Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn GDCD 11 năm 2019 - 2020 Trường THPT Thuận An

15/04/2022 - Lượt xem: 49
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 137596

Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

 • A. Sớm ổn định quy mô và tốc độ gia tăng dân số
 • B. Sớm ổn định cơ cấu và tốc độ gia tăng dân số
 • C. Sớm ổn điịnh mức tăng tự nhiên
 • D. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số
Câu 2
Mã câu hỏi: 137597

Để thực hiện mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường chúng ta cần
có những biện pháp nào?

 • A. Gắn trách nhiệm và nghĩa vụ
 • B. Tài nguyên đưa vào sử dụng phải nộp thuế và trả tiền thuê
 • C. Xử lí kịp thời những hành vi vi phạm.
 • D. Gắn lợi ích và quyền
Câu 3
Mã câu hỏi: 137598

Vấn đề nào dưới đây được đặc biệt chú ý ở nước ta do tác động lâu dài của nó đối với
chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững?

 • A. Phát triển chăn nuôi gia đình
 • B. Phát triển đô thị
 • C. Giáo dục môi trường cho thế hệ trẻ
 • D. Giáo dục và rèn luyện thể chất cho thế hệ trẻ
Câu 4
Mã câu hỏi: 137599

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

 • A. Tăng cường công tác vận động
 • B. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí
   
 • C. Tăng cường công tác tổ chức
 • D. Tăng cường công tác giáo dục
Câu 5
Mã câu hỏi: 137600

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

 • A. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền
 • B. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục
 • C. Làm tốt công tác tuyên truyền
  giáo dục
 • D. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền,
Câu 6
Mã câu hỏi: 137601

Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

 • A. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số
 • B. Tiếp tục giảm cơ cấu dân cư
 • C.
  Tiếp tục giảm quy mô dân số
 • D. Tiếp tục tăng chất lượng dân số
Câu 7
Mã câu hỏi: 137602

Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào?

 • A. Xuất hiện chế độ tư hữu TLSX.
 • B. Thời kì đầu CSNT.
 • C. Cuối xã hội chiếm hữu nô lệ.
 • D. Thời kì giữa xã hội CSNT.
Câu 8
Mã câu hỏi: 137603

Tài nguyên thiên nhiên thường chia làm mấy loại?

 • A. Ba loại: không thể phục hồi, có thể phục hồi và khoáng sản.
 • B. Ba loại: đất đai, động vật, thực vật
 • C. Ba loại; không thể phục hồi, có thể phục hồi và vô tận
 • D. Ba loại: khoáng sản, đất đai, động thực vật
Câu 9
Mã câu hỏi: 137604

Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là
gì?

 • A. Quyền lực tập trung trong tay nhà nước
 • B. Quyền lực thuộc về nhân dân
 • C. Nhà nước quản lí mọi mặt xã hội
 • D. Nhân dân làm chủ
Câu 10
Mã câu hỏi: 137605

Nền dân chủ XHCN dựa trên hệ tư tưởng nào?

 • A. Giai cấp công nhân.
 • B. Hệ tư tưởng Mác – Lênin.
 • C. Giai cấp nông dân.
 • D. Giai cấp tư sản.
Câu 11
Mã câu hỏi: 137606

Nói đến chất lượng dân số là nói đến tiêu chí nào sau đây?

 • A. Yếu tố thể chất
 • B. Yếu tố thể chất, trí tuệ và tinh thần
 • C. Yếu tố trí tuệ
 • D. Yếu tố thể chất và tinh thần
   
Câu 12
Mã câu hỏi: 137607

Dân chủ là gì?

 • A. Quyền lực cho giai cấp chiếm số đông trong xã hội
 • B. Quyền lực cho giai cấp áp đảo trong xã hội.
 • C. Quyền lực thuộc về nhân dân.
 • D. Quyền lực cho giai cấp thống trị.
Câu 13
Mã câu hỏi: 137608

Nhà nước xuất hiện do đâu?

 • A. Do lực lượng siêu nhiên áp đặt từ bên ngoài vào.
 • B. Do ý muốn chủ quan của con người.
 • C. Do ý chí của giai cấp thống trị.
 • D. Là một tất yếu khách quan.
Câu 14
Mã câu hỏi: 137609

Nền dân chủ XHCN dựa trên cơ sở kinh tế như thế nào?

 • A. Kinh tế xã hội chủ nghĩa.
 • B. Kinh tế nhiều thành phần.
 • C. Chế độ công hữu về TLSX.
 • D. Chế độ tư hữu về TLSX.
Câu 15
Mã câu hỏi: 137610

Bản chất giai cấp của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể
hiện tập trung nhất là gì?

 • A. Phục vụ lợi ích của nhân dân
 • B. Thể hiện ý chí của nhân dân
 • C. Sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đối với nhà nước
 • D. Do nhân dân xây dựng nên
Câu 16
Mã câu hỏi: 137611

Cách xử lí rác nào sau đây có thể đỡ gây ô nhiễm môi trường nhất?

 • A. Phân loại và tái chế
 • B. Đốt và xả khí lên cao\
 • C. Đổ tập trung vào bãi rác
 • D. Chôn sâu
Câu 17
Mã câu hỏi: 137612

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp công
nhân vì sao?

 • A. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động do giai cấp
  công nhân thông qua chính đảng là Đảng Cộng sản lãnh đạo.
 • B. Nhà nước có được là thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • C. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động
 • D. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của giai cấp công nhân
Câu 18
Mã câu hỏi: 137613

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

 • A. Nâng cao hiểu biết của người dân
 • B. Nâng cao hiệu quả đời sống nhân dân
 • C. Nâng cao đời sống nhân dân
 • D. Tăng cường nhận thức, thông tin
Câu 19
Mã câu hỏi: 137614

Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của ai?

 • A. Giai cấp công nhân.
 • B. Người thừa hành trong xã hội.
 • C. Giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động.
 • D. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.
Câu 20
Mã câu hỏi: 137615

Đặc điểm của nền dân chủ XHCN là gì?

 • A. Rộng rãi nhất và triệt để nhất trong lịch sử.
 • B. Tuyệt đối nhất trong lịch sử.
 • C. Hoàn bị nhất trong lịch sử.
 • D. Phát triển cao nhất trong lịch sử.
Câu 21
Mã câu hỏi: 137616

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện trên các lĩnh vực nào?

 • A. Kinh tế, chính trị, văn hóa.
 • B. Chính trị, văn hóa, xã hội.
 • C. Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.
 • D. Kinh tế, chính trị, văn hóa, tinh thần.
Câu 22
Mã câu hỏi: 137617

Bản chất của nhà nước là gì?

 • A. Mang bản chất của giai cấp thống trị.
 • B. Vì lợi ích của giai cấp áp đảo về số lượng.
 • C. Vì lợi ích của tất cả các giai cấp trong xã hội.
 • D. Mang bản chất của các giai cấp chủ yếu trong xã hội.
Câu 23
Mã câu hỏi: 137618

Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

 • A. Nâng cao chất lượng dân số để phát triển nguồn nhân lực
 • B. Nâng cao hiệu quả của chính sách dân số để phát triển nguồn nhân lực
 • C. Nâng cao đời sống nhân dân để phát triển nguồn nhân lực
 • D. Nâng cao chất lượng cuộc sống để phát triển nguồn nhân lực
Câu 24
Mã câu hỏi: 137619

Một yếu tố không thể thiếu để xây dựng nền dân chủ XHCN là gì?

 • A. Pháp luật, quân đội.
 • B. Pháp luật, kỷ luật.
 • C. Pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.
 • D. Pháp luật,nhà tù.
Câu 25
Mã câu hỏi: 137620

Nhà nước ra đời khi trong xã hội có

 • A. phân chia giai cấp
 • B. chế độ tư hữu.
 • C. phân chia tầng lớp.
 • D. chế độ công hữu.
Câu 26
Mã câu hỏi: 137621

Chế độ xã hội không chưa có nhà nước là chế độ

 • A. phong kiến.
 • B. tư bản 
 • C. XHCN.
 • D. nguyên thủy.
Câu 27
Mã câu hỏi: 137622

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước của

 • A. nông dân.
 • B. nhân dân.  
 • C. công dân
 • D. công nhân.
Câu 28
Mã câu hỏi: 137623

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam quản lí mọi mặt đời sống xã hội bằng

 • A. pháp luật. 
 • B. chủ trương.
 • C. pháp chế.
 • D. chính sách.
Câu 29
Mã câu hỏi: 137624

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của

 • A. giai cấp nông dân.
 • B. tầng lớp trí thức.
 • C. giai cấp công nhân
 • D. nhân dân lao động.
Câu 30
Mã câu hỏi: 137625

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam do ai lãnh đạo?

 • A. Đảng Cộng sản.
 • B. Đảng Công sản Việt Nam. 
 • C. Chủ tịch nước. 
 • D. Chủ tịch quốc hội.
Câu 31
Mã câu hỏi: 137626

Quốc hội thuộc hệ thống cơ quan nào trong bộ máy nhà nước?

 • A. Quyền lực.
 • B. Quản lí.
 • C. Lãnh đạo
 • D. Giám sát.
Câu 32
Mã câu hỏi: 137627

Chính phủ thuộc hệ thống cơ quan nào trong bộ máy nhà nước?

 • A. Quyền lực
 • B. Quản lí.  
 • C. Lãnh đạo. 
 • D. Giám sát.
Câu 33
Mã câu hỏi: 137628

Muốn quản lí xã hội bằng pháp luật  trước tiên Nhà nước cần phải làm gì?

 • A. Ban hành pháp luật.  
 • B. Tăng cường giám sát.
 • C. Tổ chức thực hiện pháp luật. 
 • D. Tăng cường xử lí vi phạm pháp luật.
Câu 34
Mã câu hỏi: 137629

Cảnh sát giao thông tuần tra và xử lí các trường hợp vi phạm luật giao thông. Chứng tỏ cảnh sát giao thông đã thực hiện chức năng nào sau đây?

 • A. Giữ gìn trật tự giao thông.
 • B. Đảm bảo trật tự, an toàn xã hôi.
 • C. Đảm bảo an ninh.
 • D. Xây dựng văn hóa giao thông.
Câu 35
Mã câu hỏi: 137630

Ông A kinh doanh nhưng không nộp thuế cho nhà nước theo đúng quy định, cơ quan thuế đã quyết định xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp của ông A. Điều đó chứng tỏ Nhà nước đã sử dụng phương tiện nào sau đây để quản lí Nhà nước?

 • A. Pháp chế.
 • B. Chủ trương.
 • C. Pháp luật.
 • D. Hiến pháp.
Câu 36
Mã câu hỏi: 137631

Ông A đã sử dụng Facebook để viết bài và tuyên truyền các thông tin sai lệch nói xấu Đảng và Nhà nước. Em là bạn trên Facebook của ông A, em phải lựa chọn cách ứng xử này sau đây cho phù hợp với trách nhiệm của công dân đối với việc góp phần xây dựng nhà nước?

 • A. Chia sẻ thông tin
 • B. Bình luận để tán thành, cổ vũ.
 • C. Phê phán, đấu tranh.
 • D. Chỉ đọc không thể hiện thái độ.
Câu 37
Mã câu hỏi: 137632

Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của

 • A. quãng đại quần chúng nhân dân
 • B. giai cấp công nhân.
 • C. nhân dân
 • D. tầng lớp trí thức.
Câu 38
Mã câu hỏi: 137633

Nền dân chủ XHCN thực thi chủ yếu thông qua

 • A. Chính phủ.
 • B. Nhà nước.
 • C. Quốc hội. 
 • D. Pháp luật.
Câu 39
Mã câu hỏi: 137634

Nền dân chủ XHCN về tư tưởng lấy hệ tư tưởng của ai làm nền tảng tinh thần của xã hội?

 • A. Hồ Chí Minh.
 • B. Mác.
 • C. Mác- Lê nin.
 • D. Ăng- ghen.
Câu 40
Mã câu hỏi: 137635

Nền dân chủ XHCN gắn liền với

 • A. pháp luật
 • B. cơ chế.
 • C. chính sách.
 • D. chủ trương.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ