Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra HK2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2020 có đáp án - Trường THCS & THPT Đông Du, Đắk Lắk

15/04/2022 - Lượt xem: 49
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (34 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 9211

I. Khoanh tròn vào một từ khác loại với các từ còn lại:

 • A. father
 • B. sister
 • C. mother
 • D. nurse
Câu 2
Mã câu hỏi: 9212
 • A. bakery
 • B. bookstore
 • C. street
 • D. toy store
Câu 3
Mã câu hỏi: 9213
 • A. tall
 • B. thin
 • C. short
 • D. play
Câu 4
Mã câu hỏi: 9214
 • A. water
 • B. fish
 • C. meat
 • D. beef
Câu 5
Mã câu hỏi: 9215

II. Khoanh tròn vào một đáp án đúng:

A weight ______ is strong and fat.

 • A. teacher
 • B. worker
 • C. lifter
 • D. farmer
Câu 6
Mã câu hỏi: 9216

They go to school ______ Monday.

 • A. in
 • B. on
 • C. at
 • D. of
Câu 7
Mã câu hỏi: 9217

How ______ kilos of meat does Lan want?

 • A. much
 • B. many
 • C. long
 • D. often
Câu 8
Mã câu hỏi: 9218

She wants a  _______ of chocolates.

 • A. can
 • B. tube
 • C. box
 • D. bottle
Câu 9
Mã câu hỏi: 9219

Do you want some sandwiches? – No, I’m not ______ . Thanks.

 • A. hungry
 • B. full
 • C. thirsty
 • D. good
Câu 10
Mã câu hỏi: 9220

_________ your favorite food? – I like beef.

 • A. What is
 • B. What are
 • C. What
 • D. How
Câu 11
Mã câu hỏi: 9221

She isn’t weak. She is _______ .

 • A. thin
 • B. tall
 • C. fat
 • D. strong
Câu 12
Mã câu hỏi: 9222

I like hot ______.

 • A. season
 • B. weather
 • C. activity
 • D. class
Câu 13
Mã câu hỏi: 9223

I often go swimming when it is ______.

 • A. cold
 • B. hot
 • C. hungry
 • D. thirsty
Câu 14
Mã câu hỏi: 9224

________ does your brother go fishing? He goes fishing once a week.

 • A. How old
 • B. How often
 • C. How
 • D. What
Câu 15
Mã câu hỏi: 9225

What are you doing? -  __________

 • A. You are reading
 • B. I reading
 • C. I am read
 • D. I am reading
Câu 16
Mã câu hỏi: 9226

What about _______________ by bike?

 • A. travel
 • B. to travel
 • C. traveling
 • D. travels
Câu 17
Mã câu hỏi: 9227

It’s a beautiful day today. Let’s _______________ for a walk.

 • A. go
 • B. going
 • C. to go
 • D. to going
Câu 18
Mã câu hỏi: 9228

I _______________ Hue next month.

 • A. visit
 • B. am going to visit
 • C. to visit
 • D. visiting
Câu 19
Mã câu hỏi: 9229

Nam often _______________ fishing on the weekend.

 • A. go
 • B. goes
 • C. is going
 • D. going
Câu 20
Mã câu hỏi: 9230

Mount Everest is _______________ mountain in the world.

 • A. the high
 • B. the higher
 • C. highest
 • D. the highest
Câu 21
Mã câu hỏi: 9231

III. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc:

Would you like…...... to my house for dinner? (come)

Câu 22
Mã câu hỏi: 9232

My mother ….….…….. her teeth every night. (brush)

Câu 23
Mã câu hỏi: 9233

My friends ………….. for me at the corner now. (wait)

Câu 24
Mã câu hỏi: 9234

This is the …………….. house in our neighborhood. (small)

Câu 25
Mã câu hỏi: 9235

IV. Viết câu theo gợi ý:

A glass of lemon juice is 6,000 dong(Đặt câu hỏi cho từ được gạch dưới)

→ ………………………………………

Câu 26
Mã câu hỏi: 9236

It / hot / summer / but / cold / winter. (Hoàn thành câu với những từ cho sẵn)

→ ……………………………………………………

Câu 27
Mã câu hỏi: 9237

They go shopping twice a week. (Đổi sang thể phủ định và nghi vấn)

→………………………………………………………

→………………………………………………………

Câu 28
Mã câu hỏi: 9238

Mai goes to school on foot. (Viết câu nghĩa tương đương)

→ Mai walks ……………………………………………

Câu 29
Mã câu hỏi: 9239

V. Đọc đoạn văn sau và làm các bài tập kèm theo bên dưới:

       In Vietnam, there are two terms in a school year. They are the first term and the second term. At the end of each term, students usually have final exams. The school year starts in late August and ends in May. A school day is about four hours long. Students go to school from Monday to Saturday. They never go to school on Sundays. On this weekend, they often play some sports such as soccer, badminton, or volleyball. Sometimes they help their parents with the housework.

A. True (T) or False (F):

_______ Students never help their parents at home.

Câu 30
Mã câu hỏi: 9240

_______ Students go to school from Monday to Sunday.

Câu 31
Mã câu hỏi: 9241

_______ They often play volleyball on the weekend.

Câu 32
Mã câu hỏi: 9242

_______ The school year starts in May.

Câu 33
Mã câu hỏi: 9243

B. Answer the questions:

How many terms are there in a school year in Vietnam?

→ …………………………………………………

Câu 34
Mã câu hỏi: 9244

How long is a school day?

→ ……………………………………………

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ