Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn GDCD Trường THPT Hàn Thuyên Lần 2

15/04/2022 - Lượt xem: 4
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 218117

Khẳng định nào dưới đây là không đúng khi các doanh nghiệp thực hiện bình đẳng trong kinh doanh?

 • A. Có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh.
 • B. Có quyền chủ động tìm kiếm thị trường đầu tư.
 • C. Có quyền tự ý chấm dứt hợp đồng.
 • D. Có quyền chủ động mở rộng quy mô sản xuất.
Câu 2
Mã câu hỏi: 218118

Hành vi bịa đặt điều xấu, tung tin nói xấu, xúc phạm người khác để hạ uy tín và gây thiệt hại về danh dự cho người đó là vi phạm quyền nào?

 • A. được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
 • B. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
 • C. được bảo đảm an toàn đời sống cá nhân.
 • D. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
Câu 3
Mã câu hỏi: 218119

Công an xã tự ý bắt người vì nghi ngờ lấy trộm xe đạp là hành vi xâm phạm quyền nào?

 • A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
 • B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
 • C. bất khả xâm phạm về tính mạng của công dân.
 • D. được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
Câu 4
Mã câu hỏi: 218120

Người có hành vi vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm nào?

 • A. hành chính.
 • B. hình sự.
 • C. dân sự.
 • D. kỉ luật.
Câu 5
Mã câu hỏi: 218121

Mục đích của việc tạo ra một môi trường kinh doanh tự do, bình đẳng trên cơ sở pháp luật là gì?

 • A. tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp.
 • B. thúc đẩy kinh doanh phát triển.
 • C. xây dựng nền kinh tế ổn định.
 • D. tạo điều kiện cho thực hiện quyền của cá nhân, tổ chức.
Câu 6
Mã câu hỏi: 218122

Người có hành vi buôn bán ma túy thì phải chịu trách nhiệm nào?

 • A. kỉ luật.
 • B. hành chính.
 • C. hình sự.
 • D. dân sự.
Câu 7
Mã câu hỏi: 218123

Hoàn thành nội dung sau: Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật là .............

 • A. công bằng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với Nhà nước, xã hội.
 • B. bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội.
 • C. hưởng quyền và làm nghĩa vụ như nhau trước Nhà nước và xã hội.
 • D. hưởng quyền như nhau và thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội.
Câu 8
Mã câu hỏi: 218124

Phát biểu nào dưới đây là không đúng khi nói về việc hưởng quyền và làm nghĩa vụ của công dân trước pháp luật?

 • A. Quyền của công dân không tách rời các nghĩa vụ của công dân.
 • B. Trong cùng điều kiện, công dân được hưởng quyền và làm nghĩa vụ như nhau.
 • C. Công dân chỉ được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ khi đã đủ tuổi trưởng thành.
 • D. Mức độ sử dụng quyền và thực hiện nghĩa vụ của mỗi người không giống nhau.
Câu 9
Mã câu hỏi: 218125

Theo quy định của pháp luật, công dân thuộc các tôn giáo được nhà nước công nhận đều ..........

 • A. hưởng mọi quyền lợi như nhau.
 • B. không được đảm bảo công bằng.
 • C. bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
 • D. thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.
Câu 10
Mã câu hỏi: 218126

Pháp luật là một trong những phương tiện để nhà nước thực hiện vai trò nào dưới đây?

 • A. Quản lý công dân.
 • B. Bảo vệ các giai cấp.
 • C. Quản lý xã hội.
 • D. Bảo vệ các công dân.
Câu 11
Mã câu hỏi: 218127

Nội dung của tất cả các văn bản đều phải phù hợp, không được trái với Hiến pháp là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

 • A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
 • B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
 • C. Tính phù hợp về mặt nội dung.
 • D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 12
Mã câu hỏi: 218128

Các doanh nghiệp cần thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây trong kinh doanh?

 • A. Nộp thuế và bảo vệ môi trường.
 • B. Khai thác thị trường.
 • C. Chủ động tìm kiếm thị trường.
 • D. Tự chủ kinh doanh.
Câu 13
Mã câu hỏi: 218129

Công dân tích cực, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là hình thức nào?

 • A. thi hành pháp luật.
 • B. áp dụng pháp luật.
 • C. sử dụng pháp luật.
 • D. tuân thủ pháp luật.
Câu 14
Mã câu hỏi: 218130

Trường hợp nào dưới đây xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

 • A. Đe dọa giếtngười.
 • B. Tự tiện bắt giữ người.
 • C. Nói xấu, vu oan người khác.
 • D. Đánh người gây thương tích.
Câu 15
Mã câu hỏi: 218131

Trách nhiệm kỉ luật không bao gồm hình thức nào dưới đây?

 • A. Cảnh cáo.
 • B. Chuyển công tác khác.
 • C. Buộc thôi việc.
 • D. Phê bình.
Câu 16
Mã câu hỏi: 218132

Điểm nào giống nhau giữa ba hình thức: sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật?

 • A. chủ thể thực hiện là các cơ quan nhà nước.
 • B. chủ thể thực hiện là các cá nhân vi phạm pháp luật.
 • C. chủ thể thực hiện là các cá nhân và tổ chức trong xã hội.
 • D. chủ thể thực hiện là các công chức nhà nước.
Câu 17
Mã câu hỏi: 218133

Mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ của mình là bình đẳng về nội dung nào?

 • A. kinh tế.
 • B. trách nhiệm pháp lí.
 • C. quyền và nghĩa vụ.
 • D. chính trị.
Câu 18
Mã câu hỏi: 218134

Đánh người gây thương tích là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

 • A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
 • B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
 • C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ.
 • D. Bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 19
Mã câu hỏi: 218135

Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của giai cấp, tầng lớp khác nhau trong xã hội là thể hiện bản chất nào dưới đây?

 • A. Bản chất xã hội.
 • B. Bản chất nhân dân.
 • C. Bản chất giai cấp.
 • D. Bản chất hiện đại.
Câu 20
Mã câu hỏi: 218136

Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói công dân bình đẳng về làm nghĩa vụ trước pháp luật?

 • A. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ đóng góp từ thiện.
 • B. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ nộp thuế.
 • C. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ kinh doanh.
 • D. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
Câu 21
Mã câu hỏi: 218137

Đặc trưng nào dưới đây thể hiện quyền lao động của công dân?

 • A. Công dân chỉ được làm việc ở một thành phần kinh tế.
 • B. Công dân phải lao động dưới sự giám sát của chính quyền.
 • C. Công dân được tự do sử dụng sức lao động của mình.
 • D. Công dân làm việc không cần theo quy định của pháp luật.
Câu 22
Mã câu hỏi: 218138

Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung, nghĩa là quy định bắt buộc đối với ........

 • A. mọi người từ 18 tuổi trở lên.
 • B. mọi cá nhân, tổ chức.
 • C. mọi cán bộ,công chức.
 • D. mọi đối tượng cần thiết.
Câu 23
Mã câu hỏi: 218139

Pháp luật không cấm kinh doanh ngành, nghề nào sau đây?

 • A. Kinh doanh các chất nổ,chất cháy.
 • B. Kinh doanh các chất ma túy.
 • C. Kinh doanh các loại động vật quý hiếm.
 • D. Kinh doanh dịch vụ tổ chức sự kiện, truyền thông.
Câu 24
Mã câu hỏi: 218140

Nhà thờ, thánh đường, thánh thất được gọi chung là các cơ sở gì?

 • A. tín ngưỡng.
 • B. tôn giáo.
 • C. họp hành tôn giáo.
 • D. truyền đạo.
Câu 25
Mã câu hỏi: 218141

Hành vi nào dưới đây không thể hiện quan hệ bình đẳng giữa vợ và chồng theo quy định của pháp luật?

 • A. Khi con ốm, vợ chồng anh C thay nhau nghỉ làm để chăm sóc con.
 • B. Anh B tạo điều kiện cho vợ đi học để nâng cao trình độ.
 • C. Vợ chồng anh D bàn bạc, thống nhất về thời gian sinh con thứ hai.
 • D. Chị A quyết định mọi vấn đề về chi tiêu trong gia đình.
Câu 26
Mã câu hỏi: 218142

Theo quy định của pháp luật, các cơ sở kinh doanh không đảm bảo quy định về an toàn phòng chống cháy nổ là hành vi vi phạm pháp luật nào dưới đây?

 • A. hành chính.
 • B. kỉ luật.
 • C. dân sự.
 • D. hình sự.
Câu 27
Mã câu hỏi: 218143

Nghi ngờ con bò nhà bà P phá hỏng ruộng lúa nhà mình. Bà K đã nhốt con trai bà P do không trông coi bò cẩn thận. Hành vi của bà K đã vi phạm quyền nào?

 • A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
 • B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
 • C. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
 • D. bất khả xâm phạm về chỗ ở cuả công dân.
Câu 28
Mã câu hỏi: 218144

Bố con ông V bắt được kẻ trộm trèo tường vào nhà mình. Ngay lập tức, ông V báo với tổ dân phố và can ngăn không cho mọi người đánh tên trộm. Việc làm này của ông V đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về quyền nào dưới đây của công dân?

 • A. Được bảo hộ về danh dự,nhân phẩm.
 • B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
 • C. Bất khả xâm phạm về thân thể.
 • D. Được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
Câu 29
Mã câu hỏi: 218145

Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế?

 • A. Doanh nghiệp Nhà nước luôn được ưu tiên tạo điều kiện phát triển.
 • B. Được khuyến khích, phát triển lâu dài.
 • C. Được hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.
 • D. Là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế.
Câu 30
Mã câu hỏi: 218146

Trong cuộc họp của tổ dân phố, bà H phản ánh nhà ông P lôi kéo người dân theo Hội thánh đức chúa trời, phá bỏ bàn thờ tổ tiên, hàng sáng tụ tập tại nhà ông P để nghe giảng kinh là trái pháp luật. Ông X cắt ngang lời bà H: Đó là quyền tự do tôn giáo, việc của người ta bà nói làm gì. Bà V chen vào: Xã ta đã nhiều tôn giáo rồi, cần gì phải thêm tôn giáo nào nữa. Những ai dưới đây hiểu sai về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?

 • A. Bà H.
 • B. Bà H, bà V.
 • C. Bà V,ông X.
 • D. Ông X.
Câu 31
Mã câu hỏi: 218147

Ông M là Hiệu trưởng trường Y lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình đã tham ô 200 triệu đồng tiền chế độ của học sinh. Ông M phải chịu hình phạt là 10 năm tù giam và bồi hoàn số tiền trên. Hình phạt này đã thể hiện quyền bình đẳng bình đẳng trách nhiệm nào dưới đây?

 • A. Trách nhiệm hình sự.
 • B. Trách nhiệm kỉ luật.
 • C. Trách nhiệm hành chính.
 • D. Trách nhiệm dân sự.
Câu 32
Mã câu hỏi: 218148

Anh S và anh T đã thực hiện hành vi cướp tiệm vàng. Hành vi của anh S và anh T vi phạm hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

 • A. Tuân thủ pháp luật.
 • B. Sử dụng pháp luật.
 • C. Áp dụng pháp luật.
 • D. Thi hành pháp luật.
Câu 33
Mã câu hỏi: 218149

Bạn M đã mượn xe đạp điện của bạn K một buổi sáng nhưng 3 ngày không trả mà mang bán xe của K. Hành vi của M trái với hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

 • A. Tuân thủ pháp luật.
 • B. Sử dụng pháp luật.
 • C. Thi hành pháp luật.
 • D. Áp dụng pháp luật.
Câu 34
Mã câu hỏi: 218150

Do chuyển công tác anh H đã bắt vợ phải chuyển nhà đến ở gần nơi công tác mới của mình. Anh H đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng về nội dung nào?

 • A. tôn trọng, giữ gìn danh dự của nhau.
 • B. tạo điều kiện cho nhau phát triển mọi mặt.
 • C. sở hữu tài sản chung.
 • D. lựa chọn nơi cư trú.
Câu 35
Mã câu hỏi: 218151

Trong thời gian chờ quyết định ly hôn của tòa án, chị A nhận được tin đồn anh B chồng chị đang tổ chức tiệc cưới với chị H tại nhà hàng X. Vốn đã nghi ngờ t trước, chị A cùng con trai đến nhà hàng, bắt gặp anh B đang liên hoan vui vẻ với các đồng nghiệp, hai mẹ con lao vào sỉ nhục và đánh anh thậm tệ. Bảo vệ nhà hàng X trong quá trình can ngăn đã làm vỡ nát chiếc điện thoại của chị A. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân?

 • A. Chị A, anh B, con trai và chị H.
 • B. Chị A, anh B và chị H.
 • C. Chị A và con trai.
 • D. Anh B, bảo vệ nhà hàng, chị A và con trai.
Câu 36
Mã câu hỏi: 218152

Anh K và anh G cùng đến cơ quan chức năng của tỉnh M để kê khai thành lập doanh nghiệp nhưng cả hai đều chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định nên chưa được cấp phép. Được cán bộ cơ quan cấp phép H gợi ý, anh G đã “bồi dưỡng” cho H 20 triệu đồng nên được cấp phép ngay. Một cán bộ khác tên U cũng hứa giúp K nếu anh chi ra 20 triệu nhưng anh K không đồng ý. Những chủ thể nào dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

 • A. Anh G, H và U.
 • B. Anh G và H.
 • C. Anh K và anh G.
 • D. Anh K, G, H và U.
Câu 37
Mã câu hỏi: 218153

Sau khi ly hôn, anh P đã đăng nhiều hình ảnh nhạy cảm giữa anh và vợ cũ là chị G lên mạng xã hội khiến chị G bị suy sụp tinh thần vì mọi người dị nghị, bàn tán. Anh V và anh Q đã có những bình luận với nội dung xúc phạm chị G và chia sẻ bài viết cho K, L và M. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân?

 • A. Anh P, V, Q, K, L và M.
 • B. Anh P, K, L và M.
 • C. Anh P.
 • D. Anh P, anh V và anh Q.
Câu 38
Mã câu hỏi: 218154

Chất thải của công ty X và công ty Y cùng gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở gần đó, điều này được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Nhưng chủ tịch xã lại bảo vệ công ty X và cho rằng chỉ có công ty Y mới xả chất thải ra môi trường. Bực tức, ông H và K là đại diện cho người dân đã viết đơn khiếu kiện gửi đến tòa án. Những chủ thể nào dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

 • A. Công ty X và Y.
 • B. Ông H và ông K.
 • C. Chủ tịch xã, công ty X và Y.
 • D. Chủ tịch xã.
Câu 39
Mã câu hỏi: 218155

Nhận được tin báo nghi chị K đang dụ dỗ để bắt cóc cháu M, ông Q Chủ tịch phường vội đi công tác nên đã giao anh T nhân viên dưới quyền tìm hiểu thông tin này. Anh T tiếp cận chị K khai thác thông tin, bị chị K chống đối, anh T đã bắt và nhốt chị tại UBND phường 2 ngày. Để ép anh T thả vợ mình, anh H - chồng chị K đón đường khống chế, đưa mẹ anh T về nhà mình giam giữ 3 ngày. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

 • A. Anh T và anh H.
 • B. Ông Q, anh T, chị K và anh H.
 • C. Anh T, ông Q và anh H.
 • D. Ông Q và anh H.
Câu 40
Mã câu hỏi: 218156

Giám đốc P điều động toàn bộ nhân viên đến công ty X để chuẩn bị tổ chức hội nghị khách hàng. Cuối buổi một nhân viên phát hiện mất điện thoại, giám đốc P yêu cầu bảo vệ khóa cửa ra vào rồi cùng trưởng phòng S kiểm tra tư trang của mọi người. Chồng nhân viên G đến đón vợ nhưng bị bảo vệ ngăn cản. Lời qua tiếng lại, hai người mắng chửi, quát nạt nhau thậm tệ. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân?

 • A. Giám đốc P, trưởng phòng S, chồng cô G và bảo vệ.
 • B. Giám đốc P, trưởng phòng S, chồng cô G.
 • C. Giám đốc P và trưởng phòng S.
 • D. Chồng cô G và bảo vệ.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ