Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 môn Lịch Sử 12 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Lê Xoay

08/07/2022 - Lượt xem: 21
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 256534

Nhận xét nào sau đây không đúng về Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10 - 1930)?

 • A. Mặc dù có nhiều hạn chế, nhưng Luận cương đã xác định những vấn đề chiến lược và sách lược của cách mạng Đông Dương.
 • B. Luận cương đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tầng lớp tiểu tư sản.
 • C. Luận cương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp.
 • D. Luận cương không đưa được vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp.
Câu 2
Mã câu hỏi: 256535

So với những năm đầu thế kỉ XX, một trong những nét mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

 • A. có sự liên minh giữa giai cấp tư sản và vô sản.
 • B. phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước đã giành thắng lợi.
 • C. giai cấp tư sản liên minh với phong kiến.
 • D. phong trào dân tộc tư sản có những bước tiến rõ rệt.
Câu 3
Mã câu hỏi: 256536

Từ  năm 1919 đến 1930, phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam tồn tại những khuynh hướng nào dưới đây?

 • A. Khuynh hướng dân chủ và khuynh hướng vô sản.
 • B. Khuynh hướng dân chủ tư sản và khuynh hướng phong kiến.
 • C. Khuynh hướng dân chủ tư sản và khuynh hướng vô sản.
 • D. Khuynh hướng phong kiến và khuynh hướng vô sản.
Câu 4
Mã câu hỏi: 256537

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nạn đói khủng khiếp của hơn hai triệu đồng bào ta cuối 1944 đầu 1945 là do đâu?

 • A. Phát xít Nhật bắt dân ta nhổ lúa, phá hoa màu để trồng đay và thầu dầu.
 • B. Lương thực từ miền Nam không thể vận chuyển ra miền Bắc.
 • C. Thực dân Pháp bắt dân ta bán thóc theo diện tích cày cấy.
 • D. Vụ mùa năm 1945 thất thu do thiên tai.
Câu 5
Mã câu hỏi: 256538

Chiến dịch phản công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954) là chiến dịch nào?

 • A. Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).
 • B. Chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954.
 • C. Chiến dịch Biên giới(1950).
 • D. Chiến dịch Việt Bắc (1947).
Câu 6
Mã câu hỏi: 256539

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam (1919 – 1929), giai cấp có số lượng tăng nhanh nhất là

 • A. giai cấp tư sản.
 • B. giai cấp công nhân.
 • C. giai cấp nông dân.
 • D. giai cấp địa chủ phong kiến.
Câu 7
Mã câu hỏi: 256540

Yếu tố được coi là "chìa khóa" trong cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản có thể áp dụng cho Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước hiện nay là

 • A. tăng cường sức mạnh quân sự.
 • B. cải cách giáo dục.
 • C. ổn định chính trị.
 • D. cải cách kinh tế.
Câu 8
Mã câu hỏi: 256541

Sự khác biệt căn bản giữa Chiến tranh lạnh với các cuộc chiến tranh thế giới đã diễn ra trong thế kỉ XX là

 • A. làm cho thế giới luôn căng thẳng bên “miệng hố chiến tranh”.
 • B. luôn trong tình trạng giằng co không phân thắng bại.
 • C. chủ yếu là cuộc đối đầu giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ.
 • D. diễn ra trên mọi lĩnh vực ngoại trừ xung đột trực tiếp về quân sự.
Câu 9
Mã câu hỏi: 256542

Hội nghị nào của Đảng Cộng sản Đông Dương đã đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng - đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

 • A. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7 - 1936).
 • B. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930).
 • C. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 - 1941).
 • D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11 - 1939).
Câu 10
Mã câu hỏi: 256543

Sự kiện ngày 11-9-2001 ở nước Mĩ đã ảnh hưởng tới tình hình thế giới như thế nào?

 • A. Đẩy quan hệ giữa các nước đồng minh của Mĩ và thế giới các nước theo đạo Hồi bước sang giai đoạn căng thẳng, ác liệt.
 • B. Thế giới bước sang thời kì đoàn kết mới, cùng nhau chung tay chống chủ nghĩa khủng bố trên phạm vi toàn cầu.
 • C. Khoét sâu mâu thuẫn giữa một số nước trên thế giới, đồng thời đặt toàn bộ thế giới đúng trước thách thức mới, đó là chủ nghĩa khủng bố.
 • D. Nước Mĩ bị tấn công khủng bố, hàng ngàn người chết, thiệt hại vật chất tới  mấy chục tỉ đô la.
Câu 11
Mã câu hỏi: 256544

Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc có ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam?

 • A. Tạo điều kiện khách quan thuận lợi để Việt Nam nổi dậy giành chính quyền.
 • B. Phát xít Nhật tăng cường vơ vét nhân dân ta để bù đắp thiệt hại của chiến tranh.
 • C. Phát xít Nhật củng cố chế độ cai trị chặt chẽ ở Việt Nam.
 • D. Tạo điều kiện để nhân dân ta đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập.
Câu 12
Mã câu hỏi: 256545

Để phát triển khoa học kĩ thuật, sau Chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản có chủ trương gì ít thấy ở các nước tư bản  khác?

 • A. Coi trọng việc nhập kĩ thuật hiện đại, mua bằng phát minh sáng chế.
 • B. Xây dựng nhiều công trình hiện đại trên mặt biển và dưới đáy biến
 • C. Đi sâu vào ngành công nghiệp dân dụng
 • D. Coi trọng và phát triển nền giáo dục quốc dân, khoa học kĩ thuật.
Câu 13
Mã câu hỏi: 256546

So với hội nghị tháng 11 năm 1939, Hội nghị tháng 5 năm 1941 của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương có điểm gì mới?

 • A. Thành lập Mặt trận Nhân dân rộng rãi chống đế quốc.
 • B. Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương.
 • C. Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc chống đế quốc và phong kiến.
 • D. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.
Câu 14
Mã câu hỏi: 256547

Hậu quả lớn nhất mà cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 gây ra đối với xã hội Việt Nam là gì?

 • A. Làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân lao động.
 • B. Làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ công nhân vì họ bị sa thải, đồng lương ít ỏi.
 • C. Số đông tư sản dân tộc gặp khó khăn trong kinh doanh.
 • D. Làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ  của nông dân vì họ phải phải chịu cảnh sưu cao, thuế nặng.
Câu 15
Mã câu hỏi: 256548

Lí do nào dưới đây khẳng định Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là Cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, đúng đắn?

 • A. Xác định lực lượng chính tham gia cách mạng là giai cấp công nhân, nông dân.
 • B. Vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam, xác định lực lượng giữ vai trò lãnh đạo là giai cấp công nhân.
 • C. Kết hợp sáng tạo vấn đề ruộng đất cho nông dân và quyền dân chủ cho các tầng lớp nhân dân khác.
 • D. Vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp.
Câu 16
Mã câu hỏi: 256549

Biến đổi về mặt xã hội của Liên Xô từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 là gì?

 • A. Giai cấp công nhân chiếm tỉ lệ đông đảo nhất trong lực lượng lao động.
 • B. Giai cấp nông dân chiếm tỉ lệ đông đảo nhất trong lực lượng lao động.
 • C. Bộ phận trí thức chiếm tỉ lệ đông đảo nhất trong lực lượng lao động.
 • D. Tỉ lệ công nhân, nông dân, trí thức ngang bằng nhau.
Câu 17
Mã câu hỏi: 256550

Nguyên tắc cơ bản nhất của Việt Nam trong việc kí kết Hiệp định sơ bộ (6-3-1946) và Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương (21-7-1954) là gì?

 • A. Phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù.
 • B. Đảm bảo giành thắng lợi từng bước.
 • C. Đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng.
 • D. Không vi phạm chủ quyền quốc gia.
Câu 18
Mã câu hỏi: 256551

Điểm chung trong kế hoạch Rơ-ve năm 1949, kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi năm 1950 và kế hoạch Nava năm 1953 là

 • A. nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
 • B. đánh vào cơ quan đầu não kháng chiến của ta.
 • C. giành thế chủ động trên chiến trường.
 • D. âm mưu tiếp tục thống trị lâu dài Việt Nam.
Câu 19
Mã câu hỏi: 256552

Việc đưa ra quyết định: sau khi đánh bại phát xít Đức ở Châu Âu, Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở Châu Á tại Hội nghị Ianta (2 -1945) thể hiện

 • A. sự đối đầu của các nước Đồng minh trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
 • B. sự phân chia phạm vi chiếm đóng của các nước Đồng minh.
 • C. quyết tâm của các nước Đồng minh trong đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa phát xít.
 • D. sự hợp tác quốc tế để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
Câu 20
Mã câu hỏi: 256553

Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay là

 • A. thực hiện đượng lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng Trung Quốc.
 • B. mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới.
 • C. bắt tay với Mỹ chống lại Liên Xô.
 • D. gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc Việt Nam.
Câu 21
Mã câu hỏi: 256554

Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc từ người Việt Nam yêu nước thành Đảng viên cộng sản?

 • A. Tháng 7-1920, Người đọc Sơ thảo những Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa
 • B. Năm 1924, Người tham dự Đại hội V Quốc tế cộng sản.
 • C. Tháng 12-1920, Người đã bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản và thành lập Đảng Cộng sản Pháp.
 • D. Tháng 6-1919, Người gửi đến hội nghị Véc-xai bản yêu sách của nhân dân An Nam.
Câu 22
Mã câu hỏi: 256555

Hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng để giữ vững thành quả cách mạng tháng Tám trong giai đoạn 1945 - 1946 là gì ?

 • A. Quyết tâm kháng chiến chống Pháp xâm lược và trừng trị bọn nội phản.
 • B. Thành lập chính phủ chính thức của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và giải quyết vấn đề tài chính trống rỗng.
 • C. Thực hiện nền giáo dục mới và giải quyết nạn đói.
 • D. Củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng và ra sức xây dựng chế độ mới..
Câu 23
Mã câu hỏi: 256556

Trong các nhận xét sau có mấy nhận xét đúng:

1. Công lao lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc với cách mạng Việt Nam giai đoạn 1919-1930 là tìm ra con đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam.

2 . Đảng ra đời là kết quả truyền bá lí luận chủ nghĩa Mác – Lê Nin về Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc, là sản phẩm kết hợp các khuynh hướng cứu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.

3. Mặt trận Việt Minh đóng vai trò quan trọng trực tiếp đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám.

4. Tính chất điển hình của cuộc cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam là dân tộc, dân chủ nhân dân.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 24
Mã câu hỏi: 256557

Trong các nhận xét dưới đây nhận xét nào là đúng?

1. Nguyên nhân quyết định cho sự phát triển kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai là Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu

2. Sau khi giành được độc lập các nước sáng lập ASEAN thực hiện chính sách kinh tế lấy xuất khẩu làm chủ đạo

3. Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế nửa sau thế kỷ XX là tình trạng chiến tranh lạnh.

4. Hình thức đấu tranh chủ yếu của nhân dân Ấn Độ chống thực dân Anh sau chiến tranh thế giới thứ hai là đấu tranh vũ trang.

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 2
Câu 25
Mã câu hỏi: 256558

Trong những năm 1939 - 1945, sự phát triển lực lượng chính trị cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương có đặc điểm gì?

 • A. Từ miền núi phát triển xuống miền xuôi.
 • B. Từ nông thôn về các thành thị.
 • C. Từ miền xuôi phát triển lên miền ngược.
 • D. Từ thành thị phát triển về nông thôn.
Câu 26
Mã câu hỏi: 256559

Nguyên tắc hoạt động nào của Liên hợp quốc được Đảng ta vận dụng triệt để trong việc giải quyết vấn đề chủ quyền biển đảo hiện nay?

 • A. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.
 • B. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn.
 • C. Bình đẳng chủ quyền của các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
 • D. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
Câu 27
Mã câu hỏi: 256560

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) vì

 • A. đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của Pháp có Mĩ giúp sức.
 • B. tác động trực tiếp, buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương.
 • C. đã làm thất bại âm mưu của Mĩ muốn quốc tế hóa cuộc chiến tranh Đông Dương.
 • D. góp phần làm sụp đổ Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.
Câu 28
Mã câu hỏi: 256561

Thắng lợi về quân sự nào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954) đã làm phá sản bước đầu kế hoạch Na va của thực dân Pháp?

 • A. Chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950.
 • B. Chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947.
 • C. Cuộc Tiến công chiến lược đông-xuân 1953-1954.
 • D. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
Câu 29
Mã câu hỏi: 256562

Yếu tố nào quyết định sự bùng nổ của phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam?

 • A. Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (7-1936).
 • B. Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới mới (những năm 30 của thế kỷ XX).
 • C. Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp (6-1936).
 • D. Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7-1935).
Câu 30
Mã câu hỏi: 256563

Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

 • A. Cổ vũ và để lại bài học kinh nghiệm cho phong trào cách mạng thế giới.
 • B. Hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới.
 • C. Mở ra thời kì lịch sử thế giới hiện đại.
 • D. Làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới.
Câu 31
Mã câu hỏi: 256564

Sắp xếp các dữ liệu sau theo trình tự thời gian:

1. Chiến dịch Việt Bắc.

2. Chiến dịch Biên giới.

3. Cuộc chiến đấu ở các đô thị.

4. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng.

 • A. (3), (2), (1), (4).
 • B. (1), (2), (3), (4).
 • C. (1), (3), (4), (2).
 • D. (3), (1), (2), (4).
Câu 32
Mã câu hỏi: 256565

Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được coi là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam vì

 • A. hội đã chuẩn bị về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • B. hội đã trang bị lý luận, tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống đế quốc, phong kiến.
 • C. hội đã chuẩn bị về nhân lực, vật lực tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • D. hội đã chuẩn bị về lực lượng chính trị, vũ trang cho cách mạng Việt Nam.
Câu 33
Mã câu hỏi: 256566

Vì sao trong quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858  đến năm 1884,  nhà Nguyễn bỏ qua những cơ hội để thoát khỏi số phận một nước thuộc địa nửa phong kiến?

 • A. Nhà Nguyễn tập trung lực lượng để đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân.
 • B. Nhà Nguyễn sợ dân hơn sợ Pháp, sợ nhân dân nổi dậy chống triều đình.
 • C. Nhà Nguyễn tập trung xây dựng và phát triển kinh tế đất nước, ảo tưởng với kẻ thù.
 • D. Nhà Nguyễn không nhìn thấy dã tâm xâm lược của thực dân Pháp, ảo tưởng với kẻ thù.
Câu 34
Mã câu hỏi: 256567

Tổ chức Việt Nam quốc dân Đảng chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi hệ tư tưởng nào dưới đây?

 • A. Triết học ánh sáng từ Pháp.
 • B. Quân chủ lập hiến.
 • C. Chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn.
 • D. Chủ nghĩa Mác – Lê Nin.
Câu 35
Mã câu hỏi: 256568

“Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã . Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang tột độ. Điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi đã đến”( SGK Lịch sử 12 trang 115).

Điều kiện khách quan thuận lợi được đề cập trong đoạn trích là

 • A. sự ủng hộ tuyệt đối của quân Đồng minh.
 • B. kẻ thù của chúng ta đã gục ngã hoàn toàn.
 • C. quần chúng đã sẵn sàng đấu tranh.
 • D. các lực lượng vũ trang đã vào vị trí.
Câu 36
Mã câu hỏi: 256569

Điểm giống nhau giữa Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga và cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là

 • A. đã lật đổ chế độ phong kiến.
 • B. mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
 • C. do giai cấp tư sản lãnh đạo.
 • D. đem lại quyền lợi cho nhân dân lao động.
Câu 37
Mã câu hỏi: 256570

Công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc( từ năm 1978) và đường lối đổi mới ở Việt Nam (từ năm 1986) có điểm giống nhau là

 • A. xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc riêng của từng nước.
 • B. đều kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
 • C. đều kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản.
 • D. xuất phát điểm là nền kinh tế lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
Câu 38
Mã câu hỏi: 256571

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, bản đồ chính trị thế giới thay đổi to lớn và sâu sắc chủ yếu là do

 • A. Mỹ thành công trong chiến lược toàn cầu.
 • B. Sự ra đời của hai khối quân sự đối lập.
 • C. các cuộc chiến tranh cục bộ bùng nổ khắp nơi.
 • D. thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc.
Câu 39
Mã câu hỏi: 256572

Hãy sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

2. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập.

3. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng ra đời.

 • A. 1, 3, 2.
 • B. 2, 3, 1.
 • C. 1, 2, 3.
 • D. 3, 2, 1.
Câu 40
Mã câu hỏi: 256573

Văn kiện lịch sử nào sau đây không liên quan đến nội dung đường lối kháng chiến chống Pháp?

 • A. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi”(9/1947) của Trường Chinh.
 • B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ Tịch (19/12/1946).
 • C. Chỉ thị toàn dân kháng chiến của Thường vụ Trung ương Đảng (22/12/1946).
 • D. Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ