Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Lịch Sử 8 năm 2021-2022 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng

15/04/2022 - Lượt xem: 7
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 49379

Trước họa mất nước và chính sách cai trị hà khắc của chính sách đô hộ, thái độ của nhân dân Đông Nam Á như thế nào?

 • A. Nổi dậy khởi nghĩa.
 • B. Thành lập các tổ chức yêu nước.
 • C. Đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc.
 • D. Tiến hành những cuộc đấu tranh vũ trang.
Câu 2
Mã câu hỏi: 49380

Tác dụng lớn nhất của phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc là gì?

 • A. Tạo điều kiện cho chủ nghĩa Mác - Lê nin được truyền bá vào Trung Quốc.
 • B. Tạo điều kiện cho tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga thấm sâu vào Trung Quốc.
 • C. Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển ở Trung Quốc.
 • D. Dẫn đến sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1921.
Câu 3
Mã câu hỏi: 49381

Từ nửa sau thế kỉ XVIII ở Anh đã tiến hành cuộc cách mạng gì?

 • A. Cách mạng tư sản.
 • B. Cách mạng công nghiệp.
 • C. Cách mạng về kĩ thuật, khoa học.
 • D. Cách mạng văn học nghệ thuật.
Câu 4
Mã câu hỏi: 49382

Quy luật phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến hậu quả như thế nào?

 • A. Làm thay đổi so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc.
 • B. Mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đế quốc về sự phân chia thuộc địa không đều nhau.
 • C. Chạy đua vũ trang và tích cực chuẩn bị chiến tranh để chia lại thế giới.
 • D. Cả ba ý trên đúng.
Câu 5
Mã câu hỏi: 49383

Việc xây dựng một nền văn hoá mới ở Liên Xô trong nửa đầu thế kỉ XX nhiệm vụ nào được đặt lên hàng đầu?

 • A. Sáng tạo các chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết.
 • B. Xoá nạn mù chữ và thất học.
 • C. Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân.
 • D. Phát triển văn hoá, nghệ thuật.
Câu 6
Mã câu hỏi: 49384

Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào sau đây?

 • A. Quân chủ lập hiến
 • B. Cộng hoà tư sản
 • C. Quân chủ chuyên chế
 • D. Quân chủ lập hiến đan xen với quân chủ chuyên chế
Câu 7
Mã câu hỏi: 49385

“Chính sách kinh tế mới” ở Nga được bắt đầu từ ngành nào?

 • A. Công nghiệp
 • B. Nông nghiệp
 • C. Thương nghiệp
 • D. Thủ công nghiệp
Câu 8
Mã câu hỏi: 49386

Hội Liên Hiệp Lao động Quốc tế – Quốc tế thứ nhất thành lập tại đâu?

 • A. Pháp
 • B. Đức
 • C.
 • D. Anh
Câu 9
Mã câu hỏi: 49387

1924- 1929 nền kinh tế Mĩ đạt sự phồn vinh do đâu?

 • A. Thu lợi nhuận trong chiến tranh.
 • B. Được bồi thường sau chiến tranh.
 • C. Nhờ sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tập đoàn tư bản.
 • D. Nhờ "chủ nghĩa tự do" trong phát triển kinh tế.
Câu 10
Mã câu hỏi: 49388

Giai cấp công nhân làm thuê ở Nê-đéc-lan xuất thân chủ yếu từ các thành phần nào?

 • A. Giai cấp tư sản bị phá sản.
 • B. Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất.
 • C. Tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp,
 • D. Thợ thủ công và nông dân bị phá sản.
Câu 11
Mã câu hỏi: 49389

Thực dân Anh tiến hành “Chiến tranh thuốc phiện” mở đầu cho phương Tây xâm lược Trung Quốc vào năm nào?

 • A. 1840- 1842
 • B. 1840- 1841
 • C. 1840- 1844
 • D. 1841- 1842
Câu 12
Mã câu hỏi: 49390

Tháng 4 - 1940, Đức Quốc xã chuyển hướng tấn công từ phía đông sang phía tây bằng việc xâm chiếm đầu tiên các nước nào?

 • A. Anh và Pháp. 
 • B. Hà Lan và Bỉ.
 • C. Đan Mạch và Na Uy. 
 • D. Tất cả các nước trên.
Câu 13
Mã câu hỏi: 49391

Phái Lập hiến của tầng lớp đại tư sản lên cầm quyền đã làm được những gì?

 • A. Phế truất vua Lu-i XVI.
 • B. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.
 • C. Hạn chế quyền vua.
 • D. Xoa dịu sự căm phẫn của nhân dân.
Câu 14
Mã câu hỏi: 49392

Đầu thế kỉ XX đứng đầu nhà nước chuyên chế Nga Hoàng là ai?

 • A. Nga Hoàng đại đế
 • B. Nga Hoàng Ni-cô-lai II
 • C. Nga Hoàng Ni-cô-lai I
 • D. Nga Hoàng Ni-cô-lai III
Câu 15
Mã câu hỏi: 49393

Hãy chỉ ra nguyên nhân thất bại của Công xã Pari?

 • A. Do kém chuẩn bị và thiếu kiên quyết trấn áp phản cách mạng.
 • B. Vô sản Pari còn yếu.
 • C. Thiếu một chính đảng Mác xít lãnh đạo.
 • D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 16
Mã câu hỏi: 49394

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng gì?

 • A. Dân chủ tư sản. Cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cách mạng giải phóng dân tộc.
 • B. Dân chủ tư sản kiểu mới.
 • C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 • D. Cách mạng giải phóng dân tộc.
Câu 17
Mã câu hỏi: 49395

Quốc tế thứ hai thành lập gồm có bao nhiêu nước?

 • A. 20 nước
 • B. 21 nước
 • C. 22 nước
 • D. 23 nước
Câu 18
Mã câu hỏi: 49396

Nguyên nhân chủ yếu nào thực dân phương Tây, nhất Anh, Pháp lại tranh giành Ấn Độ?

 • A. Ấn Độ đất rộng người đông, tài nguyên phong phú.
 • B. Ấn Độ có truyền thống văn hóa lâu đời.
 • C. Ấn Độ là miếng mồi ngon không thể bỏ qua.
 • D. Ấn Độ là quê hương của những tôn giáo lớn (Ấn Độ giáo và Phật giáo).
Câu 19
Mã câu hỏi: 49397

Các nước tư bản chủ nghĩa đạt mức tăng trưởng cao về kinh tế trong thời kì nào?

 • A. 1929- 1933
 • B. 1918- 1929
 • C. 1918- 1923
 • D. 1924- 1929
Câu 20
Mã câu hỏi: 49398

Sự kiện nào kết thúc thời kì lịch sử thế giới cận đại?

 • A. Cách mạng tư sản Pháp.
 • B. Cách mạng tháng Mười Nga.
 • C. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
 • D. Cách mạng tháng Hai ở Nga.
Câu 21
Mã câu hỏi: 49399

Cuộc nội chiến ở Anh bùng nổ vào thời gian nào?

 • A. Tháng 1 - 1642.
 • B. Ngày 14 - 6 - 1645.
 • C. Ngày 22 - 8 - 1642.
 • D. Ngày 14 - 6 - 1642.
Câu 22
Mã câu hỏi: 49400

Khi chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, Nhật tiến hành việc đánh chiếm khu vực nào?

 • A. Tây Thái Bình Dương.
 • B. Đông Nam Á.
 • C. Tây Nam Á.
 • D. Bắc Á.
Câu 23
Mã câu hỏi: 49401

Cách mạng công nghiệp diễn ra vào thời gian nào?

 • A. Từ những năm 60 của thế kỷ XVII
 • B. Từ những năm 60 của thế kỷ XVIII
 • C. Từ những năm 80 của thế kỷ XVIII
 • D. Từ những năm 70 của thế kỷ XVI
Câu 24
Mã câu hỏi: 49402

Nhật chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa vào khoảng thời gian nào?

 • A. Giữa thế kỉ XVIII
 • B. Cuối thế kỉ XVIII
 • C. Đầu thế kỉ XIX.
 • D. Cuối thế kỉ XIX.
Câu 25
Mã câu hỏi: 49403

Cuộc Duy tân Minh Trị tiến hành trên các lĩnh vực nào?

 • A. Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, quân sự,...
 • B. Thống nhất tiền tệ
 • C. Xây dựng cơ sở hạ tầng
 • D. Văn hóa, giáo dục và quân sự
Câu 26
Mã câu hỏi: 49404

Tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất ở Phi-la-đen-phi-a, các đại biểu yêu cầu thực dân Anh điều gì?

 • A. Trao trả nền độc lập cho Bắc Mĩ.
 • B. Bãi bỏ chính sách hạn chế nông nghiệp ở Bắc Mĩ.
 • C. Bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp ở Bắc Mĩ.
 • D. Xóa bỏ chính sách độc quyền của Anh ở Bắc Mĩ.
Câu 27
Mã câu hỏi: 49405

Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước một tình thế như thế nào?

 • A. Bùng nổ cuộc cách mạng để xóa bỏ chế độ Nga hoàng.
 • B. Các nước đế quốc lần lượt thôn tính Nga.
 • C. Chính phủ Nga hoàng sắp bị sụp đổ.
 • D. Kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng.
Câu 28
Mã câu hỏi: 49406

Vì sao cuối thế kỉ XIX, Xiêm (Thái Lan) trở thành vùng tranh chấp của Anh và Pháp nhưng lại là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập tương đối về chính trị?

 • A. Do cải cách chính trị của Ra-ma IV.
 • B. Do chính sách ngoại giao mềm dẻo khôn khéo của Ra-ma V.
 • C. Do Xiêm (Thái Lan) đã bước sang thời kì tư bản chủ nghĩa.
 • D. Do Xiêm (Thái Lan) được sự giúp đỡ của Mĩ.
Câu 29
Mã câu hỏi: 49407

Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới bay vào thời gian nào? 

 • A. Ngày 17-12-1903.
 • B. Ngày 17-12-1904.
 • C. Ngày 17-12-1905.
 • D. Ngày 17-12-1906.
Câu 30
Mã câu hỏi: 49408

Trước năm 1870, công nghiệp Pháp đứng hàng thứ mấy trên thế giới?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 31
Mã câu hỏi: 49409

Nguyên nhân nào là cơ bản nhất thúc đẩy cao trào cách mạng 1918 - 1930 ở châu Âu bùng nổ?

 • A. Do hậu quả của chiến tranh làm nền kinh tế các nước châu Âu suy sụp.
 • B. Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga 1917.
 • C. Để phục hồi, phát triển kinh tế giai cấp thống trị tăng cường bóc lột, đời sống nhân dân cực khổ.
 • D. A và B đúng.
Câu 32
Mã câu hỏi: 49410

Vùng Vân Nam của Trung Quốc bị nước nào chiếm đóng?

 • A. Nước Đức
 • B. Nước Pháp
 • C. Nước Anh
 • D. Nước Nhật
Câu 33
Mã câu hỏi: 49411

Phe Liêm minh gồm các nước nào?

 • A. Đức Mĩ Nhật
 • B. Anh, Pháp, Mĩ
 • C. Đức, Áo, Hung
 • D. Anh, Pháp, Nga
Câu 34
Mã câu hỏi: 49412

Cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc diễn ra trong khoảng thời gian nào?

 • A. Năm 1926 đến 1927.
 • B. Năm 1927 đến 1930.
 • C. Năm 1927 đến 1935.
 • D. Năm 1927 đến 1937.
Câu 35
Mã câu hỏi: 49413

Chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ đã đưa đến hậu quả nặng nề gì về mặt xã hội?

 • A. Tình trạng bần cùng hóa, chết đói và mâu thuẫn giữa các tôn giáo.
 • B. Cơ sở ruộng đất công xã nông thôn bị phá vỡ.
 • C. Nền thủ công nghiệp bị suy sụp.
 • D. Nền văn minh lâu đời bị phá hoại.
Câu 36
Mã câu hỏi: 49414

Điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp: Các cuộc biểu tình, tuần hành, "……………" lôi cuốn hàng triệu người tham gia.

 • A. "vì người nghèo”
 • B. "đòi tăng lương, giảm giờ làm"
 • C. "đi bộ vì đói"
 • D. "giải quyết việc làm cho người lao động"
Câu 37
Mã câu hỏi: 49415

Công xã Pa-ri tồn tại trong bao nhiêu ngày?

 • A. 70 ngày
 • B. 71 ngày
 • C. 72 ngày
 • D. 73 ngày
Câu 38
Mã câu hỏi: 49416

Trong những năm 1918 - 1939, nước nào ở châu Á trở thành thuộc địa lớn nhất của thực dân Anh?

 • A. Trung Quốc
 • B. In-đô-nê-xi-a
 • C. Thái Lan
 • D. Ấn Độ
Câu 39
Mã câu hỏi: 49417

Năm 1914, Nhật Bản dùng vũ lực để mở rộng khu vực ảnh hưởng của mình ở đâu?

 • A. Triều Tiên.
 • B. Trung Quốc.
 • C. Đông Nam Á.
 • D. Việt Nam
Câu 40
Mã câu hỏi: 49418

Đến năm 1940 có bao nhiêu nước cộng hòa gia, nhập Liên Xô và nâng tổng số lên bao nhiêu nước?

 • A. Có thêm 10 nước, nâng tổng số lên 14 nước.
 • B. Có thêm 11 nước, nâng tổng số lên 15 nước.
 • C. Có thêm 12 nước, nâng tổng số lên 16 nước.
 • D. Có thêm 13 nước, nâng tổng số lên 17 nước.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ