Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Tin học 8 năm 2019 Trường THCS Trần Cao Vân

15/04/2022 - Lượt xem: 16
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 51886

Cấu trúc của một chương trình Pascal thường có những phần nào?

 • A. Phần thân, phần cuối.
 • B. Phần khai báo, phần thân, phần cuối.
 • C. Phần khai báo, phần thân. 
 • D. Phần đầu, phần thân, phần cuối.
Câu 2
Mã câu hỏi: 51887

Trong các tên sau đây, tên nào là không hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal?

 • A. Lop_8A
 • B. Baitap1
 • C. Dientich_hinhchunhat
 • D. 8b
Câu 3
Mã câu hỏi: 51888

Để thoát khỏi Free Pascal, em thao tác như thế nào?

 • A. File\ Close.
 • B. Edit\ Close.
 • C. File\ Exit.
 • D. Edit\ Exit.
Câu 4
Mã câu hỏi: 51889

Để dịch chương trình pascal, ta dùng tổ hợp phím nào?

 • A. Ctrl+F9
 • B. Shift+F9.
 • C. Alt+F9.
 • D. F9
Câu 5
Mã câu hỏi: 51890

Phạm vi giá trị nào sao đây là phạm vi giá trị của kiểu dữ liệu số nguyên (Integer)?

 • A. -32768 đến 32767.
 • B. -32768 đến 32768.
 • C. -32767 đến 32767.
 • D. -3276 đến 3276.
Câu 6
Mã câu hỏi: 51891

Biểu thức toán học: (a3 + b)(1 - c)2 được biểu diễn trong Pascal như thế nào ? 

 • A. (a*a*a + b)(1-c)(1 – c).
 • B. (a.a.a  + b)(1 -  c)(1 - c).
 • C. (a*a*a + b)*((1 - c)*(1 - c)).
 • D. (a3 + b)*(1 - c)2.
Câu 7
Mã câu hỏi: 51892

Từ khóa dùng để khai báo biến trong ngôn ngữ lập trình Pascal là từ khóa nào?

 • A. Const.
 • B. Var.
 • C. Real.
 • D. End.
Câu 8
Mã câu hỏi: 51893

Điều gì sẽ được thực hiện nếu ta gán số thập phân 5.32 cho một biến được khai báo với dữ liệu kiểu số nguyên?

 • A. Vì biến được khai báo với dữ liệu kiểu số nguyên và 5.32 là một số thực nên chương trình sẽ bỏ phần thập phân và lấy giá trị cho biến là 5.  
 • B. Chương trình sẽ làm tròn số 5.32 và gán giá trị cho biến là 5.  
 • C. Chương trình dịch sẽ thông báo lỗi kiểu dữ liệu không phù hợp với kiểu của biến.  
 • D. Chương trình dịch sẽ bỏ qua câu lệnh gán và thực hiện câu lệnh tiếp theo
Câu 9
Mã câu hỏi: 51894

Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm mấy bước:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 10
Mã câu hỏi: 51895

Hãy chọn phát biểu đúng trong các câu dưới đây?

 • A. Dãy hữu hạn các thao tác cần thực hiện theo một trật tự nhất định để giải một bài toán được gọi là thuật toán.  
 • B. Đối với mỗi bài toán cụ thể chúng ta chỉ có một thuật toán duy nhất để giải bài toán đó.  
 • C. Với mỗi bài toán cụ thể, chúng ta phải lựa chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp rồi mới xây dựng thuật toán để giải bài toán đó.
 • D. Không có đáp án đúng
Câu 11
Mã câu hỏi: 51896

Cú pháp đúng của câu lệnh điều kiện rẽ nhánh dạng đủ là cú pháp nào?

 • A. If <điều kiện> then <câu lệnh1>: else <câu lệnh 2>:.
 • B. If <điều kiện> then <câu lệnh1> else <câu lệnh 2>:.
 • C. If <điều kiện> then <câu lệnh1>; else <câu lệnh 2>;.  
 • D. If <điều kiện> then <câu lệnh1> else <câu lệnh 2>;.
Câu 12
Mã câu hỏi: 51897

Với câu lệnh sau: If X<9 then X:= X + 1;

        Giá trị của biến X sẽ là bao nhiêu nếu trước đó giá trị của X = 8?

 • A. X = 8
 • B. X = 9
 • C. X = 10
 • D. X = 11
Câu 13
Mã câu hỏi: 51898

Trong các từ sau, từ nào không phải từ khóa?

 • A. CT_Mot;
 • B. begin;
 • C. Program         
 • D. end.
Câu 14
Mã câu hỏi: 51899

Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính là:         

 • A. ngôn ngữ dịch;             
 • B. chương trình;    
 • C. ngôn ngữ lập trình;   
 • D. máy in.               
Câu 15
Mã câu hỏi: 51900

Các  kí hiệu dùng để kí hiệu các phép toán trong pascal là: 

 • A.  +,-,*,/;
 • B. +,-,x,/;
 • C. +,-,*, :
 • D. =,-, mod, div.
Câu 16
Mã câu hỏi: 51901

Cấu trúc chung của chương trình gồm những phần nào:

 • A. Phần thân;              
 • B. Phần khai báo;
 • C. Phần mở bài;
 • D. cả A và B đúng.
Câu 17
Mã câu hỏi: 51902

Sau khi thực hiện các câu lệnh sau, giá trị của z bằng bao nhiêu  x :=2 ; y :=5 ; z :=x+y ;

 • A. 0
 • B. 7
 • C. -7
 • D. 21
Câu 18
Mã câu hỏi: 51903

Trong các tên sau đây, tên nào hợp lệ trong pascal:

 • A. Mayin;              
 • B. 8a;       
 • C. Lop 8a;
 • D. uses
Câu 19
Mã câu hỏi: 51904

Trong các khai báo sau đây, khai báo nào đúng trong pascal:

 • A. Const x ;real ;     
 • B. var x:integer;
 • C. var r=30 ;
 • D. var hs :real 
Câu 20
Mã câu hỏi: 51905

Trong pascal, phép so sánh nào sau đây là đúng

 • A. 5<7;              
 • B. 5>7;
 • C. 5=7;
 • D. 12>=15
Câu 21
Mã câu hỏi: 51906

Kết quả của phép toán 22 mod 4 là:

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 8
Câu 22
Mã câu hỏi: 51907

Cú pháp lệnh gán cho biến trong pascal là :

 • A. <tên biến>:<biểu thức>;     
 • B. <tên biến>=<biểu thức>;
 • C. <tên biến>:=<biểu thức>;.
 • D. <biểu thức>:<tên biến>;
Câu 23
Mã câu hỏi: 51908

Cú pháp khai báo biến trong pascal là :

 • A. var<tên biến>:<kiểu dữ liệu>;       
 • B. var<tên biến>:=<kiểu dữ liệu>;
 • C. var<tên biến>=<kiểu dữ liệu>;     
 • D. <biểu thức>:<tên biến>;
Câu 24
Mã câu hỏi: 51909

Cú pháp câu lệnh điều kiện dạng thiếu là :

 • A. if<điều kiện>then<câu lệnh>;       
 • B. if<điều kiện>to<câu lệnh>;
 • C. if<điều kiện>do<câu lệnh>;
 • D. then<điều kiện>if<câu lệnh>;
Câu 25
Mã câu hỏi: 51910

Dãy bit là dãy chỉ gồm:

 • A. 0 và 1
 • B. 2 và 3
 • C. 4 và 5
 • D. 6 và 7
Câu 26
Mã câu hỏi: 51911

Trong các từ sau, từ nào là từ khóa:

 • A. real     
 • B. write
 • C. begin
 • D. crt
Câu 27
Mã câu hỏi: 51912

Quy tắc đặt tên trong ngôn ngữ lập trình gồm:

 • A. Tên không được trùng với từ khóa
 • B. Tên khác nhau tương ứng với những đại lượng khác nhau       
 • C. Tên không được bắt đầu bằng chữ số, các kí hiệu đặc biệt và không được chứa dấu cách
 • D. Cả ba đáp án trên
Câu 28
Mã câu hỏi: 51913

Khi muốn khai báo biến m kiểu số nguyên thì đáp án nào sau đây là ĐÚNG:

 • A. var      m : real ;
 • B. var      m : integer ;     
 • C. var m : = real ;
 • D. var      m : = integer ;
Câu 29
Mã câu hỏi: 51914

Để gán giá trị 12 cho biến x ta sử dụng lệnh:

 • A. x : 12 
 • B. x : = 12 
 • C. x = : 12 
 • D. X = 12
Câu 30
Mã câu hỏi: 51915

Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm các bước nào?

 • A. Xác định bài toán     
 • B. Mô tả thuật toán
 • C. Viết chương trình     
 • D. Cả A, B, C đều đúng

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ