Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập Chương 1 Học kì II môn Lịch sử 9 năm 2021

20/09/2022 - Lượt xem: 47
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 315485

Sự kiện nào đánh dấu việc Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường yêu nước đúng đắn?

 • A. Gửi bản yêu sách đến hội nghị Véc-xai (18-6-1919).
 • B. Đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin.
 • C. Viết bài và làm chủ nhiệm cho báo Người cùng khổ.
 • D. Tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ năm (1924).
Câu 2
Mã câu hỏi: 315486

Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin?

 • A. Gửi bản yêu sách đến hội nghị Véc-xai (18-6-1919).
 • B. Đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin.
 • C. Bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp(12/1920).
 • D. Tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ năm (1924).
Câu 3
Mã câu hỏi: 315487

Cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa là gì?

 • A. Báo Thanh niên.
 • B. Báo Nhân đạo.
 • C. Báo Người cùng khổ.
 • D. Báo Đời sống công nhân.
Câu 4
Mã câu hỏi: 315488

 Cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp được xuất bản vào thời gian nào?

 • A. Năm 1924.
 • B. Năm 1925.
 • C. Năm 1926.
 • D. Năm 1927.
Câu 5
Mã câu hỏi: 315489

Trong những năm 1923 – 1924, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu?

 • A. Pháp
 • B.  Trung Quốc.
 • C. Liên Xô.
 • D. Việt Nam.
Câu 6
Mã câu hỏi: 315490

Sau khi về Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã làm gì để đào tạo cán bộ?

 • A. Thành lập Cộng Sản đoàn.
 • B. Xuất bản Báo Thanh niên.
 • C. Mở các lớp huấn luyện chính trị.
 • D. Xuất bản cuốn “Đường Kách mệnh”.
Câu 7
Mã câu hỏi: 315491

Cuốn sách tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp đào tạo cán bộ ở Quảng Châu là:

 • A. Bản án chế độ thực dân Pháp.
 • B. Bản yêu sách của nhân dân An Nam.
 • C. Đời sống công nhân.
 • D. Đường Kách mệnh.
Câu 8
Mã câu hỏi: 315492

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời gian nào?

 • A. Tháng 6 – 1923
 • B. Tháng 6 – 1925
 • C. Tháng 7 – 1925
 • D. Tháng 7 – 1928.
Câu 9
Mã câu hỏi: 315493

Nòng cốt của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tổ chức nào?

 • A. Tâm tâm xã
 • B. Cộng Sản đoàn
 • C. Công hội
 • D. Đảng Thanh niên
Câu 10
Mã câu hỏi: 315494

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hóa” vào thời gian nào?

 • A. Năm 1925
 • B. Năm 1927
 • C. Năm 1928
 • D. Năm 1930
Câu 11
Mã câu hỏi: 315495

Con đường đi tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác với lớp người đi trước?

 • A. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.
 • B. Đi sang Châu Mĩ tìm đường cứu nước.
 • C. Đi sang Châu Phi tìm đường cứu nước.
 • D. Đi sang phương Đông tim đường cứu nước.
Câu 12
Mã câu hỏi: 315496

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là:

 • A. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga (1917) đến tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.
 • B. Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc xai (18/6/1919).
 • C. Đọc sơ thảo luân cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin (7/1920)
 • D. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).
Câu 13
Mã câu hỏi: 315497

Thời gian 6/1924 gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô, đó là sự kiện nào?

 • A. Người dự Hội nghị Quốc tế nông dân.
 • B. Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V.
 • C. Người dự Đại hội quốc tế phụ nữ.
 • D. Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII.
Câu 14
Mã câu hỏi: 315498

Vạch trần chính sách đàn áp bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức nổi dậy đấu tranh tự giải phóng. Đó là nội dung của tờ báo nào?

 • A. Đời sống công nhân
 • B. Nhân đạo
 • C. Người cùng khổ
 • D. Tạp chí thư tín quốc tế
Câu 15
Mã câu hỏi: 315499

Mục đích của chủ trương “vô sản hóa” của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là gì?

 • A.  Đưa hội viên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền cùng sống lao động với công nhân để tự rèn luyện, đồng thời truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin.
 • B. Rèn luyện tính kỷ luật cho hội viên.
 • C. Hội viên sống gần gũi với quần chúng.
 • D. Xây dựng phong trào cách mạng ở tận cơ sở.
Câu 16
Mã câu hỏi: 315500

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên phát triển nhiều cơ sở trong nước vào năm nào?

 • A. 1924
 • B. 1925
 • C. 1926
 • D. 1927
Câu 17
Mã câu hỏi: 315501

Những hoạt động nào của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên gắn bó mật thiết với vai trò của Nguyễn Ái Quốc?

 • A. Mở lớp tập huấn chính trị đào tạo cán bộ tại Quảng Châu ra báo “Thanh niên”
 • B. Bí mật chuyển các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước.
 • C. Chủ trương phong trào “vô sản hóa”.
 • D. Sự ra đời của một số đoàn thể quần chúng như: Công hội, Nông hội, Hội phụ nữ...
Câu 18
Mã câu hỏi: 315502

Nguyễn Ái Quốc tham gia đại Hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V(1924) tại Liên Xô vào năm bao nhiêu tuổi?

 • A. 33 tuổi
 • B. 34 tuổi
 • C. 35 tuổi
 • D. 36 tuổi
Câu 19
Mã câu hỏi: 315503

Câu thơ sau đây của nhà thơ Chế Lan Viên phù hợp với sự kiện nào trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”?

 • A. Khi Người sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari.
 • B. Khi Người đọc luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.
 • C. Khi Người viết bài và làm chủ nhiệm tờ báo “Người cùng khổ”.
 • D. Khi Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924).
Câu 20
Mã câu hỏi: 315504

Từ 1920 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước nào?

 • A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.
 • B. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.
 • C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.
 • D. Câu a và c đúng.
Câu 21
Mã câu hỏi: 315505

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919-1924 có ý nghĩa gì?

 • A.  Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê nin để truyền bá về trong nước.
 • B. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.
 • C. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
 • D. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.
Câu 22
Mã câu hỏi: 315506

Phong trào đấu tranh của công nhân, viên chức, học sinh học nghề trong những năm 1926 - 1927 đã có những điểm mới nào?

 • A. Các cuộc đấu tranh đều mang tính chất chính trị
 • B. Các cuộc đấu tranh đều vượt ra ngoài phạm vi một xưởng, bước đầu tiên liên kết được nhiều ngành, nhiều địa phương
 • C. Cả câu a và b đều đúng
 • D. Cả câu a và b đều sai
Câu 23
Mã câu hỏi: 315507

Trong những năm 1926 -1927 có bao nhiêu cuộc đấu tranh của công nhân mang tính thống nhất trong toàn quốc nổ ra từ Bắc chí Nam?

 • A. 20 cuộc đấu tranh
 • B. 30 cuộc đấu tranh
 • C. 40 cuộc đấu tranh
 • D. 50 cuộc đấu tranh
Câu 24
Mã câu hỏi: 315508

Tân Việt cách mạng Đảng thành lập vào thời gian nào?

 • A. 11/1925
 • B. 6/1926
 • C. Đầu 1928
 • D. 7/1928
Câu 25
Mã câu hỏi: 315509

Tên gọi ban đầu của Tân Việt Cách mạng đảng là gì?

 • A. Hội Phục Việt.
 • B. Đảng Thanh niên
 • C. Việt Nam nghĩa đoàn
 • D. Hội Hưng Nam
Câu 26
Mã câu hỏi: 315510

Thành phần của Tân Việt Cách mạng đảng bao gồm:

 • A. Tiểu tư sản trí thức.
 • B.  Học sinh, sinh viên.
 • C.  Trí thức và tư sản dân tộc.
 • D. Trí thức và thanh niên tiểu tư sản.
Câu 27
Mã câu hỏi: 315511

Địa bản hoạt động chủ yếu của Tân Việt Cách mạng đảng là ở đâu?

 • A. Bắc Kì
 • B. Trung Kì
 • C.  Nam Kì
 • D.  Bắc Kì và Trung Kì.
Câu 28
Mã câu hỏi: 315512

Quan hệ giữa Tân Việt cách mạng đảng và Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là gì?

 • A. Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện của thanh niên.
 • B. Tân Việt vận động hợp nhất với thanh niên.
 • C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vận động
 • D. Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện của thanh niên và vận động hợp nhất với thanh niên.
Câu 29
Mã câu hỏi: 315513

Việt Nam Quốc dân Đảng được thành lập vào thời gian nào?

 • A. 25/10/1927
 • B. 25/11/1927
 • C. 25/12/1927
 • D. 25/1/1928
Câu 30
Mã câu hỏi: 315514

Mục tiêu đấu tranh của Việt Nam Quốc dân Đảng là gì?

 • A. Đánh đuổi thực dân Pháp, xoá bỏ ngôi vua
 • B. Đánh đuổi thực dân Pháp, thiết lập dân quyền.
 • C. Đánh đuổi thực dân Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.
 • D. Đánh đuổi thực dân Pháp, lập nên nước Việt Nam độc lập.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ