Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

40 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Chuyên đề Quy luật di truyền Sinh học 12 trong kỳ thi THPT QG

15/04/2022 - Lượt xem: 41
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 188340

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh ngắn; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai P \(\frac{{AB}}{{ab}}{X^D}{X^d} \times \frac{{AB}}{{ab}}{X^D}Y\) :  thu được ruồi F1. Trong tổng số ruồi F1, ruồi đực thân xám, cánh ngắn, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 1,25%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng ?

I. F1 cho tối đa 28 loại kiểu gen và 64 kiểu tổ hợp giao tử.

II. Tần số hoán vị gen là 20%.

III. Tỉ lệ ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ F1 chiếm 52,5% .

IV. Trong tổng số ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ F1, số cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/7. 

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 1
 • D. 4
Câu 2
Mã câu hỏi: 188341

Cây lanh là giống cây lấy sợi phổ biến ở các nước châu Á. Locut chi phối màu sắc hoa có 2 alen, trong đó alen A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Hai locut khác mỗi locut có 2 alen là B, b và D, d cùng chi phối chiều cao cây. Tiến hành phép lai phân tích cây dị hợp tử 3 cặp gen nói trên thu được đời con có 70 thân cao, hoa đỏ : 180 thân cao, hoa trắng : 320 thân thấp, hoa trắng : 430 thân thấp, hoa đỏ. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Kiểu gen của cây đem lai phân tích là

II. Đã xảy ra hoán vị gen với tần số 28%.

III. Nếu hoán vị gen xảy ra ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số như nhau thì cây dị hợp về 3 locut nói trên tự thụ phấn sẽ thu được đời con có kiểu gen đồng hợp lặn về cả 3 locut với tỉ lệ 0,049.

IV. Nếu cho cây dị hợp tử về cả 3 locut nói trên tự thụ phấn thì đời con sẽ có tối đa 30 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình. 

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 1
Câu 3
Mã câu hỏi: 188342

Để giải thích tỉ lệ phân li ở F2 xấp xỉ 3:1, Menđen tiến hành 

 • A. cho các cây F1 tự thụ phấn và phân tích sự phân li ở đời con của từng cây.
 • B. cho các cây F2 lai phân tích và phân tích sự phân li ở đời con của từng cây.
 • C. cho các cây F2 lai với nhau và phân tích sự phân li ở đời con của từng cây. 
 • D. cho các cây F2 lai thuận nghịch và phân tích sự phân li ở đời con của từng cây.
Câu 4
Mã câu hỏi: 188343

Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào là thường biến? 

 • A. Trên cây hoa giấy đỏ xuất hiện cành hoa trắng
 • B. Bố mẹ bình thường nhưng sinh con bạch tạng
 • C. Lượng hồng cầu trong máu tăng khi người lên sống ở vùng núi cao 
 • D. Trẻ em sinh ra khóc tiếng mèo kêu
Câu 5
Mã câu hỏi: 188344

Khi nói về hoán vị gen, phát biếu nào sau đây không đúng? 

 • A. Tần số hoán vị gen dao động từ 0% đến 50%
 • B. Các gen càng xa nhau trên một nhiễm sắc thể thì tần số hoán vị gen càng nhỏ
 • C. Nếu biết tần số hoán vị gen giữa 2 gen nào đó thì có thể tiên đoán được tần số các tổ hợp gen mới trong các phép lai
 • D. Hoán vị gen chỉ xảy ra trong kì đầu của giảm phân I tùy giới tính, tùy loài
Câu 6
Mã câu hỏi: 188345

Ở những loài có cơ chế tế bào học xác định giới tính kiểu XX và XY nếu kết quả của phép lai thuận và nghịch cho tỉ lệ phân li kiểu hình khác nhau ở hai giới thì kết luận nào sau đây là đúng? 

 • A. Gen quỵ định tính trạng nằm trên NST Y
 • B. Chưa thể kết luận chắc chắn
 • C. Gen quy định tính trạng nằm trên NST X ở đoạn không tương đồng với nhiễm sẳc thể Y 
 • D. Gen quy định tính trạng năm trong ti thể
Câu 7
Mã câu hỏi: 188346

Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể đồng hợp tử về các cặp gen đang xét 

 • A. AAbbDd 
 • B. aaBBDd       
 • C. aaBbdd 
 • D. AAbbDD
Câu 8
Mã câu hỏi: 188347

Quy luật phân li độc lập thực chất nói về 

 • A. sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9:3:3:1
 • B. sự tổ hợp tự do của các alen trong quá trình thụ tinh
 • C. sự phân li độc lập của các tính trạng 
 • D. sự phân li độc lập của các cặp alen trong quá trình giảm phân
Câu 9
Mã câu hỏi: 188348

Nhận định nào sau đây là đúng về di truyền ngoài nhân? 

 • A. Gen ngoài nhân dược di truyền thẳng
 • B. Gen ngoài nhân được di truyền theo dòng mẹ
 • C. Gen ngoài nhân chỉ có trong ti thể của mọi loài sinh vật 
 • D. Chứng động kinh ở người do một đột biến điểm ở một gen nằm trong ti thể, nên nếu mẹ bị động kinh thì chỉ có con gái mới bị động kinh
Câu 10
Mã câu hỏi: 188349

Phát biểu nào sau đây đúng về gen đa hiệu? 

 • A. Gen tạo ra nhiều loại mARN
 • B. Gen mà sản phẩm của nó có ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau
 • C. Gen điều khiển sự hoạt động của các gen khác 
 • D. Gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả rất cao
Câu 11
Mã câu hỏi: 188350

Ý nghĩa nào dưới đây không phải của hiện tương hoán vị gen 

 • A. Làm tăng số biến dị tổ hợp, cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn lọc và tiến hoá
 • B. Giúp giải thích cơ chế của hiện tượng chuyển đoạn tương hỗ trong đột biến cấu trúc NST
 • C. tái tổ hợp lại các gen quý trên các NST khác nhau của cặp tương đồng tạo thành nhóm gen kiên kết  
 • D. đặt cơ sở cho việc lập bản đồ gen
Câu 12
Mã câu hỏi: 188351

Nhận định nào sau đây là không đúng? 

 • A. Di truyền tế bào chất còn gọi là di truyền ngoài nhân hay di truyền ngoài nhiễm sắc thể.       
 • B. Trong sự di truyền, nếu con lai mang tính trạng của mẹ thì đó là di truyền theo dòng mẹ.
 • C. Con lai mang tính trạng của mẹ nên di truyền tế bào chất được xem là di truyền theo dòng mẹ. 
 • D. Tất cả các hiện tương di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất.
Câu 13
Mã câu hỏi: 188352

Loại tác động của gen thường được chú trọng trong sản xuất nông nghiệp là: 

 • A. Tương tác cộng gộp 
 • B.  Tác động bổ sung giữa 2 gen trội
 • C. Tác động bổ sung giữa 2 gen không allele  
 • D. Tác động đa hiệu
Câu 14
Mã câu hỏi: 188353

Một nhà chọn giống cho lai phân tích các cá thể dị hợp 2 cặp gen thuộc các loài khác nhau. Kết quả thu được ở đời con và kết luận về quy luật di truyền được ghi nhận ở bảng sau:

Phép lai và kết quả đời con lai phân tích

Quy luật di truyền

(1) Dd, Ee x dd, ee → Fa = 3:3:1:1

(a) Liên kết gen hoàn toàn

(2) Aa, Bb x aa, bb → Fa = 1:1

(b) Phân li độc lập

(3) Mm, Nn x mm,nn → F1 = 1:1:1:1

(c) Liên kết gen không hoàn toàn

Biết rằng các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Trong các tổ hợp ghép đôi ở các phương án dưới đây, phương án nào đúng

 • A. (1)-(a), (2)-(c), (3)-(b).
 • B. (1)-(b), (2)-(a), (3)-(c).
 • C. (1)-(a), (2)-(b), (3)-(c).  
 • D. (1)-(c), (2)-(a), (3)-(b).
Câu 15
Mã câu hỏi: 188354

Quy luật phân li đúng với hiện tượng trội không hoàn toàn do: 

 • A. Trong trường hợp trội không hoàn toàn các alen vẫn phân li đồng đều về các giao tử
 • B. F1 chỉ thu được 1 loại kiểu hình nếu P thuần chủng khác biệt nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản
 • C. Hiện tượng trội không hoàn toàn chỉ nói về tính trạng trung gian giữa bố và mẹ 
 • D. Tỉ lệ kiểu gen ở F2 là 1:2:1 nếu P thuần chủng khác biệt nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản
Câu 16
Mã câu hỏi: 188355

Trong phép lai một tính trạng do 1 gen quy định, nếu kết quả phép lai thuận và kết quả phép lai nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng nghiên cứu 

 • A. nằm trên nhiễm sắc thể Y    
 • B. nằm trên nhiễm sắc thể X
 • C. nằm trên nhiễm sắc thể thường  
 • D. nằm ở ngoài nhân (trong ti thể hoặc lục lạp)
Câu 17
Mã câu hỏi: 188356

Nếu kết quả của phép lai thuận và nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng đang xét 

 • A. nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X
 • B. nằm trên nhiễm săc thể thường.
 • C. nằm ở vùng tương đồng trên NST giới tính X và Y. 
 • D. nằm ở tế bào chất.
Câu 18
Mã câu hỏi: 188357

Tỉ lệ kiểu hình nào sau đây phản ánh về sự di truyền 2 cặp gen tương tác bổ sung ? 

 • A. 15 : 1. 
 • B. 12 : 3 : 1. 
 • C. 13 : 3.   
 • D. 9 : 7.
Câu 19
Mã câu hỏi: 188358

Để xác định một tính trạng nào đó do gen trong nhân hay gen trong tế bào chất quy định, người ta thường sử dụng phương pháp 

 • A. lai khác dòng.  
 • B. lai xa.        
 • C. lai thuận nghịch.  
 • D. lai phân tích.
Câu 20
Mã câu hỏi: 188359

Để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội, người ta thường sử dụng phép lai 

 • A. lai phân tính. 
 • B. lai thuận nghịch.      
 • C. lai phân tích. 
 • D. tự thụ phấn.
Câu 21
Mã câu hỏi: 188360

Thể đột biến là những cá thể mang 

 • A. các biến đổi kiểu hình do ảnh hưởng của ngoại cảnh.
 • B. đột biến đã biểu hiện trên kiểu hình của cơ thể.
 • C. đột biến làm biến đổi vật chất di truyền. 
 • D. đột biến lặn đã biểu hiện trên kiểu hình của cơ thể.
Câu 22
Mã câu hỏi: 188361

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tần số hoán vị gen? 

 • A. Tần số hoán vị gen lớn hơn 50%.
 • B. Tần số hoán vị gen không vượt quá 50%.
 • C. Tần số hoán vị gen luôn nhỏ hơn 50%.   
 • D. Tần số hoán vị gen luôn bằng 50%.
Câu 23
Mã câu hỏi: 188362

Một trong những đặc điểm của thường biến là 

 • A. phát sinh trong quá trình sinh sản hữu tính.
 • B. xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định.
 • C. di truyền được cho đời sau, là nguyên liệu của tiến hóa. 
 • D. có thể có lợi, có hại hoặc trung tính.
Câu 24
Mã câu hỏi: 188363

Một trong những đặc điểm của thường biến là 

 • A. di truyền được cho đời sau 
 • B. xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định
 • C. phát sinh trong quá trình sinh sản hữu tính             
 • D. có thể có lợi, có hại hoặc trung tính
Câu 25
Mã câu hỏi: 188364

Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể đồng hợp tử về 2 cặp gen trong 3 cặp gen đang xét? 

 • A. aaBbdd    
 • B. AABbDd 
 • C. aaBbDd   
 • D. AABBDD
Câu 26
Mã câu hỏi: 188365

Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 • A. Tần số hoán vị gen tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa các gen.
 • B. Các gen nằm trên cùng nhiễm sắc thể luôn di truyền cùng nhau.
 • C. Các gen trên các nhiễm sắc thể khác nhau thì không biểu hiện cùng nhau. 
 • D. Tần số hoán vị gen cho biết khoảng cách tương đối giữa các gen.
Câu 27
Mã câu hỏi: 188366

Phép lai nào sau đây giúp Morgan phát hiện ra hiện tượng di truyền liên kết gen hoàn toàn? 

 • A. Lai phân tích ruồi giấm cái F1   
 • B. Lai phân tích ruồi giấm đực F1.
 • C. Lai thuận nghịch.  
 • D. Lai gần.
Câu 28
Mã câu hỏi: 188367

Bố mẹ truyền nguyên vẹn cho con cái 

 • A. kiểu hình.   
 • B. kiểu gen.     
 • C. gen (alen).   
 • D. nhiễm sắc thể.
Câu 29
Mã câu hỏi: 188368

Phát biểu nào sau đây không đúng về hiện tượng di truyền theo dòng mẹ? 

 • A. Kiểu hình của các cơ thể con đều giống mẹ.
 • B. Một cơ thể dùng làm mẹ lai với các cơ thể khác nhau vẫn cho đời con cùng 1 kiểu hình.
 • C. Gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể X. 
 • D. Lai thuận nghịch cho kết quả khác nhau.
Câu 30
Mã câu hỏi: 188369

Sự tác động qua lại giữa các gen không alen trong quá trình hình thành một kiểu hình đươc gọi là: 

 • A. tương tác gen.    
 • B. tác động đa hiệu của gen.
 • C. sự mềm dẻo của kiểu hình.     
 • D. biến dị tương quan.
Câu 31
Mã câu hỏi: 188370

Một trong những đặc điểm của gen trong tế bào chất là: 

 • A. gen của con được thừa hưởng hoàn toàn từ bố.
 • B. phân chia không đồng đều về các tế bào con trong phân bào.
 • C. rất khó bị đột biến. 
 • D. luôn tồn tại thành cặp alen.
Câu 32
Mã câu hỏi: 188371

Ở các loài sinh vật nhân thực, hiện tượng các alen thuộc các locut gen khác nhau cùng quy định một tính trạng được gọi là: 

 • A. hoán vị gen. 
 • B. tương tác gen.
 • C. tác động đa hiệu của gen.     
 • D. liên kết gen.
Câu 33
Mã câu hỏi: 188372

Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen dị hợp? 

 • A. AaBbDd 
 • B. AAbbdd 
 • C. aaBBDD  
 • D. aaBBdd
Câu 34
Mã câu hỏi: 188373

Trong phép lai một cặp tính trạng của Menđen, để các alen của một cặp gen phân li đều về các giao tử thì cần có điều kiện gì? 

 • A. Số lượng cá thể con lai phải lớn.
 • B. Bố mẹ phải thuần chủng về cặp tính trạng đem lai.
 • C. Quá trình giảm phân phải diễn ra bình thường.
 • D. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn.
Câu 35
Mã câu hỏi: 188374

Khi các cặp alen quy định các tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau thì: 

 • A. Thường xảy ra hoán vị gen trong quá trình giảm phân tạo giao tử.
 • B. Chúng phân li độc lập với nhau trong giảm phân tạo giao tử.
 • C. Dễ phát sinh đột biến dưới tác động của các nhân tố gây đột biến. 
 • D. Chúng liên kết thành từng nhóm trong giảm phân tạo giao tử.
Câu 36
Mã câu hỏi: 188375

Kiểu gen nào sau đây là dị hợp? 

 • A. Aabb   
 • B. AAbb 
 • C. aabb 
 • D. AABB
Câu 37
Mã câu hỏi: 188376

Khi nói về đặc điểm di truyền của gen trên nhiễm sắc thể giới tính, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Gen trên nhiễm sắc thể giới tính X thường di truyền chéo.

II. Ở giới dị giao tử gen không tồn tại thành cặp alen.

III. Biểu hiện đều ở cả hai giới đực và cái.

IV Trong một phép lai nếu bố mang kiểu hình trội, thì tất cả con gái sinh ra mang kiểu hình trội giống bố. 

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 2
 • D. 1
Câu 38
Mã câu hỏi: 188377

Khi nói về các gen nằm trên một nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng? 

 • A. Di truyền phân li độc lập với nhau           
 • B. Luôn cùng quy định một tính trạng
 • C. Di truyền cùng nhau theo từng nhóm liên kết  
 • D. Là những gen cùng alen với nhau.
Câu 39
Mã câu hỏi: 188378

Sử dụng phép lai nào sau đây có thể xác định được kiểu gen của cơ thể mang kiểu hình trội? 

 • A. Lai thuận nghịch  
 • B. Lai phân tích 
 • C. Lai khác dòng  
 • D. Lai khác loài
Câu 40
Mã câu hỏi: 188379

Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được xem là cơ thể thuần chủng? 

 • A. AAbbDD
 • B. AaBbdd
 • C. AabbDD  
 • D. aaBbdd

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ