Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Bộ câu hỏi ôn tập các dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 có đáp án

15/04/2022 - Lượt xem: 40
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 471

Trong các số sau số nào chia hết cho 2?

 • A. 1235 
 • B. 1331 
 • C. 2469 
 • D. 1998 
Câu 2
Mã câu hỏi: 472

Dãy gồm các số chia hết cho 2 là:

 • A. 98; 246; 1247; 5672; 9090 
 • B. 36; 148; 8750; 17952; 3344 
 • C. 67; 189; 987; 3553; 123321 
 • D. 46; 128; 690; 4234; 6035 
Câu 3
Mã câu hỏi: 473

Cho các số sau: 24; 35; 99; 158; 237; 1350; 2461; 12352; 87316. Có bao nhiêu số không chia hết cho 2?

 • A. 6 số 
 • B. 5 số 
 • C. 4 số
 • D. 3 số 
Câu 4
Mã câu hỏi: 474

Thay a bằng chữ số thích hợp để số 613a chia hết cho 2.

 • A. a = 1 a = 3 a = 7 a = 8
 • B. a = 3 
 • C. a = 7
 • D. a = 8
Câu 5
Mã câu hỏi: 475

Thay b bằng chữ số thích hợp để 493b không chia hết cho 2.

 • A. b = 0; 5 
 • B. b = 0; 2; 4; 6; 8 
 • C. b = 1; 3; 5; 7; 9 
 • D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 6
Mã câu hỏi: 476

Từ ba chữ số 1; 6; 9 hãy viết các số có hai chữ số khác nhau và không chia hết cho 2.

 • A. 16; 96 
 • B. 16; 69; 61; 91 
 • C. 19; 91; 169 
 • D. 16; 96; 169; 196 
Câu 7
Mã câu hỏi: 477

Tìm chữ số y để số 1596y chia hết cho 2 và tổng các chữ số của số 1596y lớn hơn 27.

 • A. y = 4 y = 6 y = 8 y = 9
 • B. y = 6 
 • C. y = 8 
 • D. y = 9 
Câu 8
Mã câu hỏi: 478

Tuổi của mẹ Lan ít hơn 44 tuổi nhưng nhiều hơn 40 tuổi. Nếu đem số tuổi của mẹ Lan chia cho 2 thì không dư. Hỏi tuổi của mẹ Lan làbao nhiêu tuổi?

 • A. 44 tuổi
 • B. 46 tuổi
 • C. 40 tuổi
 • D. 42 tuổi
Câu 9
Mã câu hỏi: 479

Từ bốn chữ số 0, 4, 5, 7 có thể viết được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 2.

 • A. 10
 • B. 12
 • C. 8
 • D. 14
Câu 10
Mã câu hỏi: 480

Các số không chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là:

 • A. 1; 2; 3; 4 
 • B. 6; 7
 • C. 8 ;9 
 • D. Tất cả các đáp án đều đúng
Câu 11
Mã câu hỏi: 481

Trong các số sau, số nào chia hết cho 5?

 • A. 241 
 • B. 345
 • C. 987 
 • D. 1999 
Câu 12
Mã câu hỏi: 482

Dãy gồm các số chia hết cho 5 là:

 • A. 128; 247; 1506; 7234; 148903 
 • B. 35; 250; 764; 79050; 858585 
 • C. 80; 185; 875; 2020; 37105 
 • D. 340; 1850; 3695; 45738; 86075 
Câu 13
Mã câu hỏi: 483

Cho các số sau 30; 65; 88; 142; 1225; 1506; 2389;10350; 87615. Có bao nhiêu số không chia hết cho 5?

 • A. 3 số 
 • B. 4 số
 • C. 5 số 
 • D. 6 số 
Câu 14
Mã câu hỏi: 484

Trong các số sau số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5?

 • A. 1430 
 • B. 3568 
 • C. 17395 
 • D. 46374 
Câu 15
Mã câu hỏi: 485

Thay a bằng chữ số thích hợp để số 924a chia hết cho 5.

 • A. a = 0 
 • B. a = 3 
 • C. a = 6 
 • D. a = 8
Câu 16
Mã câu hỏi: 486

Thay b bằng chữ số thích hợp để số 3756b không chia hết cho 5.

 • A. b = 2 
 • B. b = 7 
 • C. b = 4 
 • D. Tất cả các đáp án trên đều đúng 
Câu 17
Mã câu hỏi: 487

Từ ba chữ số 2; 5; 8 hãy viết các số có hai chữ số khác nhau và chia hết cho 5.

 • A. 28; 58 
 • B. 25; 85
 • C. 25; 58 
 • D. 25; 55; 85 
Câu 18
Mã câu hỏi: 488

Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào ô trống: 415; 420; 425: ...;.... ; 440

 • A. 430;432
 • B. 430;434
 • C. 430;435
 • D. 428;430
Câu 19
Mã câu hỏi: 489

Biết 1025 <x< 1035 và x chia hết cho 5. Vậy x =.....

 • A. 1000
 • B. 1300
 • C. 130
 • D. 1030
Câu 20
Mã câu hỏi: 490

Mẹ có một số cam ít hơn 40 quả nhưng nhiều hơn 33 quả. Nếu đem số cam xếp đều vào 5 đĩa thì vừa hết. Hỏi mẹ có bao nhiêu quả cam.

 • A. 36 quả cam
 • B. 35 quả cam
 • C. 34 quả cam
 • D. 33 quả cam
Câu 21
Mã câu hỏi: 491

Tìm chữ số y để số 4561y chia hết cho 5 và tổng các chữ số của số 4561y nhỏ hơn 21.

 • A. y = 5 
 • B. y = 0 
 • C. y = 0; 5 
 • D. y = 0; 1; 2; 3; 4; 5 
Câu 22
Mã câu hỏi: 492

Từ bốn chữ số 0; 3; 5; 9 có thể viết được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 5

 • A. 10
 • B. 12
 • C.

  14

 • D. 16
Câu 23
Mã câu hỏi: 493

Trong các số sau số nào chia hết cho 9?

 • A. 333 729 3834 Tất cả các đáp án trên đều đúng
 • B. 729 
 • C. 3834 
 • D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 24
Mã câu hỏi: 494

Trong các số sau số nào không chia hết cho 9?

 • A. 5598 
 • B. 1125 
 • C. 854 
 • D. 621 
Câu 25
Mã câu hỏi: 495

Cho các số sau: 92; 108; 135; 206; 277; 423; 1058; 2401. Có bao nhiêu số chia hết cho 9?

 • A. 3 số 
 • B. 4 số 
 • C. 5 số 
 • D. 6 số 
Câu 26
Mã câu hỏi: 496

Viết hai số có ba chữ số và chia hết cho 9.

 • A. 234; 436 
 • B. 504; 711 
 • C. 375; 369 
 • D. 670; 929 
Câu 27
Mã câu hỏi: 497

Thay a bằng chữ số thích hợp để số 5a27 chia hết cho 9.

 • A. a = 0 
 • B. a = 2 
 • C. a = 4 
 • D. a = 9 
Câu 28
Mã câu hỏi: 498

Tìm chữ số a để số a486 chia hết cho 9.

 • A. a = 0 
 • B. a = 9 
 • C. a = 0; 9 
 • D. Tất cả các đáp án trên đều đúng 
Câu 29
Mã câu hỏi: 499

Biết 3021 < x < 3026 và x chia hết cho 9. Vậy x =.....

 • A. 3022
 • B. 3120
 • C. 3104
 • D. 3024
Câu 30
Mã câu hỏi: 500

Để số 2a65 chia hết cho 9 thì a =........

 • A. 4
 • B. 6
 • C. 5
 • D. 3
Câu 31
Mã câu hỏi: 501

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được số mét vải ít hơn 75m nhưng nhiều hơn 70m. Biết số mét vải ngày thứ nhất bán được chia hết cho 9. Ngày thứ hai cửa hàng bán được số mét vải gấp đôi số vải bán ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải.

 • A. 214m vải
 • B. 212m vải
 • C. 218m vải
 • D. 216m vải
Câu 32
Mã câu hỏi: 502

Tìm chữ số b để số 447b3 chia cho 9 và tổng các chữ số của số 447b3 lớn hơn 20.

 • A. b = 0 
 • B. b = 4 
 • C. b = 8 
 • D. b = 9 
Câu 33
Mã câu hỏi: 503

Hãy thay m bằng chữ số thích hợp để số 7m518 chia cho 9 dư 2.

 • A. m = 8 
 • B. m = 6 
 • C. m = 4 
 • D. m = 2 
Câu 34
Mã câu hỏi: 504

Từ bốn chữ số 0; 1; 3; 5 có thể viết được tất cả bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 9.

 • A. 9
 • B. 6
 • C. 8
 • D. 7
Câu 35
Mã câu hỏi: 505

Trong các số sau số nào chia hết cho 3?

 • A. 235 
 • B. 407 
 • C. 815 
 • D. 864 
Câu 36
Mã câu hỏi: 506

Trong các số sau số nào không chia hết cho 3?

 • A. 4527 
 • B. 2554 
 • C. 5814 
 • D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 37
Mã câu hỏi: 507

Cho các số sau: 72; 168; 275; 338; 906; 1425; 24117; 37908. Có bao nhiêu số chia hết cho 3?

 • A. 4 số 
 • B. 5 số 
 • C. 6 số 
 • D. 7 số 
Câu 38
Mã câu hỏi: 508

Thay a bằng chữ số thích hợp để số 48a7 chia hết cho 3.

 • A. a = 2 
 • B. a = 5 
 • C. a = 8 
 • D. Tất cả các đáp án trên đều đúng 
Câu 39
Mã câu hỏi: 509

Tìm chữ số b để số b9576 chia hết cho 3.

 • A. b = 1; 4; 7 
 • B. b = 2; 5; 8 
 • C. b = 3; 6; 9 
 • D. b = 0; 3; 6; 9 
Câu 40
Mã câu hỏi: 510

Tìm chữ số y để số 589y1 chia cho 3 và tổng các chữ số của số 58y91 nhỏ hơn 25.

 • A. y = 0 
 • B. y = 1 
 • C. y = 4 
 • D. y = 7 

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ