Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra học kì I tiếng Anh lớp 7 năm học 2020

15/04/2022 - Lượt xem: 47
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (10 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 24194

Choose the word whose underlined part pronounced differently from others.

 • A. talk
 • B. small
 • C. all
 • D. vacation
Câu 2
Mã câu hỏi: 24195
 • A. where
 • B. what
 • C. who
 • D. when
Câu 3
Mã câu hỏi: 24196
 • A. books
 • B. stops
 • C. cuts
 • D. pens
Câu 4
Mã câu hỏi: 24197
 • A. watches
 • B. washes
 • C. boxes
 • D. writes
Câu 5
Mã câu hỏi: 24198
 • A. hour
 • B. horse
 • C. holiday
 • D. hurry
Câu 6
Mã câu hỏi: 24199

Choose the best option to complete these sentenses

Nam is a friendly student. He has…………friends.

 • A. any
 • B. many
 • C. few
 • D. much
Câu 7
Mã câu hỏi: 24200

I like swimming and……..does my sister.

 • A. so
 • B. too
 • C. neither
 • D. either
Câu 8
Mã câu hỏi: 24201

When I am away from home, I ……….my family very much.

 • A. love
 • B. miss
 • C. like
 • D. hate
Câu 9
Mã câu hỏi: 24202

Hoa lives………..Ha noi,……….12 Tran Hung Dao Street.

 • A. in/ at
 • B. in/ in
 • C. at/ in
 • D. in/on
Câu 10
Mã câu hỏi: 24203

………..I speak to Mr.Kim? – Hold on a minute,please.

 • A. Should
 • B. Shall
 • C. Can
 • D. Will
   

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ