Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 5 năm 2021-2022 Trường TH Tô Hiến Thành

08/07/2022 - Lượt xem: 19
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (20 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 232170

Find one odd word A, B, C or D

Find one odd word: doing, watching, spring, reading

 • A. doing
 • B. watching
 • C. spring
 • D. reading
Câu 2
Mã câu hỏi: 232171

Find one odd word: football, play, volleyball, badminton

 • A. football
 • B. play
 • C. volleyball
 • D. badminton
Câu 3
Mã câu hỏi: 232172

Find one odd word: danced, song, stayed, listened

 • A. danced
 • B. song
 • C. stayed
 • D. listened
Câu 4
Mã câu hỏi: 232173

Find one odd word: who, what, there, when

 • A. who
 • B. what
 • C. there
 • D. when
Câu 5
Mã câu hỏi: 232174

Find one odd word: autumn, winter, summer, season

 • A. autumn
 • B. winter
 • C. summer
 • D. season
Câu 6
Mã câu hỏi: 232175

Select and circle A, B, C or D

What do you usually do ______ spring?

 • A. on
 • B. by
 • C. at
 • D. in
Câu 7
Mã câu hỏi: 232176

There ______ a lot of flowers at the festival last week.

 • A. are
 • B. were
 • C. was
 • D. is
Câu 8
Mã câu hỏi: 232177

______ did they do yesterday?

 • A. What
 • B. When
 • C. Where
 • D. Who
Câu 9
Mã câu hỏi: 232178

______ you going to Nha Trang next week?

 • A. Is
 • B. Are
 • C. Do
 • D. Did
Câu 10
Mã câu hỏi: 232179

Peter doesn’t want ______ football.

 • A. play
 • B. played
 • C. to plays
 • D. to play
Câu 11
Mã câu hỏi: 232180

Read the passage and answer the questions

Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father and she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go camping in the national park.

Where is Linda from?

 • A. She is from England.
 • B. She is from Viet Nam.
 • C. She is from China.
 • D. She is from Australia.
Câu 12
Mã câu hỏi: 232181

How many seasons in her country?

 • A. One
 • B. Two
 • C. Three
 • D. Four
Câu 13
Mã câu hỏi: 232182

What does Linda often do in summer?

 • A. She goes fishing.
 • B. She goes skiing.
 • C. She often goes swimming.
 • D. She goes camping.
Câu 14
Mã câu hỏi: 232183

Who goes fishing with Linda?

 • A. Her mother
 • B. Her father
 • C. Her brother
 • D. Her sister
Câu 15
Mã câu hỏi: 232184

What’s the weather like in spring?

 • A. It is warm and beautiful.
 • B. It is windy and sunny.
 • C. It is hot.
 • D. It is hot and beautiful.
Câu 16
Mã câu hỏi: 232185

Make questions for the underlined words

Make question: My sister feels hungry.

 • A. How does his sister feel?
 • B. What does your sister feel?
 • C. How does your sister feel?
 • D. How is your sister feel?
Câu 17
Mã câu hỏi: 232186

Make question: They are going to the zoo.

 • A. What are they going?
 • B. When are they going?
 • C. Why are they going?
 • D. Where are they going?
Câu 18
Mã câu hỏi: 232187

Make question: Her eyes are blue.

 • A. What color is her eyes?
 • B. What color are her eyes?
 • C. What color are his eyes?
 • D. How color are her eyes?
Câu 19
Mã câu hỏi: 232188

Make question: This bar of soap is 8,000 dong.

 • A. How much is this bar of soap?
 • B. How many is this bar of soap?
 • C. How far is this bar of soap?
 • D. How much are this bar of soap?
Câu 20
Mã câu hỏi: 232189

Make question: I’d like some tea.

 • A. What would you do?
 • B. How would you like?
 • C. What would he like?
 • D. What would you like?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ