Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG 2018 môn Vật lý - THPT Chuyên KHTN - Hà Nội

13/07/2022 - Lượt xem: 11
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 277354

Trong nguyên tử Hiđrô khi êlectron nhảy từ quỹ đạo N về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra bức xạ có bước sóng λ1, khi êlectron nhảy từ quỹ đạo M về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra bức xạ có bước sóng là λ2. Chọn phương án đúng :

 • A. 1 = 4λ2.
 • B. 27λ1 = 4λ2
 • C. 25λ1 = 25λ2
 • D. 256λ1 = 675λ2
Câu 2
Mã câu hỏi: 277355

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, từ hai khe đến màn là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 = 450 nm và λ2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 3
 • D. 2
Câu 3
Mã câu hỏi: 277356

Tia Rơnghen có

 • A. cùng bản chất với sóng vô tuyến.
 • B. cùng bản chất với sóng âm.
 • C. điện tích âm.         
 • D. bước sóng lớn hơn bước sóng tia hồng ngoại.
Câu 4
Mã câu hỏi: 277357

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2 m, khoảng cách giữa hai khe a = 0,5 mm. Trong khoảng 2,8 cm người ta thấy có 15 vân sáng liên tiếp, hai đầu là vân sáng. Ánh sáng sử dụng có bước sóng là

 • A. 0,4 μm.     
 • B. 0,5 μm.  
 • C. 0,6 μm.
 • D. 0,7 μm.
Câu 5
Mã câu hỏi: 277358

Tìm kết luận đúng khi nói về các dãy quang phổ trong quang phổ phát xạ của nguyên tử Hyđrô

 • A. Dãy Paschen nằm trong vùng tử ngoại.
 • B. Dãy Balmer nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy.
 • C.  Dãy Balmer nằm trong vùng hồng ngoại.
 • D. Dãy Lyman nằm trong vùng tử ngoại.
Câu 6
Mã câu hỏi: 277359

Một nguồn phóng xạ có chu kỳ bán rã T và tại thời điểm ban đầu có 48N0 hạt nhân. Hỏi sau khoảng thời gian 3T, số hạt nhân còn lại là bao nhiêu ?

 • A. 4N0.            
 • B. 6N0.               
 • C. 8N0.            
 • D. 16N0.
Câu 7
Mã câu hỏi: 277360

Cho năng lượng liên kết riêng của α là 7,10 MeV, của urani U234 là 7,63 MeV, của thôri Th230 là 7,70 MeV. Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân U234 phóng xạ α tạo thành Th230

 • A. 12 MeV.    
 • B. 13 MeV.    
 • C. 14 MeV.        
 • D. 15 MeV.
Câu 8
Mã câu hỏi: 277361

Đồng vị Na24 phóng xạ β- với chu kỳ bán rã T, tạo thành hạt nhân con Mg24. Tại thời điểm ban đầu khảo sát thì tỷ số khối lượng Mg24 và Na24 là 0,25. Sau thời gian 3T thì tỷ số trên là

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 9
Câu 9
Mã câu hỏi: 277362

Tính chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ, cho biết tại thời điểm t1, tỷ số giữa hạt mẹ và hạt con là 1 : 7. Tại thời điểm t2 sau 414 ngày, tỷ số đó là 1 : 63

 • A. 69 ngày.      
 • B. 138 ngày.      
 • C. 207 ngày. 
 • D. 552 ngày.
Câu 10
Mã câu hỏi: 277363

Chu kỳ bán rã của hai chất phóng xạ A và B lần lượt là TA và TB = 2TA. Ban đầu hai khối chất A và B có số hạt nhân như nhau. Sau thời gian t = 4TA thì tỉ số giữa số hạt nhân A và B đã phóng xạ là

 • A. 1/4.  
 • B. 4.           
 • C. 4/5.        
 • D. 5/4.
Câu 11
Mã câu hỏi: 277364

Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ 5 cm. Biết trong một chu kỳ, khoảng thời gian để độ lớn gia tốc của vật không vượt quá 100 cm/s2 là T/3. Lấy π2 = 10. Tần số dao động của vật là

 • A. 1 Hz.      
 • B. 2 Hz.               
 • C. 3 Hz.      
 • D. 4 Hz.
Câu 12
Mã câu hỏi: 277365

Con lắc đơn có chiều dài ℓ treo trong trần một thang máy. Khi thang máy chuyển động nhanh dần đi lên với gia tốc có độ lớn a (a < g) thì dao động với chu kỳ T1. Khi thang máy chuyển động chậm dần đều đi lên với gia tốc có độ lớn a thì dao động với chu kỳ T2 = 2T1. Độ lớn gia tốc a bằng

 • A.  g/5.        
 • B. 2g/3.  
 • C. 3g/5.    
 • D. g/3.
Câu 13
Mã câu hỏi: 277366

Con lắc lò xo có khối lượng 250 g, độ cứng k = 100 N/m. Con lắc dao động điều hòa với biên độ A và khi cách vị trí cân bằng 2 cm nó có vận tốc là \(40\sqrt 3 \) cm/s. Giá trị của biên độ là

 • A. 2 cm.       
 • B. 3 cm.      
 • C.  4 cm. 
 • D. 5 cm.
Câu 14
Mã câu hỏi: 277367

Con lắc lò xo có khối lượng m = 100 g, dao động điều hòa với cơ năng E = 32 mJ. Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc v= 40√3 cm/s và gia tốc a = 8 m/s2. Pha ban đầu của dao động là

 • A.  –π/6.       
 • B. π/3.                 
 • C. –2π/3.      
 • D. –π/3.
Câu 15
Mã câu hỏi: 277368

Con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A = 2 cm, chu kỳ T = 1,2 s, pha ban đầu là π/3. Quãng đường con lắc đi được trong 4 s đầu tiên là

 • A. 26 cm.    
 • B. 27 cm.   
 • C. 28 cm.       
 • D. 25 cm.
Câu 16
Mã câu hỏi: 277369

Trong một dao động điều hòa có chu kỳ T thì thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có gia tốc cực đại đến vị trí có gia tốc bằng một nửa gia tốc cực đại là

 • A. T/12. 
 • B. T/8
 • C. T/6
 • D. T/4
Câu 17
Mã câu hỏi: 277370

Mạch RLC nối tiếp gồm cuộn dây (L,r) và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế u = \(30\sqrt 2 \)cos(100πt – π/6) V. Điều chỉnh C để UC = UCmax = 50 V. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây khi đó là:

 • A. \(30\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\,V.\)
 • B. \(40\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\,V.\)
 • C. \(40\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)\,V.\)
 • D. \(40\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{2}} \right)\,V.\)
Câu 18
Mã câu hỏi: 277371

Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 25 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 4cos40πt mm và u2 = 4cos(40πt + π) mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động ới biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2

 • A. 10.       
 • B. 11.   
 • C. 12.         
 • D. 13.
Câu 19
Mã câu hỏi: 277372

Nguồn âm S phát ra âm có công suất P = 4π.10-5 W không đổi, truyền đẳng hướng về mọi phương. Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Điểm M cách nguồn S một đoạn 1 m có mức cường độ âm là

 • A. 50 d        
 • B. 60 d     
 • C.  70 d          
 • D. 80 d
Câu 20
Mã câu hỏi: 277373

Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt mm và uB = 2cos(40πt + π) mm . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là

 • A. 18.          
 • B. 19.               
 • C. 20.              
 • D. 21.
Câu 21
Mã câu hỏi: 277374

Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số f. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 5 cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha với nhau. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80 cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng từ 48 Hz đến 64 Hz. Tần số dao động của nguồn là

 • A. 48 Hz.  
 • B. 54 Hz.          
 • C. 56 Hz.          
 • D. 64 Hz.
Câu 22
Mã câu hỏi: 277375

Hai nguồn sóng trên mặt nước là S1, S2 cách nhau S1S2 = 9λ phát ra hai sóng có phương trình u1 = asinωt và u2 = acosωt. Sóng không suy giảm. Số điểm giao động với biên độ cực đại trên đoạn S1S2

 • A. 17
 • B. 18
 • C. 19
 • D. 20
Câu 23
Mã câu hỏi: 277376

Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp (L thuần cảm) có tần số f thay đổi được. Khi f = f1 hay f = f2 thì mạch có cùng công suất, khi f = f3 thì mạch có công suất cực đại. Hệ thức đúng là :

 • A. \({f_1}{f_2} = f_3^2\)
 • B. \({f_2}{f_3} = f_1^2\)
 • C. \({f_3}{f_1} = f_2^2\)
 • D. \({f_1} + {f_2} = 2{f_3}\)
Câu 24
Mã câu hỏi: 277377

Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp (L thuần cảm) có tần số f thay đổi được. Khi f = f1 hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở UR = URmax, khi f = f2 hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn cảm UL = ULmax, khi f = f3 hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện UC = UCmax. Hệ thức đúng là:

 • A. \({f_1}{f_2} = f_3^2\)
 • B. \({f_2}{f_3} = f_1^2\)
 • C. \({f_3}{f_1} = f_2^2\)
 • D. \({f_1} + {f_2} = 2{f_3}\)
Câu 25
Mã câu hỏi: 277378

Mạch xoay chiều nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm L, điện trở \(R = 150\sqrt 3 \,\Omega \) và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế u = U0cos2πft V với f thay đổi được. Khi f = f1 = 25 Hz hay f = f2 = 100 Hz thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng như nhau nhưng lệch pha nhau 600. Cảm kháng cuộn dây khi f = f1

 • A. 50 Ω.                 
 • B. 100 Ω.                
 • C. 150 Ω.            
 • D. 200 Ω.
Câu 26
Mã câu hỏi: 277379

Mạch RLC nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm (L,r) và tụ điện C. Khi hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là \(u = 65\sqrt 2 \cos \left( {\omega t} \right)\)  V thì các điện áp hiệu dụng trên điện trở và cuộn dây đều bằng 13 V còn điện áp trên tụ là 65 V, công suất tiêu thụ trên toàn mạch là 25 W. Hệ số công suất của mạch là

 • A. 3/13.       
 • B. 5/13.       
 • C. 10/13.                 
 • D. 12/13.
Câu 27
Mã câu hỏi: 277380

Đặt điện áp xoay chiều \(u = 100\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t} \right)\,V\)  vào hai đầu mạch gồm điện trở R nối tiếp với cuộn thuần cảm và tụ điện có điện dung thay đổi. Ban đầu điều chỉnh tụ điện để công suất trong mạch cực đại, sau đó giảm giá trị của C thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ

 • A. Tăng.          
 • B. Giảm.
 • C. Ban đầu tăng, sau giảm.
 • D. Ban đầu giảm, sau tăng.
Câu 28
Mã câu hỏi: 277381

Mạch RLC nối tiếp theo thứ tự gồm C, biến trở R và cuộn dây thuần cảm L. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế uAB = U0cos(100πt – π/3) V. Thay đổi R ta thấy khi R = 200 Ω thì cường độ dòng điện nhanh pha hơn hiệu điện thế hai đầu mạch. P = Pmax = 100 W và UMB = 200 V (M là điểm nằm giữa tụ và điện trở). Hệ thức đúng là :

 • A. ZL = ZC.  
 • B. 2ZL = ZC.        
 • C. ZL = 2ZC.   
 • D. 3ZL = 2ZC.
Câu 29
Mã câu hỏi: 277382

Mạch dao động LC gồm tụ C = 200 nF và cuộn thuần cảm L = 2 mH. Biết cường độ dòng điện cực đại trên L là I0 = 0,5 A. Khi cường độ dòng điện trên L là i = 0,4 A thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ là

 • A. 10 V. 
 • B. 20 V.  
 • C. 30 V. 
 • D. 40 V
Câu 30
Mã câu hỏi: 277383

Khi mắc tụ C1 vào mạch dao động thì mạch thu được sóng có bước sóng λ1 = 100 m, khi thay tụ C1 bằng tụ C2 thì mạch thu được sóng có bước sóng λ2 = 75 m. Vậy khi mắc hai tụ nối tiếp với nhau rồi mắc vào mạch thì mạch bắt được sóng có bước sóng là :

 • A. 25 m.     
 • B. 30 m.       
 • C. 50 m.        
 • D. 60 m.
Câu 31
Mã câu hỏi: 277384

Mạch dao động LC có C = 0,2 μF, L = 2 mH . Do mạch có điện trở R = 0,01 Ω, nên dao động trong mạch tắt dần. Để duy trì dao động với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0 = 12 V thì phải cung cấp cho mạch một công suất là

 • A. P = 24.10-5W.     
 • B. P = 42.10-5W.       
 • C. P = 64.10-6W.        
 • D. P = 72.10-6W.
Câu 32
Mã câu hỏi: 277385

Trong một mạch dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian ngắn nhất để cường độ dòng điện qua cuộn cảm giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một nửa độ lớn cực đại là 800 μs. Khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng từ trường trong mạch giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là

 • A. 800 μs.  
 • B. 1200 μs.  
 • C.  600 μs.              
 • D.  400 μs.
Câu 33
Mã câu hỏi: 277386

Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Để tần số dao động riêng của mạch là \(\sqrt 5 \)f1thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị

 • A. 0,2C1
 • B. \(0,2\sqrt 5 {C_1}\)
 • C. 5C1.          
 • D. \(\sqrt 5 {C_1}\)
Câu 34
Mã câu hỏi: 277387

Trong mạng điện 3 pha tải đối xứng, khi cường độ dòng điện qua một pha là cực đại I0 thì dòng điện qua hai pha kia sẽ có cường độ

 • A. bằng I0/3, ngược chiều với dòng trên. 
 • B. bằng I0/2, cùng chiều với dòng trên.
 • C. bằng I0/3, cùng chiều với dòng trên.      
 • D. bằng I0/2, ngược chiều với dòng trên.
Câu 35
Mã câu hỏi: 277388

Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc. Khi đặt vào một trong hai khe một bản mặt song song có chiết suất n1= 1,5 thì vân trung tâm dịch chuyển một đoạn x0, nêu thay bản mặt song song bằng một bản mặt song song có cùng kích thước nhưng chiết suất n2 = 1,25 thì vân trung tâm dịch chuyển một đoạn là :

 • A. 0,5x0.        
 • B.  2x0.     
 • C. 0,25x0.       
 • D.  0,75x0.
Câu 36
Mã câu hỏi: 277389

Quang phổ của mặt trời quan sát được trên Trái Đất là

 • A. Quang phổ vạch phát xạ.
 • B. Quang phổ liên tục.
 • C. Quang phổ vạch hấp thụ.
 • D. Quang phổ liên tục xen kẽ với quang phổ vạch.
Câu 37
Mã câu hỏi: 277390

Trong một thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng, cho khoảng cách giữa hai khe a = 2 mm, từ hai khe đến màn D = 1 m, người ta đo được khoảng vân giao thoa trên màn là i = 0,2 mm. Tần số của bức xạ dùng trong thí nghiệm là

 • A. 2,5.1014 Hz.  
 • B. 85.1014 Hz.    
 • C. 7,5.1014 Hz.
 • D. 9,5.1014 Hz.
Câu 38
Mã câu hỏi: 277391

Cuộn sơ cấp của máy biến áp có N1 = 2200 vòng mắc vào mạng điện 110 V. Để có thể thắp sáng bóng đèn 3 V thì số vòng của cuộn sơ cấp là

 • A. 50 vòng  
 • B. 80 vòng       
 • C. 60 vòng         
 • D. 45 vòng
Câu 39
Mã câu hỏi: 277392

Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 7 là 4,5 mm. Khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm, từ hai khe đến màn D = 1,5 m. Bước sóng ánh sáng là

 • A. 0,4 μm.      
 • B. 0,5 μm.          
 • C. 0,6 μm.                 
 • D.  0,7 μm.
Câu 40
Mã câu hỏi: 277393

Hai dao động điều hòa theo phương Ox có đồ thị li độ - thời gian được cho như hình vẽ. Hiệu số t2 – t1 gần nhất giá trị nào sau đây

 • A. 4 s.     
 • B. 0,2 s.    
 • C. 3,75 s.
 • D. 0,1 s.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ