Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 4 năm 2021-2022 Trường TH Lê Quý Đôn

08/07/2022 - Lượt xem: 25
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (20 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 232090

Find one odd word A, B, C or D

Find one odd word: chicken, noodle, camera, rice

 • A. chicken
 • B. noodle
 • C. camera
 • D. rice
Câu 2
Mã câu hỏi: 232091

Find one odd word: family, shoes, skirt, jeans

 • A. family
 • B. shoes
 • C. skirt
 • D. jeans
Câu 3
Mã câu hỏi: 232092

Find one odd word: elephant, favourite, giraffe, tiger

 • A. elephant
 • B. favourite
 • C. giraffe
 • D. tiger
Câu 4
Mã câu hỏi: 232093

Find one odd word: bakery, school, hotel, breakfast

 • A. bakery
 • B. school
 • C. hotel
 • D. breakfast
Câu 5
Mã câu hỏi: 232094

Find one odd word: meal, book, pencil, school bag

 • A. meal
 • B. book
 • C. pencil
 • D. school bag
Câu 6
Mã câu hỏi: 232095

Reorder the words to have correct sentences

I/ like/ monkeys/ don't.

 • A. I don’t monkeys like.
 • B. I like monkeys don’t.
 • C. I like don’t monkeys.
 • D. I don’t like monkeys.
Câu 7
Mã câu hỏi: 232096

you/ want/ some/ Do/ a/ cakes?

 • A. you Do want some cakes?
 • B. Do you want some cakes?
 • C. Do you some want cakes?
 • D. Do want you some cakes?
Câu 8
Mã câu hỏi: 232097

every day/ I/ brush/ teeth/ my.

 • A. I brush teeth my every day.
 • B. I teeth brush my every day.
 • C. I brush my teeth every day.
 • D. I teeth my brush every day.
Câu 9
Mã câu hỏi: 232098

your/ What/ favorite/ is/ color/?

 • A. What is favourite your colour?
 • B. What is your colour favourite?
 • C. What is your favourite colour?
 • D. What is colour your favourite?
Câu 10
Mã câu hỏi: 232099

my/ is/ brother/ than/ taller/ my/./ father

 • A. My father is taller than my brother.
 • B. My father taller is than my brother.
 • C. My father is than taller my brother.
 • D. My father taller than is my brother.
Câu 11
Mã câu hỏi: 232100

Read carefully and answer the questions

Dear Jane,

My name’s Mary. I’m nine years old and I live in Da Nang. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and me. My father’s 34 years old. He’s a teacher; and he’s tall and slim. My mother’s 31 years old. She’s a doctor. She’s very beautiful. My brother and I are pupils at Hoa Hong Primary School. I’m older than my brother but he’s taller than me. I love my family a lot.

Tell me about your family soon.

Best wishes,

Marry

What does Mary’s father do?

 • A. He is a doctor.
 • B. He is a teacher.
 • C. He is a nurse.
 • D. He is a student.
Câu 12
Mã câu hỏi: 232101

What does her mother look like?

 • A. She's very helful.
 • B. She's talkative and slim.
 • C. She’s very beautiful.
 • D. She's tall and slim.
Câu 13
Mã câu hỏi: 232102

Where does Mary study at?

 • A. She studies at Hong Ha Primary School.
 • B. She studies at Le Hong Phong Primary School.
 • C. She studies at Hong Bang Primary School.
 • D. She studies at Hoa Hong Primary School.
Câu 14
Mã câu hỏi: 232103

Who is younger, Marry or her brother?

 • A. Mary is younger.
 • B. Her brother is younger.
 • C. A and B correct
 • D. A and B incorrect
Câu 15
Mã câu hỏi: 232104

How old is her mother?

 • A. Her mother’s 34 years old.
 • B. Her mother’s 33 years old.
 • C. Her mother’s 31 years old.
 • D. Her mother’s 30 years old.
Câu 16
Mã câu hỏi: 232105

Choose the best option for the following sentences

What’s your phone number?

 • A. It’s 0985713114.
 • B. It’s in May.
 • C. It’s ten o’clock.
 • D. Yes, I am.
Câu 17
Mã câu hỏi: 232106

________ is your birthday? It’s in May.

 • A. Where
 • B. When
 • C. Why
 • D. Which
Câu 18
Mã câu hỏi: 232107

What _______ is it? It’s eight o’clock.

 • A. old
 • B. year
 • C. time
 • D. month
Câu 19
Mã câu hỏi: 232108

I have dinner _____ seven o'clock.

 • A. in
 • B. at
 • C. on
 • D. to
Câu 20
Mã câu hỏi: 232109

Let’s _________ to the bookshop.

 • A. goes
 • B. going
 • C. go
 • D. to go

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ