Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Vật lý 12 năm học 2019-2020 trường THPT Hoàng Hoa Thám

13/07/2022 - Lượt xem: 25
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 272444

Một vật dao động điều hòa theo phương trình  x=5cos(πt +π/3) có chu kỳ bằng bao nhiêu? 

 • A. 2s   
 • B. 0.5s         
 • C. π s            
 • D. 2π s
Câu 2
Mã câu hỏi: 272445

Đường biểu diễn mối quan hệ giữa gia tốc theo li độ là? 

 • A.

  elip     

 • B. đoạn thẳng  
 • C. đường thẳng         
 • D. hypebol
Câu 3
Mã câu hỏi: 272446

Phát biểu nào sau đây là sai 

 • A.

  Lực kéo về có độ lớn tỷ lệ với độ lớn li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng 

 • B. Gia tốc có độ lớn tỷ lệ với độ lớn ly độ và luôn hướng về vị trí cân bằng
 • C.

  vận tốc vuông pha với lực kéo 

 • D. quỹ đạo con lắc lò xo dao động điều hòa  theo hình sin
Câu 4
Mã câu hỏi: 272447

Một con lắc đơn dao động có chiều dài l gắn vật m dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g thì chu kỳ con lắc là? 

 • A.

  \(\sqrt {\frac{g}{l}} \)         

 • B. \(\frac{1}{{2\pi }}\)
 • C.  2π \(\sqrt {\frac{l}{g}} \)              
 • D. \(\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{g}{l}} \)
Câu 5
Mã câu hỏi: 272448

Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 10cm,chu kỳ là 1s,chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng ngược chiều dương.  Phương trình dao động điều hòa là ? 

 • A.

  x=10cos(2πt+π/2)     

 • B. x=5cos(2πt+π/2)     
 • C. x=5cos(2πt-π/2)               
 • D. x=10cos(πt- π/2)
Câu 6
Mã câu hỏi: 272449

Một vật dao động điều hòa ,khẳng định nào sau đây là đúng 

 • A.

  Động năng biến thiên tuần hòa theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động 

 • B. Động năng cực đại tại vị trí biên
 • C.

  Thế năng cực đại tại vị trí cân bằng 

 • D. Cơ  năng bằng tổng động năng và thế năng tại vị trí bất kỳ
Câu 7
Mã câu hỏi: 272450

Hai vật dao động điều hòa,cùng phương cùng tần số với phương trình x1=10cos(πt- π/2); x2=5cos(πt- π/4). Độ lệch pha giữa hai dao động là 

 • A.

  π/2              

 • B. π/4             
 • C. 3π/4                  
 • D. -3π/4 
Câu 8
Mã câu hỏi: 272451

Một vật dao động điều hòa  với biên độ 8cm,tần số góc 10rad/s. Tốc độ vật qua vị trí biên là bao nhiêu? 

 • A. 80 cm/s       
 • B. 160π cm/s      
 • C. 0       
 • D. 160cm/s
Câu 9
Mã câu hỏi: 272452

Trong dao động điều hòa thì gia tốc ...

 • A.

  cùng pha với vận tốc        

 • B. Vuông pha với li độ          
 • C. cùng pha với lực kéo                
 • D.  trễ pha π so với li độ
Câu 10
Mã câu hỏi: 272453

Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào? 

 • A.

  Tần số của ngoại  lực cưỡng bức 

 • B. biên độ của ngoại lực  cưỡng bức
 • C.

  độ chêch lệch giữa tần số của ngoại lực cưỡng bức và tần số dao động riêng 

 • D.  Pha ban đầu của ngoại lực cưỡng bức
Câu 11
Mã câu hỏi: 272454

Một con lắc  lò xo dao động điều hòa với biên độ A,khi qua vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng thì li độ là? 

 • A.   \(\frac{A}{2}\)               
 • B.   \(\frac{A}{{\sqrt 2 }}\)        
 • C.   \( \pm \frac{A}{2}\)                
 • D.  \( \pm \frac{A}{{\sqrt 2 }}\)
Câu 12
Mã câu hỏi: 272455

Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động 

 • A.
  nhanh dần đều.         
 • B. chậm dần đều.       
 • C.
  nhanh dần.           
 • D. chậm dần.
Câu 13
Mã câu hỏi: 272456

Một vật dao động điều hòa với phương trình x=10cos(100πt). Pha tại thời điểm t là 

 • A. 100πt     
 • B. 0             
 • C. 50       
 • D. 100
Câu 14
Mã câu hỏi: 272457

Trong dao động điều hòa thì 

 • A.

  Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc luôn cùng hướng với hướng chuyển động của vật 

 • B.  Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc là những véctơ không đổi
 • C.

  Véctơ vận tốc luôn cùng hướng với hướng chuyển động của vật, véctơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng 

 • D. Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc luôn đổi hướng khi đi qua vị trí cân bằng
Câu 15
Mã câu hỏi: 272458

Trong dao động tắt dần thì  đại lượng nào sau đây giảm dần theo thời gian ?

 • A.

  li độ và thế năng                 

 • B. Biên độ và động năng
 • C.  Vận tốc và động năng               
 • D. biên độ và cơ  năng
Câu 16
Mã câu hỏi: 272459

Một con lắc lò xo dao động điều hòa, khi qua vị trí có gia tốc bằng nửa giá trị cực đại thì tỷ số giữa động năng và thế năng là bao nhiêu? 

 • A. 3               
 • B. 2          
 • C. 1/3           
 • D. 1/2
Câu 17
Mã câu hỏi: 272460

Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T  và biên độ A, gốc thời gian lúc vật ở VTCB theo chiều dương. Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t=\(\frac{{3T}}{4}\) 

 • A. A                       
 • B. 2A     
 • C. 3A          
 • D. 4A 
Câu 18
Mã câu hỏi: 272461

Một con lắc lò xo  có độ cứng k,treo vật m  khi treo thẳng đứng thì dao động với tần số góc 10 rad/s. Khi con lắc nằm ngang thì  tần số góc của con lắc bằng bao nhiêu? 

 • A. 5rad/s               
 • B. 20rad/s               
 • C. 10rad/s       
 • D. 2,5rad/s
Câu 19
Mã câu hỏi: 272462

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa, khi qua vị trí cân bằng thì tốc độ là 60 cm/s. Độ lớn gia tốc ở vị trí biên là 12m/s2 . Tìm biên độ ? 

 • A. 6cm         
 • B. 3cm          
 • C. 10cm              
 • D. 5cm 
Câu 20
Mã câu hỏi: 272463

Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian và có 

 • A. cùng biên độ.         
 • B. cùng pha. 
 • C. cùng tần số góc.       
 • D. cùng pha ban đầu.
Câu 21
Mã câu hỏi: 272464

Một chất điểm có khối lượng m = 100g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình \(x = 4\cos (2t)cm.\) Động năng cực đại của chất điểm bằng 

 • A. 3,2J  
 • B. 0,32J     
 • C.  3200J        
 • D. 0,32mJ
Câu 22
Mã câu hỏi: 272465

Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang với cơ năng dao động là 20mJ và lực đàn hồi cực đại là 2N. Biên độ dao động của con lắc là 

 • A. 4cm        
 • B. 1cm               
 • C. 2cm                    
 • D. 3cm
Câu 23
Mã câu hỏi: 272466

Lực tác dụng làm con lắc đơn dao động điều hoà là  

 • A.

  trọng lực.                 

 • B. lực đàn hồi.
 • C. lực căng của dây treo.      
 • D. hợp lực của lực căng và trọng lực.
Câu 24
Mã câu hỏi: 272467

Một vật dao động điều hòa, khi vật đi qua vị trí cân bằng thì 

 • A. độ lớn vận tốc cực đại, gia tốc bằng không 
 • B. độ lớn gia tốc cực đại, vận tốc bằng không
 • C. độ lớn gia tốc cực đại, vận tốc khác không 
 • D. độ lớn gia tốc và vận tốc cực đại
Câu 25
Mã câu hỏi: 272468

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biên độ của dao động thứ nhất là 3 cm, của dao động  thứ hai là 4 cm. Biên độ dao động tổng hợp không thể nhận giá trị: 

 • A.

  8 cm               

 • B. 5 cm.                 
 • C. 1 cm.                
 • D. 7 cm
Câu 26
Mã câu hỏi: 272469

Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì. 

 • A.
  động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại. 
 • B. khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu.
 • C.
  khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng. 
 • D. thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên.
Câu 27
Mã câu hỏi: 272470

Một chất điểm  dao động điều hòa dọc trục 0x, vận tốc bằng không tại hai thời điểm liên tiếp nhau t1=0.75s và t2=1,25s . Biết tốc độ trung bình trong khoảng thời  gian từ t1 đến t2 là 20cm/s. Tính biên độ A 

 • A. 5cm       
 • B. 10cm             
 • C. 15cm       
 • D. 20cm
Câu 28
Mã câu hỏi: 272471

Tại nơi có g = 9,8 m/s2, một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1m, đang dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad. Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad, vật nhỏ của con lắc có tốc độ là 

 • A. 2,7 cm/s                
 • B. 27,1 cm/s      
 • C. 1,6 cm/s     
 • D.  15,7 cm/s
Câu 29
Mã câu hỏi: 272472

Một hệ dao động cưỡng bức đang thực hiện dao động cưỡng bức, hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi: 

 • A.
  tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ  
 • B. chu kì của lực cưỡng bức lớn hơn chu kì dao động riêng của hệ   
 • C.
  tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ   
 • D. chu kì của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ 
Câu 30
Mã câu hỏi: 272473

Một chất điểm M chuyển động tròn đều trên qũy đạo tâm O bán kính 5 cm với tốc độ 3 m/s. Hình chiếu của điểm M trên trục Ox nằm trong mặt phẳng qũy đạo dao động điều hòa với tần số góc: 

 • A. 30 (rad/s).     
 • B. 0,6 (rad/s).      
 • C. 6 (rad/s).                  
 • D. 60 (rad/s).

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ