Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập HK1 môn Toán 9 năm 2019-2020 Trường THCS Phùng Hưng

15/04/2022 - Lượt xem: 10
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 59755

Đường thẳng y = ax + 3 và y = 1- (3- 2x) song song khi :

 • A. a = 3
 • B. a = 1
 • C. a = 2
 • D. a = -2
Câu 2
Mã câu hỏi: 59756

Nếu đồ thị y = mx+ 2 song song với đồ thị y = 2x+1. thì:

 • A. Đồ thị hàm số y= mx+2 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 2
 • B. Hàm số  y = mx + 2 nghịch biến trên R
 • C. Đồ thị hàm số  y= mx + 2 cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1
 • D. Hàm số  y = mx + 2 đồng  biến trên R
Câu 3
Mã câu hỏi: 59757

Hàm số y = \(\sqrt {3 - m} .(x + 5)\) là hàm số bậc nhất khi:

 • A. m > 3
 • B. m < 3
 • C. m = 3
 • D. m ≤ 3
Câu 4
Mã câu hỏi: 59758

Cho hệ toạ độ Oxy đường thẳng song song với đường thẳng y = -2x và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 là :

 • A. y= - 2x + 1
 • B. y = 6 -2 (1-x)
 • C. y = -2x -1
 • D. y = 2x-1
Câu 5
Mã câu hỏi: 59759

\(\sqrt {{{(x - 1)}^2}} \) bằng:

 • A. x -1
 • B. (x-1)2
 • C. |x - 1|
 • D. 1- x
Câu 6
Mã câu hỏi: 59760

Biểu thức \(\sqrt {{{\left( {3 - \sqrt 2 } \right)}^2}} \) có giá trị là:

 • A. 3 - \(\sqrt 2 \)
 • B. -1
 • C. 7
 • D. \(\sqrt 2 \) -3
Câu 7
Mã câu hỏi: 59761

Trong các điểm sau điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = 2-3x

 • A. (2;0)
 • B. (1; -1)
 • C. (1; 1)
 • D. (2; -2)
Câu 8
Mã câu hỏi: 59762

Cho 2 đường thẳng y = \(\frac{1}{2}x + 5\)  và y = - \(\frac{1}{2}x + 5\) hai đường thẳng đó 

 • A. Song song với nhau
 • B. Cắt nhau tại điểm có tung độ là 5
 • C. Cắt nhau tại điểm có hoành độ là 5
 • D. Trùng nhau
Câu 9
Mã câu hỏi: 59763

Gọi \(\alpha ,\beta \) lần lượt là gọc tạo bởi đường thẳng y = -3x+1 và y = -5x+2 với trục Ox. Khi đó:

 • A. 900 < \(\beta  < \alpha \)
 • B. \(\alpha  < \beta \) <900
 • C. 900 < \(\alpha  < \beta \)
 • D. \(\beta  < \alpha \) <900
Câu 10
Mã câu hỏi: 59764

Với giá trị nào sau đây của m  (m là tham số ) thì hai hàm số \(y = \frac{{2 - m}}{2}.x + 3\) và \(y = \frac{m}{2}x - 1\) cùng đồng biến: 

 • A. -4 < m < -2
 • B. 0 < m < 2
 • C. -2 < m < 0
 • D. m > 4
Câu 11
Mã câu hỏi: 59765

Cho các hàm số bậc nhất y = \(\frac{1}{2}x + 5\); y = -\(\frac{1}{2}x + 5\) ; y = -2x+5. Kết luận nào sau đây là đúng.

 • A. Đồ thị các hàm số trên là các đường thẳng đi qua gốc toạ độ.
 • B. Đồ thị các hàm số trên là các đường thẳng song song với nhau.
 • C. Các hàm số trên luôn luôn nghịch biến.
 • D. Đồ thị các hàm số trên là các đường thẳng cắt  nhau tại một điểm.
Câu 12
Mã câu hỏi: 59766

Giá trị biểu thức \(\frac{2}{{3 + 2\sqrt 2 }} + \frac{2}{{3 - 2\sqrt 2 }}\) bằng: 

 • A. 12
 • B. -8 \(\sqrt 2 \)
 • C. 8\(\sqrt 2 \)
 • D. -12
Câu 13
Mã câu hỏi: 59767

Giá trị biểu thức \(\frac{{5 - \sqrt 5 }}{{1 - \sqrt 5 }}\) bằng: 

 • A. 5
 • B. \( - \sqrt 5 \)
 • C. 4\(\sqrt 5 \)
 • D. \(\sqrt 5 \)
Câu 14
Mã câu hỏi: 59768

Điểm thuộc đồ thị hàm số y = 2x-5 là:

 • A. (2;1)
 • B. (3;-1)
 • C. (4;3)
 • D. (-4;-3)
Câu 15
Mã câu hỏi: 59769

Giá trị biểu thức \(\sqrt {15 - 6\sqrt 6 }  + \sqrt {15 + 6\sqrt 6 } \) bằng:

 • A. 6
 • B. 12\(\sqrt 6 \)
 • C. 3
 • D. \(\sqrt {30} \)
Câu 16
Mã câu hỏi: 59770

Cho đường thẳng y = ( 2m+1)x + 5. Góc tạo bởi đường thẳng này với trục Ox là góc tù khi:

 • A. \(m >  - \frac{1}{2}\)
 • B. \(m <  - \frac{1}{2}\)
 • C. \(m =  - \frac{1}{2}\)
 • D. m = -1
Câu 17
Mã câu hỏi: 59771

Cho hàm số bậc nhất: y = (m-1)x - m+1 . Kết luận nào sau đây đúng.

 • A. Với m > 1, hàm số trên là hàm số đồng biến .
 • B. Với m = 2 đồ thị hàm số trên đi qua điểm có  toạ độ (-1;1)
 • C. Với m = 0 đồ thị hàm số trên đi qua gốc toạ độ
 • D. Với m > 1, hàm số trên là hàm số nghịch biến .
Câu 18
Mã câu hỏi: 59772

Hàm số y = (m -3)x +3 nghịch biến khi:

 • A. m ≤ 3
 • B. m ≥ 3
 • C. m < 3
 • D. m > 3
Câu 19
Mã câu hỏi: 59773

Đường thẳng nào sau đây không song song với đường thẳng  y = -2x + 2 :

 • A. y = 2x - 2
 • B. y = -2x + 4
 • C. y =1 - 2x 
 • D. y = 3 - \(\sqrt 2 \left( {\sqrt 2 x + 1} \right)\)
Câu 20
Mã câu hỏi: 59774

Các đường thẳng sau đường thẳng nào song song với đường thẳng y = 1 -2x.

 • A. y = 6 -2 (1+x)
 • B. y = \(\frac{2}{3} + \sqrt 2 \left( {1 - \sqrt x } \right)\)
 • C. y= 2x + 1 
 • D. y= 2x - 1 
Câu 21
Mã câu hỏi: 59775

Cho đường thẳng y = ( 2m+1)x + 5. Góc tạo bởi đường thẳng này với trục Ox là góc nhọn khi:

 • A. \(m >  - \frac{1}{2}\)
 • B. \(m <  - \frac{1}{2}\)
 • C. m  = -1
 • D. \(m =  - \frac{1}{2}\)
Câu 22
Mã câu hỏi: 59776

Giá trị biểu thức \(\sqrt {{{\left( {\sqrt 3  - \sqrt 2 } \right)}^2}} \) bằng:

 • A. -1
 • B. \(\sqrt 5 \)
 • C. \(\sqrt 3  - \sqrt 2 \)
 • D. 1
Câu 23
Mã câu hỏi: 59777

Biết rằng đồ thị các hàm số y = mx - 1 và y = -2x+1 là các đường  thẳng song song với nhau. Kết luận nào sau đây đúng 

 • A. Hàm số  y = mx - 1 đồng biến
 • B. Hàm số  y = mx - 1 nghịch biến.
 • C. Đồ thị hàm số  y= mx - 1 cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1.
 • D. Đồ thị hàm số  y= mx - 1 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là -1
Câu 24
Mã câu hỏi: 59778

Biểu thức \(\sqrt {\frac{{1 - 2x}}{{{x^2}}}} \) xác định khi:

 • A. \(x \le \frac{1}{2},x \ne 0\)
 • B. \(x \le \frac{1}{2}\)
 • C. \(x \ge \frac{1}{2},\)
 • D. \(x \ge \frac{1}{2},x \ne 0\)
Câu 25
Mã câu hỏi: 59779

So sánh 5 với \(2\sqrt 6 \) ta có kết luận sau:

 • A. 5 = \(2\sqrt 6 \)
 • B. 5 < \(2\sqrt 6 \)
 • C. 5 >\(2\sqrt 6 \)
 • D. Không so sánh được
Câu 26
Mã câu hỏi: 59780

Trong mặt phẳng toạ dộ Oxy, đường thẳng đi qua điểm M(-1;- 2) và có hệ số góc bằng 3 là  đồ thị của hàm số :

 • A. y = 3x -3
 • B. y = 3x +1
 • C. y = 5x +3     
 • D. y = 3x -2
Câu 27
Mã câu hỏi: 59781

Kết quả phép tính \(\sqrt {9 - 4\sqrt 5 } \) là: 

 • A. 3 - 2\(\sqrt 5 \)
 • B. 2 - \(\sqrt 5 \)
 • C. \(\sqrt 5 \) - 2
 • D. 2\(\sqrt 5 \) - 3
Câu 28
Mã câu hỏi: 59782

\(\sqrt {{{(4x - 3)}^2}} \) bằng:

 • A. 4x-3
 • B. -4x + 3
 • C. -(4x - 3)
 • D. |4x - 3|
Câu 29
Mã câu hỏi: 59783

Trong các hàm sau hàm số nào đồng biến:

 • A. y = \(\frac{2}{3} - 2x\)
 • B. y = 6 -2 (x +1)
 • C. y = 1- x
 • D. y = 2x + 1
Câu 30
Mã câu hỏi: 59784

Nếu P(1 ;-2) thuộc đường thẳng x - y = m thì:

 • A. m = 1
 • B. m = -3
 • C. m = -1
 • D. m = 3
Câu 31
Mã câu hỏi: 59785

Trong các hàm sau hàm số nào nghịch biến:

 • A. y = 6 -2 (1-x)
 • B. y = 1+ x
 • C. y = \(\frac{2}{3} - 2x\)
 • D. y= 2x + 1
Câu 32
Mã câu hỏi: 59786

Giá trị biểu thức \(\frac{{\sqrt 7  + \sqrt 5 }}{{\sqrt 7  - \sqrt 5 }} + \frac{{\sqrt 7  - \sqrt 5 }}{{\sqrt 7  + \sqrt 5 }}\) bằng: 

 • A. 2
 • B. \(\sqrt {12} \)
 • C. 1
 • D. 12
Câu 33
Mã câu hỏi: 59787

\(\sqrt {2x + 5} \) xác định khi và chỉ khi:

 • A. \(x \ge \frac{{ - 2}}{5}\)
 • B. \(x \ge \frac{{ - 5}}{2}\)
 • C. \(x < \frac{{ - 5}}{2}\)
 • D. \(x \le \frac{{ - 2}}{5}\)
Câu 34
Mã câu hỏi: 59788

Đường thẳng đi qua điểm M(0;4) và song song với đường thẳng có phương trình x - 3y = 7 là:

 • A. y = \(\frac{{ - 1}}{3}x + 4\)
 • B. y= -3x + 4
 • C. y = \(\frac{1}{3}x + 4\)
 • D. y= - 3x - 4
Câu 35
Mã câu hỏi: 59789

Giá trị biểu thức \(\frac{1}{{\sqrt {25} }} + \frac{{ - 1}}{{\sqrt {16} }}\) bằng: 

 • A. - \(\frac{1}{{20}}\)
 • B. \(\frac{1}{9}\)
 • C. 0
 • D. \(\frac{1}{20}\)
Câu 36
Mã câu hỏi: 59790

Với giá trị nào sau đây của m thì đồ thị hai hàm số y = 2x+3 và y= (m -1)x+2 là hai đường thẳng song song với nhau

 • A. Với mọi m
 • B. -1
 • C. 2
 • D. 3
Câu 37
Mã câu hỏi: 59791

Trong các hàm sau hàm số nào là số bậc nhất

 • A. y= x2 + 1
 • B. y  = 2\(\sqrt x  + 1\)
 • C. y = 1 - \(\frac{1}{x}\)
 • D. y = \(\frac{2}{3} - 2x\)
Câu 38
Mã câu hỏi: 59792

Đường thẳng 3x - 2y = 5 đi qua điểm  

 • A. (1;-1)
 • B. (-5;5)
 • C. (5;-5)
 • D. (1; 1)
Câu 39
Mã câu hỏi: 59793

Nếu 2 đường thẳng y = -3x+4 (d1) và y = (m+1)x + m (d2) song song với nhau thì m bằng:

 • A. -2
 • B. 3
 • C. -4
 • D. -3
Câu 40
Mã câu hỏi: 59794

Điểm N(1;-3) thuộc đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau:

 • A. 3x- y = 0
 • B. 0x - 3y = 9
 • C. 3x - 2y = 3
 • D. 0x + y = 4

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ