Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Toán 12 Trường THPT Nguyễn Du - TP. Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018

15/07/2022 - Lượt xem: 5
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 311895

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho đường thẳng \(d:\left\{ \begin{array}{l}
x = 1\\
y = 2 + 3t\,\,\,\,(t \in R)\\
z = 5 - t
\end{array} \right.\). Đường thẳng d đi qua điểm nào dưới đây ? 

 • A. M(1;5;4)
 • B. M(-1;-2;-5)
 • C. M(0; -3; -1)
 • D. M(1; 2; -5)
Câu 2
Mã câu hỏi: 311896

Cho số phức z = 2 + 5i. Tìm số phức \({\rm{w}} = iz + \bar z\)

 • A. w = -3 - 3i
 • B. w = 3 +7i
 • C. w = -7 -7i
 • D. w = 7 -3i
Câu 3
Mã câu hỏi: 311897

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu \((S):{\left( {x + 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} + {\left( {z - 1} \right)^2} = 9.\) Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của (S). 

 • A. I(-1; 2; 1) và R = 3 
 • B. I(-1; 2; 1) và R = 9
 • C. I(1; -2; -1) và R = 3 
 • D. I(1; -2; -1) và R = 9
Câu 4
Mã câu hỏi: 311898

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho vectơ \(\vec u = 2\vec i + 3\vec j - 5\vec k.\) Tọa độ của vectơ \(\vec u\) là

 • A. \(\vec u = \left( {2; - 3; - 5} \right).\)
 • B. \(\vec u = \left( { - 2; - 3;5} \right).\)
 • C. \(\vec u = \left( { - 2;3; - 5} \right).\)
 • D. \(\vec u = \left( {2;3; - 5} \right).\)
Câu 5
Mã câu hỏi: 311899

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1; 1; 0) và B(0; 1; 2). Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng AB

 • A. \(\vec a = ( - 1;0; - 2).\)
 • B. \(\vec b = ( - 1;0;2).\)
 • C. \(\vec c = (1;2;2).\)
 • D. \(\vec d = ( - 1;1;2).\)
Câu 6
Mã câu hỏi: 311900

Cho hàm số f(x) xác định liên tục trên R có \(\int\limits_2^5 {f(x){\rm{d}}x}  = 3\) và \(\int\limits_5^7 {f(x){\rm{d}}x}  = 9.\) Tính \(I = \int\limits_2^7 {f(x){\rm{d}}x} .\)

 • A. I = -6
 • B. I = 12
 • C. I = 3
 • D. I = 6
Câu 7
Mã câu hỏi: 311901

Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên đoạn [a; b]. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x) đường thẳng x = a, x = b và trục Ox được tính bởi công thức 

 • A. \(S = \left| {\int\limits_a^b {f\left( x \right)dx} } \right|.\)
 • B. \(S = \int\limits_a^b {\left| {f\left( x \right)} \right|dx} .\)
 • C. \(S = \int\limits_a^b {f\left( x \right)dx} .\)
 • D. \(S = \int\limits_b^a {\left| {f\left( x \right)} \right|dx} .\)
Câu 8
Mã câu hỏi: 311902

Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ?

 • A. \(\int {\frac{1}{{{x^2}}}{\rm{d}}x =  - \frac{1}{x} + } \)
 • B. \(\int {\cos x{\rm{d}}x = \sin x + } \)
 • C. \(\int {\frac{1}{{2\sqrt x }}{\rm{d}}x = \sqrt x  + } \)
 • D. \(\int {{a^x}{\rm{d}}x = {a^x}.\ln a + C,\left( {a > 0,a \ne 1} \right)} \)
Câu 9
Mã câu hỏi: 311903

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng \(\left( P \right): - 3x + 2z - 1 = 0\). Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)

 • A. \(\overrightarrow n  = \left( {6;0; - 2} \right)\)
 • B. \(\overrightarrow n  = \left( { - 3;2;0} \right)\)
 • C. \(\overrightarrow n  = \left( { - 6;0;4} \right)\)
 • D. \(\overrightarrow n  = \left( { - 3;0; - 2} \right)\)
Câu 10
Mã câu hỏi: 311904

Điểm A trong hình vẽ biểu diễn cho số phức z. Khi đó phần thực và phần ảo của số phức z là

 • A. Phần thực là 3, phần ảo là -2i
 • B. Phần thực là 3, phần ảo là 2
 • C. Phần thực là 3, phần ảo là -2
 • D. Phần thực là 3, phần ảo là 2i
Câu 11
Mã câu hỏi: 311905

Thể tích vật thể tạo thành khi quay hình phẳng (H) quanh trục Ox, biết (H) được giới hạn bởi các đường y = 4x2 - 1, y = 0

 • A. \(\frac{{8\pi }}{{15}}.\)
 • B. \(\frac{{16\pi }}{{15}}.\)
 • C. \(\frac{{4\pi }}{{15}}.\)
 • D. \(\frac{{2\pi }}{{15}}.\)
Câu 12
Mã câu hỏi: 311906

Có bao nhiêu số thực a thỏa mãn đẳng thức tích phân \(\int\limits_a^2 {{x^3}{\rm{d}}x}  = 2.\)

 • A. 1
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 2
Câu 13
Mã câu hỏi: 311907

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng \(\left( P \right):x + 2y - z + 3 = 0\) và \(\left( Q \right):x - 4y + \left( {m - 1} \right)z + 1 = 0,\) với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để mặt phẳng (P) vuông góc với mặt phẳng (Q)

 • A. m = -3
 • B. m = -6
 • C. m = 2
 • D. m = 1
Câu 14
Mã câu hỏi: 311908

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm \(A(1; - 2; - 3),{\rm{ }}B( - 1;4;1)\) và đường thẳng \(d:\frac{{x + 2}}{1} = \frac{{y - 2}}{{ - 1}} = \frac{{z + 3}}{2}\). Phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua trung điểm đoạn thẳng AB và song song với d

 • A. \(\frac{x}{1} = \frac{{y - 1}}{{ - 1}} = \frac{{z + 1}}{2}.\)
 • B. \(\frac{x}{1} = \frac{{y - 2}}{{ - 1}} = \frac{{z + 2}}{2}.\)
 • C. \(\frac{x}{1} = \frac{{y - 1}}{1} = \frac{{z + 1}}{2}.\)
 • D. \(\frac{x}{1} = \frac{{y + 1}}{{ - 1}} = \frac{{z - 1}}{2}.\)
Câu 15
Mã câu hỏi: 311909

Biết rằng phương trình \({z^2} + bz + c = 0\,\,(b,\,\,c \in R)\) có một nghiệm phức là \({z_1} = 1 + 2i.\) Khi đó:

 • A. b + c = 2
 • B. b + c = 3
 • C. b + c = 0
 • D. b + c = 7
Câu 16
Mã câu hỏi: 311910

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tất cả các giá trị m để phương trình \({x^2} + {y^2} + {z^2} - 2x - 2y - 4z + m = 0\) là phương trình của một mặt cầu. 

 • A. m > 6
 • B. \(m \le 6\)
 • C. m < 6
 • D. \(m \ge 6.\)
Câu 17
Mã câu hỏi: 311911

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M(1; 2; -1). Gọi H là điểm đối xứng với M qua trục Ox. Tọa độ điểm H là 

 • A. \(H\left( { - 1; - 2;1} \right).\)
 • B. \(H\left( {1; - 2; - 1} \right).\)
 • C. \(H\left( {1; - 2;1} \right).\)
 • D. \(H\left( {1;2;1} \right).\)
Câu 18
Mã câu hỏi: 311912

Biết rằng F(x) là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \sin \left( {1 - 2x} \right)\) và thỏa mãn \(F\left( {\frac{1}{2}} \right) = 1.\) Mệnh đề nào sau đây là đúng?

 • A. \(F\left( x \right) = \cos \left( {1 - 2x} \right).\)
 • B. \(F\left( x \right) = \cos \left( {1 - 2x} \right) + 1.\)
 • C. \(F\left( x \right) =  - \frac{1}{2}\cos \left( {1 - 2x} \right) + \frac{3}{2}.\)
 • D. \(F\left( x \right) = \frac{1}{2}\cos \left( {1 - 2x} \right) + \frac{1}{2}.\)
Câu 19
Mã câu hỏi: 311913

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng \(\left( P \right):3x + 4y + 2z + 4 = 0\) và điểm A(1; -2; 3). Tính khoảng cách d từ A đến (P). 

 • A. \(d = \frac{{\sqrt 5 }}{3}.\)
 • B. \(d = \frac{5}{9}.\)
 • C. \(d = \frac{5}{{29}}.\)
 • D. \(d = \frac{5}{{\sqrt {29} }}.\)
Câu 20
Mã câu hỏi: 311914

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y = {x^3} - x\) và đồ thị hàm số \(y = {\rm{ }}x - {x^2}\)

 • A. \(\frac{9}{4}.\)
 • B. 13
 • C. \(\frac{{37}}{{12}}.\)
 • D. \(\frac{{81}}{{12}}.\)
Câu 21
Mã câu hỏi: 311915

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho đường thẳng \(d:\left\{ \begin{array}{l}
x = t\,\\
\,y =  - 1\\
\,z =  - t
\end{array} \right.\) và 2 mặt phẳng (P): \(x + 2y + 2z + 3 = 0\) và (Q): \(x + 2y + 2z + 7 = 0\). Mặt cầu (S) có tâm I(a; b; c) thuộc đường thẳng (d) và (S) tiếp xúc với hai mặt phẳng (P) và (Q). Khi đó a + b + c bằng 

 • A. 1
 • B. -1
 • C. 2
 • D. -2
Câu 22
Mã câu hỏi: 311916

Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện \(\left| {z + 2 - 5i} \right| = 6\) là đường tròn có tâm và bán kính lần lượt là

 • A. I( - 2;5), R = 36.
 • B. I( - 2;5), R = 6
 • C. I(2; -5), R = 36.
 • D. I(2; -5), R = 6
Câu 23
Mã câu hỏi: 311917

Cho hàm bậc hai y = f(x) có đồ thị như hình vẽ. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x) và Ox quanh Ox

 • A. \(\frac{{4\pi }}{3}\)
 • B. \(\frac{{12\pi }}{15}\)
 • C. \(\frac{{16\pi }}{15}\)
 • D. \(\frac{{16\pi }}{5}\)
Câu 24
Mã câu hỏi: 311918

Biết hàm số \(F\left( x \right) = a{x^3} + \left( {a + b} \right){x^2} + \left( {2a - b + c} \right)x + 1\) là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = 3{x^2} + 6x + 2\). Tổng a + b + c là:

 • A. 5
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 2
Câu 25
Mã câu hỏi: 311919

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng \(\left( P \right):6x - 2y + z - 35 = 0\) và điểm \(A\left( { - 1;3;6} \right)\). Gọi A’ là điểm đối xứng với A qua (P). Tính OA’.

 • A. \(OA' = 5\sqrt 3 \)
 • B. \(OA' = 3\sqrt 26 \)
 • C. \(OA' = \sqrt {46} \)
 • D. \(OA' = \sqrt {186} \)
Câu 26
Mã câu hỏi: 311920

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tứ diện ABCD với \(A\left( { - 3;1; - 1} \right);B\left( {1;2;m} \right);C\left( {0;2; - 1} \right);D\left( {4;3;0} \right).\) Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để thể tích khối tứ diện ABCD bằng 10

 • A. \(m =  \pm 30.\)
 • B. \(m =  \pm 120.\)
 • C. \(m =  \pm 20.\)
 • D. \(m =  \pm 60.\)
Câu 27
Mã câu hỏi: 311921

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho đường thẳng \(d:\frac{{x - 12}}{4} = \frac{{y - 9}}{3} = \frac{{z - 1}}{1}\) và mặt phẳng \((P):3x + 5y - z - 2 = 0\). Gọi \(\Delta \) là hình chiếu vuông góc của d lên (P). Phương trình tham số của \(Delta \)  là

 • A. \(\left\{ \begin{array}{l}
  x =  - 62t\\
  y = 25t\\
  z = 2 - 61t
  \end{array} \right.\)
 • B. \(\left\{ \begin{array}{l}
  x =  - 8t\\
  y = 7t\\
  z =  - 2 + 11t
  \end{array} \right.\)
 • C. \(\left\{ \begin{array}{l}
  x = 62t\\
  y =  - 25t\\
  z =  - 2 + 61t
  \end{array} \right.\)
 • D. \(\left\{ \begin{array}{l}
  x =  - 8t\\
  y = 7t\\
  z = 2 + 11t
  \end{array} \right.\)
Câu 28
Mã câu hỏi: 311922

Cho số phức \(z = x + yi\,\,\left( {x,y \in R} \right)\) thỏa mãn \(\left| {{z^2} + 1} \right| = \left| {(z + i)(z + 2)} \right|\). Khi z có môđun nhỏ nhất thì giá trị \(P = {x^2} + 2y\) bằng 

 • A. \(\frac{6}{{25}}.\)
 • B. \( - \frac{4}{{25}}.\)
 • C. \(\frac{4}{{25}}.\)
 • D. \( - \frac{6}{{25}}.\)
Câu 29
Mã câu hỏi: 311923

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho mặt cầu \((S):{x^2} + {y^2} + {z^2} - 2x - 3 = 0\) và ba điểm \(A\left( { - 1; - 3;1} \right),B\left( {0; - 7;0} \right),C\left( { - 2; - 1;1} \right)\). Gọi \(D\left( {x;y;z} \right) \in (S)\) sao cho thể tích tứ diện ABCD đạt giá trị lớn nhất. Tính tổng x +y + z 

 • A. \(\frac{1}{3}\)
 • B. 1
 • C. 5
 • D. \(\frac{5}{3}\)
Câu 30
Mã câu hỏi: 311924

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị y = f’(x) cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ a < b < c như hình vẽ.

Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

 • A. \(f(c) > f(b) > f(a).\)
 • B. \(f(b) > f(a) > f(c).\)
 • C. \(f(a) > f(c) > f(b).\)
 • D. \(f(c) > f(a) > f(b).\)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ