Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề khảo sát chất lượng lần 2 môn Sinh học lớp 10 năm 2018 - 2019 - Trường THPT Lê Xoay

15/04/2022 - Lượt xem: 41
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 99932

Loại bào quan không có ở tế bào động vật là

 • A. lục lạp
 • B. không bào
 • C. lizôxôm
 • D. ti thể
Câu 2
Mã câu hỏi: 99933

Điểm giống nhau về cấu tạo giữa lục lạp và ti thể trong tế bào là

 • A. có chứa sắc tố quang hợp
 • B. được bao bọc bởi lớp màng kép
 • C. có chứa nhiều loại enzim hô hấp
 • D. có chứa nhiều phân tử ATP
Câu 3
Mã câu hỏi: 99934

Trong môi trường nhược trương, tế bào có nhiều khả năng bị vỡ ra là

 • A. tế bào nấm men
 • B. tế bào hồng cầu
 • C. tế bào thực vật
 • D. tế bào vi khuẩn
Câu 4
Mã câu hỏi: 99935

Testosteron được tổng hợp ở bào quan nào dưới đây?

 • A. Ribôxôm
 • B. Lưới nội chất hạt
 • C. Bộ máy gôngi
 • D. Lưới nội chất trơn
Câu 5
Mã câu hỏi: 99936

Cấu trúc quyết định tính đặc thù và đa dạng của phân tử prôtêin là

 • A. cấu trúc bậc 3
 • B. cấu trúc bậc 4
 • C. cấu trúc bậc 2
 • D. cấu trúc bậc 1
Câu 6
Mã câu hỏi: 99937

Để cố định một phân tử CO2 theo chu trình Canvin cần nguyên liệu từ pha sáng tương đương

 • A. 3ATP, 2NADPH
 • B. 18ATP, 12NADPH
 • C. 12ATP, 18NADPH
 • D. 18ATP, 12NADPH
Câu 7
Mã câu hỏi: 99938

Một tế bào lưỡng bội của ruồi giấm (có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8) đang ở kì cuối của quá trình nguyên phân. Số crômatit có trong tế bào này tại thời điểm quan sát là bao nhiêu?

 • A. 0
 • B. 16
 • C. 8
 • D. 24
Câu 8
Mã câu hỏi: 99939

Loại vitamin nào dưới đây không phải là một dạng lipit?

 • A. Vitamin E
 • B. Vitamin D
 • C. Vitamin C
 • D. Vitamin A
Câu 9
Mã câu hỏi: 99940

Tế bào gan của người nào sau đây có lưới nội chất trơn phát triển mạnh nhất?

 • A. Người bình thường
 • B. Người bị đau tim
 • C. Người bị đau răng
 • D. Người nghiện rượu
Câu 10
Mã câu hỏi: 99941

Cấu trúc của thimin khác với uraxin về

 • A. loại đường và loại bazơ
 • B. loại đường và loại axit photphoric
 • C. liên kết giữa axit photphoric với đường
 • D. vị trí liên kết giữa đường với bazơ
Câu 11
Mã câu hỏi: 99942

Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Khí ôxi được giải phóng trong pha tối
 • B. Ôxi sinh ra trong quang hợp có nguồn gốc từ nước
 • C. ATP sinh ra trong quang hợp là nguồn năng lượng lớn cung cấp cho tế bào
 • D. Đường được tạo ra trong pha sáng
Câu 12
Mã câu hỏi: 99943

Cho các đặc điểm sau:

 (1). không có màng nhân. (2). không có các bào quan có màng bao bọc.

 (3). không có hệ thống nội màng. (4). không có thành tế bào bằng peptidoglican.

 Trong các đặc điểm trên, có bao nhiêu đặc điểm là chung cho tất cả các tế bào nhân sơ

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 1
Câu 13
Mã câu hỏi: 99944

Trong tế bào mARN có vai trò

 • A. lưu giữ, bảo quản thông tin di truyền
 • B. tổ hợp với prôtêin cấu tạo nên nhiễm sắc thể
 • C. truyền thông tin di truyền từ ADN đến prôtêin
 • D. vận chuyển axit amin
Câu 14
Mã câu hỏi: 99945

Một gen dài 425 nm và có tổng số nuclêôtit loại A và nuclêôtit loại T chiếm 40% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen có 220 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại X chiếm 20% tổng số nuclêôtit của mạch. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Mạch 1 của gen có G/X = 2/3.

II. Mạch 2 của gen có (A + X)/(T + G) = 53/72.

III. Mạch 2 của gen có G/T = 25/28.

IV. Mạch 2 của gen có 20% số nuclêôtit loại X.

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 1
 • D. 2
Câu 15
Mã câu hỏi: 99946

Nếu ăn quá nhiều prôtêin (chất đạm), cơ thể có thể mắc bệnh gì sau đây?

 • A. Bệnh mỡ máu
 • B. Bệnh gút
 • C. Bệnh đau dạ dày
 • D. Bệnh tiểu đường
Câu 16
Mã câu hỏi: 99947

Cho một số hoạt động sau:

(1) Tổng hợp prôtêin.

(2) Tế bào thận vận chuyển chủ động urê và glucôzơ qua màng.

(3) Tim co bóp đẩy máu chảy vào động mạch.

(4) Vận động viên đang nâng quả tạ.

(5) Vận chuyển nước qua màng sinh chất.

Trong các hoạt động trên, có bao nhiêu hoạt động tiêu tốn năng lượng ATP?.

 • A. 5
 • B. 4
 • C.  3
 • D. 2
Câu 17
Mã câu hỏi: 99948

Những đặc điểm nào sau đây thuộc về pha sáng?

(1) Diễn ra ở các tilacoit.

(2) Diễn ra trong chất nền của lục lạp.

(3) Là quá trình ôxi hóa nước.

(4) Nhất thiết phải có ánh sáng.

Những phương án trả lời đúng là

 • A. (1), (2), (4)
 • B. (2), (3), (4)
 • C. (1), 2), (3)
 • D. (1), (3), (4)
Câu 18
Mã câu hỏi: 99949

Cho các nhận định sau:

(1) Tinh bột là chất dự trữ trong cây.

(2) Glicôgen là chất dự trữ trong cơ thể động vật và nấm.

(3) Glucôzơ là nguyên liệu chủ yếu cho hô hấp tế bào.

(4) Saccarôzơ là loại đường vận chuyển trong cây.

(5) Pentôzơ là loại đường tham gia vào cấu tạo ADN và ARN.

Trong các nhận định trên có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của cacbohiđrat trong tế bào và cơ thể?

 • A. 3   
 • B. 4
 • C. 2
 • D. 5
Câu 19
Mã câu hỏi: 99950

Trong các nhận xét sau về enzim và vai trò của enzim, nhận xét nào không đúng?

 • A. Các chất trong tế bào được chuyển hóa từ chất này sang chất khác thông qua hàng loạt phản ứng có xúc tác của enzim
 • B. Khi cần tổng hợp nhanh một chất nào đó với số lượng lớn, tế bào có thể sử dụng nhiều loại enzim khác nhau
 • C. Tế bào có thể điều hòa quá trình trao đổi chất thông qua việc điều khiển tổng hợp enzim hoặc ức chế hoặc hoạt hóa enzim
 • D. Các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ pH...ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim
Câu 20
Mã câu hỏi: 99951

Người ta chia vi khuẩn thành 2 loại là vi khuẩn Gram âm và vi khuẩn Gram dương dựa vào

 • A. cấu trúc và thành phần hóa học của thành tế bào
 • B. cấu trúc của nhân tế bào
 • C. số lượng plasmit trong tế bào chất của vi khuẩn
 • D. khả năng chịu nhiệt của vi khuẩn
Câu 21
Mã câu hỏi: 99952

Cho các phương thức vận chuyển các chất sau:

(1). Khuếch tán trực tiếp qua kép photpholipit.

(2). Khuếch tán qua kênh prôtêin xuyên màng.

(3). Nhờ sự biến dạng của màng tế bào.

(4). Nhờ kênh prôtêin đặc hiệu và tiêu hao ATP.

 Trong các phương thức trên, có mấy phương thức để đưa các chất tan vào trong tế bào?

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 3
Câu 22
Mã câu hỏi: 99953

Khi nói về việc vận chuyển các chất qua màng tế bào phát biểu nào dưới đây không đúng?

 • A. Các phân tử nước thẩm thấu vào bên trong tế bào nhờ kênh prôtêin đặc biệt gọi là “aquaporin”.
 • B. Glucôzơ khuếch tán vào trong tế bào qua kênh prôtêin xuyên màng
 • C. Các ion Na+, Ca 2+ vào trong tế bào bằng cách biến dạng màng sinh chất
 • D. CO2 và O2 khuếch tán vào trong tế bào qua lớp kép photpholipit
Câu 23
Mã câu hỏi: 99954

Cho các nhận định sau về prôtêin, nhận định nào đúng?

 • A. Prôtêin mất chức năng sinh học khi cấu trúc không gian bị phá vỡ
 • B. Prôtêin đơn giản gồm nhiều chuỗi pôlipeptit với hàng trăm axit amin
 • C. Prôtêin được cấu tạo từ các loại nguyên tố hóa học: C, H, O
 • D. Prôtêin ở người và động vật được tổng hợp bởi 20 loại axit amin lấy từ thức ăn
Câu 24
Mã câu hỏi: 99955

Trong mô đang phân chia nguyên phân, xét hai nhóm tế bào trong đó hàm lượng ADN trong mỗi tế bào thuộc nhóm một chỉ bằng một nửa hàm lượng ADN trong mỗi tế bào thuộc nhóm hai. Tế bào thuộc nhóm một đang ở X, tế bào thuộc nhóm hai đang ở Y. X và Y lần lượt là

 • A. pha G2 và kì đầu
 • B. kì đầu và kì giữa
 • C. pha G1 và kì đầu
 • D. pha G2 và kì đầu
Câu 25
Mã câu hỏi: 99956

Giai đoạn đầu tiên trong cơ chế tác dụng của enzim khi tham gia các phản ứng là

 • A. tạo sản phẩm cuối cùng
 • B. tạo ra enzim - cơ chất
 • C. giải phóng enzim khỏi cơ chất
 • D. tạo các sản phẩm trung gian
Câu 26
Mã câu hỏi: 99957

Khi nhiệt độ môi trường tăng cao quá giới hạn thì enzym bị bất hoạt, vì

 • A. enzym có bản chất là photpholipit nên khi nhiệt độ môi trường tăng cao thì enzym bị tan chảy
 • B. khi đó enzym bị đốt cháy nên không liên kết được với cơ chất
 • C. enzym có bản chất là prôtêin cho nên khi nhiệt độ tăng quá cao thì enzym bị biến tính
 • D.  khi đó cơ chất bị phá vỡ, cấu trúc không tương thích với enzym
Câu 27
Mã câu hỏi: 99958

Trong các phát biểu sau về quá trình hô hấp tế bào, phát biểu nào là không đúng?

 • A. Hô hấp tế bào có bản chất là một chuỗi các phản ứng oxi hóa khử
 • B. Tốc độ của quá trình hô hấp tế bào nhanh hay chậm tùy thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào
 • C. Thông qua hô hấp, phân tử glucôzơ được phân giải dần và năng lượng được lấy ra từng phần ở các giai đoạn khác nhau
 • D. Chuỗi chuyền electron hô hấp diễn ra tại chất nền của ti thể
Câu 28
Mã câu hỏi: 99959

Hoạt động xảy ra trong pha G1 của kỳ trung gian là

 • A. ADN tự nhân đôi
 • B. trung thể tự nhân đôi
 • C. nhiễm sắc thể tự nhân đôi
 • D. sự tổng hợp thêm tế bào chất và bào quan
Câu 29
Mã câu hỏi: 99960

Hoạt động nào sau đây không cần cung cấp năng lượng từ ATP?

 • A. Sự khuếch tán các chất tan qua màng tế bào
 • B. Sinh trưởng của cây xanh
 • C. Sự co cơ ở động vật
 • D. Sự vận chuyển chủ động các chất qua màng sinh chất
Câu 30
Mã câu hỏi: 99961

Năng lượng tích lũy trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là

 • A. hóa năng
 • B. nhiệt năng
 • C. điện năng
 • D. động năng
Câu 31
Mã câu hỏi: 99962

Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành

 • A. cơ thể
 • B.
 • C. hệ cơ quan
 • D. cơ quan
Câu 32
Mã câu hỏi: 99963

Chất hữu cơ trực tiếp đi vào chu trình Crep là

 • A. axit piruvic
 • B. axetyl – CoA
 • C. đường glucôzơ
 • D. NADH
Câu 33
Mã câu hỏi: 99964

Cơ thể người không tiêu hóa được loại đường nào dưới đây?

 • A. Lactôzơ
 • B. Saccarôzơ
 • C. Mantôzơ
 • D. Xenlulôzơ
Câu 34
Mã câu hỏi: 99965

Từ 1 phân tử A xetyl – CoA qua chu trình Crep tạo được

 • A. 2ATP, 8NADH, 2FADH2, 6CO2
 • B. 2ATP, 6NADH, 2FADH2, 4CO2
 • C. 1ATP, 3NADH, 1FADH2, 2CO2
 • D. 1ATP, 3NADH, 2FADH2, 4CO2
Câu 35
Mã câu hỏi: 99966

Cấu trúc nào dưới đây có ở tế bào thân sơ?

 • A. Ti thể
 • B. Màng sinh chất
 • C. Thể Gôngi
 • D. Lạp thể
Câu 36
Mã câu hỏi: 99967

Loại cacbohiđrat nào dưới đây không đảm nhiệm vai trò là nguồn dự trữ năng lượng ?

 • A. Tinh bột
 • B. Glicôgen
 • C. Xenlulôzơ
 • D. Lactôzơ
Câu 37
Mã câu hỏi: 99968

Nếu trong kì đầu của quá trình nguyên phân, một tế bào có 60 crômatit thì sau khi chu kì tế bào kết thúc, các tế bào con do nó sinh ra sẽ có số nhiễm sắc thể là:

 • A. 30
 • B. 20
 • C. 60
 • D. 15
Câu 38
Mã câu hỏi: 99969

Một gen có 240 chu kì xoắn, tổng số nuclêôtit loại T với nuclêôtit loại khác chiếm 40% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen có A chiếm 20%; X chiếm 25% tổng số nuclêôtit của mạch, số nuclêôtit trên mạch 2 của gen là:

 • A. 600A: 480T; 480G; 840X
 • B. 480A; 480T; 840G; 600X
 • C. 480A; 480T; 840X; 600G
 • D. 480A; 840T; 480G; 600X
Câu 39
Mã câu hỏi: 99970

Prôtêin không có chức năng nào sau đây?

 • A. Thực hiện việc vận chuyển các chất, co cơ, thu nhận thông tin
 • B. Cấu trúc nên enzim, hooc môn, kháng thể
 • C. Cấu tạo nên chất nguyên sinh, các bào quan, màng tế bào
 • D. Lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền
Câu 40
Mã câu hỏi: 99971

Đặc điểm cấu tạo của ARN khác với ADN là

 • A. có cấu trúc một mạch
 • B. đại phân tử, có cấu trúc đa phân
 • C. có liên kết hiđrô giữa các nuclêôtit
 • D. được cấu tạo từ nhiều đơn phân

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ