Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Sinh học 10 năm 2020 - Trường THPT Tam Dương

15/04/2022 - Lượt xem: 9
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 98342

Sự vận chuyển chất dinh dưỡng sau quá trình tiêu hoá qua lông ruột vào máu ở người theo cách nào sau đây ?

 • A. Vận chuyển tích cực
 • B. Vận chuyển thụ động
 • C. Vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động
 • D. Vận chuyển khuếch tán
Câu 2
Mã câu hỏi: 98343

Nồng độ các chất tan trong một tế bào hồng cầu khoảng 2%. Đường saccarôzơ không thể đi qua màng, nhưng nước và urê thì qua được. Thẩm thấu sẽ làm cho tế bào hồng cầu co lại nhiều nhất khi ngập trong dung dịch

 • A. saccrôzơ nhược trương
 • B. saccrôzơ ưu trương
 • C. urê ưu trương
 • D. urê nhược trương
Câu 3
Mã câu hỏi: 98344

Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn giống nhau ở đặc điểm nào?

 • A. đều chứa axit nucleic
 • B. đều là hệ thống xoang màng dẹt thông với nhau
 • C. đều tổng hợp protein, lipit, đường
 • D. đều nằm sát và thông với màng nhân
Câu 4
Mã câu hỏi: 98345

Cho biết bộ phận tham gia vận chuyển 1 prôtêin ra khỏi tế bào?

 • A. Lưới nội chất trơn
 • B. Bộ máy Gôngi và màng sinh chất 
 • C. Bộ máy Gôngi
 • D. Màng sinh chất
Câu 5
Mã câu hỏi: 98346

Điểm giống nhau về cấu tạo giữa lục lạp và ti thể trong tế bào là gì?

 • A. Có chứa nhiều loại enzim hô hấp
 • B. Được bao bọc bởi lớp màng kép
 • C. Có chứa sắc tố quang hợp
 • D. Có chứa nhiều phân tử ATP
Câu 6
Mã câu hỏi: 98347

Loại tế bào sau đây có chứa nhiều lizôxôm nhất là gì?

 • A. Tế bào bạch cầu 
 • B. Tế bào hồng cầu
 • C. Tế bào thần kinh
 • D. Tế bào cơ
Câu 7
Mã câu hỏi: 98348

Cơ chất là gì?

 • A. Chất tham gia phản ứng do enzim xúc tác
 • B. Chất tạo ra do nhiều enzim liên kết lại
 • C. Sản phẩm tạo ra từ các phản ứng cho do enzim xúc tác
 • D. Chất tham gia cấu tạo enzim
Câu 8
Mã câu hỏi: 98349

Phát biểu sau đây có nội dung đúng?

 • A. Enzim sẽ lại biến đổi khi tham gia vào phản ứng
 • B. Ở động vật, enzim do các tuyến nội tiết tiết ra
 • C. Enzim là một chất xúc tác sinh học
 • D. Enzim được cấu tạo từ các đisaccrit
Câu 9
Mã câu hỏi: 98350

Vận chuyển chất qua màng từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao là cơ chế nào sau đây?

 • A. Chủ động
 • B. Thụ động
 • C. Khuếch tán
 • D. Thẩm thấu
Câu 10
Mã câu hỏi: 98351

Bào quan không có màng bao bọc là gì?

 • A. Lizoxom
 • B. Riboxom
 • C. Không bào
 • D. Lưới nội chất
Câu 11
Mã câu hỏi: 98352

Ngâm rau xà lách vào dung dịch nước. Nước là môi trường gì?

 • A. Đồng trương
 • B. Ưu trương
 • C. Nhược trương
 • D. Đẳng trương
Câu 12
Mã câu hỏi: 98353

Trong ảnh hưởng của nhiệt độ lên hoạt động của enzim, thì nhiệt độ tối ưu của môi trường là giá trị nhiệt độ mà ở đó enzim hoạt động như thế nào?

 • A. Enzim có hoạt tính thấp nhất
 • B. Enzim ngừng hoạt động
 • C. Enzim bắt đầu hoạt động
 • D. Enzim có hoạt tính cao nhất
Câu 13
Mã câu hỏi: 98354

Phần lớn Enzim trong cơ thể có hoạt tính cao nhất ở khoảng giá trị của độ pH nào sau đây ?

 • A. Từ 4 đến 5
 • B. Từ 6 đến 8
 • C. Trên 8
 • D. Từ 2 đến 3
Câu 14
Mã câu hỏi: 98355

Tế bào nhân chuẩn không có ở nhóm sinh vật nào dưới đây?

 • A. Người
 • B. Động vật
 • C. Thực vật
 • D. Vi khuẩn
Câu 15
Mã câu hỏi: 98356

Đặc điểm có ở tế bào thưc vật mà không có ở tế bào động vật là gì?

 • A. Có ti thể
 • B. Nhân có màng bọc
 • C. Trong tế bào chất có nhiều loại bàng quan
 • D. Có thành tế bào bằng chất xenlulôzơ
Câu 16
Mã câu hỏi: 98357

Nếu đặc điểm các chất vận chuyển qua kênh prôtêin?

 • A. Không phân cực, kích thước lớn
 • B. Phân cực, kích thước lớn.
 • C. Không phân cực, kích thước nhỏ
 • D. Phân cực, kích thước nhỏ
Câu 17
Mã câu hỏi: 98358

Cấu trúc không có trong nhân của tế bào là gì?

 • A. Chất nhiễm sắc
 • B. Bộ máy Gôngi
 • C. Nhân con
 • D. Màng nhân
Câu 18
Mã câu hỏi: 98359

Vì sao gọi là tế bào nhân thực?

 • A. Vì có hệ thống nội màng
 • B. Vì vật chất di truyền là ADN và Prôtêin
 • C. Vì nhân có kích thước lớn
 • D. Vì vật chất di truyền có màng nhân bao bọc
Câu 19
Mã câu hỏi: 98360

Enzim protease có tác dụng xúc tác quá trình nào sau đây?

 • A. Phân giải lipit thành axit béo và glixêin
 • B. Phân giải prôtêin
 • C. Phân giải đường đi saccarit thành mônôsaccarit
 • D. Phân giải đường lactôzơ
Câu 20
Mã câu hỏi: 98361

Câu có nội dung đúng sau đây?

 • A. Sự khuếch tán là 1 hình thức vận chuyển chủ động
 • B. Vật chất trong cơ thể luôn di chuyển từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao
 • C.  Vận chuyển tích cực là sự thẩm thấu
 • D. Sự vận chuyển chủ động trong tế bào cần được cung cấp năng lượng
Câu 21
Mã câu hỏi: 98362

Tế bào nào trong các tế bào sau đây có chứa nhiều ti thể nhất ?

 • A. Tế bào biểu bì
 • B. Tế bào xương
 • C. Tế bào cơ tim
 • D. Tế bào hồng cầu
Câu 22
Mã câu hỏi: 98363

Enzim xúc tác quá trình phân giải đường saccrôzơ là gì?

 • A. Lactaza
 • B. Urêaza
 • C. Saccaraza
 • D. Enterôkinaza
Câu 23
Mã câu hỏi: 98364

Đặc điểm cấu tạo của tế bào nhân chuẩn giống với tế bào nhân sơ là gì?

 • A. Có các bào quan như bộ máy Gôngi, lưới nội chất ....      
 • B. Có thành tế bào
 • C. Có màng sinh chất
 • D. Có màng nhân
Câu 24
Mã câu hỏi: 98365

Khi mở lọ nước hoa, ta ngửi được mùi thơm khắp phòng. Hiện tượng này là do đâu?

 • A. không có chênh lệch nồng độ chất tan
 • B. nước hoa có mùi thơm.
 • C. nồng độ chất tan bên ngoài cao hơn trong lọ
 • D. chất tan trong lọ khuếch tán ra ngoài
Câu 25
Mã câu hỏi: 98366

Dị hoá là gì?

 • A. tập hợp một chuỗi các phản ứng kế tiếp nhau
 • B. quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản
 • C. quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản
 • D. tập hợp tất cả các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào
Câu 26
Mã câu hỏi: 98367

Rau bị héo ta ngâm vào nước một thời gian thấy rau tươi trở lại. Đây là hiện tượng gì?

 • A. Tan trong nước
 • B. Co nguyên sinh
 • C. Phản co nguyên sinh
 • D. Trương nước
Câu 27
Mã câu hỏi: 98368

Lưới nội chất hạt có đặc điểm là gì?

 • A. điều hòa trao đổi chất
 • B. hình xoang ống
 • C. trên bề mặt đính nhiều hạt ribôxôm
 • D. chứa nhiều loại enzim
Câu 28
Mã câu hỏi: 98369

Ngoài bazơ nitric có trong phân tử thành phần còn lại của phân tử ATP là gì?

 • A. 3 phân tử đường và 1 nhóm phôtphat
 • B. 2 phân tử đường và 1 nhóm phôtphat
 • C. 1 phân tử đường và 2 nhóm phôtphat
 • D. 1 phân tử đường và 3 nhóm phôtphat
Câu 29
Mã câu hỏi: 98370

Khí CO2 và Ođược vận chuyển qua màng sinh chất qua phương thức vận chuyển nào sau đây?

 • A. khuếch tán trực tiếp
 • B. chủ động
 • C. khuếch tán qua kênh prôtêin
 • D. nhập bào
Câu 30
Mã câu hỏi: 98371

Khi môi trường có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ tối ưu của enzim, thì điều nào sau đây đúng ?

 • A. Sự giảm nhiệt độ làm tăng hoạt tính enzim
 • B. Hoạt tính enzim giảm khi nhiệt độ tăng lên
 • C. Nhiệt độ tăng lên không làm thay đổi hoat tính enzim
 • D. Hoạt tính Enzim tăng theo sự gia tăng nhiệt độ
Câu 31
Mã câu hỏi: 98372

Bào quan có chức năng cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào là bào quan nào?

 • A. Lục lạp
 • B. Nhân con
 • C. Không bào
 • D. Ti thể
Câu 32
Mã câu hỏi: 98373

Bộ phận nào của tế bào thực vật có thành phần chính là xenlulôzơ?

 • A. thành tế bào 
 • B. màng sinh chất
 • C. màng nhân
 • D. lục lạp
Câu 33
Mã câu hỏi: 98374

Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về lục lạp?

 • A. Có chứa sắc tố diệp lục tạo màu xanh ở lá cây
 • B. Có chứa nhiều trong các tế bào động vật
 • C. Là loại bào quan nhỏ bé nhất
 • D. Có thể không có trong tế bào của cây xanh
Câu 34
Mã câu hỏi: 98375

Đặc điểm của sự vận chuyển chất qua màng tế bào bằng sự khuếch tán là gì?

 • A. Dựa vào sự chênh lệch nồng độ các chất ở trong và ngoài màng
 • B. Chất luôn vận chuyển từ nơi nhược trương sang nơi ưu trương
 • C. Là hình thức vận chuyển chỉ có ở tế bào thực vật
 • D. Chỉ xảy ra với những phân tử có đường kính lớn hơn đường kính của lỗ màng
Câu 35
Mã câu hỏi: 98376

Màng sinh chất là một cấu trúc khảm động là vì sao?

 • A. Các phân tử cấu tạo nên màng có thể di chuyển trong phạm vi màng
 • B. không gắn kết chặt chẽ với khung tế bào
 • C. phải bao bọc xung quanh tế bào
 • D. được cấu tạo bởi nhiều loại chất hữu cơ khác nhau
Câu 36
Mã câu hỏi: 98377

Hợp chất hữu cơ nằm trong nhân tế bào, chứa đựng mọi thông tin di truyền quy định mọi đặc điểm của cơ thể sinh vật. Hợp chất này có tên là gì?

 • A. Lipit
 • B. Prôtêin
 • C. Axit nuclêic (ADN)
 • D. Cacbohiđrat
Câu 37
Mã câu hỏi: 98378

Vì sao lưới nội chất trơn phát triển mạnh ở tế bào gan?

 • A. Vì gan có chức năng lọc máu
 • B. Vì gan có chức năng tạo kháng thể để bảo vệ cơ thể
 • C. Vì gan có chức năng chuyển hóa đường
 • D. Vì gan có chức năng giải độc
Câu 38
Mã câu hỏi: 98379

Tại sao khi hít phải những kim loại nặng thì có nguy cơ bị bệnh viêm phổi?

 • A. Kim loại nặng gây viêm mạch máu đường hô hấp
 • B. Hệ miễn dịch cơ thể bị suy yếu, cơ thể mất đề kháng gây viêm phổi
 • C. Màng lizoxôm hư hại, enzim trong lizoxôm giải phóng tiêu hủy tế bào niêm mạc phổi
 • D. Sự hấp thụ O2 và thải CO2 của các tế bào niêm mạc phổi diễn ra chậm làm phổi bị viêm
Câu 39
Mã câu hỏi: 98380

Ngâm tế bào A vào nước cất. Sau một thời gian thấy tế bào trương phồng lên rồi vỡ ra. Xác định tên tế bào?

 • A. Hồng cầu
 • B. Thực vật
 • C. Vi khuẩn
 • D. Nấm
Câu 40
Mã câu hỏi: 98381

Có mấy phát biểu sau đây là đúng?

(1) Mọi lá cây đều có màu xanh lục

(2) Tế bào quang hợp của lá cây luôn chứa chất diệp lục

(3) Quang hợp là quá trình chuyển hóa vật chất

(4) Ở thực vật, chỉ tế bào lá mới có thể quang hợp

 • A. 4
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 2

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ