Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Chương 1 Sự điện li

15/04/2022 - Lượt xem: 15
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (15 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 127023

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

 • A. KCl rắn, khan   
 • B. CaCl2 nóng chảy       
 • C. NaOH nóng chảy    
 • D. HBr hòa tan trong nước
Câu 2
Mã câu hỏi: 127024

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

 • A. Sự điện li là quá trình hòa tan một chất vào dung môi (thường là nước) tạo thành dung dịch.
 • B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện một chiều.
 • C. Sự điện li là sự phân li một chất ra ion khi chất đó hòa tan trong nước hay khi nóng chảy.
 • D. Sự điện li là quá trình oxi hóa – khử xảy ra trong dung dịch.
Câu 3
Mã câu hỏi: 127025

Trong dung dịch HNO3 0,01 mol/l, nồng độ ion OH- ở 25oC là:

 • A. [OH-] = 1,0.10-14 
 • B. [OH-] = 1,0.10-12 
 • C. [OH-] = 1,0.10-2
 • D. [OH-] = 1,0.10-10
Câu 4
Mã câu hỏi: 127026

Trong các cặp chất dưới đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch?

 • A. AlCl3 & CuSO4 
 • B. NaHSO4 & Na­2CO3
 • C. NaAlO2 & HCl 
 • D. CaCl2 & AgNO3
Câu 5
Mã câu hỏi: 127027

Cần thêm vào 10,0 ml dung dịch HCl có pH = 2 bao nhiêu ml nước cất để thu được dung dịch có pH = 3? (coi thể tích dung dịch không thay đổi khi trộn hai dung dịch).

 • A. 10 ml
 • B. 90 ml   
 • C. 100 ml
 • D. 40 ml
Câu 6
Mã câu hỏi: 127028

Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10 M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

 • A. [H+] = 0,10 M 
 • B. [H+] < [CH3COO-
 • C. [H+] > [CH3COO-]   
 • D. [H+] < 0,10 M
Câu 7
Mã câu hỏi: 127029

Dung dịch X chứa a mol Na+, b mol Mg2+, c mol NO3- và d mol Cl-. Biểu thức nào dưới đây là đúng?

 • A. a + 2b = c + 2d
 • B. a + 2b = c + d
 • C. a +b = c + d  
 • D. 2a + b = 2c + d
Câu 8
Mã câu hỏi: 127030

Dung dịch nào sau đây có pH < 7 ?

 • A. NaNO2
 • B. KBr        
 • C. Fe(NO3)3 
 • D. KI
Câu 9
Mã câu hỏi: 127031

Phương trình H+ + OH-  H2O là phương trình ion rút gọn của phản ứng nào sau đây?

 • A. HCl + Cu(OH)2  → CuCl2 + H2O
 • B. H2SO4 + Ba(OH)2  → BaSO4  +  2H2O
 • C. HNO3 +NaOH  → NaNO3  +   H2
 • D. CH3COOH  +  NaOH → CH3COONa  +  H2O
Câu 10
Mã câu hỏi: 127032

Một dung dịch có [OH-] = 1,5.10-5 M. Môi trường của dung dịch này là:

 • A. Axit
 • B. Trung tính 
 • C. Kiềm
 • D. Không xác định được
Câu 11
Mã câu hỏi: 127033

Chất điện li mạnh là chất:

 • A. Khi tan trong dung dịch H2O, các phân tử hòa tan đều phân li thành ion.
 • B. Dễ nhường electron cho chất khác.   
 • C. Làm đổi màu chất chỉ thị màu.
 • D. Khi tan trong nước cho môi trường có pH = 7.
Câu 12
Mã câu hỏi: 127034

Dung dịch NaCl trong nước có môi trường:

 • A. Axit  
 • B. Trung tính 
 • C. Bazơ 
 • D. Muối
Câu 13
Mã câu hỏi: 127035

Muối trung hòa là loại muối:

 • A. Tạo bởi axit mạnh và bazơ yếu.    
 • B. Không còn hiđro trong gốc axit.
 • C. Không có khả năng phản ứng với axit và bazơ.
 • D. Tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh
Câu 14
Mã câu hỏi: 127036

Trong dung dịch Al2(SO4)3 loãng có chứa 0,6 mol SO42- thì trong dung dịch có chứa:

 • A. 0,2 mol Al2(SO4)3 
 • B. 0,4 mol Al+ 
 • C. 1,8 mol Al2(SO4)3
 • D. Cả A và B đều đúng
Câu 15
Mã câu hỏi: 127037

Dung dịch điện li dẫn điện được là do sự di chuyển của:

 • A. Các cation
 • B. Các anion 
 • C. Các phân tử hòa tan 
 • D.  Cation và anion

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ