Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2022 môn GDCD Trường THPT Nguyễn Du

15/04/2022 - Lượt xem: 10
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 214597

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng

 • A. tính tự giác của nhân dân.
 • B. tiềm lực tài chính quốc gia.
 • C. quyền lực nhà nước.
 • D. sức mạnh chuyên chính.
Câu 2
Mã câu hỏi: 214598

Tuân thủ pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà   

 • A. xã hội kì vọng.
 • B. pháp luật cấm.
 • C. tập thể hạn chế.     
 • D. đạo đức chi phối.
Câu 3
Mã câu hỏi: 214599

Theo quy định của pháp luật, vi phạm hình sự là hành vi 

 • A. thay đổi quan hệ công vụ.
 • B. nguy hiểm cho xã hội.
 • C. ảnh hưởng quy tắc quản lí.
 • D. tác động quan hệ nhân thân.
Câu 4
Mã câu hỏi: 214600

Thực hiện pháp luật là hành vi

 • A. hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
 • B. không hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
 • C. trái pháp luật của cá nhân, tổ chức.
 • D. hợp pháp của cá nhân trong xã hội.
Câu 5
Mã câu hỏi: 214601

Trách nhiệm pháp lý được áp dụng nhằm mục đích nào dưới đây?

 • A. Cắt giảm nguồn vốn viện trợ.    
 • B. Kiềm chế những việc làm trái pháp luật.
 • C. Ổn định ngân sách quốc gia.  
 • D. Đồng loạt xử phạt mọi cơ sở tư nhân.
Câu 6
Mã câu hỏi: 214602

Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc

 • A. tôn trọng danh dự của nhau.
 • B. áp đặt quan điểm cá nhân.
 • C. che giấu hành vi bạo lực.
 • D. chiếm hữu tài sản công cộng.
Câu 7
Mã câu hỏi: 214603

Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong kinh doanh không thể hiện ở việc mọi doanh nghiệp đều được

 • A. mở rộng quy mô sản xuất.
 • B. chủ động tìm kiếm thị trường.
 • C. phê duyệt ngân sách quốc gia.
 • D. tự do liên doanh, liên kết.
Câu 8
Mã câu hỏi: 214604

Trong quan hệ lao động, quyền bình đẳng của người sử dụng lao động và người lao động được thể hiện thông qua

 • A. ý muốn của người lao động. 
 • B. hợp đồng dân sự.
 • C. ý muốn của người sử dụng lao động.  
 • D. hợp đồng lao động.
Câu 9
Mã câu hỏi: 214605

Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc ở nước ta là các dân tộc phải được đảm bảo quyền

 • A. bình đẳng.
 • B. tự do.
 • C. nghĩa vụ.
 • D. phát triển.
Câu 10
Mã câu hỏi: 214606

Theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp phạm tội quả tang, không ai bị bắt nếu không có quyết định của

 • A. Uỷ ban nhân dân. 
 • B. Thủ trưởng cơ quan.
 • C. Toà án.
 • D. Quân sự.
Câu 11
Mã câu hỏi: 214607

Theo quy định của pháp luật, chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người

 • A. nghiêm cấm. 
 • B. tôn trọng.
 • C. bảo mật.
 • D. công khai.
Câu 12
Mã câu hỏi: 214608

Hành vi cố ý hoặc vô ý làm tổn hại đến tính mạng của người khác là vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về 

 • A. tính mạng, sức khoẻ.
 • B. thân thể.
 • C. bí mật đời tư. 
 • D. danh dự, nhân phẩm.
Câu 13
Mã câu hỏi: 214609

Theo quy định của pháp luật, quyền bầu cử ứng cử được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

 • A. Bình đẳng, tự do, dân chủ, tự nguyện.
 • B. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.
 • C. Trực tiếp, tập trung, dân chủ, tự do.
 • D. Bình đẳng, trực tiếp, dân chủ, tự nguyện.
Câu 14
Mã câu hỏi: 214610

Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để công dân thực hiện dân chủ

 • A. gián tiếp.
 • B. trực tiếp.
 • C. đại diện.
 • D. uỷ quyền.
Câu 15
Mã câu hỏi: 214611

Việc Nhà nước lấy ý kiến đóng góp của nhân dân cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp là thực hiện dân chủ trong phạm vi

 • A. cơ sở.
 • B. địa phương.
 • C. vùng miền.
 • D. cả nước.
Câu 16
Mã câu hỏi: 214612

Mọi công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội đều được đi học là thể hiện nội dung nào dưới đây của quyền học tập?

 • A. Học thường xuyên, học suốt đời.
 • B. Học bất cứ ngành nghề nào.
 • C. Bình đẳng về cơ hội học tập. 
 • D. Học không hạn chế.
Câu 17
Mã câu hỏi: 214613

Pháp luật quy định quyền sáng tạo của công dân bao gồm các quyền nào sau đây?

 • A. Tác giả; Sở hữu công nghiệp; Hoạt động khoa học, công nghệ.
 • B. Sở hữu công nghiệp; Hoạt động khoa học, công nghệ
 • C. Tác giả; Hoạt động khoa học; Hoạt động công nghệ.
 • D. Tác giả; Sở hữu công nghệ; Hoạt động khoa học, công nghệ.
Câu 18
Mã câu hỏi: 214614

Các quy định của pháp luật về giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo là nội dung cơ bản của pháp luật về lĩnh vực

 • A. xã hội.
 • B. chính trị.
 • C. kinh tế.
 • D. văn hoá.
Câu 19
Mã câu hỏi: 214615

Hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động là

 • A. tư liệu lao động.
 • B. tư liệu sản xuất.
 • C. người lao động.
 • D. nguyên liệu.
Câu 20
Mã câu hỏi: 214616

Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào?

 • A. Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.
 • B. Thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hóa.
 • C. Thời gian cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.
 • D. Chi phí để sản xuất ra hàng hóa.
Câu 21
Mã câu hỏi: 214617

Ông B tự nguyện đăng ký hiến tặng cơ thể của mình sau khi ông qua đời nhằm phục vụ công tác nghiên cứu trong y học. Ông B đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

 • A. Thi hành pháp luật
 • B. Sử dụng pháp luật 
 • C. Áp dụng pháp luật 
 • D. Phổ biến pháp luật
Câu 22
Mã câu hỏi: 214618

Người có đủ trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hình sự?

 • A. Sản xuất trái phép chất ma túy. 
 • B. Từ chối nhận di sản thừa kế.
 • C. Định vị sai địa điểm giao hàng.
 • D. Tham gia lễ hội truyền thống
Câu 23
Mã câu hỏi: 214619

Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền các dân tộc bình đẳng trong lĩnh vực văn hóa?    

 • A. Phát triển văn hóa truyền thống.
 • B. Bảo tồn trang phục của dân tộc mình.
 • C. Phát triển kinh tế gia đình.
 • D. Khôi phục ngôn ngữ và chữ viết.
Câu 24
Mã câu hỏi: 214620

Công dân xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự khi công khai

 • A. công nghệ sản xuất.
 • B. thông tin quản lý.
 • C. kinh nghiệm quản lý.
 • D. bí mật đời tư.
Câu 25
Mã câu hỏi: 214621

Trường hợp nào dưới đây thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân?

 • A. Biểu quyết công khai trong hội nghị.
 • B. Đóng góp ý kiến trong các cuộc họp.
 • C. Góp ý xây dựng các văn bản pháp luật.
 • D. Phản ánh bất cập của các chính sách.
Câu 26
Mã câu hỏi: 214622

Anh H chủ động, tích cực tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013 khi Nhà nước tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Anh H đã thực hiện quyền dân chủ nào dưới đây?

 • A. Quyền đóng góp ý kiến.
 • B. Quyền kiểm tra, giám sát.
 • C. Quyền khiếu nại, tố cáo. 
 • D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
Câu 27
Mã câu hỏi: 214623

Khi phát hiện người có hành vi nhập cảnh trái phép, công dân thực hiện quyền tố cáo nhằm mục đích ngăn chặn

 • A. hình thức thay đổi nơi cư trú.
 • B. hành vi vi phạm pháp luật.
 • C. cách thức điều tra nhân khẩu. 
 • D. hoạt động thương mại quốc tế.
Câu 28
Mã câu hỏi: 214624

Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào dưới đây?

 • A. Trích nguồn tài liệu tham khảo.
 • B. Thiết kế logo sản phẩm.
 • C. Sao chép logo nhãn hiệu độc quyền. 
 • D. Thống kê tài sản cá nhân.
Câu 29
Mã câu hỏi: 214625

Hàng hóa có những thuộc tính nào sau đây?

 • A. Giá trị sử dụng.
 • B. Giá trị trao đổi.
 • C. Giá trị thương hiệu.
 • D. Giá trị, giá trị sử dụng.
Câu 30
Mã câu hỏi: 214626

Nội dung nào dưới đây thể hiện mục đích của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

 • A. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
 • B. Kiểm soát tăng trưởng kinh tế.
 • C. Thu lợi nhuận cho người kinh doanh.
 • D. Hạn chế sử dụng nhiên liệu.
Câu 31
Mã câu hỏi: 214627

Cảnh sát giao thông xử phạt hành chính người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Quy định này thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

 • A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
 • B. Tính quy phạm phổ biến
 • C. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung
 • D. Tính quyền lực bắt buộc chung
Câu 32
Mã câu hỏi: 214628

Bạn L viết bài ca ngợi ý thức vệ sinh môi trường, tích cực tham gia phòng chống dich của các bạn học sinh trong trường sau đó đăng lên trang Web của nhà trường. Bạn L đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

 • A. Sử dụng pháp luật.
 • B. Áp dụng pháp luật.
 • C. Thi hành pháp luật.
 • D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 33
Mã câu hỏi: 214629

Bạn Sình A Tống, người dân tộc H’mông, có hộ khẩu thường trú trong thời gian học Trung học phổ thông trên 18 tháng tại Khu vực 1 khi tham gia xét tuyển đại học bạn được ưu tiên cộng điểm. Điều này thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực

 • A. kinh tế.
 • B. chính trị.
 • C. giáo dục.
 • D. văn hóa.
Câu 34
Mã câu hỏi: 214630

Anh T bắt H đưa về trụ sở công an phường khi H đang thực hiện hành vi bẻ khoá lấy trộm xe máy. H chống cự làm T bị thương nặng. H đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

 • A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ.
 • B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
 • C. Được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, tài sản.
 • D. Bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 35
Mã câu hỏi: 214631

Phát hiện chị T là trưởng phòng Kế toán của công ty X có hành vi gian lận, lập khống nhiều chứng từ để rút tiền của công ty chi tiêu cá nhân. Anh H nhiều lần làm đơn tố cáo lên Giám đốc công ty X nhưng không được Giám đốc  giải quyết. Trong trường hợp này giám đốc công ty X đã vi phạm nội dung quyền dân chủ nào dưới đây của công dân?

 • A. Quyền bầu cử, ứng cử.
 • B. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
 • C. Quyền khiếu nại, tố cáo. 
 • D. Quyền tự do ngôn luận.
Câu 36
Mã câu hỏi: 214632

Trường Trung học phổ thông X đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm nhằm định hướng nghề nghiệp cho học sinh toàn trường. Học sinh trường THPT X được đảm bảo thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

 • A. Chuyển giao công nghệ.
 • B. Lựa chọn việc làm.
 • C. Được phát triển.
 • D. Tự phán quyết.
Câu 37
Mã câu hỏi: 214633

Anh K là thủ quỹ của công ti xăng dầu X. Trong quá trình làm việc anh K đã thông đồng với anh T, kế toán trưởng, nhập một số lượng lớn xăng dầu giả để pha trộn bán cùng với xăng dầu thật. Anh Y, nhân viên bán hàng phát hiện ra việc làm trên của anh K và anh T nên đã báo cho giám đốc Q. Do có quan hệ họ hàng với anh K nên giám đốc Q đã làm ngơ và bỏ qua. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật?

 • A. Anh K và giám đốc
 • B. Anh K và anh T.
 • C. Anh Y, anh K và anh T.
 • D. Anh K, anh T và giám đốc Q.
Câu 38
Mã câu hỏi: 214634

Ông S là giám đốc; anh B, anh D, chị A là nhân viên và chị Q là nhân viên tập sự cùng làm việc tại công ty X. Anh D tố cáo việc anh B đe dọa chị A làm chị A đột ngột bỏ việc trốn đi biệt tích. Vì thế, cán bộ cơ quan chức năng đến gặp ông S để xác minh sự việc. Cho rằng anh D cố tình hạ thấp uy tín của mình, ông S đã kí quyết định sa thải anh và phân công chị Q tạm thời đảm nhận phần việc của anh D. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

 • A. Chị A và ông S. 
 • B. Ông S và chị Q.
 • C. Ông S, chị A và chị Q. 
 • D. Chị A, ông S và anh
Câu 39
Mã câu hỏi: 214635

Chị L bỏ quên điện thoại di động của Uỷ ban xã X. Anh T là cán bộ văn phòng nhặt được. Anh T rủ anh H là trưởng công an xã cùng mở ra xem và phát hiện có rất nhiều nội dung nhạy cảm giữa chị L và Chủ tịch xã X. Anh T gửi các nội dung trong điện thoại của chị L cho Chủ tịch xã X nhằm mục đích tống tiền. Chủ tịch xã X yêu cầu anh T đưa điện thoại của chị L cho mình để xoá hết các nội dung trong điện thoại. Anh H ngăn cản Chủ tịch xã dẫn đến xô xát làm Chủ tịch xã X bị ngã chấn thương sọ não. Những ai dưới đây vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?

 • A. Chủ tịch xã X, anh T và anh H.
 • B. Anh T, chị L và anh H.
 • C. Anh H, chủ tịch xã X, và chị L. 
 • D. Chị L, chủ tịch xã và anh T.
Câu 40
Mã câu hỏi: 214636

Do phải thường xuyên đi làm ăn xa nên chị A gửi cháu V vừa tròn 16 tuổi nhờ gia đình anh họ T chăm sóc đồng thời có gửi tiền nhờ anh T nuôi cháu V ăn học. Vợ chồng anh T đã chiếm đoạt số tiền chị A gửi đồng thời bắt cháu V phải nghỉ học để đi làm nhân viên cho quán Karaoke X. Một lần đang dọn dẹp phòng hát, cháu V đã bị anh H là chủ quán Karaoke giở trò đồi bại. hoảng sợ, V đã lấy chai rượu đập vào người anh H làm anh bị thương. Những ai dưới đây cần bị tố cáo?

 • A. Vợ chồng anh T.
 • B. Chủ quán H và cháu V.
 • C. Vợ chồng T và chủ quán H. 
 • D. Cháu V và vợ chồng T.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ