôn xơn- Mác Namara.
 • C. Xtalây- Taylo và Giônxơn- Mác Namara.
 • D. Bên miệng hố chiến tranh.
Câu 10
Mã câu hỏi: 213636

Xương sống của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam là

 • A. Quân đội Việt Nam Cộng hòa.
 • B. Cố vấn Mĩ.
 • C. Phương tiện chiến tranh của Mĩ.
 • D. Ấp chiến lược.
Câu 11
Mã câu hỏi: 213637

Điểm giống nhau về bối cảnh thế giới tại thời điểm kí kết hiệp định hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương và hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam là

 • A. Nội bộ phe xã hội chủ nghĩa thống nhất, đoàn kết.
 • B. Xu thế hòa hoãn trên thế giới xuất hiện.
 • C. Xu thế toàn cầu hóa phát triển.
 • D. Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình là xu thế chủ đạo.
Câu 12
Mã câu hỏi: 213638

Việc kí kết hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam đã phản ánh xu thế gì của thế giới trong những năm 70 của thế kỉ XX?

 • A. Xu thế hòa hoãn Đông- Tây.
 • B. Xu thế toàn cầu hóa.
 • C. Xu thế giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
 • D. Xu thế liên kết khu vực.
Câu 13
Mã câu hỏi: 213639

Ý nào sau đây không chứng tỏ hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam đã tạo ra thời cơ để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam?

 • A. So sánh tương quan lực lượng thay đổi có lợi cho cách mạng.
 • B. Vùng giải phóng được mở rộng.
 • C. Việt Nam đã có cơ sở pháp lý để tiến tới thống nhất đất nước.
 • D. Chính quyền Sài Gòn vẫn còn tồn tại và có sự nhân nhượng với lực lượng cách mạng.
Câu 14
Mã câu hỏi: 213640

Ý nào dưới đây thể hiện tinh thần nhân văn của kế hoạch giải phóng miền Nam?

 • A. Năm 1976, tổng khởi nghĩa giải phóng hoàn toàn miền Nam.
 • B. Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.
 • C. Tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa....giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh.
 • D. Trong năm 1945 tiến công địch trên quy mô lớn để nhanh chóng giải phóng miền Nam.
Câu 15
Mã câu hỏi: 213641

Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975) là

 • A. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.
 • B. Tạo điều kiện để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 • C. Là nguồn cổ vũ với phong trào cách mạng thế giới.
 • D. Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mĩ.
Câu 16
Mã câu hỏi: 213642

Nguyên nhân chung quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945) và cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954 - 1975) ở Việt Nam là gì?

 • A. Truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân ta.
 • B. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • C. Lực lượng tham gia cách mạng được xây dựng, chuẩn bị chu đáo.
 • D. Khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được xây dựng, củng cố.
Câu 17
Mã câu hỏi: 213643

Thắng lợi nào của quân dân Việt Nam đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút”?

 • A. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972.
 • B. Trận “Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972.
 • C. Hiệp định Pari năm 1973.
 • D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968.
Câu 18
Mã câu hỏi: 213644

Hiệp định Pari về Việt Nam năm 1973 là kết quả của sự kết hợp những yếu tố nào?

 • A. Đấu tranh quân sự-chính trị- kinh tế.
 • B. Cuộc đấu tranh kiên cường của nhân dân 2 miền Nam- Bắc.
 • C. Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam với sự ủng hộ của quốc tế.
 • D. Cuộc đấu tranh quân sự- chính trị- ngoại giao của nhân dân 2 miền Nam- Bắc.
Câu 19
Mã câu hỏi: 213645

Vấn đề thống nhất đất nước của Việt Nam được quy định như thế nào trong hiệp định Pari năm 1973?

 • A. Việt Nam tiếp tục sự chia cắt với biên giới quốc gia là vĩ tuyến 17.
 • B. Vấn đề thống nhất đất nước do nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định.
 • C. Việt Nam sẽ thống nhất thông qua cuộc tổng tuyển cử dưới sự giám sát của một ủy ban quốc tế.
 • D. Việt Nam sẽ thống nhất sau khi Mĩ và quân Đồng minh rút hết.
Câu 20
Mã câu hỏi: 213646

Nguyên nhân nào có tính chất quyết định đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam?

 • A. Ta có hậu phương vững chắc ở miền Bắc chi viện.
 • B. Nhân dân ba nước Đông Dương đoàn kết, các nước XHCN giúp đỡ.
 • C. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng.
 • D. Nhân dân có truyền thống yêu nước nồng nàn.
Câu 21
Mã câu hỏi: 213647

Mục tiêu của kế hoạch Giônxơn – Mác Namara trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam (1961-1965) là gì?

 • A. Hoàn thành bình định có trọng điểm miền Nam trong vòng 2 năm.
 • B. Hoàn thành bình định miền Nam trong vòng 18 tháng.
 • C. Hoàn thành bình định miền Nam trong vòng 16 tháng.
 • D. Hoàn thành bình định miền Nam trong vòng 24 tháng.
Câu 22
Mã câu hỏi: 213648

Lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong việc thực hiện chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1961-1965) là

 • A. Quân đội Việt Nam Cộng hòa.
 • B. Quân viễn chinh Mĩ.
 • C. Quân đồng minh Mĩ.
 • D. Quân viễn chinh và đồng minh Mĩ.
Câu 23
Mã câu hỏi: 213649

Theo anh chị biết âm mưu cơ bản của Mĩ trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam (1961-1965) là

 • A. “Dùng người Việt đánh người Việt”.
 • B. Đưa quân Mĩ ào ạt vào miền Nam.
 • C. Đưa quân chư hầu vào miền Nam Việt Nam.
 • D. “Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.
Câu 24
Mã câu hỏi: 213650

Ngày 27-1-1973 đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng gì đối với Việt Nam?

 • A. Mĩ tuyên bố ngừng ném bom phá hoại miền Bắc.
 • B. Hội nghị Pari được nối lại.
 • C. Mĩ tuyên bố sẽ rút quân khỏi miền Nam.
 • D. Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được kí kết.
Câu 25
Mã câu hỏi: 213651

Đâu không phải là nguyên nhân khách quan đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Việt Nam (1954- 1975)

 • A. Sự đoàn kết chiến đấu của 3 dân tộc Đông Dương.
 • B. Sự ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng hòa bình, dân chủ nhất là Liên Xô và Trung Quốc.
 • C. Phong trào phản đối chiến tranh của nhân dân Mĩ.
 • D. Sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam.
Câu 26
Mã câu hỏi: 213652

Mục đích của Mĩ trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta lần thứ hai có gì khác so với cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất?

 • A. Ngăn chặn sự chi viện từ ngoài vào miền Bắc, từ miền Bắc vào miền Nam.
 • B. Giành thắng lợi quyết định, buộc ta ký hiệp định có lợi cho Mĩ.
 • C. Uy hiếp tinh thần chiến đấu của nhân dân ta ở hai miền Nam - Bắc.
 • D. Phá hoại tiềm lực kinh tế, quốc phòng của nhân dân miền Bắc.
Câu 27
Mã câu hỏi: 213653

Điểm khác biệt lớn nhất của cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai so với cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất là gì?

 • A. Âm mưu phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
 • B. Thực hiện với quy mô lớn, ồ ạt, tập trung các phương tiện chiến tranh hiện đại nhất, cường độ đánh phá mạnh nhất trong thời gian ngắn.
 • C. Cứu nguy cho các chiến lược chiến tranh có nguy cơ bị phá sản, cứu nguy cho quân đội Sài Gòn đang suy sụp.
 • D. Kết hợp ném bom bắn phá bằng không quân, hải quân với các cuộc tập kích bằng máy bay ném bom chiến lược B52.
Câu 28
Mã câu hỏi: 213654

Ai là phi công đầu tiên bắn rơi “pháo đài bay B52” của Mĩ trong sự kiện “Điện Biên Phủ trên không” (1972)?

 • A. Vũ Xuân Thiều.         
 • B. Vũ Đình Rạng.
 • C. Phạm Tuân.         
 • D. Nguyễn Thành Trung.
Câu 29
Mã câu hỏi: 213655

Đâu không phải là ý nghĩa quốc tế của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 - 1975)?

 • A. Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mĩ.
 • B. Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân kiểu mới.
 • C. Là nguồn cổ vũ đối với phong trào cách mạng thế giới.
 • D. Góp phần làm xói mòn và sụp đổ của trật tự hai cực Ianta.
Câu 30
Mã câu hỏi: 213656

Đâu không phải là nguyên nhân để Bộ chính trị quyết định mở chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng?

 • A. Quân Giải phóng chưa đủ khả năng để tấn công vào Sài Gòn.
 • B. Để phát huy thế tiến công từ Tây Nguyên.
 • C. Để phát huy thế tiến công từ Tây Nguyên.
 • D. Quân đội Sài Gòn bỏ ngỏ vùng duyên hải miền Trung để cố thủ Sài Gòn.
Câu 31
Mã câu hỏi: 213657

Sai lầm chiến lược của Nguyễn Văn Thiệu ở trong trận đánh ở Tây Nguyên từ ngày 4 đến ngày 23- 3- 1975 kéo theo sự thất bại hàng loạt của quân đội Sài Gòn sau đó là

 • A. Bố phòng nặng ở 2 đầu.
 • B. Tập trung phòng ngự ở Bắc Tây Nguyên.
 • C. Rút toàn bộ quân khỏi Tây Nguyên về giữ vùng duyên hải miền Trung.
 • D. Cố thủ ở Tây Nguyên.
Câu 32
Mã câu hỏi: 213658

Điểm khác nhau cơ bản giữa Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) với Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng (2/1951) là

 • A. xây dựng cơ sở vật chất của CNXH.
 • B. thông qua nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam.
 • C. bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
 • D. thông qua báo cáo chính trị.
Câu 33
Mã câu hỏi: 213659

Tại Hội nghị Chính trị đặc biệt (3 - 1964), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói "Trong 10 năm qua, miền Bắc đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con người đều đổi mới" để nhấn mạnh những thành tựu của miền Bắc trong

 • A. 10 năm đầu sau Hiệp định Giơ-ne-vơ.
 • B. 10 năm đầu sau ngày cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công.
 • C. 10 năm đầu xây dựng sau ngày giải phóng miền Nam 1975.
 • D. tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc 1930 - 1945.
Câu 34
Mã câu hỏi: 213660

Đại hội lần III của Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định vấn đề gì?

 • A. “Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam”.
 • B. “Đại hội xây dựng miền Bắc thành hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn ở miền Nam”.
 • C. “Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”.
 • D. “Đại hội thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở miền Bắc”.
Câu 35
Mã câu hỏi: 213661

Từ thắng lợi của quân dân miền Bắc trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ với đỉnh cao là trận “Điện Biên Phủ trên không” đã cho thấy mối quan hệ như thế nào giữa đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao?

 • A. Thắng lợi trên mặt trận quân sự quyết định thắng lợi trên mặt trận ngoại giao.
 • B. Đấu tranh trên mặt trận ngoại giao tạo ra thế mạnh cho cuộc đấu tranh trên mặt trận quân sự.
 • C. Thắng lợi trên mặt trận quân sự góp phần vào thắng lợi trên mặt trận ngoại giao.
 • D. Thắng lợi trên mặt trận quân sự có vai trò quan trong đối với thắng lợi trên mặt trận ngoại giao.
Câu 36
Mã câu hỏi: 213662

Tinh thần đoàn kết quốc tế của miền Bắc Việt Nam với các nước Đông Dương được thể hiện như thế nào trong những năm 1969-1973?

 • A. Tiếp nhận viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa cho miền Nam.
 • B. Làm tròn nghĩa vụ quốc tế với Lào và Campuchia.
 • C. Tham gia phong trào không liên kết.
 • D. Việt Nam ủng hộ phong trào cách mạng ở Cuba.
Câu 37
Mã câu hỏi: 213663

Thắng lợi quân sự nào tác động trực tiếp buộc Mĩ phải ngồi vào bàn đàm phán và kí Hiệp định Pari 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam?

 • A. Thắng lợi của nhân dân miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất (1969) và lần thứ hai (1972) của Mĩ.
 • B. Thắng lợi Vạn Tường (1965) ở miền Nam, trận “Điện Biên Phủ trên không” (1972) ở miền Bắc.
 • C. Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968), trận “Điện Biên Phủ trên không” (1972).
 • D. Thắng lợi của cuộc Tiến công chiến lược (1972) của quân dân miền Nam và trận “Điện Biên Phủ trên không” (1972).
Câu 38
Mã câu hỏi: 213664

Đâu không phải là lý do để Bộ chính trị quyết định chọn Tây Nguyên hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975?

 • A. Tây Nguyên có vị trí chiến lược cả ta và địch đều cố nắm giữ.
 • B. Cơ sở quần chúng của ta ở Tây Nguyên vững chắc.
 • C. Do sự bố phòng sơ hở của quân đội Sài Gòn.
 • D. Do Tây Nguyên là căn cứ quân sự lớn nhất và là điểm yếu nhất của quân đội Sài Gòn.
Câu 39
Mã câu hỏi: 213665

Điểm giống nhau cơ bản giữa chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 với trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 là

 • A. Đều là những thắng lợi quân sự quyết định dẫn tới kí kết một hiệp định hòa bình.
 • B. Đều có chung kẻ thù chính là đế quốc Mĩ.
 • C. Đều tiêu diệt được một bộ phận sinh lực địch.
 • D. Đều làm phá sản các kế hoạch, chiến lược chiến tranh của kẻ thù.
Câu 40
Mã câu hỏi: 213666

Ý nào dưới đây không phải là kết quả và ý nghĩa của trận Điện Biên Phủ trên không?

 • A. Buộc Mỹ chấp nhận ký hiệp định Paris.
 • B. Mỹ chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc.
 • C. Đánh bại cuộc tập kích bằng máy bay B52 của Mỹ.
 • D. Mỹ tăng cường lực lượng Mỹ cho chiến trường miền Nam.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ