Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập HK1 Hình học 6 năm học 2019-2020

15/04/2022 - Lượt xem: 15
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (20 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 4500

Tìm câu trả lời sai:

Nếu điểm M thuộc đường thẳng d thì:

 • A. Điểm M nằm trên đường thẳng d.
 • B.  Đường thẳng d đi qua điểm M
 • C. Đường thẳng d chứa điểm M
 • D. Đường thẳng d không chứa điểm M
Câu 2
Mã câu hỏi: 4501

Cho hình sau: 

Xét các khẳng định sau:
(I) Ba điểm A, B, C thẳng hàng.
(II) Điểm C nằm giữa hai điểm A và B
(III) Hai điểm A và C nằm cùng phía đối với điểm B

 • A. Chỉ (I) và (II) đúng.
 • B. Chỉ (II) và (III) đúng
 • C. Chỉ (III) và (I) đúng
 • D. Cả (I), (II), (III) đều đúng.
Câu 3
Mã câu hỏi: 4502

Cho hình sau:

 • A. Hai đường thẳng xy và uv cắt nhau tại M.
 • B. Điểm M thuộc đường thẳng xy và không thuộc đường thẳng uv
 • C.  Điểm M thuộc đường thẳng uv và không thuộc đường thẳng xy
 • D.
Câu 4
Mã câu hỏi: 4503

M là điểm nằm giữa E, F. Biết ME=3cm, MF=7cm. Tính độ dài EF:

 • A. 10cm
 • B. 4cm
 • C. 3cm
 • D. 7cm
Câu 5
Mã câu hỏi: 4504

Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì:

 • A. MA + MB > AB                                
 • B. AB + AB  = MB           
 • C. MA + MB = AB                                
 • D. MB + AB  = MA
Câu 6
Mã câu hỏi: 4505

Cho điểm B nằm giữa 2 điểm A và C. Tia đối của tia BA là tia 

 • A. Tia AB                    
 • B. Tia CA                
 • C. Tia BC
 • D. Tia AC             
Câu 7
Mã câu hỏi: 4506

Điểm O là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:

 • A. OM = ON
 • B. OM + ON = MN        
 • C. OM = ON = MN / 2                             
 • D. OM = 2.ON
Câu 8
Mã câu hỏi: 4507

Cho 3 đường thẳng phân biệt. Có thể tạo ra nhiều nhất bao nhiêu giao điểm:

 • A. 1 giao điểm      
 • B. 2 giao điểm      
 • C. 3 giao điểm      
 • D. 4 giao điểm      
Câu 9
Mã câu hỏi: 4508

Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B khi đó:

 • A. Ba điểm A, B, M thẳng hàng
 • B. Ba điểm A, B, M không thẳng hàng
 • C. 2 điểm A, B nằm cùng phía đối với M
 • D. 2 điểm M, B nằm khác phía so với A
Câu 10
Mã câu hỏi: 4509

Cho hình vẽ

Số đoạn thẳng trên hình vẽ là:

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6
Câu 11
Mã câu hỏi: 4510

Cho điểm M và N phân biệt. Số đường thẳng đi qua 2 điểm M và N 

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. Vô số 
Câu 12
Mã câu hỏi: 4511

Cho hai tia IP và IQ đối nhau thì điểm nằm giữa là ?

 • A. P
 • B. I
 • C. Q
 • D. P hoặc Q
Câu 13
Mã câu hỏi: 4512

Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu:

 • A. M cách đều hai điểm AB 
 • B. M nằm giữa hai điểm A và B 
 • C. M nằm giữa hai điểm A và B và M cách đều hai điểm A và B
 • D. Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 14
Mã câu hỏi: 4513

Mỗi đoạn thẳng có bao nhiêu độ dà1i:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 0
 • D. vô số 
Câu 15
Mã câu hỏi: 4514

Tia có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau ?

 • A. Giới hạn ở 1 đầu và kéo dài về một phía         
 • B. Kéo dài mãi về 2 phía
 • C. Giới hạn ở 2 đầu                                               
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 16
Mã câu hỏi: 4515

Ba điểm M, N, P thẳng hàng. Trong các câu sau , câu nào sai ?

 • A. Đường thẳng MP đi qua N                      
 • B. Đường thẳng MN đi qua P
 • C. M,N,P thuộc 1 đường thẳng   
 • D. M, N, P không thuộc cùng 1 đường thẳng
Câu 17
Mã câu hỏi: 4516

Cho đoạn thẳng MN = 36 cm. Điểm M là trung điểm của PQ thì đoạn thẳng PM bằng bao nhiêu?

 • A. 18cm
 • B. 36cm
 • C. 12cm
 • D. 19cm
Câu 18
Mã câu hỏi: 4517

Hình nào là đoạn thẳng cắt tia trong các hình dưới đây:

 • A. d
 • B. c
 • C. a
 • D. b
Câu 19
Mã câu hỏi: 4518

Nếu điểm O nằm trên đường thẳng xy thì Ox và Oy được gọi là:

 • A. Hai tia đối nhau.
 • B. Hai tia trùng nhau.
 • C. Hai đường thẳng song song.
 • D. Hai đoạn thẳng bằng nhau
Câu 20
Mã câu hỏi: 4519

Cho hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng

 • A. Tia MN và tia My là 2 tia đối nhau
 • B. Tia NM và tia Nx là 2 tia đối nhau
 • C. Tia MN và tia My là 2 tia trùng nhau
 • D. Tia Mx và tia Ny là 2 tia đối nhau

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ