Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra HK1 môn GDCD lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh

15/04/2022 - Lượt xem: 48
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 137944

Quan điểm nào dưới đây về nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là đúng?

 • A. Xây dựng một nền kinh tế tri thức toàn diện gắn với tự động hóa.
 • B. Phát triển mạnh mẽ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.
 • C. Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả.
 • D. Chuyển mạnh từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp.
Câu 2
Mã câu hỏi: 137945

Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào trong quá trình sản xuất được gọi là?

 • A. Sản xuất của cải vật chất.
 • B. Hoạt động.
 • C. Lao động.
 • D. Sức lao động.
Câu 3
Mã câu hỏi: 137946

Bên cạnh những thuận lợi thì hội nhập kinh tế quốc tế cũng đem lại những khó khăn thách thức cho các doanh nghiệp, đó là?

 • A. Cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt. 
 • B. Cạnh tranh ngày càng nhiều.
 • C. Tăng cường quá trình hợp tác.
 • D. Nâng cao năng lực cạnh tranh.
Câu 4
Mã câu hỏi: 137947

Khi phát hiện một cửa hàng chuyên tiêu thụ hàng giả, em sẽ làm theo phương án nào dưới đây?

 • A. Vẫn mua hàng hóa ở đó vì giá rẻ hơn nơi khác.
 • B. Không đến cửa hàng đó mua hàng nữa.
 • C. Tự tìm hiểu về nguồn gốc số hàng giả đó.
 • D. Báo cho cơ quan chức năng biết.
Câu 5
Mã câu hỏi: 137948

Một trong những nội dung cơ bản của CNH, HĐH ở nước ta là?

 • A. Phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí.
 • B. Phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin.
 • C. Phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật.
 • D. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.
Câu 6
Mã câu hỏi: 137949

Khi trên thị trường cung < cầu thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

 • A. Giá cả giảm.
 • B. Giá cả giữ nguyên.
 • C. Giá cả bằng giá trị.
 • D. Giá cả tăng.
Câu 7
Mã câu hỏi: 137950

An nhận được học bổng với số tiền 5 triệu đồng. An muốn thực hiện chức năng phương tiện cất trữ của tiền tệ thì An cần làm theo cách nào dưới đây?

 • A. An mua vàng cất đi.
 • B. An bỏ số tiền đó vào lợn đất.
 • C. An gửi số tiền đó vào ngân hàng.
 • D. An đưa số tiền đó cho mẹ giữ hộ.
Câu 8
Mã câu hỏi: 137951

Thành tựu nổi bật của cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất là gì?

 • A. Máy tính. 
 • B. Xe lửa.
 • C. Điện.
 • D. Máy hơi nước.
Câu 9
Mã câu hỏi: 137952

Trường hợp nào sau đây được gọi là cầu?

 • A. Chị B muốn mua ô tô nhưng chưa có tiền.
 • B. Ông D mua xe đạp hết 1,5 triệu.
 • C. Anh A mua xe máy thanh toán trả góp.
 • D. Anh C được tặng một ngôi nhà.
Câu 10
Mã câu hỏi: 137953

Công ty SAMSUNG đóng trên địa bàn huyện Yên Phong-tỉnh Bắc Ninh thuộc thành phần kinh tế nào?

 • A. Tập thể.
 • B. Nhà nước.
 • C. Tư bản nhà nước.
 • D. Có vốn đầu tư nước ngoài.
Câu 11
Mã câu hỏi: 137954

Trong nền kinh tế hàng hóa khái niệm cầu được dùng để gọi tắt cho cụm từ nào?

 • A. Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa.
 • B. Nhu cầu của người tiêu dùng.
 • C. Nhu cầu có khả năng thanh toán.
 • D. Nhu cầu của mọi người.
Câu 12
Mã câu hỏi: 137955

Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói mặt hạn chế của quy luật giá trị?

 • A. Làm cho chi phí sản xuất hàng hóa tăng lên.
 • B. Phân biệt giàu-nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa.
 • C. Làm cho giá trị hàng hóa giảm xuống.
 • D. Làm cho hàng hóa phân phối không đều giữa các vùng.
Câu 13
Mã câu hỏi: 137956

Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về cạnh tranh?

 • A. Cạnh tranh là quy luật kinh tế khách quan.
 • B. Mặt tích cực của cạnh tranh là cơ bản.
 • C. Cạnh tranh có hai mặt: mặt tích cực và mặt hạn chế.
 • D. Mặt hạn chế của cạnh tranh là cơ bản.
Câu 14
Mã câu hỏi: 137957

Trường hợp nào sau đây được gọi là cung?

 • A. Công ty A còn 1 triệu sản phẩm trong kho.
 • B. Công ty A có một vườn nguyên liệu đang nuôi trồng.
 • C. Dự kiến công ty A sẽ sản xuất thêm 1 triệu sản phẩm vào tháng tới.
 • D. Công ty A đã bán cho người tiêu dùng 1 triệu sản phẩm.
Câu 15
Mã câu hỏi: 137958

Để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động nào dưới đây?

 • A. Hoạt động nghiên cứu khoa học.
 • B. Hoạt động chính trị - xã hội.
 • C. Hoạt động kinh tế và quản lí kinh tế - xã hội.
 • D. Hoạt động văn hóa – xã hội.
Câu 16
Mã câu hỏi: 137959

Điều tiết sản xuất là

 • A. Điều chỉnh lại số lượng và chất lượng hàng hóa giữa các ngành.
 • B. Điều chỉnh lại số lượng hàng hóa giữa ngành này với ngành khác.
 • C. Sự phân phối lại các yếu tố của quá trình sản xuất từ ngành này sang ngành khác.
 • D. Phân phối lại chi phí sản xuất giữa ngành này với ngành khác.
Câu 17
Mã câu hỏi: 137960

Thành tựu của cách mạng khoa học lần thứ hai là gì?

 • A. Máy tính.
 • B. Tự động hóa.
 • C. Máy hơi nước.
 • D. Điện.
Câu 18
Mã câu hỏi: 137961

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai diễn ra vào thời gian nào?

 • A. Thế kỉ thứ XVIII. 
 • B. Thế kỉ thứ VII.
 • C. Thế kỉ XX.
 • D. Thế kỉ XIX.
Câu 19
Mã câu hỏi: 137962

Ở nước ta hiện nay có bao nhiêu thành phần kinh tế?

 • A. 6 thành phần.
 • B. 5 thành phần.
 • C. 4 thành phần.
 • D. 7 thành phần.
Câu 20
Mã câu hỏi: 137963

Một trong những tác động to lớn, toàn diện của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là?

 • A. Xây dựng được nền kinh tế nhiều thành phần.
 • B. Các dân tộc trong nước đoàn kết, bình đẳng.
 • C. Con người có điều kiện phát triển toàn diện
 • D. Tạo tiền đề thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế- xã hội.
Câu 21
Mã câu hỏi: 137964

Để xác định thành phần kinh tế thì căn cứ vào đâu?

 • A. Nội dung của từng thành phần kinh tế.
 • B. Hình thức sở hữu.
 • C. Biểu hiện của tưng thành phần kinh tế.
 • D. Vai trò của từng thành phần kinh tế.
Câu 22
Mã câu hỏi: 137965

Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của minh gọi là?

 • A. Sản xuất kinh tế. 
 • B. Thỏa mãn nhu cầu.
 • C. Sản xuất của cải vật chất. 
 • D. Quá trình sản xuất.
Câu 23
Mã câu hỏi: 137966

Mạng di động A khuyến mãi giảm 50% giá trị thẻ nạp, một tuần sau mạng B và C cũng đưa ra chương trình khuyến mãi tương tự . Hiện tượng này phản ánh quy luật nào dưới đây của thị trường?

 • A. Quy luật lưu thông tiền tệ.
 • B. Quy luật cung cầu.
 • C. Quy luật giá trị.
 • D. Quy luật cạnh tranh.
Câu 24
Mã câu hỏi: 137967

Đâu là đối tượng lao động của người thợ mộc?

 • A. Máy cưa.
 • B. Đục, bào. 
 • C. Gỗ.
 • D. Bàn ghế.
Câu 25
Mã câu hỏi: 137968

Để phân biệt canh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh, cần dựa vào những tiêu chí nào dưới đây?

 • A. Tính đạo đức, tính pháp luật và hệ quả.
 • B. Tính hiện đại, tính pháp luật và tính đạo đức.
 • C. Tính truyền thống, tính nhân văn và hệ quả.
 • D. Tính đạo đức và tính nhân văn.
Câu 26
Mã câu hỏi: 137969

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất diễn ra vào thời gian nào?

 • A. Thế kỉ XIX. 
 • B. Thế kỉ thứ XVIII.
 • C. Thế kỉ XX.
 • D. Thế kỉ thứ VII.
Câu 27
Mã câu hỏi: 137970

Cầu Bãi Cháy bắc qua eo biển Cửa Lục(Hạ Long-Quảng Ninh) là thành tựu của thời kì nào?

 • A. Công nghiệp hóa. 
 • B. Hiện đại hóa.
 • C. Công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa.
 • D. Xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Câu 28
Mã câu hỏi: 137971

Bác A trồng rau sạch để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó để mua gạo. Vậy tiền đó thực hiện chức năng gì?

 • A. Phương tiện thanh toán.
 • B. Phương tiện giao dịch.
 • C. Thước đo giá trị.
 • D. Phương tiện lưu thông.
Câu 29
Mã câu hỏi: 137972

Tháng 11 năm 2017 1$ đổi được 22745VNĐ. Điều này được gọi là gì?

 • A. Tỉ giá giao dịch.
 • B. Tỉ giá hối đoái. 
 • C. Tỉ giá trao đổi.
 • D. Tỉ lệ trao đổi.
Câu 30
Mã câu hỏi: 137973

Những người sản xuất kinh doanh đua nhau cải tiến máy móc hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động là thể hiện mặt tích cực nào dưới đây của cạnh tranh?

 • A. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển, năng suất lao động tăng lên.
 • B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế.
 • C. Góp phần ổn định thị trường hàng hóa.
 • D. Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước.
Câu 31
Mã câu hỏi: 137974

Trong tư liệu lao động thì loại nào quan trọng nhất?

 • A. Hệ thống bình chứa.
 • B. Công cụ lao động.
 • C. Tư liệu sản xuất.
 • D. Kết cấu hạ tầng.
Câu 32
Mã câu hỏi: 137975

Việc sản xuất và kinh doanh hàng giả là mặt hạn chế nào dưới đây của cạnh tranh?

 • A. Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường.
 • B. Phân hóa giàu – nghèo giữa những người sản xuất.
 • C. Sử dụng những thủ đoạn phi pháp, bất lương.
 • D. Làm cho môi trường suy thoái và mất cân bằng nghiêm trọng.
Câu 33
Mã câu hỏi: 137976

Thông tin của thị trường giúp người mua?

 • A. Biết được giá cả hàng hóa trên thị trường.
 • B. Biết được số lượng và chất lượng hàng hóa.
 • C. Điều chỉnh việc mua sao cho có lợi nhất.
 • D. Mua được hàng hóa mình cần.
Câu 34
Mã câu hỏi: 137977

Sản phẩm để trở thành hàng hóa cần có mầy điều kiện?

 • A. 3 điều kiện.
 • B. 4 điều kiện.
 • C. 2 điều kiện.
 • D. 5 điều kiện.
Câu 35
Mã câu hỏi: 137978

Để sản xuất ra một cái áo, thời gian lao động của anh A là 1 giờ, anh B là 2 giờ, anh C là 3 giờ. Trên thị trường, xã hội thừa nhận mua bán với thời gian là 2 giờ. Trong 3 người trên, ai thực hiện tốt quy luật giá trị?

 • A. Anh
 • B. Anh  
 • C. Anh
 • D. Anh A và anh
Câu 36
Mã câu hỏi: 137979

Để xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần?

 • A. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
 • B. Chuyển đổi mô hình sản xuất.
 • C. Chuyển dịch lao động.
 • D. Chuyển đổi hình thức kinh doanh.
Câu 37
Mã câu hỏi: 137980

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất ứng với quá trình nào sau đây?

 • A. Công nghiệp hóa.
 • B. Tự động hóa.
 • C. Hiện đại hóa.
 • D. Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa.
Câu 38
Mã câu hỏi: 137981

Công ty kính nổi Việt Nam đóng trên địa bàn Bắc Ninh thuộc thành phần kinh tế nào sau đây?

 • A. Kinh tế tập thể. 
 • B. Kinh tế nhà nước.
 • C. Kinh tế tư bản nhà nước.
 • D. Có vốn đầu tư nước ngoài.
Câu 39
Mã câu hỏi: 137982

Đâu không phải là nội dung cốt lõi của cạnh tranh?

 • A. Mục đích của cạnh tranh.
 • B. Tính chất của cạnh tranh.
 • C. Các chủ thể kinh tế tham gia cạnh tranh.
 • D. Tính khốc liệt của cạnh tranh.
Câu 40
Mã câu hỏi: 137983

Thông tin của thị trường quan trọng như thế nào đối với người bán?

 • A. Giúp người bán đưa ra quyết định kịp thời nhằm thu nhiều lợi nhuận.
 • B. Giúp người bán điều chỉnh số lượng và chất lượng hàng hóa để thu nhiều lợi nhuận.
 • C. Giúp người bán biết được chi phí sản xuất của hàng hóa.
 • D. Giúp người bán điều chỉnh số lượng hàng hóa nhằm thu nhiều lợi nhuận.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ