Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Toán 6 năm 2019 Trường THCS Ngô Gia Tự

15/04/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (20 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 5162

Khi bỏ dấu ngoặc của biểu thức (59 - 4) - (12 + 3) ta được:

 • A. 59 – 4 + 12 + 3
 • B. 59 – 4 – 12 - 3
 • C. 59 – 4 + 12 - 3
 • D. 59 - 4 - 12 + 3
Câu 2
Mã câu hỏi: 5163

Khẳng định nào sau đây là không đúng?

 • A. Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.
 • B. Tích của hai số nguyên trái dấu là một số nguyên âm.
 • C. Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.
 • D. Tích của hai số nguyên bằng 0 khi và chỉ khi ít nhất một trong hai số nguyên đó bằng 0
Câu 3
Mã câu hỏi: 5164

Kết quả của phép tính \({\left( { - 2} \right)^2}.{\left( { - 3} \right)^2}\) bằng:

 • A. 36
 • B. -36
 • C. 6
 • D. -6
Câu 4
Mã câu hỏi: 5165

Trong tập hợp Z các ước của -6 là:

 • A. {1; 2; 3; 6}
 • B. {0; 1; 2; 3; 6}
 • C. {-1; -2; -3; -6}      
 • D. {-6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6}
Câu 5
Mã câu hỏi: 5166

Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số ?

 • A. \(\frac{{0,5}}{{ - 4}}\)
 • B. \(\frac{{3}}{{ 13}}\)
 • C. \(\frac{{0}}{{ 8}}\)
 • D. \(\frac{{1}}{{ - 9}}\)
Câu 6
Mã câu hỏi: 5167

Trong các cặp phân số sau, cặp phân số bằng nhau là:

 • A. 3/4 và -27/36
 • B. -4/5 và 8/-9
 • C. 6/15 và -8/20
 • D. 3/4 và 27/36
Câu 7
Mã câu hỏi: 5168

Khi rút gọn phân \(\frac{{16}}{{40}}\) ta được phân số tối giản là:

 • A. \(\frac{{-2}}{{5}}\)
 • B. \(\frac{{4}}{{10}}\)
 • C. \(\frac{{2}}{{5}}\)
 • D. \(\frac{{-4}}{{10}}\)
Câu 8
Mã câu hỏi: 5169

Kết quả so sánh hai phân số 3/4 và 4/ 5là:

 • A. \(\frac{3}{4} < \frac{4}{5}\)
 • B. \(\frac{3}{4} > \frac{4}{5}\)
 • C. \(\frac{3}{4} = \frac{4}{5}\)
 • D. \(\frac{3}{4} \le \frac{4}{5}\)
Câu 9
Mã câu hỏi: 5170

Mẫu chung của các phân số:\(\frac{3}{{12}};\frac{{ - 8}}{{20}};\frac{2}{{ - 5}}\) là?

 • A. 60
 • B. 30
 • C. 20
 • D. 10
Câu 10
Mã câu hỏi: 5171

Kết quả của phép tính\(\frac{{ - 3}}{7} + \frac{{ - 4}}{7}\)  là:   

 • A. -1
 • B. 1
 • C. -1/7
 • D. 1/7
Câu 11
Mã câu hỏi: 5172

Kết quả của phép tính \(\frac{1}{2}.\frac{{ - 2}}{3}\)  là: 

 • A. -2/5
 • B. 2/5
 • C. -1/3
 • D. 1/2
Câu 12
Mã câu hỏi: 5173

Tính ( -8). |-5| = ?

 • A. -40
 • B. 40
 • C. 13
 • D. -13
Câu 13
Mã câu hỏi: 5174

Nếu \(\widehat A = {135^0},\widehat B = {45^0}\) thì ta nói:

 • A. \(\widehat A;\widehat B\) là hai góc bù nhau
 • B. \(\widehat A;\widehat B\) là hai góc kề nhau
 • C. \(\widehat A;\widehat B\) là hai góc kề bù
 • D. \(\widehat A;\widehat B\) là hai góc phụ nhau
Câu 14
Mã câu hỏi: 5175

Cho hình vẽ sau, biết  \(\widehat {yOt} = {30^0}\) . Khi đó \(\widehat {zOt}\) = ?

 • A. 700
 • B. 1500
 • C. 900
 • D. 600
Câu 15
Mã câu hỏi: 5176

Điều kiện nào khẳng định tia Ot là tia phân giác của góc xOy ?

 • A. \(\widehat {xOt} = \widehat {yOt}\)
 • B. \(\widehat {xOt} = \widehat {yOt} = \frac{{\widehat {xOy}}}{2}\)
 • C. \(\widehat {xOt} + \widehat {yOt} = \widehat {xOy}\)
 • D. Tất cả các câu trên đều sai
Câu 16
Mã câu hỏi: 5177

Số 8,5 được viết dưới dạng % là:

 • A. 0,85%
 • B. 78,5%
 • C. 75%
 • D. 850%
Câu 17
Mã câu hỏi: 5178

Thực hiện phép tính:

a) –423 –258 + 323 +558

b) \(\frac{{ - 13}}{4} + \frac{{19}}{{12}} + \frac{5}{6}\)

c) \(\frac{{ - 3}}{7} \cdot \frac{5}{{13}} + \frac{{ - 3}}{7} \cdot \frac{8}{{13}} + \frac{7}{3}\)

Câu 18
Mã câu hỏi: 5179

Tìm x 

a) 3x  – 6 = 24

b) \(\frac{x}{4} + \frac{9}{8} = \frac{7}{{12}}\)

c) \(|2{\rm{x}} - 1| = \frac{9}{4}\)

Câu 19
Mã câu hỏi: 5180

Khối 6 một trường học có 280 học sinh. Số học sinh có học lực trung bình chiếm 3/7 tổng số học sinh khối 6, số học sinh khá chiếm 35% tổng số học sinh khối 6,còn lại là học sinh giỏi. Tính số học sinh giỏi của học sinh khối 6.

Câu 20
Mã câu hỏi: 5181

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và  Oz sao cho: góc xOy =40o ; góc xOz =120o.

a) Tính số đo góc yOz.

b) Vẽ tia Om là tia phân giác của góc xOz. Gọi Ox’là tia đối của tia Ox. Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của x’Om.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ