Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 8 năm 2021 Trường THCS Trường Chinh

15/04/2022 - Lượt xem: 13
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 49819

Liên bang Đông Dương được thực dân Pháp thành lập bao gồm những vùng đất nào?

 • A. Campuchia, Lào, Việt Nam, Trung Quốc.
 • B. Campuchia, Việt Nam, Trung Quốc.
 • C. Campuchia, Lào, Việt Nam.
 • D. Campuchia, Việt Nam, Thái Lan.
Câu 2
Mã câu hỏi: 49820

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam đã xuất hiện những giai tầng mới là

 • A. phong kiến, tư sản, tiểu tư sản.
 • B. tư sản, tiểu tư sản, công nhân.     
 • C. phong kiến, nông dân, công nhân.
 • D. nông dân, công nhân, tư sản.
Câu 3
Mã câu hỏi: 49821

Xu hướng cứu nước mới xuất hiện trong cuộc vận động giải phóng dân tộc ở nước ta đầu thế XX

 • A. xu hướng vô sản.
 • B. xu hướng phong kiến.      
 • C. xu hướng dân chủ tư sản.
 • D. xu hướng nông dân tự phát.
Câu 4
Mã câu hỏi: 49822

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp được tiến hành vào thời gian nào?

 • A. 1897 - 1912.   
 • B. 1897 - 1914.
 • C. 1896 - 1914.    
 • D. 1897 - 1918.
Câu 5
Mã câu hỏi: 49823

Người trực tiếp lãnh đạo Cách mạng tháng Mười Nga 1917 là

 • A. Xta-lin.   
 • B. Khơ-ru-xốp.
 • C. Lê-nin.       
 • D. Đi-mi-tơ-rốp.
Câu 6
Mã câu hỏi: 49824

Từ hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945), kết luận quan trọng nhất nhân loại rút ra cho mình là gì?

 • A. Coi chiến tranh là mục tiêu của sự phát triển.
 • B. Cần khắc phục hậu quả chiến tranh.
 • C. Chiến tranh là tất yếu không thể ngăn chặn.
 • D. Chiến tranh chỉ đem lại chết chóc và đau thương.
Câu 7
Mã câu hỏi: 49825

Ở Việt Nam, cuối thế kỉ XIX là thời gian tồn tại của triều đình phong kiến nào?

 • A. Nhà Trần.      
 • B. Nhà Hồ.
 • C. Nhà Tây Sơn.     
 • D. Nhà Nguyễn.
Câu 8
Mã câu hỏi: 49826

Ngày 1/9/1858, mở đầu thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta tại cửa biển

 • A. Huế.         
 • B. Đà Nẵng. 
 • C. Sài Gòn.       
 • D. Hà Nội.
Câu 9
Mã câu hỏi: 49827

“Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”. Câu nói đó của ai?

 • A. Trương Định.  
 • B. Nguyễn Đình Chiểu.
 • C. Phan Tôn.      
 • D. Nguyễn Trung Trực.
Câu 10
Mã câu hỏi: 49828

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873 – 1874) tại Phong Doanh – Ý Yên – Nam Định, có căn cứ kháng chiến của

 • A. Nguyễn Tri Phương.
 • B. Phạm Văn Nghị.
 • C. Phan Đình Phùng.
 • D. Cao Thắng.
Câu 11
Mã câu hỏi: 49829

Trong quá trình thực dân Pháp đánh chiếm ra Bắc Kì cuối thế kỉ XIX, quân dân ta hai lần giành thắng lợi vang dội, khiến thực dân Pháp hoang mang còn quân ta thì phấn khởi. Đó là chiến thắng ở

 • A. Cửa Ô Thanh Hà.   
 • B. Thành Hà Nội.
 • C. Sơn Tây.           
 • D. Cầu Giấy.
Câu 12
Mã câu hỏi: 49830

Lí do chủ yếu khiến triều đình Huế liên tiếp kí với thực dân Pháp các Hiệp ước: Nhâm Tuất (1862), Giáp Tuất (1874), Hác-măng (1883) và Patơnốt (1884) là gì?

 • A. Cả dân tộc ta không còn sức để chiến đấu.
 • B. Để bảo vệ quyền lợi của giai cấp phong kiến và dòng họ Nguyễn.
 • C. Thực dân Pháp là đối thủ quá mạnh, triều đình nhà Nguyễn không đủ sức đương đầu.
 • D. Nhân dân ta đã hạ vũ khí đầu hàng thực dân Pháp.
Câu 13
Mã câu hỏi: 49831

Bức ảnh phản ánh sự kiện lịch sử nào sau đây?

 • A. Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi ra “Chiếu Cần Vương”.
 • B. Trương Định nhận phong soái.
 • C. Ri-vi-e gửi thư cho Tổng đốc Hoàng Diệu.
 • D. Nhà thơ mù Nguyễn Đình Chiểu dùng văn thơ để chiến đấu.
Câu 14
Mã câu hỏi: 49832

Hiệp ước nào đã chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập, thay vào đó là chế độ thuộc địa nửa phong kiến, kéo dài đến Cách mạng tháng Tám năm 1945?

 • A. Hiệp ước Pa-tơ-nốt.
 • B. Hiệp ước Nhâm Tuất.
 • C. Hiệp ước Hác-măng.
 • D. Hiệp ước Giáp Tuất.
Câu 15
Mã câu hỏi: 49833

Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1895) là ai?

 • A. Phạm Bành, Đinh Công Tráng.
 • B. Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện Thuật.
 • C. Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Hoa Thám.
 • D. Phan Đình Phùng, Cao Thắng.
Câu 16
Mã câu hỏi: 49834

Các phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX thất bại vì lí do chủ yếu nào?

 • A. Chưa xác định rõ mục tiêu khởi nghĩa.
 • B. Chưa đoàn kết đứng lên đấu tranh.
 • C. Người lãnh đạo phong trào còn bộc lộ nhiều hạn chế.
 • D. Ngọn cờ cứu nước theo khuynh hướng phong kiến đã lỗi thời lạc hậu.
Câu 17
Mã câu hỏi: 49835

Cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

 • A. Khởi nghĩa Ba Đình (1886 – 1887).
 • B. Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 – 1892).
 • C. Khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913).
 • D. Khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1895).
Câu 18
Mã câu hỏi: 49836

Lí do nào khiến những đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX không thực hiện được?

 • A. Không có tiền.
 • B. Không có thời gian.
 • C. Không mang tính thực tiễn.
 • D. Triều đình Huế bảo thủ không cải cách.
Câu 19
Mã câu hỏi: 49837

Những lực lượng xã hội mới xuất hiện ở Việt Nam đầu thế kỉ XX gồm:

 • A. Tư sản, nông dân và tiểu tư sản.
 • B. Tư sản, công nhân và tiểu tư sản thành thị.
 • C. Tư sản, công nhân và địa chủ.
 • D. Tiểu tư sản thành thị, công nhân và địa chủ.
Câu 20
Mã câu hỏi: 49838

Phan Bội Châu là người

 • A. khởi xướng phong trào Đông Du đưa học sinh sang Nhật Bản đầu thế kỉ XX.
 • B. lãnh đạo cuộc vận động Duy Tân đầu thế kỉ XX.
 • C. lãnh đạo phong trào Đông Kinh nghĩa thục đầu thế kỉ XX.
 • D. lãnh đạo khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên đầu thế kỉ XX.
Câu 21
Mã câu hỏi: 49839

Thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam 

 • A. từ năm 1858 đến 1873.
 • B. từ năm 1858 đến 1874.
 • C. từ năm 1858 đến 1883.
 • D. từ năm 1858 đến 1884
Câu 22
Mã câu hỏi: 49840

Câu nói “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” của

 • A. Nguyễn Hữu Huân.
 • B. Nguyễn Trung Trực.
 • C. Trương Định.
 • D. Trương Quyền.
Câu 23
Mã câu hỏi: 49841

Mục đích ban bố “Chiếu cần vương” là

 • A. kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước.
 • B. kêu gọi nhân dân giúp vua chấn hưng kinh tế, khôi phục quân sự.
 • C. kêu gọi nhân dân ủng hộ chế độ phong kiến.
 • D. kêu gọi văn thân sĩ phu, triều đình phong kiến đứng lên chống Pháp.
Câu 24
Mã câu hỏi: 49842

Một số giai cấp và tầng lớp mới xuất hiện trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam là

 • A. phong kiến, tư sản, tiểu tư sản.
 • B. tiểu tư sản thành thị, công nhân.
 • C. nông dân, công nhân.
 • D. tư sản, tiểu tư sản, công nhân.
Câu 25
Mã câu hỏi: 49843

Xu hướng mới trong công cuộc giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX là

 • A. dân chủ tư sản. 
 • B. xu hướng theo “ngọn cờ phong kiến”.
 • C. xu hướng vô sản.       
 • D. xu hướng kết hợp tư tưởng phong kiến với dân chủ tư sản.
Câu 26
Mã câu hỏi: 49844

Ai là người khởi xướng phong trào yêu nước của Việt Nam theo khuynh hướng vô sản?

 • A. Phan Bội Châu. 
 • B. Phan Châu Trinh.
 • C. Nguyễn Ái Quốc.
 • D. Lương Văn Can.
Câu 27
Mã câu hỏi: 49845

Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công nhằm thực hiện kế hoạch gì?

 • A. Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”.
 • B. Buộc triều đình Huế nhanh chóng đầu hàng.
 • C. Chiếm Đà Nẵng, kéo quân ra Huế.
 • D. Chiếm Đà Nẵng khống chế cả miền Trung.
Câu 28
Mã câu hỏi: 49846

Hiệp ước nào chấm dứt sự tồn tại của nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập

 • A. Hiệp ước Nhâm Tuất.
 • B. Hiệp ước Giáp Tuất.                 
 • C. Hiệp ước Hác-măng.
 • D. Hiệp ước Pa-tơ-nốt.
Câu 29
Mã câu hỏi: 49847

Chiếu Cần vương được ban hành vào thời gian nào?

 • A. Ngày 13-7-1885.
 • B. Ngày 14-7-1885. 
 • C. Ngày 17-3-1885.
 • D. Ngày 3-7-1885.  
Câu 30
Mã câu hỏi: 49848

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp tiến hành vào thời gian nào?

 • A. 1897 - 1912.    
 • B. 1897 - 1913.
 • C. 1897 - 1914.    
 • D. 1897 - 1915.
Câu 31
Mã câu hỏi: 49849

Khi xâm lược nước ta, thực dân Pháp lấy cớ là

 • A. bảo vệ đạo Gia-tô.
 • B. mở rộng thị trường buôn bán.
 • C. “khai hóa văn minh” cho nhân dân Việt Nam.
 • D. nhà Nguyễn tấn công các tàu buôn của Pháp trên Biển Đông.
Câu 32
Mã câu hỏi: 49850

Chỉ huy cuộc kháng chiến của quân dân ta ở Đà Nẵng chống lại quân Pháp là

 • A. Nguyễn Trung Trực.
 • B. Nguyễn tri Phương.
 • C. Phan Thanh Giản.
 • D. Trương Định.
Câu 33
Mã câu hỏi: 49851

Trước thái độ chống Pháp một cách yếu ớt của quân triều đình tại Gia Định, nhân dân địa phương đã

 • A. sơ tán khỏi Gia Định.
 • B. tự động nổi dậy đánh giặc.
 • C. tham gia cùng quân triều đình đánh giặc.
 • D. nổi dậy chống cả quân Pháp và quân triều đình.
Câu 34
Mã câu hỏi: 49852

Câu nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của

 • A. Trương Định.
 • B. Phan Tôn.
 • C. Nguyễn Đình Chiểu.
 • D. Nguyễn Trung Trực.
Câu 35
Mã câu hỏi: 49853

Tại trận Cầu Giấy lần thứ nhất, chỉ huy quân Pháp bị tiêu diệt là

 • A. Đuy - puy.    
 • B. Ri-vi-e.
 • C. Gác-ni-ê.     
 • D. Hác-măng.
Câu 36
Mã câu hỏi: 49854

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế là

 • A. thực dân Pháp tìm mọi cách tiêu diệt phái chủ chiến trong triều đình Huế.
 • B. phái chủ hòa trong triều đình Huế đứng về phía Pháp, cô lập phái chủ chiến.
 • C. quân Pháp ra lệnh bắt vua Hàm Nghi để đưa đi đày ở An-giê-ri.
 • D. quân Pháp ra lệnh bắt giam Tôn Thất Thuyết.
Câu 37
Mã câu hỏi: 49855

Người chỉ huy cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế là

 • A. vua Hàm Nghi.
 • B. Tôn Thất Thuyết.
 • C. Nguyễn Thiện Thuật.
 • D. Phan Đình Phùng.
Câu 38
Mã câu hỏi: 49856

Sự kiện đánh dấu mở đầu phong trào Cần vương là

 • A. khởi nghĩa Ba Đình bùng nổ. 
 • B. khởi nghĩa Bãi Sậy bùng nổ.
 • C. khởi nghĩa Hương Khê bùng nổ.
 • D. “Chiếu Cần vương” được ban bố.
Câu 39
Mã câu hỏi: 49857

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là

 • A. khởi nghĩa Ba Đình.
 • B. khởi nghĩa Bãi Sậy.
 • C. khởi nghĩa Hương Khê.
 • D. khởi nghĩa Yên Thế.
Câu 40
Mã câu hỏi: 49858

Khởi nghĩa Yên Thế bùng nổ là để

 • A. chống lại chính sách cai trị và bóc lột nông dân một cách hà khắc của triều đình.
 • B. chống lại sự bình định và bóc lột của Pháp.
 • C. chống lại sự cướp phá của quân Thanh.
 • D. hưởng ứng Chiếu Cần vương của vua Hàm Nghi.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ