Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Hóa học 12 năm 2020 Trường THPT Chuyên Hà Nam

13/07/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 280464

Thủy phân a gam hỗn hợp A gồm 1 tetrapeptit X và 1 pentapeptit Y (X và Y đều hở chứa đồng thời Glyxin và Alanin trong phân tử) bằng 1 lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sản phẩm cho (a + 31,6) gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bằng 1 lượng oxi vừa đủ, thu được Na2CO3 và hỗn hợp hơi B gồm CO2, H2O và N2. Dẫn B đi qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 112,08 gam so với ban đầu và có 9,856 lít khí duy nhất (đktc) thoát ra khỏi bình. Xem như N2 không bị nước hấp thụ, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp A là

 • A. 46,94%.  
 • B. 58,92%.   
 • C. 35,37%.   
 • D. 50,92%.
Câu 2
Mã câu hỏi: 280465

Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeCl2, FeSO4 vào nước thu được dung dịch Y. Để oxi hóa hết các chất trong Y cần tối thiểu 200 ml dung dịch KMnO4 0,5M trong H2SO4 loãng. Nếu cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 24 gam chất rắn. Thành phần phần trăm về số mol của FeCl2 trong X là:

 • A. 66,67%.     
 • B. 33,33%.         
 • C. 50,00%.     
 • D. 29,47%
Câu 3
Mã câu hỏi: 280466

Để thủy phân hết 7,612 gam hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức và 2 este đa chức thì cần dùng vừa hết 80 ml dung dịch KOH aM. Sau phản ứng, thu được hỗn hợp Y gồm các muối của các axit cacboxylic và các ancol. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y thì thu được muối cacbonat, 4,4352 lít CO2 (đktc) và 3,168 gam H2O. Vậy a gần với giá trị nào sau đây nhất?

 • A. 1,42.       
 • B. 1,25.    
 • C. 1,56.       
 • D. 1,63.
Câu 4
Mã câu hỏi: 280467

Cho hỗn hợp A gồm 2 chất hữu cơ mạch hở X, Y ( chỉ chứa C, H, O và MX < MY) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,2 mol một ancol đơn chức và 2 muối của hai axit hữu cơ đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt khác, đốt cháy 20,56 gam A cần 1,26 mol O2 thu được CO2 và 0,84 mol H2O. Phần trăm số mol của X trong A

 • A. 20%.    
 • B. 80%.             
 • C. 40%.    
 • D. 75%.
Câu 5
Mã câu hỏi: 280468

Hỗn hợp X gồm Cu2O, FeO, M ( kim loại M có hóa trị không đổi), trong X có số mol của ion O–2 gấp 2 lần số mol M. Hòa tan 48 gam X trong dung dịch HNO3 loãng dư thấy có 2,1 mol HNO3 phản ứng, sau phản ứng thu được 157,2 gam hỗn hợp muối và 4,48 lít khí NO (đktc). Phần trăm khối lượng của M trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

 • A. 10,25%.      
 • B. 15%.    
 • C. 20%. 
 • D. 11,25%.
Câu 6
Mã câu hỏi: 280469

Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng với 1 lít dung dịch gồm AgNO3 a mol/l và Cu(NO3)2 2a mol/l, thu được 9,04 gam chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 1,568 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

 • A. 0,04.   
 • B. 0,03.           
 • C. 0,06.       
 • D. 0,05.
Câu 7
Mã câu hỏi: 280470

Cho sơ đồ sau:

X (C4H9O2N) (+ NaOH, to) → X1 (+ HCl) → X2 (+ CH3OH, HCl khí) → X3 (+ KOH) →  H2NCH2COOK.

Vậy X2

 • A. H2N-CH2-COOH.       
 • B. ClH3N-CH2COOH.
 • C. H2N-CH2-COONa.   
 • D. H2N-CH2COOC2H5.
Câu 8
Mã câu hỏi: 280471

Cho các phát biểu sau:

(1) Hỗn hợp FeS và CuS tan được hết trong dung dịch HCl dư.

(2) Nhôm hiđroxit thể hiện tính axit trội hơn tính bazơ.

(3) Dung dịch hỗn hợp HCl và KNO3 hòa tan được bột đồng.

(4) Trong công nghiệp nhôm được sản xuất từ quặng đolomit.

(5) Ca(OH)2 được dùng làm mất tính vĩnh cửu của nước.

(6) CrO3 tác dụng với nước tạo ra hỗn hợp axit.

(7) Cu là kim loại dẫn nhiệt, dẫn điện tốt.

(8) Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ, không có màng ngăn xốp thì không thu được đơn chất.

Số phát biểu không đúng là:

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 7
Câu 9
Mã câu hỏi: 280472

Hòa tan hết 4,05 gam kim loại X vào dung dịch HCl lấy dư thấy thu được 5,04 lít khí H2 (đktc). Nhận xét về kim loại X là đúng:

 • A. X là kim loại có tính khử mạnh.    
 • B. X là kim loại nhẹ hơn so với nước.
 • C. X tan cả trong dung dịch HCl và NH3.    
 • D. X có độ dẫn điện lớn hơn so với Cu.
Câu 10
Mã câu hỏi: 280473

Điện phân muối clorua nóng chảy của kim loại kiềm R thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại R ở catot. R là:

 • A. Rb.        
 • B. Na.     
 • C. Li.   
 • D. K.
Câu 11
Mã câu hỏi: 280474

Cho các sơ đồ phản ứng sau:\

C8H14O4 + NaOH  → X1 + X2 + H2O.        

X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4.

X3 + X4 → Nilon-6,6 + H2O.

Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Các chất X2, X3 và X4 đều có mạch cacbon không phân nhánh.
 • B. Nhiệt độ sôi của X2 cao hơn axit axetic.
 • C. Dung dịch X4 có thể làm quỳ tím chuyển màu hồng.
 • D. Nhiệt độ nóng chảy của X3 cao hơn X1.
Câu 12
Mã câu hỏi: 280475

Đốt cháy 0,15 mol hỗn hợp gồm metyl acrylat, etylen glicol, axetanđehit và ancol metylic cần dùng x mol O2, thu được 0,38 mol CO2. Giá trị của x là:

 • A. 0,600.     
 • B. 0,500.    
 • C. 0,455.     
 • D. 0,550.
Câu 13
Mã câu hỏi: 280476

Hòa tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng cô cạn dung dịch thì số gam muối khan thu được là:

 • A. 27,20 gam.  
 • B. 14,96 gam.     
 • C. 13,60 gam.  
 • D. 20,70 gam.
Câu 14
Mã câu hỏi: 280477

Cho 15,94 gam hỗn hợp gồm alanin và axit glutamic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch X. Cho 450 ml dung dịch HCl 0,8M vào dung dịch X, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là:

 • A. 33,91 gam.    
 • B. 27,64 gam.  
 • C. 33,48 gam. 
 • D. 32,75 gam.
Câu 15
Mã câu hỏi: 280478

Hòa tan hoàn toàn 31,3 gam hỗn hợp gồm K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 5,6 lít khí H2 (đktc). Sục 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch X, thu được lượng kết tủa là:

 • A. 39,40 gam.    
 • B. 78,80 gam.      
 • C. 49,25 gam.   
 • D. 19,70 gam.
Câu 16
Mã câu hỏi: 280479

Cho 9 gam hỗn hợp Al, Al2O3 tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được 10,08 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng Al trong hỗn hợp trên là:

 • A. 90%.     
 • B. 73%.        
 • C. 80%.         
 • D. 10%.
Câu 17
Mã câu hỏi: 280480

Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử.
 • B. Tinh bột là nguyên liệu để thủy phân thành glucozơ dùng trong kĩ thuật tráng gương, tráng ruột phích.
 • C. Tất cả protein đều tan được trong nước tạo thành dung dịch keo và bị đông tụ lại khi đun nóng.
 • D. Trong mạng tinh thể kim loại, chỉ chứa ion kim loại và electron tự do.
Câu 18
Mã câu hỏi: 280481

Trung hòa 6,75 gam amin no, đơn chức, mạch hở X bằng lượng dư dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,225 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là:

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 1
Câu 19
Mã câu hỏi: 280482

Một este có công thức phân tử là C4H8O2. Khi cho 0,1 mol X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được 8,2 gam muối. Tên gọi của X là:

 • A. Propyl fomat.      
 • B. Etyl axetat.     
 • C. Metyl propionat.  
 • D. Metyl axetat.
Câu 20
Mã câu hỏi: 280483

Hỗn hợp X chứa hai hợp chất hữu cơ gồm chất Y ( C2H7O2N) và chất Z (C4H12O2N2). Đun nóng 9,42 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp T gồm hai amin kế tiếp có tỉ khối so với He bằng 9,15. Nếu cho 9,42 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được dung dịch có chứa m gam muối của các hợp chất hữu cơ. Giá trị của m là:

 • A. 11,77 gam.      
 • B. 10,31 gam.     
 • C. 14,53 gam. 
 • D. 7,31 gam.
Câu 21
Mã câu hỏi: 280484

Chỉ dùng phenolphtalein có thể phân biệt được 3 dung dịch trong dãy nào sau đây?

 • A. KOH, NaCl, H2SO4.    
 • B. KOH, HCl, H2SO4.
 • C. KOH, NaCl, K2SO4.       
 • D. KOH, NaOH, H2SO4.
Câu 22
Mã câu hỏi: 280485

Polime nào sau đây là polime tổng hợp?

 • A. Tinh bột.       
 • B. Tơ visco.        
 • C. Tơ capron.    
 • D. Tơ tằm.
Câu 23
Mã câu hỏi: 280486

Chất sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol là:

 • A. Metyl axetat.         
 • B. Glucozơ.       
 • C. Triolein.       
 • D. Saccarozơ.
Câu 24
Mã câu hỏi: 280487

Nước cứng là nước có chứa nhiều ion:

 • A. Cu2+, Fe3+.    
 • B. Ca2+, Mg2+.        
 • C. Na+, K+.      
 • D. Al3+, Fe3+
Câu 25
Mã câu hỏi: 280488

Số nguyên tử hidro có trong một phân tử Lysin là:

 • A. 8
 • B. 14
 • C. 12
 • D. 10
Câu 26
Mã câu hỏi: 280489

Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan trong nước.
 • B. Các amin đều không độc, được sử dụng để chế biến thực phẩm.
 • C. Tất cả các amin đều làm quỳ tím chuyển xanh.
 • D. Để rửa sạch ống nghiệm chứa anilin dùng dung dịch HCl.
Câu 27
Mã câu hỏi: 280490

Trong các loại hạt gạo, ngô, lúa mì... có chứa nhiều tinh bột, công thức phân tử của tinh bột là:

 • A. (C6H12O6)n.       
 • B. (C12H24O12)n     
 • C. (C12H22O11)n      
 • D. (C6H10O5)n
Câu 28
Mã câu hỏi: 280491

Để bảo quản natri, người ta ngâm chìm natri trong:

 • A. phenol lỏng.     
 • B. ancol etylic.       
 • C. nước.       
 • D. dầu hỏa.
Câu 29
Mã câu hỏi: 280492

Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức là:

 • A. FeSO3.      
 • B. Fe2(SO4)3.         
 • C. FeSO4.       
 • D. FeS.
Câu 30
Mã câu hỏi: 280493

Tính chất nào dưới đây không phải tính chất vật lí chung của kim loại?

 • A. Tính dẻo.      
 • B. Tính cứng.
 • C. Tính dẫn điện và nhiệt.       
 • D. Ánh kim.
Câu 31
Mã câu hỏi: 280494

Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch H2SO4 loãng:

 • A. Al.      
 • B. Zn.     
 • C. Mg.       
 • D. Ag.
Câu 32
Mã câu hỏi: 280495

Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch:

 • A. NaHSO4 + NaOH.      
 • B. Na2CO3 + H2SO4.  
 • C. Fe2(SO4)3 + NaOH. 
 • D. KCl + NaNO3
Câu 33
Mã câu hỏi: 280496

X, Y, Z đều có công thức phân tử là C3H6O2. Trong đó: X làm quì tím hóa đỏ. Y tác dụng với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với Na kim loại. Z tác dụng được với Na và cho được phản ứng tráng gương. Tổng số đồng phân cấu tạo thỏa mãn của X, Y, Z là:

 • A. 4
 • B. 6
 • C. 3
 • D. 5
Câu 34
Mã câu hỏi: 280497

Cho các kim loại: Fe, Ca, Ba, Al, K. Số kim loại tan được trong dung dịch NaOH loãng, dư là:

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 5
Câu 35
Mã câu hỏi: 280498

Cho dãy chất sau: H2NCH(CH3)COOH, C6H5OH (phenol), CH3COOCH3, C2H5NH2, CH3NH3Cl. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch KOH đun nóng là:

 • A. 5
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 2
Câu 36
Mã câu hỏi: 280499

Đun nóng axit acrylic với ancol etylic có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, thu được este có công thức cấu tạo là:

 • A. CH3COOCH=CH2.       
 • B. CH2=CHCOOC2H5
 • C. C2H5COOC2H5.    
 • D. C2H5COOCH3.
Câu 37
Mã câu hỏi: 280500

Chất không thủy phân trong môi trường axit là

 • A. xenlulozơ.            
 • B. saccarozơ.           
 • C. glucozơ.        
 • D. tinh bột.
Câu 38
Mã câu hỏi: 280501

Đun nóng 100 gam dung dịch glucozơ 18% với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là

 • A. 32,4.      
 • B. 21,6.       
 • C. 16,2.      
 • D. 10,8.
Câu 39
Mã câu hỏi: 280502

Trong trường hợp nào sau đây xảy ra hiện tượng kim loại bị ăn mòn điện hóa học?

 • A. Đốt dây Fe trong khí O2.
 • B. Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3.
 • C. Cho đinh Fe vào dung dịch hỗn hợp CuSO4 và H2SO4 loãng.
 • D. Cho kim loại Zn vào dung dịch HCl.
Câu 40
Mã câu hỏi: 280503

Khi tiến hành điện phân dung dịch CuSO4, màu xanh của dung dịch không thay đổi. Vậy, anot được làm bằng kim loại:

 • A. Cu.    
 • B. Ni. 
 • C. Zn.  
 • D. Pt.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ