Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HSG môn Hóa lớp 12 năm 2019 - Trường THPT Thuận Thành số 2

13/07/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 294951

Thủy phân không hoàn toàn một lượng hexapeptit mạch hở X chỉ thu được hỗn hợp Y gồm Ala- Gly; 2,925 gam Val; 8,6 gam Val-Ala Val-Gly; 18,375 gam Ala-Val-Gly; 12,25 gam Ala-Gly-Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y cần dùng a mol O2. Giá trị của a là

 • A. 1,425. 
 • B. 3,136. 
 • C. 2,550. 
 • D. 2,245.
Câu 2
Mã câu hỏi: 294952

Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Cho 43,2 gam X phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được 15,68 lít khí H2 (đktc) và hỗn hợp muối Y. Đốt cháy hoàn toàn 43,2 gam X, rồi thổi sản phẩm cháy qua bình chứa CuSO4 khan dư, thì khi kết thúc thí nghiệm khối lượng bình này tăng

 • A. 9 gam. 
 • B. 18 gam. 
 • C. 36 gam.
 • D. 54 gam.
Câu 3
Mã câu hỏi: 294953

Có 500 ml dung dịch X chứa Na+, NH4+, CO32- và SO42-. Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí. Lấy 100 ml dung dịch X cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 43 gam kết tủa. Lấy 200 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 8,96 lít khí NH3. Các phản ứng hoàn toàn, các thể tích khí đo ở đktc. Tính khối lượng muối trong 300 ml dung dịch X?

 • A. 71,4 gam. 
 • B. 119,0 gam. 
 • C. 86,2 gam. 
 • D. 23,8 gam.
Câu 4
Mã câu hỏi: 294954

Cho 9,3 gam chất X có công thức phân tử C3H12N2O3 đun nóng với 2 lít dung dịch KOH 0,1M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được một chất khí làm quỳ tím ẩm đổi thành màu xanh và dung dịch Y chỉ chứa chất vô cơ. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng chất rắn khan là

 • A. 10,350 gam. 
 • B. 13,150 gam. 
 • C. 9,950 gam. 
 • D. 10,375 gam.
Câu 5
Mã câu hỏi: 294955

Dung dịch X chứa a (mol) Ca(OH)2. Sục vào dung dịch X b (mol) hay 2b (mol) CO2 thì lượng kết tủa sinh ra đều bằng nhau. Tỉ số a/b có giá trị là

 • A. 1,25. 
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 1,5
Câu 6
Mã câu hỏi: 294956

Cho các phát biểu sau:
(1) Khi điện phân dung dịch Cu(NO3)2 (điện cực trơ), tại anot H2O bị khử tạo thành khí O2.
(2) Để lâu hợp kim Fe-Cu trong không khí ẩm thì Fe bị ăn mòn điện hóa học.
(3) Các kim loại Na, K, Ba đều phản ứng mạnh với nước.
(4) Hỗn hợp Al2O3 và Na (tỉ lệ mol tương ứng 1:1) tan hoàn toàn trong nước dư.
(5) Các kim loại kiềm đều có mạng tinh thể lập phương tâm diện, cấu trúc tương đối rỗng.
(6) Các kim loại dẫn điện khác nhau là do mật độ electron tự do của chúng không giống nhau.
(7) Kim loại Cu tác dụng được với dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4 (loãng).
(8) Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành kim loại.
Số phát biểu đúng là

 • A. 5
 • B. 6
 • C. 7
 • D. 4
Câu 7
Mã câu hỏi: 294957

Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T, kết quả được trình bày trong bảng dưới đây:

  X Y X T
Nước Brom không mất màu Mất màu Không mất màu Không mất màu
Nước Tách lớp Tách lớp Dung dịch đồng nhất Dung dịch đồng nhất
Dung dịch AgNO3/NH3 Không có kết tủa Không có kết tủa Có kết tủa Không có kết tủa

X, Y, Z, T lần lượt là:

 • A. etyl axetat, anilin, axit aminoaxetic, fructozơ. 
 • B. axit aminoaxetic, anilin, fructozơ, etyl axetat.
 • C. etyl axetat, fructozơ, anilin, axit aminoaxetic. 
 • D. etyl axetat, anilin, fructozơ, axit aminoaxetic.
Câu 8
Mã câu hỏi: 294958

Cho phương trình hóa học: aZn + bNO3- + cOH- + dH2O→ e[Zn(OH)4]2- + fNH3

Tổng các hệ số (các số nguyên tối giản) của các chất tham gia phản ứng (a+b+c+d) là

 • A. 15
 • B. 17
 • C. 13
 • D. 18
Câu 9
Mã câu hỏi: 294959

Sục 0,112 lít khí HCl (đktc) vào 100 ml dung dịch CH3COOH 1M (biết CH3COOH có Ka = 1,75.10-5, ở 25oC) thì thu được 100 ml dung dịch X có pH = x (bỏ qua sự điện li của nước). Giá trị của x là

 • A. 1,3. 
 • B. 2,82.
 • C. 2,0. 
 • D. 3,46.
Câu 10
Mã câu hỏi: 294960

Hỗn hợp X gồm CH3COOC2H5, C2H5COOCH3 và C2H5OH. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được 0,6 mol CO2 và 0,7 mol H2O. Thành phần phần trăm về khối lượng của C2H5OH bằng

 • A. 50,00%. 
 • B. 20,72%. 
 • C. 51,11%. 
 • D. 34,33%.
Câu 11
Mã câu hỏi: 294961

Cho các chất: isoamyl axetat, phenylamoni clorua, phenyl clorua, anilin, m-crezol, Gly-Ala-Val, valin, natri phenolat. Số chất trong dãy tác dụng được với NaOH loãng, đun nóng là

 • A. 5
 • B. 6
 • C. 4
 • D. 3
Câu 12
Mã câu hỏi: 294962

Hỗn hợp khí X có thể tích 4,48 lít (đo ở đktc) gồm H2 và vinylaxetilen có tỉ lệ mol tương ứng là 3:1. Cho hỗn hợp X qua xúc tác Ni nung nóng thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 14,5. Cho toàn bộ hỗn hợp Y ở trên từ từ qua dung dịch nước brom dư (phản ứng hoàn toàn) thì khối lượng brom đã phản ứng là

 • A. 16,0 gam. 
 • B. 32,0 gam. 
 • C. 3,2 gam. 
 • D. 8,0 gam.
Câu 13
Mã câu hỏi: 294963

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X.

Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây:

 • A. C2H5NH3Cl + NaOH → C2H5NH2 (k) + NaCl + H2O.
 • B. C2H5OH → C2H4 (k) + H2O.
 • C. NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 (k) + H2O.
 • D. CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl.
Câu 14
Mã câu hỏi: 294964

Cho dung dịch NaOH dư vào 100 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(HCO3)2 0,5M và BaCl2 0,4M thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

 • A. 19,7 gam. 
 • B. 23,64 gam. 
 • C. 17,73 gam. 
 • D. 29,55 gam.
Câu 15
Mã câu hỏi: 294965

Giải thích nào sau đây là không đúng?

 • A. Rót dung dịch HCl vào vải sợi bông, vải mủn dần do phản ứng: (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6
 • B. Xenlulozơ trinitrat hình thành nhờ phản ứng:
  [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 →[C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O
   
 • C. Rót H2SO4 đặc vào vải sợi bông, vải bị đen và thủng do phản ứng: (C6H10O5)n → 6nC + 5nH2O
 • D. Xenlulozơ triaxetat hình thành nhờ phản ứng [C6H7O2(OH)3]n + 3nCH3COOH → [C6H7O2(OOCCH3)3]n + 3nH2O
Câu 16
Mã câu hỏi: 294966

Hòa tan hoàn toàn 8,4 gam Fe vần V ml dung dịch HNO3 0,5M thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị nhỏ nhất của V là

 • A. 1200. 
 • B. 600. 
 • C. 400. 
 • D. 800.
Câu 17
Mã câu hỏi: 294967

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho Fe2O3 vào dung dịch HI dư.

(2) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.

(3) Axit HF tác dụng với SiO2.

(4) Cho kim loại Be vào H2O.

(5) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.

(6) Đun nóng dung dịch bão hòa gồm NH4Cl và NaNO2.

(7) O3 tác dụng với dụng dịch KI.

(8) KClO3 tác dụng với HCl đặc, đun nóng.

(9) Clo tác dụng với sữa vôi (30oC).

(10) Cho kim loại Al vào dung dịch HNO3 đặc, nguội.

Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa-khử xảy ra là

 • A. 6
 • B. 7
 • C. 5
 • D. 4
Câu 18
Mã câu hỏi: 294968

Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là

 • A. 2,16 gam. 
 • B. 2,88 gam.
 • C. 4,32 gam. 
 • D. 5,04 gam.
Câu 19
Mã câu hỏi: 294969

Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch X gồm AlCl3, ZnCl2, FeCl2 thu được kết tủa Y. Nung kết tủa Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Cho luồng khí H2 dư qua Z (đun nóng) thu được chất rắn T. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trong T có chứa

 • A. Al2O3, Zn. 
 • B. Fe. 
 • C. Al2O3, Fe. 
 • D. Al2O3, ZnO, Fe.
Câu 20
Mã câu hỏi: 294970

Hợp chất hữu cơ C4H7O2Cl (X) khi thủy phân trong môi trường kiềm được các sản phẩm trong đó có hai chất có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo đúng của X là

 • A. CH3COO-CH2-CH2Cl. 
 • B. HCOO-CH2-CHCl-CH3.
 • C. HCOO-CHCl-CH2-CH3
 • D. ClCH2-COO-CH2-CH3.
Câu 21
Mã câu hỏi: 294971

Hỗn hợp X gồm CaCl2, CaOCl2, KCl, KClO3. Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được 1,792 lít khí oxi (đo ở đktc) và 25,59 gam chất rắn Y. Cho Y tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch K2CO3 1,0 M được kết tủa T và dung dịch Z. Lượng KCl trong Z gấp 4,2 lần lượng KCl có trong X. Thành phần phần trăm về khối lượng của CaOCl2 trong X có giá trị gần đúng là

 • A. 40,67%. 
 • B. 43,24%. 
 • C. 45,12%. 
 • D. 38,83%
Câu 22
Mã câu hỏi: 294972

Cho các hạt sau: Al, Al3+, Na, Na+, Mg, Mg2+, F-, O2-. Dãy các hạt xếp theo chiều giảm dần bán kính là

 • A. Na > Mg > Al > F-> O2- > Al3+ > Mg2+ > Na+
 • B. Na > Mg > Al > O2-> F- > Na+ > Mg2+ > Al3+.
 • C. Na > Mg > Al > O2-> F- > Al3+ > Mg2+ > Na+
 • D. Al > Mg > Na > O2-> F- > Na+ > Mg2+ > Al3+.
Câu 23
Mã câu hỏi: 294973

Cho các nhận xét sau:
(1) O2 có thể phản ứng trực tiếp với Cl2 ở điều kiện thường.
(2) Khi pha loãng H2SO4 đặc thì nên đổ từ từ nước vào axit.
(3) Trong một nguyên tử, số khối bằng tổng số hạt proton và nơtron.
(4) Nitrophotka là hỗn hợp gồm KNO3 và (NH4)2HPO4.
(5) Các chất: Cl2, NO2, P, SO2, N2, Fe3O4, S, NH3 đều vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
(6) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu được dung dịch chứa ba muối.
(7) Kim loại Li được dùng làm tế bào quang điện.
(8) Cho dung dịch AgNO3 vào 4 lọ đựng các dung dịch HF, HCl, HBr, HI thì ở cả 4 lọ đều có kết tủa.
(9) Trong điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, có màng ngăn xốp), trên catot xảy ra sự oxi hóa nước.
Trong số các nhận xét trên, số nhận xét không đúng là

 • A. 7
 • B. 6
 • C. 4
 • D. 5
Câu 24
Mã câu hỏi: 294974

Vào năm 1832, phenol (C6H5OH) lần đầu tiên được tách ra từ nhựa than đá. Phenol rất độc, khi con người ăn phải thực phẩm có chứa phenol có thể bị ngộ độc cấp, tiêu chảy, rối loạn ý thức, thậm chí tử vong. Ở dạng lỏng, phenol không có khả năng phản ứng với

 • A. dung dịch KOH đặc. 
 • B. KCl. 
 • C. kim loại K. 
 • D. nước brom.
Câu 25
Mã câu hỏi: 294975

Cho 1,42 gam P2O5 tác dụng hoàn toàn với 50 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được chất rắn khan gồm

 • A. KH2PO4 và K2HPO4
 • B. K2HPO4 và K3PO4.
 • C. H3PO4 và KH2PO4.
 • D. K3PO4 và KOH.
Câu 26
Mã câu hỏi: 294976

Trong phòng thí nghiệm, hiđrohalogenua (HX) được điều chế từ phản ứng sau:

NaX (rắn) + H2SO4 (đặc,nóng) → NaHSO4 (hoặc Na2SO4) + HX(khí)

Hãy cho biết phương pháp trên có thể dùng để điều chế hiđrohalogenua nào sau đây?

 • A. HF và HCl. 
 • B. HF, HCl, HBr, HI.
 • C. HBr và HI. 
 • D. HCl, HBr và HI.
Câu 27
Mã câu hỏi: 294977

Cho các chất: buta-1,3-đien, benzen, ancol anlylic, anđehit axetic, axit acrylic, vinyl axetat. Khi cho các chất đó cộng H2 dư (xúc tác Ni, to) thu được sản phẩm hữu cơ, đốt cháy sản phẩm hữu cơ này cho số mol H2O lớn hơn số mol CO2. Số chất thỏa mãn là

 • A. 6
 • B. 5
 • C. 4
 • D. 3
Câu 28
Mã câu hỏi: 294978

Cho các monome sau: stiren, toluen, metyl axetat, vinyl axetat, metyl metacrylat, metyl acrylat, propilen, benzen, axit etanoic, axit ε-aminocaproic, caprolactam, etylenoxit. Số monome tham gia phản ứng trùng hợp là:

 • A. 7
 • B. 6
 • C. 5
 • D. 4
Câu 29
Mã câu hỏi: 294979

Cho các nguyên tố sau 11Na; 13Al; 17Cl; 21Sc. Hãy cho biết đặc điểm chung trong cấu tạo của nguyên tử các nguyên tố đó.

 • A. Electron cuối cùng thuộc phân lớp p.
 • B. Đều có 1 electron độc thân ở trạng thái cơ bản.
 • C. Đều là các nguyên tố thuộc các chu kì nhỏ.
 • D. Đều có 3 lớp electron.
Câu 30
Mã câu hỏi: 294980

Dãy chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường?

 • A. butađien, metan. 
 • B. benzen, etilen. 
 • C. axetilen, isopren.
 • D. propan, butan.
Câu 31
Mã câu hỏi: 294981

Vitamin A (retinol) là một vitamin tốt cho sức khỏe (có trong lòng đỏ trứng, dầu gan cá,...) không tan trong nước, hòa tan tốt trong dầu (chất béo). Cấu tạo của vitamin A như hình dưới. Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi có trong vitamin A là

 • A. 10,72%. 
 • B. 9,86%. 
 • C. 5,59%. 
 • D. 10,50%.
Câu 32
Mã câu hỏi: 294982

Chất hữu cơ có công thức phân tử C4H6O4 không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Cho a mol X phản ứng với dung dịch KOH dư, thu được ancol Y và m gam một muối. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol Y ở trên thu được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Giá trị của a và m lần lượt là:

 • A. 0,1 và 16,6. 
 • B. 0,12 và 24,4. 
 • C. 0,2 và 16,8.
 • D. 0,05 và 6,7.
Câu 33
Mã câu hỏi: 294983

Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat và metyl metacrylat rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình 1 đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng m gam, bình 2 xuất hiện 35,46 gam kết tủa. Giá trị của m là

 • A. 2,70. 
 • B. 2,34. 
 • C. 3,24. 
 • D. 3,65.
Câu 34
Mã câu hỏi: 294984

Cho các kết quả so sánh sau:

(1) Tính axit: CH3COOH > HCOOH.

(2) Tính bazơ: C2H5NH2 > CH3NH2.

(3) Tính tan trong nước: CH3NH2 > CH3CH2CH2NH2.

(4) Số đồng phân của C3H8O > C3H9N.

(5) Nhiệt độ sôi: CH3COOH > CH3CHO.

Trong số các so sánh trên, số so sánh đúng là:

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 5
Câu 35
Mã câu hỏi: 294985

Cho các dung dịch riêng biệt sau: K2CO3, C6H5ONa, CH3COOH, KHSO4, C2H5NH2, C6H5CH2NH2, NaHCO3, NaOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COONa, lysin, valin, Na[Al(OH)4] hay NaAlO2, Al(NO3)3. Số lượng các dung dịch có pH > 7 là

 • A. 10
 • B. 9
 • C. 8
 • D. 7
Câu 36
Mã câu hỏi: 294986

Lên men m kg gạo chứa 80% tinh bột điều chế được 10 lít rượu (ancol) etylic 36,8o. Biết hiệu suất cả quá trình điều chế là 50% và khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,8 gam/ml. Giá trị của m là

 • A. 16,200. 
 • B. 20,250. 
 • C. 8,100 
 • D. 12,960.
Câu 37
Mã câu hỏi: 294987

Este đơn chức X không có nhánh, chỉ chứa C, H, O và không chứa các nhóm chức khác. Biết tỉ khối hơi của X so với oxi là 3,125. Khi cho 15 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 21 gam muối khan. Công thức cấu tạo của X là

 • A. CH3COO-CH2-CH=CH2
 • B. HCOO-CH2-CH2-CH=CH2.
 • C.
 • D.
Câu 38
Mã câu hỏi: 294988

Oxi hóa anđehit X đơn chức bằng oxi (xúc tác thích hợp) với hiệu suất phản ứng là 75% thu được hỗn hợp Y gồm axit cacboxylic tương ứng và anđehit dư. Trung hòa axit trong hỗn hợp Y cần 100ml dung dịch NaOH 0,75M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,1 gam chất rắn khan. Nếu cho hỗn hợp Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng thì thu được khối lượng Ag là:

 • A. 21,6 gam. 
 • B. 5,4 gam. 
 • C. 27,0 gam. 
 • D. 10,8 gam.
Câu 39
Mã câu hỏi: 294989

Một hợp chất hữu cơ X mạch hở có chứa (C, H, O) có khối lượng phân tử là 60(u). X tác dụng với Na giải phóng H2. Số các chất thỏa mãn giả thiết trên là

 • A.
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 3
Câu 40
Mã câu hỏi: 294990

Cứ 49,125 gam cao su buna-S phản ứng vừa hết với 30 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ số mắt xích stiren và butađien trong loại cao su trên tương ứng là

 • A. 1:3 
 • B. 2:1 
 • C. 2:3 
 • D. 1:2

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ