Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

40 câu trắc nghiệm môn Vật Lý 11 ôn tập Chương 4 Từ Trường có đáp án

15/04/2022 - Lượt xem: 47
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 120701

Chọn một đáp án sai khi nói về từ trường: 

 • A. Tại mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một và chỉ một đường cảm ứng từ đi qua 
 • B. Các đường cảm ứng từ là những đường cong không khép kín 
 • C. Các đường cảm ứng từ không cắt nhau  
 • D. Tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt trong nó
Câu 2
Mã câu hỏi: 120702

Công thức nào sau đây tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn có bán kính R mang dòng điện I: 

 • A. B = 2.10-7I/R    
 • B. B = 2π.10-7I/R       
 • C.  B = 2π.10-7I.R       
 • D. B = 4π.10-7I/R   
Câu 3
Mã câu hỏi: 120703

Độ lớn cảm ứng từ trong lòng một ống dây hình trụ có dòng điện chạy qua tính bằng biểu thức: 

 • A. B = 2π.10-7I.N        
 • B. B = 4π.10-7IN/l   
 • C. B = 4π.10-7N/I.l      
 • D. B = 4π.IN/l
Câu 4
Mã câu hỏi: 120704

Độ lớn cảm ứng từ tại một điểm bên trong lòng ống dây có dòng điện đi qua sẽ tăng hay giảm bao nhiêu lần nếu số vòng dây và chiều dài ống dây đều tăng lên hai lần và cường độ dòng điện qua ống dây giảm bốn lần: 

 • A. không đổi            
 • B. giảm 2 lần      
 • C. giảm 4 lần 
 • D. tăng 2 lần
Câu 5
Mã câu hỏi: 120705

Hai điểm M và N gần dòng điện thẳng dài, cảm ứng từ tại M lớn hơn cảm ứng từ tại N 4 lần. Kết luận nào sau đây đúng:  

 • A. rM = 4rN            
 • B.  rM = rN/4   
 • C. rM = 2rN          
 • D. rM = r/2
Câu 6
Mã câu hỏi: 120706

Cho dòng điện cường độ 1A chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn. Cảm ứng từ tại những điểm cách dây 10cm có độ lớn:   

 • A. 2.10-6T           
 • B. 2.10-5T     
 • C. 5.10-6T                 
 • D. 0,5.10-6
Câu 7
Mã câu hỏi: 120707

Dây dẫn thẳng dài có dòng điện 5A chạy qua. Cảm ứng từ tại M có độ lớn 10-5T. Điểm M cách dây một khoảng:      

 • A. 20cm            
 • B. 10cm        
 • C. 1cm                  
 • D. 2cm
Câu 8
Mã câu hỏi: 120708

Tại tâm của dòng điện tròn cường độ 5A người ta đo được cảm ứng từ B = 31,4.10-6T. Đường kính của dòng điện tròn là:  

 • A. 20cm      
 • B. 10cm  
 • C. 2cm              
 • D. 1cm
Câu 9
Mã câu hỏi: 120709

Tại tâm của dòng điện tròn gồm 100 vòng, người ta đo được cảm ứng từ B = 62,8.10-4T. Đường kính vòng dây là 10cm. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng là:   

 • A. 5A           
 • B. 1A      
 • C. 10A     
 • D.  0,5A
Câu 10
Mã câu hỏi: 120710

Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ B = 250.10-5T bên trong một ống dây, mà dòng điện chạy trong mỗi vòng của ống dây chỉ là 2A thì số vòng quấn trên ống phải là bao nhiêu, biết ống dây dài 50cm 

 • A. 7490 vòng         
 • B. 4790 vòng    
 • C. 479 vòng   
 • D. 497 vòng
Câu 11
Mã câu hỏi: 120711

Dùng loại dây đồng đường kính 0,5mm, bên ngoài có phủ một lớp sơn cách điện mỏng quấn quanh một hình trụ tạo thành một ống dây, các vòng dây quấn sát nhau. Cho dòng điện 0,1A chạy qua các vòng dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng: 

 • A. 18,6.10-5T        
 • B. 26,1.10-5T         
 • C.  25.10-5T                
 • D. 30.10-5T
Câu 12
Mã câu hỏi: 120712

Đáp án nào sau đây đúng khi nói về đường sức từ: 

 • A. xuất phát từ - ∞, kết thúc tại + ∞        
 • B. xuất phát tại cực bắc, kết thúc tại cực nam
 • C. xuất phát tại cực nam, kết thúc tại cực bắc        
 • D. là đường cong kín nên nói chung không có điểm bắt đầu và kết thúc
Câu 13
Mã câu hỏi: 120713

Các đường sức từ của dòng điện thẳng dài có dạng là các đường: 

 • A. thẳng vuông góc với dòng điện        
 • B.  tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện
 • C.  tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện, tâm trên dòng điện     
 • D. tròn vuông góc với dòng điện 
Câu 14
Mã câu hỏi: 120714

Người ta xác định chiều của đường sức từ của dòng điện thẳng, đường sức từ tại tâm của dòng điện tròn lần lượt bằng quy tắc sau đây: 

 • A. quy tắc cái đinh ốc 1, cái đinh ốc 2            
 • B. quy tắc cái đinh ốc 2, cái đinh ốc 1 
 • C. quy tắc bàn tay trái, bàn tay phải                 
 • D. quy tắc bàn tay phải, bàn tay trái
Câu 15
Mã câu hỏi: 120715

Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện đi qua, nằm trong mặt phẳng P, M và N là hai điểm cùng nằm trong mặt phẳng P và đối xứng nhau qua dây dẫn. Véc tơ cảm ứng từ tại hai điểm này có tính chất nào sau đây: 

 • A. cùng vuông góc với mặt phẳng P, song song cùng chiều nhau  
 • B. cùng vuông góc với mặt phẳng P, song song ngược chiều nhau, cùng độ lớn 
 • C. cùng nằm trong mặt phẳng P, song song cùng chiều nhau  
 • D. cùng nằm trong mặt phẳng P, song song ngược chiều nhau, cùng độ lớn
Câu 16
Mã câu hỏi: 120716

Một dây dẫn thẳng dài có đoạn giữa uốn thành hình vòng tròn như hình vẽ. Cho dòng điện chạy qua dây dẫn theo chiều mũi tên thì véc tơ cảm ứng từ tại tâm O của vòng tròn có hướng: 

 • A. thẳng đứng hướng lên trên     
 • B.  vuông góc với mặt phẳng hình tròn, hướng ra phía sau
 • C. vuông góc với mặt phẳng hình tròn, hướng ra phía trước   
 • D.  thẳng đứng hướng xuống dưới
Câu 17
Mã câu hỏi: 120717

Cảm ứng từ của một dòng điện thẳng tại điểm N cách dòng điện 2,5cm bằng 1,8.10-5T. Tính cường độ dòng điện:        

 • A. 1A                  
 • B. 1,25A     
 • C. 2,25A          
 • D. 3,25A
Câu 18
Mã câu hỏi: 120718

Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau một khoảng cố định 42cm. Dây thứ nhất mang dòng điện 3A, dây thứ hai mang dòng điện 1,5A, nếu hai dòng điện cùng chiều, những điểm mà tại đó cảm ứng từ bằng không nằm trên đường thẳng: 

 • A. song song với I1, I2 và cách I1 28cm  
 • B. nằm giữa hai dây dẫn, trong mặt phẳng và song song với I1, I2, cách I2 14cm 
 • C. trong mặt phẳng và song song với I1, I2, nằm ngoài khoảng giữa hai dòng điện cách I2 14cm  
 • D. song song với I1, I2 và cách I2 20cm 
Câu 19
Mã câu hỏi: 120719

Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau một khoảng cố định 42cm. Dây thứ nhất mang dòng điện 3A, dây thứ hai mang dòng điện 1,5A, nếu hai dòng điện ngược chiều, những điểm mà tại đó cảm ứng từ bằng không nằm trên đường thẳng: 

 • A. song song với I1, I2 và cách I1 28cm  
 • B. nằm giữa hai dây dẫn, trong mặt phẳng và song song với I1, I2, cách I2 14cm 
 • C. trong mặt phẳng và song song với I1, I2, nằm ngoài khoảng giữa hai dòng điện gần I2 cách I2 42cm  
 • D. song song với I1, I2 và cách I2 20cm
Câu 20
Mã câu hỏi: 120720

Ba dòng điện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ có chiều như hình vẽ. Tam giác ABC đều. Xác định véc tơ cảm ứng từ tại tâm O của tam giác, biết I1 = I2 = I3 = 5A, cạnh của tam giác bằng 10cm: 

 • A.  0            
 • B. 10-5T     
 • C. 2.10-5T       
 • D. 3.10-5T
Câu 21
Mã câu hỏi: 120721

Một khung dây tròn bán kính 4cm gồm 10 vòng dây. Dòng điện chạy trong mỗi vòng có cường độ 0,3A. Tính cảm ứng từ tại tâm của khung. 

 • A. 4,7.10-5T        
 • B. 3,7.10-5T    
 • C. 2,7.10-5T      
 • D. 1,7.10-5
Câu 22
Mã câu hỏi: 120722

Một khung dây tròn gồm 24 vòng dây, mỗi vòng dây có dòng điện cường độ 0,5A chạy qua. Tính toán thấy cảm ứng từ ở tâm khung bằng 6,3.10-5T. Bán kính của khung dây đó là: 

 • A. 0,1m                 
 • B.  0,12m     
 • C. 0,16m              
 • D. 0,19m
Câu 23
Mã câu hỏi: 120723

Một khung dây tròn gồm 24 vòng dây, mỗi vòng dây có dòng điện cường độ 0,5A chạy qua. Theo tính toán thấy cảm ứng từ ở tâm khung bằng 6,3.10-5T. Nhưng khi đo thì thấy cảm ứng từ ở tâm bằng 4,2.10-5T, kiểm tra lại thấy có một số vòng dây bị quấn nhầm chiều ngược chiều với đa số các vòng trong khung. Hỏi có bao nhiêu số vòng dây bị quấn nhầm:          

 • A. 2             
 • B.  3           
 • C. 4                  
 • D. 5
Câu 24
Mã câu hỏi: 120724

Tính cảm ứng từ tại tâm của hai vòng tròn dây dẫn đồng tâm, bán kính một vòng là R1 = 8cm, vòng kia là R2 = 16cm, trong mỗi vòng dây đều có dòng điện cường độ I = 10A chạy qua. Biết hai vòng dây nằm trong cùng một mặt phẳng, và dòng điện chạy trong hai vòng cùng chiều: 

 • A. 9,8.10-5T      
 • B. 10,8. 10-5T                      
 • C. 11,8. 10-5T          
 • D. 12,8. 10-5
Câu 25
Mã câu hỏi: 120725

Tính cảm ứng từ tại tâm của hai vòng tròn dây dẫn đồng tâm, bán kính một vòng là R1 = 8cm, vòng kia là R2 = 16cm, trong mỗi vòng dây đều có dòng điện cường độ I = 10A chạy qua. Biết hai vòng dây nằm trong cùng một mặt phẳng, và dòng điện chạy trong hai vòng ngược chiều: 

 • A. 2,7.10-5T        
 • B. 1,6. 10-5T               
 • C.  4,8. 10-5T             
 • D. 3,9. 10-5
Câu 26
Mã câu hỏi: 120726

Tính cảm ứng từ tại tâm của hai vòng tròn dây dẫn đồng tâm, bán kính một vòng là R1 = 8cm, vòng kia là R2 = 16cm, trong mỗi vòng dây đều có dòng điện cường độ I = 10A chạy qua. Biết hai vòng dây nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau. 

 • A.  8,8.10-5T            
 • B. 7,6. 10-5T      
 • C.  6,8. 10-5T         
 • D. 3,9. 10-5
Câu 27
Mã câu hỏi: 120727

Nối hai điểm M và N của  vòng tròn dây dẫn như hình vẽ với hai cực một nguồn điện. Tính cảm ứng từ tại tâm O của vòng tròn, coi cảm ứng từ

trong các dây nối với vòng tròn không đáng kể.        

 • A. B = I2l2. 10-7/R2               
 • B. B = ( I1l+ I2l). 10-7/R2    
 • C.  B = I1l1. 10-7/R2                
 • D. B = 0
Câu 28
Mã câu hỏi: 120728

Một dây dẫn rất dài được căng thẳng trừ một đoạn ở giữa dây uốn thành một vòng tròn bán kính 1,5cm. Cho dòng điện 3A chạy trong dây dẫn. Xác định cảm ứng từ tại tâm của vòng tròn nếu vòng tròn và phần dây thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng:     

 • A. 5,6.10-5T           
 • B. 6,6. 10-5T       
 • C. 7,6. 10-5T         
 • D. 8,6. 10-5
Câu 29
Mã câu hỏi: 120729

Một dây dẫn rất dài được căng thẳng trừ một đoạn ở giữa dây uốn thành một vòng tròn bán kính 1,5cm. Cho dòng điện 3A chạy trong dây dẫn. Xác định cảm ứng từ tại tâm của vòng tròn nếu vòng tròn và phần dây thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng, chỗ bắt chéo hai đoạn dây không nối với nhau:        

 • A. 15,6.10-5T       
 • B. 16,6. 10-5T         
 • C. 17,6. 10-5T              
 • D.  18,6. 10-5
Câu 30
Mã câu hỏi: 120730

Một ống hình trụ dài 0,5m, đường kính 16cm. Một dây dẫn dài 10m, được quấn quanh ống dây với các vòng khít nhau cách điện với nhau, cho dòng điện chạy qua mỗi vòng là 100A. Cảm ứng từ trong lòng ống dây có độ lớn:  

 • A. 2,5.10-3T              
 • B.  5.10-3T  
 • C. 7,5.10-3T             
 • D. 2.10-3T
Câu 31
Mã câu hỏi: 120731

Các đường sức từ trường bên trong ống dây mang dòng điện có dạng, phân bố, đặc điểm như thế nào: 

 • A.  là các đường tròn và là từ trường đều  
 • B. là các đường thẳng vuông góc với trục ống cách đều nhau, là từ trường đều
 • C. là các đường thẳng song song với trục ống cách đều nhau, là từ trường đều  
 • D. các đường xoắn ốc, là từ trường đều
Câu 32
Mã câu hỏi: 120732

Nhìn vào dạng đường sức từ, so sánh ống dây mang dòng điện với nam châm thẳng người ta thấy: 

 • A. giống nhau, đầu ống dòng điện đi cùng chiều kim đồng hồ là cực bắc 
 • B. giống nhau, đầu ống dòng điện đi cùng chiều kim đồng hồ là cực nam
 • C. khác nhau, đầu ống dòng điện đi ngược chiều kim đồng hồ là cực bắc 
 • D.  khác nhau, đầu ống dòng điện đi ngược chiều kim đồng hồ là cực nam
Câu 33
Mã câu hỏi: 120733

Hai dây dẫn thẳng dài đặt vuông góc nhau, rất gần nhau nhưng không chạm vào nhau có chiều như hình vẽ. Dòng điện chạy trong hai dây dẫn có cùng cường độ. Từ trường do hai dây dẫn gây ra có thể triệt tiêu nhau, bằng không ở vùng nào? 

 • A. vùng 1 và 2           
 • B. vùng 3 và 4   
 • C. vùng 1 và 3      
 • D. vùng 2 và 4
Câu 34
Mã câu hỏi: 120734

Cho dòng điện cường độ 0,15A chạy qua các vòng dây của một ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây là 35.10-5T. Tính số vòng của ống dây, biết ống dây dài 50cm. 

 • A. 420 vòng      
 • B. 390 vòng          
 • C. 670 vòng               
 • D. 930 vòng
Câu 35
Mã câu hỏi: 120735

Dùng một loại dây đồng đường kính 0,5mm có phủ sơn cách điện mỏng để quấn thành một ống dây dài. Ống dây có 5 lớp  trong ngoài chồng lên nhau và nối tiếp nhau sao cho dòng điện trong tất cả các vòng dây đều cùng chiều nhau, các vòng của mỗi lớp được quấn sát nhau. Hỏi khi cho dòng điện cường độ 0,15A vào mỗi vòng của ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng bao nhiêu: 

 • A.  1.88.10-3T            
 • B. 2,1.10-3T               
 • C.  2,5.10-5T           
 • D. 3.10-5T
Câu 36
Mã câu hỏi: 120736

Dùng một dây đồng có phủ một lớp sơn mỏng cách điện quấn quanh một hình trụ dài 50cm, đường kính 4cm để làm một ống dây. Nếu cho dòng điện cường độ 0,1A vào mỗi vòng của ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống bằng bao nhiêu. Biết sợi dây để quấn dài l = 95cm và các vòng dây được quấn sát nhau: 

 • A. 15,7.10-5T      
 • B. 19.10-5T           
 • C.  21.10-5T           
 • D. 23.10-5T
Câu 37
Mã câu hỏi: 120737

Dùng một dây đồng đường kính 0,8mm có một lớp sơn mỏng cách điện quấn quanh hình trụ đường kính 4cm để làm một ống dây. Khi nối hai đầu ống dây với một nguồn điện có hiệu điện thế 3,3V thì cảm ứng từ bên trong ống dây là 15,7.10-4T. Tính chiều dài của ống dây và cường độ dòng điện trong ống. Biết điện trở suất cảu đồng là 1,76.10-8Ωm, các vòng của ống dây được quấn sát nhau: 

 • A. 0,8m; 1A     
 • B. 0,6m; 1A        
 • C. 0,8m; 1,5A            
 • D. 0,7m; 2A
Câu 38
Mã câu hỏi: 120738

Các tương tác sau đây, tương tác nào không phải là tương tác từ: 

 • A. tương tác giữa hai nam châm   
 • B. tương tác giữa hai dây dẫn mang dòng điện  
 • C. tương tác giữa các điện tích đứng yên   
 • D. tương tác giữa nam châm và dòng điện
Câu 39
Mã câu hỏi: 120739

Người ta thường có thể xác định chiều của lực từ tác dụng lên một đoạn dây mang dòng điện thẳng bằng quy tắc nào sau đây: 

 • A. quy tắc bàn tay  phải      
 • B. quy tắc cái đinh ốc   
 • C. quy tắc nắm tay phải            
 • D. quy tắc bàn tay trái
Câu 40
Mã câu hỏi: 120740

Hai dây dẫn thẳng dài, song song và cách nhau một khoảng 20cm. Dòng điện trong hai dây dẫn có cường độ lần lượt là 5A và 10A,chạy cùng chiều nhau. Lực từ tác dụng lên mỗi đoạn dây có chiều dài 5dm của mỗi dây là:   

 • A. 0,25π.10-4N    
 • B. 0,25.10-4N       
 • C.  2,5.10-6N            
 • D. 0,25.10-3N   

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ