Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp 10 học kì 1 lần 1

08/07/2022 - Lượt xem: 38
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 240652

Choose the best answer to fill into blanket suitably

My parents……….tomorrow to stay with me for a fews days.

 • A. come
 • B. will have come
 • C. are coming
 • D. came
Câu 2
Mã câu hỏi: 240653

I’ll return Bob’s pen to him the next time I……….him.

 • A. see
 • B. will see
 • C. am going to see
 • D. have seen
Câu 3
Mã câu hỏi: 240654

Nobody can persuade her……….her nind.

 • A. change
 • B. to change
 • C. changing
 • D. changed
Câu 4
Mã câu hỏi: 240655

I……….able to play tennis since I……….my arm.

 • A. wasn’t broke
 • B. haven’t been/ had broken
 • C. wasn’t/ had broken
 • D. haven’t been/ broke
Câu 5
Mã câu hỏi: 240656

How often……….your car serviced since you bought it?

 • A. do you get it
 • B. did you get it
 • C. have you gotten
 • D. had you gotten
Câu 6
Mã câu hỏi: 240657

Fax machine……….send or receive letter quickly.

 • A. is used for
 • B. used to
 • C. is used to
 • D. used for
Câu 7
Mã câu hỏi: 240658

The children sww the actual spacecraft……….landed on the moon.

 • A. who
 • B. that
 • C. which
 • D. whose
Câu 8
Mã câu hỏi: 240659

Marie,……….I met at the party, called me last night.

 • A. that
 • B. who
 • C. which
 • D. whose
Câu 9
Mã câu hỏi: 240660

What makes computer a (miraculous) = ______ device?

 • A. strange
 • B. powerful
 • C. magical
 • D. excellent
Câu 10
Mã câu hỏi: 240661

A computer help you to interact……….people arround the world.

 • A. with
 • B. to
 • C. from
 • D. on
Câu 11
Mã câu hỏi: 240662

I ……….like going to pop concerts when I was a teenager.

 • A. would
 • B. used to
 • C. must
 • D. could
Câu 12
Mã câu hỏi: 240663

Claude didn’t ……….in Canada.

 • A. lived
 • B. use to live
 • C. used to live
 • D. used to living

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ