Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

40 câu hỏi trắc nghiệm Unit 1, 2, 3 Tiếng Anh lớp 6

15/04/2022 - Lượt xem: 24
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 9463

Choose the best answer for each sentence.

How are you?  ________.

 • A. I’m a student.
 • B. Thank you very much.
 • C. Very well, thank you.
 • D. I'm Lan.
Câu 2
Mã câu hỏi: 9464

________. My name’s Susan.

 • A. How’s your name?
 • B. What’s your name?
 • C. How do you do?
 • D. What you’re name?
Câu 3
Mã câu hỏi: 9465

Which word contains a different sound from the others?

 • A. bag
 • B. cap
 • C. dad
 • D. far
Câu 4
Mã câu hỏi: 9466

_______. Hi, I’m Bob. Nice to meet you.

 • A. How old are you?
 • B. How are you?
 • C. Hi, my name’s Mary.
 • D. I’m fine.
Câu 5
Mã câu hỏi: 9467

Mr. Trung is ________doctor.

 • A. the
 • B. a
 • C. an
 • D. X
Câu 6
Mã câu hỏi: 9468

Which word contains the sound /e/?

 • A. name
 • B. head
 • C. eraser
 • D. mate
Câu 7
Mã câu hỏi: 9469

Good morning, children. ________

 • A. Good morning, Miss Angela.
 • B. Very well, thank you. And you?
 • C. We’re fine, thank you. 
 • D. Take care
Câu 8
Mã câu hỏi: 9470

________. He’s from London.

 • A. Where’s he from?
 • B. What’s his job?
 • C. Who’s he?
 • D. What’s his name?
Câu 9
Mã câu hỏi: 9471

________ is Life Hospital? It’s in the city center.

 • A. What
 • B. Who
 • C. Where
 • D. When
Câu 10
Mã câu hỏi: 9472

_______ Ted and Jack in Mrs. Anna’s class?

 • A. Is
 • B. Are
 • C. Be
 • D. Am
Câu 11
Mã câu hỏi: 9473

Are you doctors? ________ .

 • A. Yes, we’re
 • B. Yes, they’re
 • C. Yes, I am
 • D. Yes, we are
Câu 12
Mã câu hỏi: 9474

How old are you? ________ .

 • A. I’m thirteen
 • B. I’m John
 • C. I’m fine, thanks 
 • D. I'm a student.
Câu 13
Mã câu hỏi: 9475

How old are you? ________ .

 • A. I’m thirteen
 • B. I’m John
 • C. I’m fine, thanks 
 • D. I'm a student.
Câu 14
Mã câu hỏi: 9476

Mark lives _______ Manchester.

 • A. in
 • B. on
 • C. at
 • D. under
Câu 15
Mã câu hỏi: 9477

What _______ these? They’re carrots.

 • A. be
 • B. am
 • C. is
 • D. are
Câu 16
Mã câu hỏi: 9478

eight + six = _______ .

 • A. twelve
 • B. thirteen
 • C. fourteen
 • D. fifteen
Câu 17
Mã câu hỏi: 9479

_______ are they? They’re my classmates.

 • A. What
 • B. Who
 • C. Why
 • D. Where
Câu 18
Mã câu hỏi: 9480

Which verb adds­_es in the third person?

 • A. teach
 • B. eat
 • C. listen
 • D. walk
Câu 19
Mã câu hỏi: 9481

Which word is the odd one out?

 • A. ten
 • B. sixteen
 • C. thirteen
 • D. third
Câu 20
Mã câu hỏi: 9482

Hello, Minh. _______ is Long.

 • A. This
 • B. These
 • C. Those
 • D. They
Câu 21
Mã câu hỏi: 9483

When you meet your friend at 3 p.m., you say:

 • A. Good morning
 • B. Good afternoon
 • C. Good evening
 • D. Good night
Câu 22
Mã câu hỏi: 9484

What’s your favorite _______?

Oh, Math, I think.

 • A. teacher
 • B. friend
 • C. subject
 • D. letter
Câu 23
Mã câu hỏi: 9485

This is my school_______ . I have Literature on Tuesday.

 • A. notebook
 • B. timetable
 • C. lesson
 • D. professor
Câu 24
Mã câu hỏi: 9486

Which word contains a different sound from the others?

 • A. mother
 • B. thing
 • C. Thursday
 • D. thirty
Câu 25
Mã câu hỏi: 9487

Which word is the odd one out?

 • A. book
 • B. pencil
 • C. friend
 • D. ruler
Câu 26
Mã câu hỏi: 9488

Which sentence is correct?

 • A. No take photographs.
 • B. No taking photographs.
 • C. Don’t take photographs.
 • D. Don’t to take photographs
Câu 27
Mã câu hỏi: 9489

I go to school by _______ bus.

 • A. a
 • B. the
 • C. an
 • D. X
Câu 28
Mã câu hỏi: 9490

What are _______ ? They’re pencils.

 • A. this
 • B. that
 • C. those
 • D. them
Câu 29
Mã câu hỏi: 9491

They’re my friends. ______ names are Ted and Mark.

 • A. Them
 • B. They
 • C. Theirs
 • D. Their
Câu 30
Mã câu hỏi: 9492

______ students are there in your class? Forty

 • A. Why
 • B. How much
 • C. How many
 • D. Who
Câu 31
Mã câu hỏi: 9493

I live ______ an apartment.

 • A. in
 • B. for
 • C. up
 • D. with
Câu 32
Mã câu hỏi: 9494

______ your book.

 • A. Listen
 • B. Stand
 • C. Come
 • D. Open
Câu 33
Mã câu hỏi: 9495

______ do you live? In Hue city.

 • A. Who
 • B. Where
 • C. When
 • D. Why
Câu 34
Mã câu hỏi: 9496

Which word contains the sound / e /?

 • A. open
 • B. ruler
 • C. student
 • D. desk
Câu 35
Mã câu hỏi: 9497

This is a photo ______ my school.

 • A. of
 • B. on
 • C. up
 • D. by
Câu 36
Mã câu hỏi: 9498

What ______ ?

 • A. does window mean
 • B. mean window
 • C. it means window
 • D. is the meaning from window
Câu 37
Mã câu hỏi: 9499

Let’s _____ to the cinema.

 • A. going
 • B. to go
 • C. go
 • D. goes
Câu 38
Mã câu hỏi: 9500

______ ? From Japan.

 • A. Where are you from
 • B. Where do you come from
 • C. Where are you coming from
 • D. A & B are correct
Câu 39
Mã câu hỏi: 9501

What does Ms. Julie do? She’s ______ teacher at a big high school.

 • A. a
 • B. X
 • C. the
 • D. an
Câu 40
Mã câu hỏi: 9502

Is Elizabeth_______?

 • A. your old friend
 • B. an old your friend
 • C. an old friend from you
 • D. an old friend of yours

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ