Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi trắc nghiệm học kì 1 môn Sinh học 10 năm học 2018-2019

15/04/2022 - Lượt xem: 18
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 100484

Tổ chức nào sau đây là đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên ? 

 • A. Quần  thể             
 • B. Loài             
 • C. Quần xã
 • D. Sinh  quyển
Câu 2
Mã câu hỏi: 100485

Một hệ  thống tương đối  hoàn chỉnh  bao gồm  quần xã  sinh vật  và môi trường  sống  của nó  được gọi là : 

 • A. Quần  thể          
 • B. Hệ sinh thái              
 • C. Loài sinh vật 
 • D. Nhóm  quần xã
Câu 3
Mã câu hỏi: 100486

Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao: 

 • A. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xã
 • B. Quần xã , quần thể, hệ sinh thái, cơ  thể
 • C. Quần thể, quần xã, cơ thể, hệ sinh thái 
 • D. Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái .
Câu 4
Mã câu hỏi: 100487

Điều dưới  đây  đúng khi nói  về một hệ thống sống : 

 • A. Một hệ thống mở
 • B. Có khả năng tự điều chỉnh
 • C. Thường xuyên  trao đổi chất với môi trường 
 • D. Cả a,b,c, đều  đúng
Câu 5
Mã câu hỏi: 100488

Đặc điểm  của sinh vật  thuộc giới khởi sinh  là : 

 • A. Chưa  có cấu tạo tế bào
 • B. Tế bào cơ thể  có nhân sơ
 • C. Là những  có thể  có  cấu  tạo  đa bào 
 • D. Cả a,b,c đều đúng
Câu 6
Mã câu hỏi: 100489

Điểm giống nhau của các sinh vật  thuộc giới  Nguyên  sinh , giới thực vật  và giới động vật  là : 

 • A. Cơ thể  đều có cấu tạo  đa bào
 • B. Tế bào  cơ thể đều có  nhân sơ
 • C. Cơ thể  đều có cấu tạo đơn bào 
 • D. Tế bào cơ thể đều có nhân thực .
Câu 7
Mã câu hỏi: 100490

Đặc điểm  của động vật  khác biệt so  với thực vật  là: 

 • A. Có cấu tạo cơ thể đa bào
 • B. Có phương thức sống dị dưỡng
 • C. Được cấu tạo  từ các tế bào  có nhân  chuẩn 
 • D. Cả  a, b, c đều đúng
Câu 8
Mã câu hỏi: 100491

Nhóm các nguyên tố  nào sau đây  là nhóm  nguyên tố  chính cấu tạo  nên chất sống ? 

 • A. C,Na,Mg,N                  
 • B. H,Na,P,Cl
 • C. C,H,O,N                                         
 • D. C,H,Mg,Na
Câu 9
Mã câu hỏi: 100492

Nguyên tố Fe là thành phần  của cấu trúc nào sau đây ? 

 • A. Hê môglôbin trong hồng cầu của  động vật
 • B. Diệp lục tố trong lá cây
 • C. Sắc tố  mêlanin trong lớp da 
 • D. Săc tố  của hoa , quả  ở thực vật
Câu 10
Mã câu hỏi: 100493

Trong các cơ thể  sống , thành phần chủ yếu   là  : 

 • A. Chất  hữu cơ                       
 • B. Chất vô  cơ                                          
 • C. Nước
 • D. Vitamin
Câu 11
Mã câu hỏi: 100494

Nước có vai trò  sau đây ? 

 • A. Dung môi hoà tan  của nhiều chất
 • B. Thành  phần cấu tạo  bắt buộc của tế bào
 • C. Là môi trường xảy ra các phản ứng  sinh hoá  của cơ thể 
 • D. Cả a,b,c đều đúng
Câu 12
Mã câu hỏi: 100495

Cacbonhiđrat là tên gọi  dùng để  chỉ nhóm  chất nào sau đây? 

 • A. Đường            
 • B. Đạm
 • C. Mỡ                                       
 • D. Chất hữu cơ
Câu 13
Mã câu hỏi: 100496

Trong cấu tạo tế bào , đường xenlulôzơ  có tập trung  ở : 

 • A. Chất nguyên sinh      
 • B. Thành  tế bào                         
 • C. Nhân tế bào                
 • D. Mang nhân
Câu 14
Mã câu hỏi: 100497

Lipit là chất có đặc tính 

 • A. Tan rất  ít trong  nước       
 • B. Tan nhiều trong nước
 • C. Không tan trong nước                           
 • D. Có ái lực  rất mạnh  với nước
Câu 15
Mã câu hỏi: 100498

Chất  nào  sau  đây  hoà tan được lipit? 

 • A. Nước          
 • B. Rượu            
 • C. Ben zen 
 • D. Cả b và c
Câu 16
Mã câu hỏi: 100499

Chất nào sau  đây  tan được  trong nước? 

 • A. Vitamin A               
 • B. Phôtpholipit          
 • C. Vitamin C
 • D. Stêrôit
Câu 17
Mã câu hỏi: 100500

Đơn phân cấu tạo của Prôtêin là : 

 • A. Mônôsaccarit        
 • B.  Photpholipit                
 • C. axit amin
 • D. Stêrôit
Câu 18
Mã câu hỏi: 100501

Axit nuclêic bao gồm  những chất nào sau đây ? 

 • A. ADN và ARN           
 • B. Prôtêin và ADN                
 • C. ARN và Prôtêin
 • D. ADN và lipit
Câu 19
Mã câu hỏi: 100502

Đơn phân cấu tạo  của phân tử ADN là : 

 • A. Axit amin                 
 • B. Plinuclêotit                
 • C. Nuclêotit
 • D. Ribônuclêôtit
Câu 20
Mã câu hỏi: 100503

Chức năng  của ADN là : 

 • A. Cung cấp  năng lượng  cho hoạt động  tế bào        
 • B. Bảo quản và truyền đạt thông tin  di  truyền
 • C. Trực  tiếp tổng hợp Prôtêin                
 • D. Là thành phần  cấu tạo của màng  tế bào
Câu 21
Mã câu hỏi: 100504

Đặc điểm  cấu tạo  của ARN khác với ADN là : 

 • A. Đại phân tử , có cấu trúc đa phân    
 • B. Có liên kết  hiđrô giữa các nuclêôtit
 • C. Có cấu trúc  một mạch                       
 • D. Được  cấu tạo  từ nhiều  đơn phân
Câu 22
Mã câu hỏi: 100505

Đặc điểm  cấu tạo  của ARN khác với ADN là : 

 • A. Đại phân tử , có cấu trúc đa phân    
 • B. Có liên kết  hiđrô giữa các nuclêôtit
 • C. Có cấu trúc  một mạch                       
 • D. Được  cấu tạo  từ nhiều  đơn phân
Câu 23
Mã câu hỏi: 100506

Đặc điểm  của tế bào  nhân  sơ là : 

 • A. Tế bào chất  đã phân hoá  chứa đủ  các loại bào quan
 • B. Màng nhân  giúp trao đổi  chất  giữa nhân  với tế bào chất
 • C. Chưa  có  màng nhân 
 • D. Cả a, b, c đều đúng
Câu 24
Mã câu hỏi: 100507

Ở  vi khuẩn , cấu trúc plasmis là : 

 • A. Phân tử ADN nằm trong nhân tế bào  có dạng thẳng      
 • B. Phân tử ADN  có  dạng vòng nằm trong nhân 
 • C. Phân tử ADN nằm trong nhân tế bào  có dạng  vòng      
 • D. Phân tử ADN dạng vòng  nằm trong  tế bào  chất
Câu 25
Mã câu hỏi: 100508

Chức năng  di  truyền  ở vi khuẩn  được  thực  hiện  bởi : 

 • A. Màng  sinh chất                
 • B.  Chất tế bào           
 • C. Vùng nhân
 • D. Ribôxôm
Câu 26
Mã câu hỏi: 100509

Đặc điểm  có ở tế bào  thưc vật  mà không có  ở  tế bào  động vật là : 

 • A. Trong tế bào chất  có nhiều  loại  bào quan              
 • B.  Có thành  tế bào bằng chất xenlulôzơ
 • C. Nhân có màng  bọc            
 • D. Cả a,b,c đều đúng
Câu 27
Mã câu hỏi: 100510

Tế bào  nào  trong các tế bào sau  đây  có  chứa  nhiều ti thể  nhất ? 

 • A. Tế  bào biểu bì       
 • B. Tế bào hồng cầu           
 • C. Tế bào  cơ tim
 • D. Tế  bào xương
Câu 28
Mã câu hỏi: 100511

Loại tế bào  sau đây  có c hứa  nhiều Lizôxôm nhất là : 

 • A. Tế bào  cơ                  
 • B. Tế bào hồng cầu
 • C. Tế bào bạch cầu                           
 • D. Tế bào  thần kinh
Câu 29
Mã câu hỏi: 100512

Nội  dung  nào sau đây  đúng khi nói  về thành  phần  hoá học  chính của màng sinh chất ? 

 • A. Một  lớp photphorit và các phân tử prôtêin   
 • B. Hai lớp photphorit và các phân tử prôtêin
 • C. Một  lớp photphorit và  không có  prôtêin     
 • D. Hai lớp photphorit và  không có  prôtêin
Câu 30
Mã câu hỏi: 100513

Sự vận chuyển  chất  dinh  dưỡng  sau  quá trình  tiêu hoá  qua  lông ruột  vào máu  ở người theo  cách nào sau đây ? 

 • A. Vận chuyển  khuyếch tán                      
 • B. Vận chuyển thụ động
 • C. Vận chuyển tích cực             
 • D. Vận chuyển thụ động  và vận chuyển chủ  động
Câu 31
Mã câu hỏi: 100514

Hoạt động  nào sau đây  là của enzim? 

 • A. Xúc tác các phản ứng  trao đổi chất                
 • B. Tham gia  vào thành phần  của  các chất  tổng hợp được
 • C. Điều hoà  các hoạt động sống  của cơ thế          
 • D. Cả 3 hoạt động  trên
Câu 32
Mã câu hỏi: 100515

Sinh vật nhân thực gồm các giới nào sau đây? 

 • A. Khởi sinh, Nguyên sinh, Thực vật và Động vật
 • B. Khởi sinh, Nấm, Thực vật và Động vật
 • C. Nguyên sinh, Nấm, Thực vật và Động vật 
 • D. Nguyên sinh, Tảo, Thực vật và Động vật
Câu 33
Mã câu hỏi: 100516

Các sinh vật của giới Nguyên sinh có cấu tạo 

 • A. đa bào đơn giản
 • B. đa bào phức tạp
 • C. tập đoàn và đa bào    
 • D. đơn bào hay đa bào
Câu 34
Mã câu hỏi: 100517

Nhóm thực vật có tổ chức tiến hóa nhất là ngành 

 • A.  rêu
 • B. hạt trần   
 • C. hạt kín     
 • D. quyết
Câu 35
Mã câu hỏi: 100518

Những nhóm chất hữu cơ chính cấu tạo nên tế bào là 

 • A. Cacbohidrat, lipit, protein và xenlulozo
 • B. Cacbohidrat, lipit, axit nucleic và glicogen 
 • C. Cacbohidrat, lipit, protein và axit nucleic 
 • D. Cacbohidrat, lipit, protein và axit amin
Câu 36
Mã câu hỏi: 100519

Cacbohidrat gồm những loại hợp chất nào? 

 • A. Đường đơn, đường đôi, đường đa
 • B. Đường đơn, đường đôi và glucozo
 • C. Đường đơn, đường đa và fructozo 
 • D. Đường đa, đường đôi và xenlulozo
Câu 37
Mã câu hỏi: 100520

Đường fructozo là 

 • A. axit béo  
 • B. đường đôi  
 • C. đường đơn     
 • D. đường đa
Câu 38
Mã câu hỏi: 100521

Đơn phân của phân tử protein là 

 • A. axit amin  
 • B. nucleotit 
 • C. glucozo    
 • D. ATP
Câu 39
Mã câu hỏi: 100522

Nguyên tố hóa học nào sau đây là thành phần của tất cả các đại phân tử hữu cơ? 

 • A. cacbon
 • B. photpho 
 • C. lưu huỳnh    
 • D.  canxi
Câu 40
Mã câu hỏi: 100523

Nguyên liệu trực tiếp cho quá trình oxi hóa trong tế bào là chất 

 • A.  xenlulozo 
 • B. glucozo  
 • C. lactozo  
 • D. saccarozo

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ