Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp 7 học kì 1 lần 2

15/04/2022 - Lượt xem: 11
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (17 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 24118

Circle the odd one out

 • A. cucumber
 • B. chicken
 • C. carrot
 • D. spinach
Câu 2
Mã câu hỏi: 24119
 • A. wash
 • B. enjoy
 • C. dirty
 • D. make
Câu 3
Mã câu hỏi: 24120
 • A. must
 • B. should
 • C. can
 • D. play
Câu 4
Mã câu hỏi: 24121
 • A. ball
 • B. tennis
 • C. football
 • D. skateboarding
Câu 5
Mã câu hỏi: 24122
 • A. cook
 • B. like
 • C. prefer
 • D. enjoy
Câu 6
Mã câu hỏi: 24123

Choose the best answer

Her birthday is on the .......of July.

 • A. twelve
 • B. twelveth
 • C. twelfth
 • D. twelf
Câu 7
Mã câu hỏi: 24124

".......will clean the classroom tomorrow?" - "Tu and Manh"

 • A. What
 • B. Who
 • C. When
 • D. Where
Câu 8
Mã câu hỏi: 24125

I hope the ........can repair our car quickly.

 • A. mechanic
 • B. reporter
 • C. nurse
 • D. journalist
Câu 9
Mã câu hỏi: 24126

My brother doesn't like pork and...........

 • A. either do I
 • B. neither do I
 • C. neither I do
 • D.  I don't too
Câu 10
Mã câu hỏi: 24127

What about .........to dinner with me?

 • A. come
 • B. to come
 • C. comes
 • D. coming
Câu 11
Mã câu hỏi: 24128

He.......here last night.

 • A. come
 • B. comes
 • C. came
 • D. cames
Câu 12
Mã câu hỏi: 24129

I..........in the office at the moment.

 • A. are working
 • B. is working
 • C. am working
 • D. am work
Câu 13
Mã câu hỏi: 24130

Living in the city is ........than living in the countryside.

 • A. noise
 • B. noisier
 • C. more noisy
 • D. more noisier
Câu 14
Mã câu hỏi: 24131

There is .........fruit juice in the pitcher.

 • A. some
 • B. any
 • C. a
 • D. an
Câu 15
Mã câu hỏi: 24132

Lan doesn’t like watching TV. She........watches TV.

 • A. always
 • B. usually
 • C. often
 • D. never
Câu 16
Mã câu hỏi: 24133

I smiled......the child and said "Hello".

 • A. in
 • B. at
 • C. up
 • D. on
Câu 17
Mã câu hỏi: 24134

Milk is good.......your health.

 • A. in
 • B. on
 • C. of
 • D. for

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ