Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 3 năm 2021-2022 Trường TH Hoài Đức

15/04/2022 - Lượt xem: 13
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (20 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 1441

Choose the odd one out: morning, open, close, talk

 • A. morning
 • B. open
 • C. close
 • D. talk
Câu 2
Mã câu hỏi: 1442

Choose the odd one out: nine, fine, six, four

 • A. nine
 • B. fine
 • C. six
 • D. four
Câu 3
Mã câu hỏi: 1443

Choose the odd one out: boy, girl, teacher, hat

 • A. boy
 • B. girl
 • C. teacher
 • D. hat
Câu 4
Mã câu hỏi: 1444

Choose the odd one out: how, hi, what, how old

 • A. how
 • B. hi
 • C. what
 • D. how old
Câu 5
Mã câu hỏi: 1445

Choose the odd one out: she, we, they, his

 • A. she
 • B. we
 • C. they
 • D. his
Câu 6
Mã câu hỏi: 1446

Read and complete the sentences

Hello. My name is Nam. I'm eight years old. I'm in class 3A. I am a pupil at Nguyen Trai primary school. This is my best friend Mai. She is eight years old too. They are Peter and Linda. Peter is seven and Linda is nine. They're my friends too.

Nam is ................ years old.

 • A. 5
 • B. 6
 • C. 7
 • D. 8
Câu 7
Mã câu hỏi: 1447

His best friend is ..................

 • A. Linda
 • B. Mai
 • C. My
 • D. Rose
Câu 8
Mã câu hỏi: 1448

Linda is ............. years old.

 • A. 7
 • B. 8
 • C. 9
 • D. 10
Câu 9
Mã câu hỏi: 1449

Nam is in class .................

 • A. 3A
 • B. 3B
 • C. 3C
 • D. 3D
Câu 10
Mã câu hỏi: 1450

Peter and Linda are Nam's ...................

 • A. sisters
 • B. brothers
 • C. parents
 • D. friends
Câu 11
Mã câu hỏi: 1451

Choose the best answer

My school isn’t new. It is ……………..

 • A. big
 • B. tall
 • C. old
 • D. small
Câu 12
Mã câu hỏi: 1452

The gym isn’t small. It is …………….

 • A. new
 • B. large
 • C. old
 • D. small
Câu 13
Mã câu hỏi: 1453

How do you spell________name? – L-A-N.

 • A. you
 • B. they
 • C. your
 • D. he
Câu 14
Mã câu hỏi: 1454

How old are you, Nam? – I’m ________ years old.

 • A. fine
 • B. nine
 • C. friend
 • D. nice
Câu 15
Mã câu hỏi: 1455

Is that Linda? – No, it__________

 • A. is
 • B. not
 • C. isn't
 • D. are
Câu 16
Mã câu hỏi: 1456

This________ Nam.

 • A. is
 • B. are
 • C. am
 • D. be
Câu 17
Mã câu hỏi: 1457

I’m ................., thank you.

 • A. five
 • B. fine
 • C. nine
 • D. four
Câu 18
Mã câu hỏi: 1458

My name ................ Linda.

 • A. am
 • B. are
 • C. is
 • D. be
Câu 19
Mã câu hỏi: 1459

______________? – It's Nga.

 • A. Who are they?
 • B. How are you?
 • C. Who's that?
 • D. How old are you?
Câu 20
Mã câu hỏi: 1460

Are they your friends? – Yes, they _____

 • A. are
 • B. aren't
 • C. am
 • D. is

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ