Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

40 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 2 Đại số 7

15/04/2022 - Lượt xem: 11
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 21045

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận , khi x = 5 thì y = 15 . Hệ số tỉ lệ  k của y đối với x là

 • A. 3
 • B. 75
 • C. 15
 • D. 10
Câu 2
Mã câu hỏi: 21046

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận , khi x = 10 thì y = 5. Khi x = - 5 thì giá trị của y là

 • A. -10
 • B. -2,5
 • C. -3
 • D. -7
Câu 3
Mã câu hỏi: 21047

Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ a, x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ b (a;b ≠ 0 ) thì: 

 • A. y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ \(\frac{a}{b}\)
 • B. y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ ab
 • C. y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ \(\frac{b}{a}\)
 • D. Cả ba câu A; B; C đều sai
Câu 4
Mã câu hỏi: 21048

 Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Giá trị của ô trống trong bảng là: 

x -3 -1 1 3
y 2 2/3   -2
 • A. \(\frac{2}{3}\)
 • B. \(\frac{-2}{3}\)
 • C. -2
 • D. -6
Câu 5
Mã câu hỏi: 21049

Một công nhân làm được 30 sản phẩm trong 50 phút. Trong 120 phút người đó làm được bao nhiêu sản phẩm cùng loại? 

 • A. 76
 • B. 68
 • C. 72
 • D. 74
Câu 6
Mã câu hỏi: 21050

Hai thanh sắt có thể tích là 23cm3 và 19 cm3  . Thanh thứ nhất nặng hơn thanh thứ hai 56gam . Thanh thứ nhất nặng : 

 • A. 266 gam 
 • B. 322 gam 
 • C. 232gam 
 • D. 626 gam 
Câu 7
Mã câu hỏi: 21051

Học sinh khối 7 tham gia trồng ba loại cây : phượng ,bạch đàn, phi lao. Số cây phượng , bạch đàn, phi lao tỉ lệ với

các số 2; 3; 5 . Biết hai lần số cây phượng cộng với ba lần số bạch đàn thì nhiều hơn số phi lao là 48 cây.

Hỏi số cây phượng là:

 • A. 16
 • B. 17
 • C. 18
 • D. 19
Câu 8
Mã câu hỏi: 21052

Học sinh khối 7 tham gia trồng ba loại cây : phượng ,bạch đàn, phi lao. Số cây phượng , bạch đàn, phi lao tỉ lệ với 

các số 2; 3; 5 . Biết hai lần số cây phượng cộng với ba lần số bạch đàn thì nhiều hơn số phi lao là 48 cây.

Hỏi số cây bạch đàn là:

 • A. 22
 • B. 24
 • C. 26
 • D. 28
Câu 9
Mã câu hỏi: 21053

Cho bốn số a; b; c; d .Biết rằng a : b = 2: 3 ; b : c = 4 : 5 ;  c : d = 6 : 7. Thế thì a : b : c : d bằng: 

 • A. 8 : 12 : 15 : 13
 • B. 16 : 4 : 12 : 6 : 724 : 32 : 35
 • C. 4 : 12 : 6 : 7
 • D. 16 : 24 : 30 : 35
Câu 10
Mã câu hỏi: 21054

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau , khi x = 10  thì y = 6 . Hệ số tỉ lệ a là

 • A. \(\frac{3}{5}\)
 • B. \(\frac{5}{3}\)
 • C. 60
 • D. 25
Câu 11
Mã câu hỏi: 21055

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau . Biết rằng  x = 0,4  thì y = 15. Khi x = 6 thì y bằng 

 • A. 1
 • B. 0
 • C. 6
 • D. 0,6
Câu 12
Mã câu hỏi: 21056

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau , khi x = - 6   thì y = 8.Giá trị của y = 12 khi x bằng

 • A. -4
 • B. 4
 • C. 16
 • D. -16
Câu 13
Mã câu hỏi: 21057

Các máy cày có cùng năng suất cày trên các cánh đồng có cùng diện tích thì : 

 • A. Số máy tỉ lệ nghịch với số ngày hoàn thành công việc
 • B. Số máy tỉ lệ thuận với số ngày hoàn thành công việc
 • C. Số ngày hoàn thành công việc tỉ lệ với số máy
 • D. Cả A, C đều sai
Câu 14
Mã câu hỏi: 21058

Chia số 104 thành ba phần tỉ lệ nghịch với 2; 3; 4 thì số nhỏ nhất trong ba số được chia là :

 • A. 24
 • B. 21
 • C. 12
 • D. 48
Câu 15
Mã câu hỏi: 21059

12 người may xong một lô hàng hết 5 ngày . Muốn may hết lô hàng đó sớm một ngày thì cần thêm mấy người ? ( với năng suất máy như nhau ) 

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 16
Mã câu hỏi: 21060

Với số tiền để mua 38 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, Biết giá vải loại II chỉ bằng 95% giá vải loại I ? 

 • A. 39
 • B. 40
 • C. 41
 • D. 42
Câu 17
Mã câu hỏi: 21061

Cho hàm số y = f (x) = 2x2  +3 . Ta có :

 • A. f (0) = 5 
 • B.  f (1)  = 7         
 • C. f (-1) = 1          
 • D. f(-2) = 11
Câu 18
Mã câu hỏi: 21062

Cho hàm số y = \(\sqrt x \) - 1 . Nếu y = 5 thì x bằng

 • A. 6
 • B. 36
 • C. 16
 • D. 25
Câu 19
Mã câu hỏi: 21063

Cho bảng giá trị :

X

-3

-2

-1

0

1

2

3

y = f(x)

9

6

3

0

3

6

9

Hàm số y = f (x) được cho bởi công thức :

 • A. y = 3x
 • B. y = -3x
 • C. y = 3|x|
 • D. y = -3|x|
Câu 20
Mã câu hỏi: 21064

Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng :

 • A. Hoành độ 
 • B. 0
 • C. 1
 • D. -1
Câu 21
Mã câu hỏi: 21065

Hai điểm đối xứng qua trục tung thì :

 • A. Có tung độ bằng nhau          
 • B. Có hoành độ bằng nhau   
 • C. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ  
 • D. Cả ba câu đều đúng
Câu 22
Mã câu hỏi: 21066

Đồ thị hàm số y = a x ( a ≠ 0) là : 

 • A. Một đường thẳng        
 • B. Đi qua gốc tọa độ  
 • C. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ  
 • D. Cả ba câu đều đúng
Câu 23
Mã câu hỏi: 21067

Điểm thuộc đồ thị hàm số y = - 2x là :

 • A. M ( - 1; -2 ) 
 • B. N ( 1; 2 )                      
 • C. P ( 0 ; -2 )        
 • D. Q ( -1; 2 )
Câu 24
Mã câu hỏi: 21068

Đồ thị của hàm số  y = \(\frac{1}{3}\)x là  đường thẳng OA  với O ( 0 ; 0 ) và  

 • A. A( 1 ; 3 ) 
 • B. A( -1 ; -3 )      
 • C. A(3; 1)
 • D. A(-3; -1)
Câu 25
Mã câu hỏi: 21069

Cho hàm số  y = f (x) = \(\frac{1}{3}\)x2 - 1 thì  : 

 • A. f(0) = \( - \frac{2}{3}\)
 • B. f(3) = -1
 • C. \(f\left( { - 1} \right) =  - \frac{2}{3}\)
 • D. f(-1) = -1
Câu 26
Mã câu hỏi: 21070

Hàm số y = \( - \frac{2}{3}\)x  nhận giá trị dương khi 

 • A. x < 0
 • B. x > 0
 • C. x = 0
 • D. Không xác định 
Câu 27
Mã câu hỏi: 21071

Cho điểm A (a; - 0,2 ) thuộc đồ thị hàm số y = 4x . Ta có :

 • A. a = - 0,5 
 • B. a = - 0,05 
 • C. a = - 0,005 
 • D. a = -1
Câu 28
Mã câu hỏi: 21072

Nếu  y = \(\frac{{ - 1}}{7}x\) , thì y tỉ lệ thuận với x theo hệ là:

 • A. 7
 • B. \(\frac{{ - 1}}{7}x\)
 • C. \(\frac{{ - 1}}{7}\)
 • D. -1
Câu 29
Mã câu hỏi: 21073

Cho hàm số  y = f(x) = 2x+1. Giá trị của f(0) bằng:

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 3
Câu 30
Mã câu hỏi: 21074

Nếu điểm  M có hoành độ bằng 2, tung độ bằng -2  thì tọa độ điểm M là 

 • A. 0
 • B. (2 ;-2)
 • C. (-2 ;2)
 • D. (0; 0)
Câu 31
Mã câu hỏi: 21075

Điểm M(m, 5) thuộc góc phần tư thứ II trong mặt phẳng tọa độ Oxy thì :

 • A. m < 0
 • B. m < 5
 • C. m > 0
 • D. m > 5
Câu 32
Mã câu hỏi: 21076

Trong các điểm  M(1; 0), N(0; 1), P(1; 1), Q(-1; -1). Điểm thuộc trục tung là:

 • A. Điểm M          
 • B. Điểm N           
 • C. Điểm P           
 • D. Điểm Q
Câu 33
Mã câu hỏi: 21077

Nếu đại lượng a tỉ lệ nghịch với đại lượng b theo hệ số tỉ lệ nghịch bằng 3 thì:

 • A. a = 3b
 • B. 3a  = b            
 • C. ab = 3
 • D. \(\frac{a}{3} = b\)
Câu 34
Mã câu hỏi: 21078

Trong một buổi lao động trồng cây tại trường, cứ 12 học sinh thì trồng  được 60 cây xanh. Hỏi Lớp 7A trồng được bao nhiêu cây xanh, biết rằng lớp 7A có 30 học sinh. (Biết số cây trồng được của mỗi học sinh là như nhau).

 • A. 120
 • B. 140
 • C. 150
 • D. 160
Câu 35
Mã câu hỏi: 21079

Cho hàm số y = 5x. Trong các điểm A(1, 2); B(2, 10); C(-2, 10); D(-1/5, -1) có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị hàm số y = 5x

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 4
Câu 36
Mã câu hỏi: 21080

Đồ thị hàm số y = -4x nằm ở những góc phần tư nào của hệ trục tọa độ?

 • A. (I), (II)
 • B. (II), (IV)    
 • C. (I), (III)  
 • D. (III), (IV)
Câu 37
Mã câu hỏi: 21081

Cho đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là đường thẳng OM trên hình vẽ. Khi đó hệ số a bằng

Trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

 • A. 5
 • B. \(\frac{5}{2}\)
 • C. \(\frac{2}{5}\)
 • D. 1
Câu 38
Mã câu hỏi: 21082

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là đường thẳng OA với điểm A(-1, -3). Hãy xác định công thức của đồ thị hàm số trên

 • A. y = -2x
 • B. y = 2x
 • C. y = -3y = -2xx
 • D. y = 3x
Câu 39
Mã câu hỏi: 21083

Cho hình vẽ sau

Trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 7 (Phần 2) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Đường thẳng OK là đồ thị hàm số nào dưới đây

 • A. y = -2x
 • B. y = -0,5x
 • C. y = 0,5x
 • D. y = 2x
Câu 40
Mã câu hỏi: 21084

Đồ thị của hàm số y = (1/5)x là đường thẳng OA với O(0, 0) và:

 • A. A(1; 5)
 • B. A(-1; -5)
 • C. A(5; 1)
 • D. A(-5; 1)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ