Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Lịch Sử 12 năm 2019-2020 Sở GD và ĐT Gia Lai

08/07/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 256574

Hội nghị thành lập Đảng được Nguyễn Ái Quốc triệu tập (từ 6 - 1 - 1930) xuất phát từ

 • A. sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân trên thế giới và trong nước năm 1929.
 • B. sự hoạt động riêng rẽ của ba tổ chức cộng sản gây trở ngại lớn cho cách mạng Việt Nam.
 • C. sự đầu tranh giữa hai xu hướng cách mạng ở Việt Nam.
 • D. chủ nghĩa Mác - Lê-nin bước đầu được truyền bá vào Việt Nam.
Câu 2
Mã câu hỏi: 256575

Trong Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946), điều gì duới đây đánh dấu thắng lợi bước đầu của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành các quyền dân tộc cơ bản?

 • A. Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam có nghị viện riêng, quân đội riêng.
 • B. Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập.
 • C. Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do.
 • D. Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam có chính phủ, quân đội, nghị viện riêng.
Câu 3
Mã câu hỏi: 256576

Sự chuyển hướng chủ trương cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm 1936 - 1939 là do

 • A. tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi.
 • B. Chính phủ Mật trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp.
 • C. mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam ngày càng gay gắt.
 • D. sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản.
Câu 4
Mã câu hỏi: 256577

Xu thế toàn cầu hóa thực chất là quá trình tăng lên mạnh mẽ

 • A. những mối liên hệ về văn hóa, giáo dục của các nước trên thế giới
 • B. những tác động qua lại giữa các công ti xuyên quốc gia trên thế giới
 • C. những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động và phụ thuộc lẫn nhau của các nước trên thế giới.
 • D. những yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế của các quốc gia.
Câu 5
Mã câu hỏi: 256578

Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng (được đề ra từ tháng 12 - 1946) đã phát huy truyền thống đánh giặc, giữ nước nào sau đây của dân tộc Việt Nam?

 • A. Truyền thống chiến tranh nhân dân.
 • B. Truyền thống đánh nhanh, thắng nhanh.
 • C. Truyền thống chiến tranh du kích.
 • D. Truyền thống mưu trí, sáng tạo.
Câu 6
Mã câu hỏi: 256579

Cương lĩnh chính trị đầu tiên (1930) của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo có tư tưởng cốt lõi là

 • A. độc lập và tự do.  
 • B. độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày.
 • C. dân chủ và tự do.   
 • D. bình đẳng, bác ái.
Câu 7
Mã câu hỏi: 256580

Lực lượng tham gia đấu tranh trong cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là

 • A. công nhân, nông dân.
 • B. tư sản, tiểu tư sản, nông dân.
 • C. các lực lượng yêu nước, dân chủ tiến bộ, không phân biệt thành phần giai cấp.
 • D. liên minh tư sản và địa chủ.
Câu 8
Mã câu hỏi: 256581

Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học - công nghệ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

 • A. mọi phát minh khoa học đều bắt nguồn từ sản xuất.
 • B. kĩ thuật đi trước mở đường cho sản xuất.
 • C. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
 • D. khoa bọc gắn liền với kĩ thuật.
Câu 9
Mã câu hỏi: 256582

Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới chuyển biến theo xu thế nào sau đây?

 • A. Cùng tồn tại hòa bình.  
 • B. Thỏa hiệp, nhân nhượng và kiềm chế đối đầu.
 • C. hòa nhập nhưng không hòa tan. 
 • D. Hòa bình, hợp tác và phát triển.
Câu 10
Mã câu hỏi: 256583

“Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…” là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong văn kiện nào sau đây?

 • A. Báo cáo chính trị tại Đại hội đạt biểu lần thứ II của Đảng (1951)
 • B. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (1946)
 • C. “Tuyên ngôn độc lập” của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945)
 • D. “Lời kêu gọi chống Mĩ cứu nước” (1966)
Câu 11
Mã câu hỏi: 256584

Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của

 • A. cách mạng khoa học - công nghệ.  
 • B. sự ra đời của các công ti xuyên quốc gia.
 • C. sự phát triển các quan hệ thương mại quốc tế.
 • D. cục diện Chiến tranh lạnh.
Câu 12
Mã câu hỏi: 256585

Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?

 • A. Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari.
 • B. Người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
 • C. Người đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin.
 • D. Người gửi Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xai.
Câu 13
Mã câu hỏi: 256586

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp nào sau đây là lực lượng cách mạng to lớn nhất trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

 • A. Công nhân.                 
 • B. Nông dân.  
 • C. Tiểu tư sản.        
 • D. Tư sản dân tộc.
Câu 14
Mã câu hỏi: 256587

Âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” trong cuộc xâm lược Việt Nam lần thứ hai của Pháp bị thất bại hoàn toàn bởi chiến thắng nào của quân dân ta?

 • A. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954.
 • B. Chiến dịch Biên giới thu - đông năm l950.
 • C. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.
 • D. Chiến địch Việt Bắc thu - đông năm 1947.
Câu 15
Mã câu hỏi: 256588

Các nước đang phát triển đứng trước thách thức cơ bản nào trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay?

 • A. Tụt hật về kinh tế, đánh mất bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.
 • B. Giánh chịu công nghệ lạc hậu của các nước phát triển “chuyển giao”.
 • C. Nguy cơ thua cuộc trong cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.
 • D. Sự du nhập từ bên ngoài lối sống không phù hợp với truyền thống dân tộc.
Câu 16
Mã câu hỏi: 256589

Giờ quyết định cho vận mệnh dân lộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Đoạn trích này được trích từ

 • A. "Tuyên ngôn” của Việt Nam Độc lập Đồng minh.
 • B. “Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa” của Hồ Chí Minh.
 • C. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • D. “Quân lệnh số 1” của Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.
Câu 17
Mã câu hỏi: 256590

Tổ chức nào dưới đây hoạt động theo khuynh hướng cách mạng vô sản sớm nhất ở Việt Nam?

 • A. Đông Dương Cộng sản đảng.
 • B. Đông Dương Cộng sản đảng liên đoàn.
 • C. An Nam Cộng sản đảng.
 • D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 18
Mã câu hỏi: 256591

Điểm mới căn bản của Hội nghị tháng 5 - 1941 so với Hội nghị tháng 11 - 1939 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương là

 • A. Tạm giác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức.
 • B. Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến.
 • C. Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi để chống đế quốc.
 • D. giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương.
Câu 19
Mã câu hỏi: 256592

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương mở rộng ngày 18 và 19 - 12 - 1946 có quyết định gì?

 • A. Tập trung đuổi quân Trung Hoa Dân quốc ra khỏi Việt Nam.
 • B. Phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
 • C. Quyết định ủng hộ nhân dân miền Nam kháng chiến chống Pháp.
 • D. Hòa hoãn với Pháp để kí hiệp định tại Phôngtennơblô.
Câu 20
Mã câu hỏi: 256593

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 - 1939 có ý nghĩa là

 • A. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
 • B. Đặt nhiệm vụ chống phát xít Nhật lên hàng đầu.
 • C. Chủ trương thành lập mặt trận riêng ở mỗi nước Đông Dương.
 • D. Đặt nhiệm vụ cách mạng ruộng đất lên hàng đầu.
Câu 21
Mã câu hỏi: 256594

Điều gì chứng tỏ từ tháng 9 - 1930 trở đi, phong trào cách mạng 1930 - 1931 dần đạt tới đỉnh cao?

 • A. Phong trào lan khắp cả nước, vấn đề ruộng đất cho nông dân được giải quyết.
 • B. Vấn đề độc lập dân tộc được đặt lên hàng đầu.
 • C. Liên minh công - nông được thực hiện một cách vững chắc.
 • D. Khởi nghĩa vũ trang và lập chính quyền (Xô viết) ở Nghệ An - Hà Tĩnh.
Câu 22
Mã câu hỏi: 256595

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam bởi vì đã

 • A. thống nhất được các tổ chức cộng sản thành mội chính đảng duy nhất.
 • B. chấm dứt thời kì khủng hoàng về giai cấp lãnh đạo và đường lối cứu nước ở Việt Nam.
 • C. mở ra kỉ nguyên đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.
 • D. mở ra kỉ nguyên mới - ki nguyên độc lập tự do cho dân tộc ta.
Câu 23
Mã câu hỏi: 256596

Việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) giữa Việt Nam và Pháp chứng tỏ đó là

 • A. chủ trương đúng đắn và kịp thời của Đảng và Chính phủ ta.
 • B. sự thỏa hiệp của Pháp đối với Chính phủ ta.
 • C. thắng lợi của Pháp trên mặt trận ngoại giao.
 • D. cuộc đấu tranh ngoại giao quyết liệt của ta với Pháp.
Câu 24
Mã câu hỏi: 256597

Điểm giống nhau cơ bản giữa nội dung Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 11 - 1939 và Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (5 - 1941) là gì?

 • A. Liên kết các giai cấp, các tầng lớp chống phát xít.
 • B. Đề ra mục tiêu chống phát xít, chống chiến tranh.
 • C. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách.
 • D. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp lên hàng đầu.
Câu 25
Mã câu hỏi: 256598

Chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của bộ độ chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) là chến dịch nào?

 • A. Chiến dịch Thượng Lào năm 1954.
 • B. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.
 • C. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.  
 • D. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
Câu 26
Mã câu hỏi: 256599

Ngày 6 - 1 - 1946 diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng gì của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?

 • A. Hiến pháp đầu tiên được thông qua.  
 • B. Việt Nam và Pháp kí kết Hiệp định Sơ bộ.
 • C. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá I.   
 • D. Quốc hội đồng ý lưu hành tiền Việt Nam.
Câu 27
Mã câu hỏi: 256600

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (5 - 1941) chủ trương thành lập mặt trận nào dưới đây?

 • A. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
 • B. Mặt trận Liên Việt.
 • C. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương.
 • D. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Mặt trận Việt Minh).
Câu 28
Mã câu hỏi: 256601

Điều kiện khách quan nào tạo thời cơ cho nhân dân ta đứng lên giành độc lập trong tháng Tám năm 1945?

 • A. Các lực lượng Đồng minh giúp đỡ cách mạng Việt Nam.
 • B. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, quân Nhật ở Đông Dương rệu rã.
 • C. Sự đầu hàng của phát xít Italia và phát xít Đức.
 • D. Thắng lợi của phe Đông minh chống phát xít.
Câu 29
Mã câu hỏi: 256602

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 10 - 1930 đã quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành

 • A. Đảng Cộng sản Đông Dương.  
 • B. Đông Dương Cộng sản đảng.
 • C. Đảng Dân chủ Việt Nam.   
 • D. Đảng Lao động Việt Nam.
Câu 30
Mã câu hỏi: 256603

Sự kiện đánh đấu chế độ phong kiến sụp đổ ở Việt Nam là

 • A. Nhật đảo chính Pháp, dựng lên Chính phủ Trần Trọng Kim.
 • B. vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị (ngày 30 - 8 - 1945).
 • C. cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta nổ ra ở Huế (tháng Tám năm 1945).
 • D. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” tuyên bố xóa bỏ chế độ phong kiến.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ