Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Hóa 12 năm 2020- Trường THPT Hai Bà Trưng

13/07/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 280114

Glucozơ không có tính chất nào dưới đây?

 • A. Tính chất của nhóm andehit
 • B. Tính chất của ancol đa chức
 • C. Tham gia phản ứng thủy phân
 • D. Lên men tạo ancol etylic
Câu 2
Mã câu hỏi: 280115

Số đồng phân este no, đơn chức ứng với công thức phân tử C2H4O2, C3H6O2 và C4H8O2 tương ứng là

 • A. 1, 2, 3
 • B. 1, 3, 4
 • C. 1, 3, 5
 • D. 1, 2, 4
Câu 3
Mã câu hỏi: 280116

Nhiệt độ sôi của các chất: (1) C3H7COOH, (2) CH3COOC2H5 và (3) C3H7CH2OH sắp xếp theo chiều tăng dần là gì?

 • A. (1), (3), (2).
 • B. (3), (2), (1).
 • C. (2), (3), (1). 
 • D. (1), (2), (3).
Câu 4
Mã câu hỏi: 280117

Hoà tan 1,44g một kim loại M trong 150ml dung dịch H2SO40,5M. Trung hoà dung dịch sau phản ứng cần dùng hết 10ml dung dịch NaOH 3M. Kim loại M là gì?

 • A. Ba
 • B. Ca
 • C. Mg
 • D. Be
Câu 5
Mã câu hỏi: 280118

Chọn khẳng định đúng?

 • A. Chất béo là este của glixerol với axit béo.
 • B. Chất béo là trieste của glixerol với axit hữu cơ.
 • C. Chất béo là trieste của ancol đơn chức với axit ba chức
 • D. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.
Câu 6
Mã câu hỏi: 280119

Khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

(1) Trong mạng tinh thể kim loại, thành phần tham gia liên kết kim loại là ion dương kim loại, nguyên tử kim loại và toàn bộ e hóa trị.

(2) Đặc điểm chung của nguyên tử kim loại là bán kính lớn, dễ nhường e và thường có 1, 2, 3 e lớp ngoài cùng.

(3) Đi từ trên xuống dưới trong nhóm IA, tính kim loại tăng dần. Các kim loại nhóm IA đều tan trong nước ở điều kiện thường.

(4) Tính cứng, khối lượng riêng, tính dẫn điện của kim loại là do electron tự do gây ra.

(5) Kim loại Fe phản ứng được với tất cả dung dịch: FeCl3; CuSO4; HCl; HNO3 loãng.

 • A. 1, 2, 4, 5. 
 • B. 2, 3, 4.
 • C. 2, 3, 5.
 • D. 1, 3, 4.
Câu 7
Mã câu hỏi: 280120

Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo là gì?

 • A. C2H5COOCH3    
 • B. CH3COOC2H5     
 • C. HCOOC3H7
 • D. CH3COO C2H5
Câu 8
Mã câu hỏi: 280121

Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 6,72 lít NO (là sản phẩm khử duy nhất của N+5 ở đktc). Số mol axit đã phản ứng là bao nhiêu?

 • A. 0,3 mol.
 • B. 0,6 mol.
 • C. 1,2 mol.
 • D. 2,4 mol.
Câu 9
Mã câu hỏi: 280122

Thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol este X bàng dung dịch NaOH, thu được một muối của axit cacboxylic Y và 7,6 gam ancol Z. Chất Y có phản ứng tráng bạc, Z hoà tan được Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam. CTCT của X là gì?

 • A. HCOOCH2CH2CH2OCOH
 • B.

  HCOOCH2CH2OCOCH3.

 • C. CH3COOCH2CH2OCOCH3.
 • D.

  HCOOCH2CH(CH3)OCOH.

Câu 10
Mã câu hỏi: 280123

Thuỷ phân 37 gam hai este cùng công thức phân từ C3H6O2 bằng dung dịch NaOH dư. Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp ancol Y và chất rắn khan Z. Đun nóng Y với H2SO4 đặc ở 140°C, thu được 14,3 gam hỗn hợp các ete. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối trong Z là

 • A. 40 gam
 • B. 38,2 gam
 • C. 34,2 gam
 • D. 42,2 gam
Câu 11
Mã câu hỏi: 280124

Thực hiện phản ứng thuỷ phân 16,2 gam xenlulozơ trong môi trường axit, sau một thời gian phản ứng, đem trung hoà axit bằng kiềm, lấy hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 16,2 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng thuỷ phân là

 • A. 50%
 • B. 75%
 • C. 66,67%
 • D. 80%
Câu 12
Mã câu hỏi: 280125

Este tạo bởi ancol no, đon chức mạch hở và axit no, đơn chức mạch công thức tổng quát là gì?

 • A. CnH2nO2 (n > 2).    
 • B.

  CnH2n+2O2 (n > 2)

 • C. CnH2nO(n > 2).    
 • D.

  CnH2n-2O2(n > 3).

Câu 13
Mã câu hỏi: 280126

 Etyl propionat là este có mùi thơm của quả dứa. Công thức của etyl propionat là gì?

 • A. C2H3COOC3H7.
 • B. C3H7COOC2H5.
 • C. C2H5COOCH3.    
 • D. C2H5COOC2H5.
Câu 14
Mã câu hỏi: 280127

Hợp chất nào dưới đây khống làm đổi màu giấy quý tím ẩm?

 • A. H2NCH2COOH
 • B. CH3COOH
 • C. NH3 
 • D. CH3NH2.
Câu 15
Mã câu hỏi: 280128

Protein có phản ứng màu biure với chất nào sau đây?

 • A. NaOH.
 • B. Ca(OH)2
 • C. KOH
 • D. Cu(OH)2
Câu 16
Mã câu hỏi: 280129

Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức C4H8O2, tác dụng với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với Na là bao nhiêu?

 • A. 6
 • B. 3
 • C. 5
 • D. 4
Câu 17
Mã câu hỏi: 280130

Polime nào dưới đây được điều ché bằng phản ứng trùng ngưng?

 • A. nilon-6,6
 • B. poli(vinyl clorua)
 • C. polietilen
 • D. polistiren
Câu 18
Mã câu hỏi: 280131

Cho este đơn chức X có tỉ khối so với hiđro bẳng 44 tác đựng vừa đủ với 120 gam NaOH 4% thu được 5,52 gam ancoi Y và m gam muối, Giá trị của m là bao nhiêu?

 • A. 9,84
 • B. 11,26
 • C. 9,56
 • D. 11,87
Câu 19
Mã câu hỏi: 280132

Đốt cháy hoàn toàn m gam este X no, đơn chức, mạch hở cần 3,92 lít O2 (đktc), thu được 3,36 lít CO2 (đktc). Số đồng phân của este X là bao nhiêu?

 • A. 2
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 20
Mã câu hỏi: 280133

Hợp chất hữu cơ X có công thức cấu tạo HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. Tên gọi của X là gì?

 • A. axit glutaric.
 • B. axit glutamic
 • C. axit pentanđioic
 • D. axit a-aminocaproic
Câu 21
Mã câu hỏi: 280134

Hòa tan 1,44 gam một kim loại hóa trị II trong 150 ml dung dịch H2SO0,5M. Muốn trung hòa axit còn dư trong dung dịch thu được phải dùng hết 30 ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó là gì?

 • A. Ba
 • B. Ca
 • C. Mg
 • D. Be
Câu 22
Mã câu hỏi: 280135

Hợp chất nào dưới đây có tính bazơ yếu nhất?

 • A. Anilin
 • B. Metylamin
 • C. Đimetylamin
 • D. Amoniac
Câu 23
Mã câu hỏi: 280136

Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là những chất nào?

 • A. Amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit.
 • B. Metyl amin, amoniac, natri axetat.
 • C. Anilin, metyl amin, amoniac.
 • D. Anilin, amoniac, natri hidroxit.
Câu 24
Mã câu hỏi: 280137

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

 • A. Glyxin
 • B. Phenylamin 
 • C. Metylamin
 • D. Alanin
Câu 25
Mã câu hỏi: 280138

Nguyên nhân gây nên tính bazơ của amin là gì?

 • A. Do phân tử amin bị phân cực mạnh.
 • B. Do amin tan nhiều trong H2O.
 • C. Do nguyên tử N có độ âm điện lớn nên cặp e chung của nguyên tử N và H bị hút về phía N.
 • D. Do nguyên tử N còn cặp eletron tự do nên phân tử amin có thể nhận proton.
Câu 26
Mã câu hỏi: 280139

Hợp chất tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng là gì?

 • A. Anđehit axetic
 • B. Glucozơ
 • C. Alanin
 • D. Anilin
Câu 27
Mã câu hỏi: 280140

Để rửa sạch lọ đã đựng anilin người ta dùng chất nào?

 • A. dung dịch NaOH và nước
 • B. dung dịch HCl và nước
 • C. dung dịch amoniac và nước
 • D. dung dịch NaCl và nước
Câu 28
Mã câu hỏi: 280141

Cho các dung dịch riêng biệt chứa các chất: anilin (1), metylamin (2), glyxin (3), axit glutamic (4), axit 2,6-điaminohexanoic (5), H2NCH2COONa (6). Số dung dịch làm quỳ tím hoá xanh là bao nhiêu?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 29
Mã câu hỏi: 280142

Chất X có công thức phân tử C3H7O2N. X có thể làm mất màu dung dịch brom. Tên của X là gì?

 • A. axit β-aminopropionic
 • B. metyl aminoaxetat
 • C. axit α- aminopropionic
 • D. amoni acrylat
Câu 30
Mã câu hỏi: 280143

Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 tạo kết tủa là gì?

 • A. CH3OH
 • B. CH3COOH
 • C. CH3NH2
 • D. CH3COOCH3
Câu 31
Mã câu hỏi: 280144

Poli vinylancol là polime được điều chế bằng một phản ứng trùng hợp và một phản ứng xử lý sau khi trùng hợp từ chất nào?

 • A. CH2 = CH – COOCH3
 • B. CH3 – COO – CH = CH2
 • C. HCOO – CH = CH2 – CH3
 • D. CH2 = CH – COO- C2H5
Câu 32
Mã câu hỏi: 280145

Clo hóa PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là bao nhiêu?

 • A. 6
 • B. 5
 • C. 3
 • D. 4
Câu 33
Mã câu hỏi: 280146

Muốn  tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat)  thì khối  lượng của axit và  ancol tương ứng cần dùng  lần  lượt  là bao nhiêu ? Biết hiệu suất este hóa và  trùng hợp  lần  lượt là 60% và 80%)

 • A. 215 kg và 80 kg
 • B. 171 kg và 82 kg
 • C. 65 kg và 40 kg
 • D. 170 kg và 82 kg
Câu 34
Mã câu hỏi: 280147

Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và môi trường bazơ khác nhau ở điểm nào?

 • A. Đều là phản ứng thuận nghịch
 • B. Hiệu suất phản ứng bằng nhau
 • C. Đều là phản ứng của este với nước
 • D. Hình thành các loại sản phẩm giống nhau
Câu 35
Mã câu hỏi: 280148

Phản ứng với chất nào sau đây chứng tỏ glucozơ có tính oxi hóa?

 • A. H2 (Ni, to)
 • B. [Ag(NH3)2]OH (to)
 • C. Cu(OH)2/NaOH (to)
 • D. Cu(OH)2
Câu 36
Mã câu hỏi: 280149

Để chứng minh phân tử glucozơ có nhiều nhóm hidroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ tác dụng với chất nào?

 • A. Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao trong môi trường kiềm
 • B. Na
 • C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường
 • D. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.
Câu 37
Mã câu hỏi: 280150

Một este tạo bởi axit đơn chức và rượu đơn chức có tỉ khối hơi so với khí CO2 bằng 2. Khi đun nóng este này với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng bằng 93,18% lượng este đã phản ứng. Công thức cấu tạo thu gọn của este này là

 • A. CH3COO - CH3
 • B. H-COO - C3H7
 • C. CH3COO - C2H5
 • D. C2H5COO - CH3
Câu 38
Mã câu hỏi: 280151

Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được m1 gam muối Y. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được m2 gam muối Z. Biết m2 - m1 = 7,5. Công thức phân tử của X là gì?

 • A. C5H9O4N.
 • B. C4H10O2N2.
 • C. C5H11O2N
 • D. C4H8O4N2.
Câu 39
Mã câu hỏi: 280152

Thủy phân hoàn toàn 8,8g một este đơn chức mạch hở X trong 100ml dung dịch KOH 1M thì phản ứng vừa đủ và thu được 4,6g  ancol Y. Tên gọi của X là gì?

 • A. etyl format.
 • B. etyl axetat.
 • C. etyl propionat.
 • D. propyl axetat.
Câu 40
Mã câu hỏi: 280153

Cho 13,50 gam một amin đơn chức X tác dụng hết với dung dịch axit HCl, thu được 24,45 gam muối. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là bao nhiêu?

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 4

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ