Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Sinh 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Đa Phúc

15/04/2022 - Lượt xem: 17
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 99022

Trong quá trình nguyên phân, các NST co xoắn cực đại ở kỳ 

 • A. đầu
 • B. sau
 • C. giữa 
 • D. cuối.
Câu 2
Mã câu hỏi: 99023

Số NST trong tế bào ở kỳ giữa của quá trình nguyên phân là:

 • A. n NST đơn.
 • B. n NST kép.
 • C. 2n NST đơn. 
 • D. 2n NST kép
Câu 3
Mã câu hỏi: 99024

Trong quá trình nguyên phân, thoi vô sắc dần xuất hiện ở kỳ:

 • A. giữa
 • B. đầu
 • C. sau 
 • D. cuối
Câu 4
Mã câu hỏi: 99025

Số NST trong một tế bào ở kỳ cuối quá trình nguyên phân là:

 • A. 2n NST kép.
 • B. 2n NST đơn.
 • C.  n NST kép.  
 • D. n NST đơn.
Câu 5
Mã câu hỏi: 99026

Loại sắc tố quang hợp mà cơ thể thực vật nào cũng có là:

 • A. carotenoit.
 • B. phicobilin.
 • C. clorophin b. 
 • D. clorophin a
Câu 6
Mã câu hỏi: 99027

Kết quả quá trình giảm phân I là tạo ra 2 tế bào con, mỗi tế bào chứa:

 • A. n NST đơn. 
 • B. n NST kép.
 • C. 2n NST đơn. 
 • D. 2n NST kép.
Câu 7
Mã câu hỏi: 99028

Một nhóm tế bào sinh tinh tham gia quá trình giảm phân đã tạo ra 512 tinh trùng. Số tế bào sinh tinh là:

 • A. 16
 • B. 32
 • C. 64
 • D. 128
Câu 8
Mã câu hỏi: 99029

Một phân tử glucôzơ đi vào đường phân khi không có mặt của O2 sẽ thu được:

 • A. 38 ATP
 • B. 0 ATP, bởi vì tất cả điện tử nằm trong NADH
 • C. 2 ATP
 • D. 4 ATP
Câu 9
Mã câu hỏi: 99030

Số NST trong tế bào ở kỳ sau của quá trình nguyên phân là:

 • A. 4n NST đơn.
 • B. 4n NST kép. 
 • C. 2n NST kép. 
 • D. 2n NST đơn.
Câu 10
Mã câu hỏi: 99031

Pha sáng của quang hợp diễn ra ở:

 • A. chất nền của lục lạp. 
 • B. chất nền của ti thể. 
 • C. màng tilacôit của lục lạp.  
 • D. màng ti thể.
Câu 11
Mã câu hỏi: 99032

Kết quả của quá trình giảm phân là từ 1 tế bào tạo ra:

 • A. 2 tế bào con, mỗi tế bào có n NST.
 • B. 2 tế bào con, mỗi tế bào có 2n NST. 
 • C. 4 tế bào con, mỗi tế bào có 2n NST.  
 • D. 4 tế bào con, mỗi tế bào có n NST.
Câu 12
Mã câu hỏi: 99033

Sản phẩm tạo ra trong chuỗi phản ứng tối của quá trình quang hợp là:

 • A. C6H12O6.; O2
 • B. H2O; ATP; O2
 • C. C6H12O6; H2O; ATP
 • D. C6H12O6
Câu 13
Mã câu hỏi: 99034

Quang hợp chỉ được thực hiện ở:

 • A. tảo, thực vật, động vật. 
 • B. tảo, thực vật, nấm.
 • C. tảo, thực vật và một số vi khuẩn.  
 • D. tảo, nấm và một số vi khuẩn.
Câu 14
Mã câu hỏi: 99035

Quá trình hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời thực hiện được nhờ:

 • A. màng tilacôit. 
 • B. các phân tử sắc tố quang hợp. 
 • C. lục lạp.  
 • D. chất nền của lục lạp.
Câu 15
Mã câu hỏi: 99036

Quang hợp là quá trình:

 • A. tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (CO2, H2O) với sự tham gia của ánh sáng và diệp lục. 
 • B. biến đổi các chất đơn giản thành các chất phức tạp.
 • C. tổng hợp sánh sáng mặt trời.  
 • D. biến đổi năng lượng mặt trời thành năng lượng hoá học.
Câu 16
Mã câu hỏi: 99037

Ở người ( 2n = 46 ), số NST trong 1 tế bào ở kì sau của nguyên phân là:

 • A. 92
 • B. 23
 • C. 46
 • D. 69
Câu 17
Mã câu hỏi: 99038

Quá trình giảm phân xảy ra ở:

 • A. giao tử. 
 • B. tế bào sinh dưỡng.
 • C. hợp tử. 
 • D. tế bào sinh dục.
Câu 18
Mã câu hỏi: 99039

Sản phẩm của quá trình đường phân khi có oxi, tế bào thu được số phân tử ATP là 

 • A. 2
 • B. 32
 • C. 1
 • D. 3
Câu 19
Mã câu hỏi: 99040

Từ 1 tế bào ban đầu, qua k lần phân chia nguyên phân liên tiếp tạo ra được 

 • A. k/2 tế bào con.
 • B. 2k tế bào con. 
 • C. 2k tế bào con.     
 • D. k – 2 tế bào con.
Câu 20
Mã câu hỏi: 99041

Chu kỳ tế bào bao gồm các pha theo trình tự 

 • A. G1, G2, S, nguyên phân. 
 • B. G1, S, G2, nguyên phân.
 • C. S, G1, G2, nguyên phân.   
 • D. G2, G1, S, nguyên phân.
Câu 21
Mã câu hỏi: 99042

Ở người, loại tế bào chỉ tồn tại ở pha G1 mà không bao giờ phân chia là:

 • A. tế bào thần kinh.  
 • B. hồng cầu.
 • C. bạch cầu.   
 • D. tế bào cơ tim.
Câu 22
Mã câu hỏi: 99043

Trong chu kỳ tế bào,  ADN và NST nhân đôi ở pha:

 • A. S
 • B. nguyên phân
 • C. G
 • D. G2
Câu 23
Mã câu hỏi: 99044

Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ 

 • A. tổng hợp glucôzơ.   
 • B. tiếp nhận CO2.
 • C. hấp thụ năng lượng ánh sáng.       
 • D. thực hiện quang phân li nước.
Câu 24
Mã câu hỏi: 99045

Quá trình đường phân xảy ra ở 

 • A. lớp màng kép của ti thể. 
 • B. bào tương.
 • C. tế bào chất.       
 • D. cơ chất của ti thể.
Câu 25
Mã câu hỏi: 99046

Đường phân là quá trình biến đổi 

 • A. saccarôzơ. 
 • B. galactozơ.
 • C. glucôzơ.   
 • D. fructôzơ.
Câu 26
Mã câu hỏi: 99047

Bản chất của hô hấp tế bào là một chuỗi các phản ứng 

 • A. oxi hoá khử
 • B. tổng hợp
 • C. thuỷ phân 
 • D. phân giải
Câu 27
Mã câu hỏi: 99048

Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội là 2n = 24. Một tế bào đang tiến hành quá trình phân bào nguyên phân, ở kì giữa có số NST trong tế bào là 

 • A. 48 NST đơn.
 • B. 48 NST kép.  
 • C. 24 NST kép.  
 • D. 24 NST đơn.
Câu 28
Mã câu hỏi: 99049

Trong quá trình hô hấp tế bào, năng lượng tạo ra ở giai đoạn đường phân bao gồm 

 • A. 2 ATP; 2 NADH. 
 • B. 3 ATP; 2 NADH.
 • C. 2 ATP; 1 NADH.  
 • D. 1 ATP; 2 NADH.
Câu 29
Mã câu hỏi: 99050

Sự phân chia vật chất di truyền trong quá trình nguyên phân thực sự xảy ra ở kỳ 

 • A. đầu.  
 • B. giữa. 
 • C. sau.
 • D. cuối.
Câu 30
Mã câu hỏi: 99051

Ở người ( 2n = 46), số NST kép trong 1 tế bào tại kì giữa của nguyên phân là:

 • A. 23
 • B. 46
 • C. 69 
 • D. 92
Câu 31
Mã câu hỏi: 99052

Trong quá trình hô hấp tế bào, từ 1 phân tử glucozơ phân giải tận cùng tạo ra được:

 • A. 20 ATP
 • B. 2 ATP
 • C. 4 ATP 
 • D. 38 ATP
Câu 32
Mã câu hỏi: 99053

Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội là 2n = 24. Một tế bào đang tiến hành quá trình phân bào nguyên phân, ở kì sau có số NST trong tế bào là:

 • A. 24 NST đơn.
 • B. 24 NST kép. 
 • C. 48 NST đơn.  
 • D. 48 NST kép.
Câu 33
Mã câu hỏi: 99054

Chuỗi truyền êlectron hô hấp diễn ra ở:

 • A. màng lưới nội chất trơn.
 • B. màng ngoài của ti thể. 
 • C. màng lưới nội chất hạt. 
 • D. màng trong của ti thể.
Câu 34
Mã câu hỏi: 99055

Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội là 2n = 24. Một tế bào đang tiến hành quá trình phân bào nguyên phân, ở kì sau có số cromatit trong tế bào là:

 • A. 24 NST đơn.
 • B. 24 NST kép.
 • C. 0 cromatit.
 • D. 48 NST kép.
Câu 35
Mã câu hỏi: 99056

Sản phẩm tạo ra trong chuỗi phản ứng sáng của quá trình quang hợp là:

 • A. ATP; NADPH; O2
 • B. C6H12O6; H2O; ATP
 • C. H2O; ATP; O2
 • D. ATP; O2; C6H12O6. ; H2O.
Câu 36
Mã câu hỏi: 99057

Một phân tử glucôzơ bị oxi hoá hoàn toàn trong đường phân và chu trình Krebs, nhưng hai quá trình này chỉ tạo ra một vài ATP. Phần năng lượng còn lại mà tế bào thu nhận từ phân tử glucôzơ ở:

 • A. trong O2
 • B. mất dưới dạng nhiệt. 
 • C. trong FAD và NAD+  
 • D. trong NADH và FADH2
Câu 37
Mã câu hỏi: 99058

Một tế bào có bộ NST 2n=14 đang thực hiện quá trình giảm phân, ở kì cuối I số NST trong mỗi tế bào con là:

 • A. 7 NST kép.
 • B. 7 NST đơn.
 • C. 14 NST kép. 
 • D. 14 NST đơn
Câu 38
Mã câu hỏi: 99059

Chất khí được thải ra trong quá trình quang hợp là:

 • A. CO2
 • B. H2
 • C. N2
 • D. O2.
Câu 39
Mã câu hỏi: 99060

Trong quang hợp, sản phẩm của pha sáng được chuyển sang pha tối là:

 • A. ADP, NADP
 • B. ATP, NADPH
 • C. CO
 • D. O2
Câu 40
Mã câu hỏi: 99061

Oxi được giải phóng trong:

 • A. pha tối nhờ quá trình phân li nước. 
 • B. pha sáng nhờ quá trình phân li nước. 
 • C. pha tối nhờ quá trình phân li CO2
 • D. pha sáng nhờ quá trình phân li CO2.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ