Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Toán 7 năm 2019-2020 Trường THCS Lý Tự Trọng

15/04/2022 - Lượt xem: 44
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 21180

Kết quả phép tính \(\frac{3}{4}+\frac{1}{4}.\frac{-12}{20}\) bằng:

 • A. \(\frac{-12}{20}\) 
 • B. \(\frac{3}{5}\)    
 • C.  \(\frac{-3}{5}\)
 • D.   \(\frac{-9}{84}\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 21181

Cho  | x |  = \(\frac{3}{5}\)  thì

 • A. x = \(\frac{3}{5}\)
 • B. x = \(-\frac{3}{5}\)  
 • C. x =  \(\frac{3}{5}\) hoặc x = - \(\frac{3}{5}\)  
 • D. x = 0 hoặc x = \(\frac{3}{5}\)
Câu 3
Mã câu hỏi: 21182

2 = (22)3   thì giá trị của x bằng

 • A. 5
 • B. 8
 • C. 26
 • D. 6
Câu 4
Mã câu hỏi: 21183

Cho tỉ lệ thức \(\frac{x}{15}=\frac{-4}{5}\) thì :

 • A. x = \(\frac{-4}{3}\)
 • B. x  = 4
 • C. x  = -12
 • D. x  = -10
Câu 5
Mã câu hỏi: 21184

Biết rằng  x : y = 7 : 6  và  2x - y  = 120. Giá trị của x và y  là :

 • A.  x = 105 ; y = 90  
 • B. x = 103 ; y = 86
 • C. x = 110 ; y = 100
 • D. x = 98 ; y = 84
Câu 6
Mã câu hỏi: 21185

 Nếu   \(\sqrt{a}=3\) thì a2  bằng 

 • A. 3
 • B. 81
 • C. 27
 • D. 9
Câu 7
Mã câu hỏi: 21186

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 10 thì y = 5 vậy khi  x = - 5 thì giá trị của y bằng

 • A. -10
 • B. -7
 • C. -3
 • D. -2,5
Câu 8
Mã câu hỏi: 21187

Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

 • A. \({{\left( \frac{1}{2} \right)}^{6}}\)<\({{\left( \frac{1}{2} \right)}^{8}}\)
 • B.  (-2,25)5 >(-2,25)4 
 • C. \(\frac{-17}{15}\)>\(\frac{1}{25}\)
 • D. (-3,25)8 = (3,25)8
Câu 9
Mã câu hỏi: 21188

Trong các phân số sau, phân số biểu diễn số hữu tỉ \(\frac{5}{-3}\) là

 • A.  \(\frac{10}{6}\)
 • B.  \(\frac{-10}{6}\)
 • C.  \(\frac{-15}{-9}\)
 • D. \(\frac{-10}{-6}\)
Câu 10
Mã câu hỏi: 21189

Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

 • A. Hai góc có chung một đỉnh thì đối đỉnh.
 • B. Hai góc có chung một đỉnh và bằng nhau thì đối đỉnh.
 • C. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
 • D. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
Câu 11
Mã câu hỏi: 21190

Tổng ba góc của một tam giác bằng:

 • A. 900
 • B. 2700
 • C. 3600
 • D. 1800
Câu 12
Mã câu hỏi: 21191

Cho hai đường thẳng cắt nhau tạo thành 4 góc như hình vẽ. Biết O1 = 1500. Khi đó

 • A. \(\widehat {{O_1}} = \widehat {{O_3}} = {30^0};\widehat {{O_2}} = \widehat {{O_4}} = {150^0}\)
 • B. \(\widehat {{O_1}} = \widehat {{O_3}} = {150^0};\widehat {{O_2}} = \widehat {{O_4}} = {30^0}\)
 • C. \(\widehat {{O_1}} = \widehat {{O_4}} = {30^0};\widehat {{O_2}} = \widehat {{O_3}} = {150^0}\)
 • D. \(\widehat {{O_1}} = \widehat {{O_4}} = {150^0};\widehat {{O_2}} = \widehat {{O_4}} = {30^0}\)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ