Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 năm 2020 môn Hóa học 12 Trường THPT Chuyên Hùng Vương

13/07/2022 - Lượt xem: 10
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 280424

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?           

 • A. CH3COOH  
 • B. C2H5OH      
 • C. HCOOCH3     
 • D. C2H4
Câu 2
Mã câu hỏi: 280425

Etyl axetat có công thức là

 • A. CH3COOCH3  
 • B. HCOOC2H5    
 • C. CH­­­3COOC2H5     
 • D. CH2=CHCOOC2H5
Câu 3
Mã câu hỏi: 280426

Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tác dụng với kim loại sắt tạo thành muối sắt (III)?

 • A. HCl        
 • B. FeCl3 
 • C. HNO3     
 • D. H2SO4
Câu 4
Mã câu hỏi: 280427

Nhiệt phân hoàn toàn Fe(OH)2 trong không khi đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là

 • A. Fe(OH)3  
 • B. Fe2O3    
 • C. FeO       
 • D. Fe3O4
Câu 5
Mã câu hỏi: 280428

Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

 • A. đá vôi     
 • B. thạch cao trung       
 • C. Boxit      
 • D. Thạch cao sống
Câu 6
Mã câu hỏi: 280429

Để xử lý chất thải có tính axit, người ta thường dùng

 • A. giấm ăn
 • B. muối ăn        
 • C. phèn chua     
 • D. nước vôi trong
Câu 7
Mã câu hỏi: 280430

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?

 • A. HCl     
 • B. KCl     
 • C. NaOH       
 • D. Na2SO4
Câu 8
Mã câu hỏi: 280431

Công thức hóa học của phèn chua là  

 • A. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O   
 • B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
 • C. Li2SO4. Al2(SO4)3.24H2O   
 • D. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
Câu 9
Mã câu hỏi: 280432

Công thức phân tử của benzen là

 • A. C7H8      
 • B. C8H8 
 • C. C2H4      
 • D. C6H6
Câu 10
Mã câu hỏi: 280433

Phản ứng nào sau đây có phương trình ion thu gọn là \({H^ + } + O{H^ - } \to {H_2}O\)

 • A. H2SO4 + BaCl→ BaSO4 + 2HCl   
 • B. NaOH + NaHCO3  → Na2CO3 + H2O
 • C. 3HCl + Fe(OH)3  → FeCl3 + 3H2O      
 • D. NaOH + HCl → NaCl + H2O
Câu 11
Mã câu hỏi: 280434

Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm luôn tạo ra muối của axit béo và

 • A. natri stearat     
 • B. etylen glicol     
 • C. glixerol     
 • D. ancol etylic
Câu 12
Mã câu hỏi: 280435

Chất nào sau đây là polime thiên nhiên? 

 • A. cao su Buna      
 • B. tinh bột  
 • C. polietilen      
 • D. tơ visco
Câu 13
Mã câu hỏi: 280436

Số nguyên tử oxi trong một phân tử glucozơ là

 • A. 6
 • B. 5
 • C. 12
 • D. 10
Câu 14
Mã câu hỏi: 280437

Ở nhiệt độ thường, dung dịch Ba(HCO3)2 loãng tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

 • A. KCl          
 • B. Na2CO3       
 • C. KNO3      
 • D. NaCl
Câu 15
Mã câu hỏi: 280438

Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư

 • A. kim loại Mg      
 • B. kim loại Cu    
 • C. kim loại Ba      
 • D. kim loại Ag
Câu 16
Mã câu hỏi: 280439

Cho dãy các kim loại: Li, Na, Al, Ca. Số kim loại kiềm trong dãy là

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 4
 • D. 3
Câu 17
Mã câu hỏi: 280440

Cá có mùi tanh do có chứa một số amin như trimetyl amin,.. Để khử mùi tanh của cá nên rửa cá với

 • A. vôi tôi    
 • B. giấm ăn    
 • C. đường     
 • D. muối ăn
Câu 18
Mã câu hỏi: 280441

Chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl là

 • A. Al2(SO4)3   
 • B. AlCl3      
 • C. NaAlO2     
 • D. Al2O3
Câu 19
Mã câu hỏi: 280442

Cho các khí sau: CO2, O2, N2 và H2. Khí bị hấp thụ khi dẫn qua dung dịch NaOH là

 • A. O2   
 • B. CO2    
 • C. N2        
 • D. H2
Câu 20
Mã câu hỏi: 280443

Cho dãy các kim loại: Al, Mg, Fe và Cu. Kim loại có tính khử mạnh nhất trong dãy là

 • A. Fe    
 • B. Al      
 • C. Mg       
 • D. Cu
Câu 21
Mã câu hỏi: 280444

Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Glucozơ bị thủy phân trong môi trường kiềm. 
 • B. Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc α-glucozơ.   
 • C. Trong phân tử xenlulozơ, mỗi gốc C6H10O5 có ba nhóm OH.  
 • D. Nồng độ glucozơ trong máu người bình thường hầu như không đôi khoảng 1%.
Câu 22
Mã câu hỏi: 280445

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ cần 4,48 lít O2 (đktc) thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

 • A. 5,6       
 • B. 6,72        
 • C. 4,48      
 • D. 2,24
Câu 23
Mã câu hỏi: 280446

Tơ được điều chế từ phản ứng trùng hợp là   

 • A. tơ tằm      
 • B. tơ visco       
 • C. nilon-6,6     
 • D. tơ nitron
Câu 24
Mã câu hỏi: 280447

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 1,5 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 • A. 39,40  
 • B. 29,55     
 • C. 9,85      
 • D. 19,70
Câu 25
Mã câu hỏi: 280448

Cho m gam Gly-Ala-Gly tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của m là?

 • A. 25,3      
 • B. 23,9   
 • C. 20,3   
 • D. 19,70
Câu 26
Mã câu hỏi: 280449

Nhận định nào sau đây đúng?

 • A. Anilin làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh.   
 • B. Tất cả các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất có màu tím.
 • C. Axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh.    
 • D. Tính bazơ của amoniac mạnh hơn metylamin, nhưng lại yến hơn anilin.
Câu 27
Mã câu hỏi: 280450

Khử hoàn toàn 32 gam CuO thành kim loại cần vừa đủ V lít khí CO (đktc). Giá trị của V là

 • A. 8,96      
 • B. 13,44    
 • C. 4,48     
 • D. 6,72
Câu 28
Mã câu hỏi: 280451

Cho sơ đồ chuyển hóa (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):

NaOH + X → Fe(OH)2

Fe(OH)2 + Y → Fe2(SO4)3;

Fe2(SO4)3 + Z → BaSO4.

Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là

 • A. FeCl2, H2SO4 đặc nóng, BaCl2    
 • B. FeCl3, H2SO4 đặc nóng, BaCl2  
 • C. FeCl2, H2SO4 đặc nóng, Ba(NO3)2  
 • D. FeCl3, H2SO4 đặc nóng, Ba(NO3)2
Câu 29
Mã câu hỏi: 280452

Hidrocacbon nào sau đây tạo kết tủa vàng nhạt khi cho vào dung dịch AgNO3/NH3?

 • A. but-2-in
 • B. propin
 • C. etilen 
 • D. buta-1,3-đien
Câu 30
Mã câu hỏi: 280453

Để bảo vệ ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khi đốt...) bằng phương pháp điện hóa, người ta gắn vào mặt ngoài của ống thép những khối kim loại

 • A. Zn      
 • B. Pb     
 • C. Ag       
 • D. Cu
Câu 31
Mã câu hỏi: 280454

(a) Một số este thường có mùi thơm như benzyl axetat có mùi dứa, isoamyl axetat có mùi chuối chín, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong thực phẩm.

(b) Dầu, mỡ sau khi rán, có thể được dùng để tái chế thành nhiên liệu.

(c) Trong công nghiệp, tinh bột được dùng để sản xuất bánh kẹo, glucozơ, hồ dán.

(d) Trùng hợp buta-1,3-đien để sản xuất cao su isopren.

(e) Alanin tác dụng với dung dịch brom tạo thành kết tủa trắng.

Số phát biểu đúng là

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 1
 • D. 3
Câu 32
Mã câu hỏi: 280455

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.

(b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng (dư).

(c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư).

(d) Hòa tan hết hỗn hợp Cu và Fe2O3 (số mol bằng nhau) vào dung dịch H2SO4 loãng (dư).

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm tạo ra hai muối là

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 4
 • D. 3
Câu 33
Mã câu hỏi: 280456

Hỗn hợp E gồm bốn este đều có công thức C8H8O2 và có vòng benzen. Cho m gam E tác dụng tối đa với 200ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng) thu được hỗn hợp X gồm các ancol và 20,5 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X vào bình đựng Na dư, sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng chất rắn trong bình tăng 6,9 gam so với ban đầu. Giá trị của m là

 • A. 16,32  
 • B. 8,16    
 • C. 20,40      
 • D. 13,60
Câu 34
Mã câu hỏi: 280457

Cho 0,2 mol hỗn hợp gồm CO2 và hơi nước qua than nung đỏ thu được 0,35 mol hỗn hợp khí X gồm CO, CO2, H2. Dẫn toàn bộ X qua dung dịch chứa hỗn hợp NaHCO3 (x mol) và Na2CO3 (y mol) thu được dung dịch Y chứa 27,4 gam chất tan, khí thot ra còn CO và H2. Cô cạn dung dịch Y, nung đến khối lượng không đổi thu được 21,2 gam chất rắn. Giá trị của x là

 • A. 0,1  
 • B. 0,25     
 • C. 0,2       
 • D. 0,15
Câu 35
Mã câu hỏi: 280458

Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 vào nước, thu được dung dịch X. Cho một lượng Cu dư vào X thu được dung dịch Y có chứa b gam muối. Cho một lượng Fe dư vào Y, thu được dung dịch Z có chứa c gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và 2b = a + c. Phần trăm khối lượng của Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là

 • A. 95,22%    
 • B. 5,79%     
 • C. 90,38%        
 • D. 90,87%
Câu 36
Mã câu hỏi: 280459

Thủy phân hoàn toàn một triglyxerit X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được glyxerol và m gam hỗn hợp hai muối gồm natri oleat (C17H33COONa) và natri linoleate (C17H31COONa). Đốt cháy hoàn ton m gam X cần vừa đủ 2,385 mol O2, sinh ra 1,71 mol CO2. Cho 0,1 mol X tác dụng tối đa với bao nhiêu mol Br2?

 • A. 0,4      
 • B. 0,12     
 • C. 0,5       
 • D. 0,15
Câu 37
Mã câu hỏi: 280460

Hình vẽ sau minh họa phương pháp điều chế isoamyl axetat trong phòng thí nghiệm:

Cho các phát biểu:

(a) Hỗn hợp chất lỏng trong bình 1 gồm ancol isoamylic, axit axetic v axit sunfuric đặc.

(b) Trong phễu chiết lớp chất lỏng Y có thành phần chính là isoamyl axetat.

(c) Nhiệt kế dùng để kiểm sot nhiệt độ trong bình 1.

(d) Phễu chiết dùng tách các chất lỏng không tan vào nhau ra khỏi nhau.

(e) Isoamyl axetat tinh khiết có thể được sử dụng làm hương liệu phụ gia cho thực phẩm.

Số phát biểu đúng là

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 3
 • D. 2
Câu 38
Mã câu hỏi: 280461

Thủy phân hoàn toàn chất hữu cơ E (C8H12O5, chứa hai chức este) bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm ancol X và hai chất hữu cơ Y, Z. Biết Y chứa 3 nguyên tử cacbon và MX < MY < MZ. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư, thu được hợp chất hữu cơ T (C3H6O3). Nung nóng Y với hỗn hợp vôi tôi xút thu được chất hữu cơ P. Cho các phát biểu sau:

(a) X hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

(b) Có 1 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E.

(c) Trong công nghiệp P được sản xuất từ etanol.

(d) P là thành phần chính của khí thiên nhiên.

(e) Chất P kích thích trái cây nhanh chín.

(g) T là hợp chất hữu cơ đa chức.

Số phát biểu sai là

 • A. 3
 • B. 5
 • C. 2
 • D. 4
Câu 39
Mã câu hỏi: 280462

Đốt cháy hoàn toàn 15,6 gam hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X, Y, Z (đều có số liên kết π lớn hơn 2, MX < MY < MZ < 180) cần vừa đủ 0,70 mol O2, thu được 15,68 lít khí CO2. Cho 15,6 gam E tác dụng hết với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) rồi chưng cất dung dịch, thu được hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp rắn khan T gồm hai chất. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được Na2CO3, CO2 và 0,36 gam H2O. Tổng số nguyên tử có trong một phần tử Y là

 • A. 23   
 • B. 16   
 • C. 19  
 • D. 22
Câu 40
Mã câu hỏi: 280463

Cho hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ X (C3H11N3O5) và Y (C4H9NO4, tạo bởi axit cacboxylic đa chức) đều mạch hở. Lấy 22,63 gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch thu được 23,46 gam hỗn hợp muối Z; một ancol và một amin đều đơn chức. Mặt khác, 0,3 mol E tác dụng với dung dịch KOH (dùng dư 15% so với lượng phản ứng), cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

 • A. 58,68   
 • B. 69,48      
 • C. 61,56     
 • D. 64,44

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ