Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Hóa học 10 năm 2021 Trường THPT Lê Quý Đôn

15/04/2022 - Lượt xem: 15
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 92563

Cho phản ứng: KMnO4 + HCl → Cl2 + H2O + KCl + MnCl2. Tổng hệ số cân bằng (số nguyên, có tỉ lệ tối giản) của phương trình là

 • A. 18.
 • B. 35.
 • C. 17.
 • D. 33.
Câu 2
Mã câu hỏi: 92564

Phản ứng tổng hợp amoniac trong công nghiệp xảy ra theo phương trình hóa học: N2 + 3H2 ⇄ 2NH3; (ΔH < 0). Muốn tăng hiệu suất của phản ứng cần

 • A. tăng nhiệt độ và giảm áp suất.
 • B. giảm nhiệt độ và tăng áp suất.
 • C. tăng nhiệt độ và tăng áp suất.
 • D. giảm nhiệt độ và giảm áp suất.
Câu 3
Mã câu hỏi: 92565

Trong các chất sau đây, chất nào dùng để nhận biết hồ tinh bột?

 • A. Cl2.
 • B. I2.
 • C. NaOH.
 • D. Br2.
Câu 4
Mã câu hỏi: 92566

Chất nào sau đây có thể oxi hóa được kim loại Ag thành Ag2O?

 • A. O3.
 • B. I2.
 • C. O2.
 • D. Br2.
Câu 5
Mã câu hỏi: 92567

Khi tham gia các phản ứng hóa học, nguyên tử oxi có khả năng dễ dàng

 • A. nhường đi 4e.
 • B. nhận thêm 4e
 • C. nhường đi 2e.
 • D. nhận thêm 2e.
Câu 6
Mã câu hỏi: 92568

Số oxi hóa của lưu huỳnh trong H2SO4 là

 • A. +4.
 • B. -2.
 • C. +3.
 • D. +6.
Câu 7
Mã câu hỏi: 92569

Để nhận ra sự có mặt của ion sunfat trong dung dịch, người ta thường dùng

 • A. dung dịch chứa ion Ba2+.
 • B. dung dịch muối Mg2+.
 • C. quỳ tím.
 • D. thuốc thử duy nhất là Ba(OH)2.
Câu 8
Mã câu hỏi: 92570

Trong phản ứng Cl2 + H2O ⇄ HCl + HClO. Vai trong của clo là

 • A. chất khử.
 • B. chất oxi hóa, chất khử.
 • C. chất oxi hóa.
 • D. không là chất oxi hóa, chất khử.
Câu 9
Mã câu hỏi: 92571

Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl?

 • A. Cu.
 • B. Ag.
 • C. Fe.
 • D. Au.
Câu 10
Mã câu hỏi: 92572

Để pha loãng dung dịch H2SO4 đậm đặc, trong phòng thí nghiệm, người ta tiến hành theo cách nào trong các cách sau đây?

 • A. Cho từ từ nước vào axit và khuấy đều.
 • B. Cho từ từ axit vào nước và khuấy đều.
 • C. Cho nhanh nước vào axit và khuấy đều.
 • D. Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều.
Câu 11
Mã câu hỏi: 92573

Lưu huỳnh có khả năng thể hiện được tính chất

 • A. tính oxi hóa.
 • B. vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
 • C. tính khử.
 • D. không có tính oxi hóa, không có tính khử.
Câu 12
Mã câu hỏi: 92574

Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl?

 • A. Cu     
 • B. Al
 • C. Mg         
 • D. Na
Câu 13
Mã câu hỏi: 92575

Kim loại M phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 đặc nguội. Kim loại M là:

 • A. Al              
 • B. Fe
 • C. Zn    
 • D. Cu
Câu 14
Mã câu hỏi: 92576

Để trung hòa 30 ml dung dịch HCl 0,1M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của x là:

 • A. 0,3     
 • B. 0,4
 • C. 0,1       
 • D. 0,2
Câu 15
Mã câu hỏi: 92577

Trong các chất sau, chất nào dễ tan trong nước?

 • A. AgI    
 • B. AgBr
 • C. AgF      
 • D. AgCl
Câu 16
Mã câu hỏi: 92578

Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng hóa học?

 • A. Cho Cu vào dung dịch H2SO4 loãng
 • B. Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2
 • C. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2
 • D. Cho Al vào dung dịch H2SO4 đặc nguội
Câu 17
Mã câu hỏi: 92579

Trong điều kiện thích hợp, xảy ra các phản ứng sau:

(a) 2H2SO4 + C → 2SO2 + CO2 + 2H2O

(b) 4H2SO4 + 2FeO → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

(c) 6H2SO4 + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

(d) H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O

Trong các phản ứng trên, phản ứng xảy ra tương ứng với tính chất của dung dịch H2SO4 loãng là:

 • A. (d)     
 • B. (a)
 • C. (c) 
 • D. (b)
Câu 18
Mã câu hỏi: 92580

Cho dãy các kim loại: Zn, Al, Cu, Fe, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

 • A. 5
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 3
Câu 19
Mã câu hỏi: 92581

Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (đktc) thoát ra là:

 • A. 2,24 lít     
 • B. 4,48 lít
 • C. 3,36 lít  
 • D. 6,72 lít
Câu 20
Mã câu hỏi: 92582

Cho 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 và O2 phản ứng vừa đủ với 22,2 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al, thu được 60,2 gam hỗn hợp Z. Phần trăm khối lượng của Al trong Y là:

 • A. 75,68%   
 • B. 24,32%
 • C. 51,35%     
 • D. 48,65%
Câu 21
Mã câu hỏi: 92583

Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ, hiệu suất phản ứng bằng 50%, thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 5. Tỉ lệ a : b bằng

 • A. 2 : 1   
 • B. 1 : 1
 • C. 3 : 1     
 • D. 3 : 2
Câu 22
Mã câu hỏi: 92584

Chất nào sau đây có tên gọi là lưu huỳnh trioxit?

 • A. H2S        
 • B. SO2
 • C. Na2S      
 • D. SO3
Câu 23
Mã câu hỏi: 92585

Dẫn khí H2S vào dung dịch muối Pb(NO3)2, hiện tượng quan sát được là

 • A. dung dịch có màu vàng.
 • B. có kết tủa màu vàng.
 • C. có kết tủa màu đen.
 • D. có kết tủa màu trắng.
Câu 24
Mã câu hỏi: 92586

Nước Gia-ven là dung dịch hỗn hợp chứa các chất tan:

 • A. NaCl và Na2SO4.
 • B. NaCl và KCl.
 • C. KCl và KClO3.
 • D. NaCl và NaClO.
Câu 25
Mã câu hỏi: 92587

Tiến hành thí nghiệm với axit H2SO4 đặc, nóng thường sinh ra khí SO2. Để ngăn chặn khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta thường dùng bông tẩm dung dịch chất X để nút miệng ống nghiệm. X có thể là chất nào sau đây ?

 • A. CH3COOH.           
 • B. NaCl.
 • C. C2H5OH.         
 • D. NaOH
Câu 26
Mã câu hỏi: 92588

Nguyên tắc nào dùng để pha loãng axit sunfuric đặc?

 • A. rót từ từ nước vào axit và khuấy nhẹ.
 • B. rót nhanh nước vào axit và khuấy nhẹ.
 • C. rót từ từ axit vào nước và khuấy nhẹ.
 • D. rót nhanh axit vào nước và khuấy nhẹ.
Câu 27
Mã câu hỏi: 92589

Chất khí Y được tìm thấy nhiều lần ở tầng bình lưu của khí quyển, có vai trò như một tấm lá chắn ngăn các bức xạ có hại từ Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất, chất Y là:

 • A. ozon.     
 • B. oxi.
 • C. clo.        
 • D. flo.
Câu 28
Mã câu hỏi: 92590

Chỉ ra đâu không phải là ứng dụng của clorua vôi?

 • A. Dùng trong tinh chế dầu mỏ.
 • B. Tẩy trắng vải, sợi, giấy.
 • C. Tẩy uế cống rãnh, chuồng trại.
 • D. Dùng để diệt khuẩn, bảo vệ môi trường.
Câu 29
Mã câu hỏi: 92591

Hòa tan hết 0,1 mol Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, dư, thu được bao nhiêu lít (đktc) khí H2?

 • A. 3,36 lít       
 • B. 2,24 lít
 • C. 1,12 lít     
 • D. 4,48 lít
Câu 30
Mã câu hỏi: 92592

Halogen có tính oxi hóa mạnh nhất là

 • A. I2.             
 • B. F2.
 • C. Cl2.    
 • D. Br2.
Câu 31
Mã câu hỏi: 92593

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm halogen là:

 • A. ns2np4.           
 • B. ns2np3.
 • C. ns2np6.         
 • D. ns2np5.
Câu 32
Mã câu hỏi: 92594

Khí clo không phản ứng với chất nào sau đây?

 • A. H2         
 • B. Mg
 • C. O2      
 • D. Dung dịch NaOH
Câu 33
Mã câu hỏi: 92595

Phương trình hóa học nào sau đây viết không đúng?

 • A. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S.
 • B. H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O.  
 • C. PbS + 2HCl → H2S + PbCl2.
 • D. S + 2Na → Na2S.
Câu 34
Mã câu hỏi: 92596

Cho 0,1 mol SO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH. Chất tan có trong dung dịch sau phản ứng là:

 • A. NaHSO3.
 • B. NaOH và Na2SO3.
 • C. Na2SO3.
 • D. NaHSO3 và Na2SO3.
Câu 35
Mã câu hỏi: 92597

Chất nào sau đây khi cho vào hồ tinh bột tạo thành hợp chất có màu xanh?

 • A. Cl2          
 • B. F2
 • C. I2       
 • D. Br2
Câu 36
Mã câu hỏi: 92598

Ở điều kiện thường, trạng thái vật lí nào sau đây là của clo?

 • A. Khí, màu vàng lục
 • B. Lỏng, màu nâu đỏ
 • C. Khí, màu lục nhạt
 • D. Rắn, màu tím đen
Câu 37
Mã câu hỏi: 92599

Nhỏ dung dịch AgNO3 vào dung dịch chất nào sau đây sẽ thu được kết tủa màu trắng ?

 • A. HCl      
 • B. KBr
 • C. NaF          
 • D. KI
Câu 38
Mã câu hỏi: 92600

Nhóm gồm các chất đều có khả năng phản ứng với axit H2SO4 đặc, nguội là:

 • A. Cu và Al2O3.
 • B. Al và Fe2O3.
 • C. Fe và MgO.
 • D. Fe và CuO.
Câu 39
Mã câu hỏi: 92601

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về lưu huỳnh ?

 • A. Chất rắn, màu vàng.
 • B. Không tan trong các dung môi hữu cơ.
 • C. Không tan trong nước.
 • D. Dẫn điện, dẫn nhiệt kém.
Câu 40
Mã câu hỏi: 92602

Nhóm chất đều tác dụng với dung dịch HCl là

 • A. Mg và KCl.
 • B. Fe và NaCl.
 • C. Cu và K2CO3.
 • D. Zn và NaOH.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ