Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 45 phút Chương 7 môn Hóa học 10

15/04/2022 - Lượt xem: 10
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 94935

Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế khí oxi từ muối kali clorat. Người ta sử dụng cách nào sau đây nhằm mục đích tăng tốc độ phản ứng?

Xem đáp án
 • A. Nung kaliclorat ở nhiệt độ cao.
 • B. Nung hỗn hợp kali clorat và mangan đioxit ở nhiệt độ cao.
 • C. Dùng phương pháp dời nước để thu khí oxi.
 • D. Dùng phương pháp dời không khí để thu khí oxi.
Câu 2
Mã câu hỏi: 94936

Công thức tính tốc độ phản ứng hóa học?

Xem đáp án
 • A. V= ∆C/∆t
 • B. V= ∆t/∆C
 • C. V= ∆v/∆t
 • D. V= ∆∆t
Câu 3
Mã câu hỏi: 94937

Tốc độ của phản ứng hoá học: A (k) + 2B (k) → C (k) + D (k) được tính theo biểu thức n = k [A].[B] 2, trong đó k là hằng số tốc độ, [A] và [B] là nồng độ mol/ lít của chất A và chất B. Khi nồng độ chất B tăng 3 lần và nồng độ chất A không đổi thì tốc độ phản ứng

Xem đáp án
 • A. tăng 3 lần
 • B. tăng 9 lần
 • C. giảm 3 lần
 • D. không thay đổi
Câu 4
Mã câu hỏi: 94938

Khi nhiệt độ tăng lên 100C, tốc độ của một phản ứng hoá học tăng lên 3 lần. Người ta nói rằng tốc độ phản ứng hoá học trên có hệ số nhiệt độ bằng 3. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án
 • A. Tốc độ phản ứng tăng lên 256 lần khi nhiệt độ tăng từ 200C lên 500
 • B. Tốc độ phản ứng tăng lên 243 lần khi nhiệt độ tăng từ 200C lên 500
 • C. Tốc độ phản ứng tăng lên 27 lần khi nhiệt độ tăng từ 200 C lên 500
 • D. Tốc độ phản ứng tăng lên 81 lần khi nhiệt độ tăng từ 200C lên 500
Câu 5
Mã câu hỏi: 94939

Cho hệ phản ứng sau ở trạng thái cân bằng: 2SO2 + O2 ↔ 2SO3 (k) DH < 0 Nồng độ của SO3 sẽ tăng lên khi:

Xem đáp án
 • A. Giảm nồng độ của SO2
 • B. Tăng nồng độ của O2
 • C. Tăng nhiệt độ lên rất cao
 • D. Giảm nhiệt độ xuống rất thấp
Câu 6
Mã câu hỏi: 94940

Đối với một hệ ở trạng thái cân bằng, nếu thêm vào chất xúc tác thì:

Xem đáp án
 • A. Chỉ làm tăng tốc độ phản ứng thuận
 • B. Chỉ làm tăng tốc độ phản ứng nghịch
 • C. Làm tăng tốc độ phản ứng thuận và nghịch với số lần như nhau.
 • D. Không làm tăng tốc độ của phan ứng thuận và nghịch
Câu 7
Mã câu hỏi: 94941

Trong phản ứng tổng hợp amoniac: N2 (k) + 3H2 (k) ↔2NH3 (k) DH < 0. Để tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp phải:

Xem đáp án
 • A. Giảm nhiệt độ và áp suất
 • B. Tăng nhiệt độ và áp suất
 • C. Tăng nhiệt độ và giảm áp suất
 • D. Giảm nhiệt độ vừa phải và tăng áp suất
Câu 8
Mã câu hỏi: 94942

Cho phản ứng sau ở trang thái cân bằng: 3H2 (k) + F2 (k) ↔ 2HF (k) DH < 0

Sự biến đổi nào sau đây không làm chuyển dịch cân bằng hoá học?

Xem đáp án
 • A. Thay đổi áp suất
 • B. Thay đổi nhiệt độ
 • C. Thay đổi nồng độ khí H2 hoặc F2
 • D. Thay đổi nồng độ khí HF
Câu 9
Mã câu hỏi: 94943

Hệ phản ứng sau ở trạng thái cân bằng: H2 (k) + I2 (k) ↔ 2HI(k)

Biểu thức của hằng số cân bằng của phản ứng trên là:

Xem đáp án
 • A. KC = [2HI] : ([H2].[I2])
 • B. Kc = ([H2].[I2]) : 2[HI]
 • C. KC = [HI]2 : ([H2].[I2])
 • D. KC = ([H2].[I2]) : [HI]2
Câu 10
Mã câu hỏi: 94944

Trộn 2 mol khí NO và một lượng chưa xác định khí O2 vào trong một bình kín có dung tích 1 lít ở 40oC. Biết: 2 NO(k) + O2 (k) ↔ 2 NO2 (k) Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, ta được hỗn hợp khí có 0,00156 mol O2 và 0,5 mol NO2. Hằng số cân bằng K lúc này có giá trị là:

Xem đáp án
 • A. 4,42
 • B. 40,1
 • C. 71,2
 • D. 214
Câu 11
Mã câu hỏi: 94945

Cho phản ứng : 2SO2(k) + O2(k) ↔ 2SO3 (k) Số mol ban đầu của SO2 và O2 lần lượt là 2 mol và 1 mol. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng (ở một nhiệt độ nhất định), trong hỗn hợp có 1,75 mol SO2. Vậy số mol O2 ở trạng thái cân bằng là:

Xem đáp án
 • A. 0 mol
 • B. 0,125 mol
 • C. 0,25 mol
 • D. 0,875 mol
Câu 12
Mã câu hỏi: 94946

Khi phản ứng : N2 (k) + 3H2 (k) ↔2NH3 (k) đạt đến trạng thái cân bằng thì hỗn hợp khí thu được có thành phần: 1,5 mol NH3, 2 mol N2 và 3 mol H2. Vậy số mol ban đầu của H2 là:

Xem đáp án
 • A. 3 mol
 • B. 4 mol
 • C. 5,25 mol
 • D. 4,5 mol
Câu 13
Mã câu hỏi: 94947

Tốc độ phản ứng tăng lên khi:

Xem đáp án
 • A. Giảm nhiệt độ
 • B. Tăng diện tích tiếp xúc giữa các chất phản ứng
 • C. Tăng lượng chất xúc tác
 • D. Giảm nồng độ các chất tham gia phản ứng
Câu 14
Mã câu hỏi: 94948

Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng: 4NH3 (k) + 3O2 (k) ↔ 2N2 (k) + 6H2O (h)  DH <0 Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi: 

Xem đáp án
 • A. Tăng nhiệt độ 
 • B. Thêm chất xúc tác 
 • C. Tăng áp suất 
 • D. Loại bỏ hơi nước 
Câu 15
Mã câu hỏi: 94949

Cho phản ứng: A + 2B → C

Nồng độ ban đầu của A là 0,8 mol/l, của B là 1 mol/l Sau 10 phút, nồng độ của B còn 0,6 mol/l. Vậy nồng độ của A còn lại là:

Xem đáp án
 • A. 0,4
 • B. 0,2
 • C. 0,6
 • D. 0,8
Câu 16
Mã câu hỏi: 94950

Cho phản ứng A + B → C Nồng độ ban đầu của A là 0,1 mol/l, của B là 0,8 mol/l. Sau 10 phút, nồng độ của B chỉ còn 20% nồng độ ban đầu. Tốc độ trung bình của phản ứng là:

Xem đáp án
 • A. 0,16 mol/l.phút
 • B. 0,016 mol/l.phút
 • C. 1,6 mol/l.phút
 • D. Đáp án khác
Câu 17
Mã câu hỏi: 94951

Cho phản ứng: 2SO2 + O2 ↔ 2SO3 Tốc độ phản ứng tăng lên 4 lần khi:

Xem đáp án
 • A. Tăng nồng độ SO2 lên 2 lần
 • B. Tăng nồng độ SO2 lên 4 lần
 • C. Tăng nồng độ O2 lên 2 lần
 • D. Tăng đồng thời nồng độ SO2 và O2 lên 2 lần
Câu 18
Mã câu hỏi: 94952

Cho phản ứng: 2NaHCO3 (r) ↔ Na2CO3 (r) + CO2(k) + H2O (k) DH = 129kJ Phản ứng xảy ra theo chiều nghịch khi:

Xem đáp án
 • A. Giảm nhiệt độ
 • B. Tăng nhiệt độ
 • C. Giảm áp suất
 • D. Tăng nhiệt độ và giảm áp suất
Câu 19
Mã câu hỏi: 94953

Cho phản ứng : 2A + B → C Nồng độ ban đầu của A là 6M, của B là 4M. Hằng số tốc độ k = 0,5 Tốc độ phản ứng lúc ban đầu là :

Xem đáp án
 • A. 12
 • B. 18
 • C. 48
 • D. 72
Câu 20
Mã câu hỏi: 94954

Cho phản ứng A + 2B → C Nồng độ ban đầu của A là 1M, B là 3M, hằng số tốc độ k = 0,5. Vận tốc của phản ứng khi đã có 20% chất A tham gia phản ứng là:

Xem đáp án
 • A. 0,016
 • B. 2,304
 • C. 2.704
 • D. 2.016
Câu 21
Mã câu hỏi: 94955

Cho phản ứng : H2 + I2 ↔ 2HI

Ở to C, hằng số cân bằng của phản ứng bằng 40. Nếu nồng độ ban đầu của H2 và I2 đều bằng 0,01 mol/l thì % của chúng đã chuyển thành HI là:

Xem đáp án
 • A. 76%
 • B. 46%
 • C. 24%
 • D. 14,6%
Câu 22
Mã câu hỏi: 94956

Cho phản ứng : N2 (k) + 3H2 (k) ↔ 2NH3 (k) + Q

Yếu tố nào ảnh hưởng đến cân bằng hoá học trên?

Xem đáp án
 • A. Áp suất
 • B. Nhiệt độ
 • C. Nồng độ
 • D. Tất cả đều đúng
Câu 23
Mã câu hỏi: 94957

Cho phản ứng : A + B → C Nồng độ ban đầu của A là 0,12 mol/l; của B là 0,1 mol/l. Sau 10 phút, nồng độ của B giảm còn 0,078 mol/l. Nồng độ còn lại (mol/l) của chất A là :

Xem đáp án
 • A. 0,042
 • B. 0,98
 • C. 0,02
 • D. 0,034
Câu 24
Mã câu hỏi: 94958

Thực nghiệm cho biết tốc độ phản ứng: A2 + B2 → 2AB được tính theo biểu thức: V = k [A2][B2]. Trong các điều khẳng định dưới đây, khẳng định nào phù hợp với biểu thức trên?

Xem đáp án
 • A. Tốc độ phản ứng hoá học được đo bằng sự biến đổi nồng độ các chất phản ứng trong một đơn vị thời gian.
 • B. Tốc độ phản ứng tỉ lệ thuận với tích số nồng độ các chất phản ứng
 • C. Tốc độ phản ứng giảm theo tiến trình phản ứng.
 • D. Tốc độ phản ứng tăng lên khi có mặt chất xúc tác.
Câu 25
Mã câu hỏi: 94959

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào phù hợp với một phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng?

Xem đáp án
 • A. Phản ứng thuận đã kết thúc
 • B. Phản ứng nghịch đã kết thúc
 • C. Cả phản ứng thuận và phản ứng nghịch đã kết thúc
 • D. Tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch
Câu 26
Mã câu hỏi: 94960

Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng: N2 (k) + 3H2 (k) ↔ 2NH3 (k) DH < 0 Những thay đổi nào sau đây làm cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận?

Xem đáp án
 • A. Giảm áp suất
 • B. Tăng nhiệt độ
 • C. Tăng nồng độ các chất N2 và H2
 • D. Tăng nồng độ NH3
Câu 27
Mã câu hỏi: 94961

Cho các phản ứng sau:

1. H2(k) + I2(r) ↔2HI(k) , DH >0

2. 2NO(k) + O2(k) ↔ 2 NO2 (k) , DH <0

3. CO(k) + Cl2(k) ↔ COCl2(k) , DH < 0

4. CaCO3(r) ↔ CaO(r) + CO2(k) , DH < 0

Khi tăng nhiệt độ hoặc áp suất các cân bằng nào trên đây đều chuyển dịch theo chiều thuận?

Xem đáp án
 • A. 1,2
 • B. 1,3,4
 • C. 2,4
 • D. tất cả đều sai
Câu 28
Mã câu hỏi: 94962

Hằng số cân bằng của một phản ứng thuận nghịch phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án
 • A. Nhiệt độ
 • B. Chất xúc tác
 • C. Nồng độ các chất phản ứng
 • D. Áp suất
Câu 29
Mã câu hỏi: 94963

Tốc độ của phản ứng sẽ tăng lên bao nhiêu lần khi tăng nhiệt độ từ 0oC đến 40oC, biết khi tăng nhiệt độ lên 10oC thì tốc độ phản ứng tăng lên gấp đôi.

Xem đáp án
 • A. 2 lần
 • B. 4 lần
 • C. 8 lần
 • D. 16 lần
Câu 30
Mã câu hỏi: 94964

Cho phản ứng thuận nghịch : A B có hằng số cân bằng K = 10-1 (ở 25o C). Lúc cân bằng, % chất A đã chuyển hoá thành chất B là:

Xem đáp án
 • A. 0,1%
 • B. 10%
 • C. 9,1%
 • D. Kết quả khác
Câu 31
Mã câu hỏi: 94965

Tốc độ phản ứng không phụ thuộc yếu tố nào sau đây:

Xem đáp án
 • A. Thời gian xảy ra phản ứng
 • B. Bề mặt tiếp xúc giữa các chất phản ứng
 • C. Nồng độ các chất tham gia phản ứng.
 • D. Chất xúc tác
Câu 32
Mã câu hỏi: 94966

Phản ứng phân huỷ hidro peoxit có xúc tác được biểu diễn : 2H2O2 ® 2H2O + O2 Những yếu tố không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng là:

Xem đáp án
 • A. Nồng độ H2O2
 • B. Nồng độ của H2O
 • C. Nhiệt độ
 • D. Chất xúc tác MnO2
Câu 33
Mã câu hỏi: 94967

Định nghĩa nào sau đây là đúng

Xem đáp án
 • A. Chất xúc tác là chất làm thay đổi tốc độ phản ứng, nhưng không bị tiêu hao trong phản ứng. 
 • B. Chất xúc tác là chất làm giảm tốc độ phản ứng, nhưng không bị tiêu hao trong phản ứng.
 • C. Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng không bị tiêu hao trong phản ứng.
 • D. Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng bị tiêu hao không nhiều trong phản ứng
Câu 34
Mã câu hỏi: 94968

Khi cho cùng một lượng Magie vào cốc đựng dung dịch axit HCl, tốc độ phản ứng sẽ lớn nhất khi dùng Magiê ở dạng :

Xem đáp án
 • A. Viên nhỏ
 • B. Bột mịn, khuấy đều
 • C. Lá mỏng
 • D. Thỏi lớn
Câu 35
Mã câu hỏi: 94969

Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng: H2(k) + Cl2(k) ↔ 2HCl , DH <0 Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch khi tăng 

Xem đáp án
 • A. Nhiệt độ 
 • B. Áp suất 
 • C. Nồng độ H2 
 • D. Nồng độ Cl2 
Câu 36
Mã câu hỏi: 94970

Cho phản ứng: A (k) + B (k) ↔C (k) + D (k) ở trạng thái cân bằng. Ở nhiệt độ và áp suất không đổi, nguyên nhân nào sau đây làm nồng độ khí D tăng ?

Xem đáp án
 • A. Sự tăng nồng độ khí C
 • B. Sự giảm nồng độ khí A
 • C. Sự giảm nồng độ khí B
 • D. Sự giảm nồng độ khí C
Câu 37
Mã câu hỏi: 94971

Cho phản ứng thuận nghịch: 2 HgO(r) ↔ 2Hg(l) + O2(k) , DH < 0 Để thu được lượng oxi lớn nhất cần phải:

Xem đáp án
 • A. Cho phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao, áp suất cao
 • B. Cho phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao, áp suất thấp
 • C. Cho phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thấp, áp suất thấp
 • D. Cho phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thấp, áp suất cao
Câu 38
Mã câu hỏi: 94972

Cho một cục đá vôi nặng 1g vào dung dịch HCl 2M, ở nhiệt độ 25oC. Biến đổi nào sau đây không làm bọt khí thoát ra mạnh hơn?

Xem đáp án
 • A. Tăng thể tích dung dịch HCl lên gấp đôi.
 • B. Thay cục đá vôi bằng 1 gam bột đá vôi
 • C. Thay dung dịch HCl 2M bằng dung dịch HCl 4M
 • D. Tăng nhiệt độ lên 50oC
Câu 39
Mã câu hỏi: 94973

Sự tăng áp suất có ảnh hưởng như thế nào đến trạng thái cân bằng hoá học của phản ứng: H2(k) + Br2(k) ↔ 2HBr(k)

Xem đáp án
 • A. Cân bằng chuyển dịch sang chiều nghịch
 • B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận
 • C. Phản ứng trở thành một chiều
 • D. Cân bằng không thay đổi
Câu 40
Mã câu hỏi: 94974

Ở nhiệt độ không đổi, hệ cân bằng nào sẽ dịch chuyển về bên phải nếu tăng áp suất:

Xem đáp án
 • A. 2H2(k) + O2(k) ↔ 2H2O(k)
 • B. 2SO3(k) ↔ 2SO2(k) + O2(k)
 • C. 2NO(k) ↔ N2(k) + O2(k)
 • D. 2CO2(k) ↔ 2CO(k) + O2(k)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ